ANBI

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland, waartoe de Hervormde Gemeente van Wijngaarden behoort heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Deze tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken. Ook de Hervormde Gemeente van Wijngaarden.

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk in Nederland: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De meest recente ANBI-publicatie vindt u hieronder.

jaarrekening 2017

Toelichting op jaarrekening 2017

Staat van Baten en Lasten 2015 ( Jaarrekening): jaarrekening 2015 NH Gemeente Wijngaarden

Begroting 2017

Toelichting begroting 2017

Meerjarenprognose: 2015-2020 voor ANBI(1)

Toelichting prognose 2015 tot en met 2020

Verklaringen intern

Verklaring controlecommissie

Voor het kerkbeheer klik hieronder op de link;

ANBI kerkbeheer herv gemeente Wijngaarden versie 28062016_docx (1)

Rekeningnummers:

NL95RABO0342716999 of   NL82INGB0000624776 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.


Voor de diaconie klik hieronder op de link;

Gegevens Diaconie

Contactadres: diaconie@hervormdwijngaarden.nl

Telefoon 0184-417356

RSIN nummer Diaconie: 803497131

ANBI diaconie herv gemeente Wijngaarden_docx

NL24RABO0342761927 t.n.v. diaconie HERVORMDE GEMEENTE Wijngaarden.