ANBI en beleidsplan

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland, waartoe de Hervormde Gemeente van Wijngaarden behoort heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Deze tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken. Ook de Hervormde Gemeente van Wijngaarden.

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk in Nederland: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De meest recente ANBI-publicaties vindt u hieronder.

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025
Bijlagen beleidsplan 2021-2025

College van Kerkrentmeesters

Rekeningnummer: NL95RABO0342716999 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.

RSIN nummer College van Kerkrentmeesters: 824118704

ANBI kerkbeheer hervormde gemeente Wijngaarden 2018

Publicaties

Begrotingen

Jaarrekeningen

Meerjarenprognose

Gegevens Diaconie

Contactadres: diaconie@hervormdwijngaarden.nl
Telefoon 0184-417356

RSIN nummer Diaconie: 803497131

ANBI diaconie hervormde gemeente Wijngaarden 2019
ANBI diaconie hervormde gemeente Wijngaarden 2020
ANBI diaconie hervormde gemeente Wijngaarden 2021
ANBI diaconie hervormde gemeente Wijngaarden 2023
ANBI diaconie hervormde gemeente Wijngaarden 2024

Begroting diaconie 2022
Verkort overzicht begroting diaconie 2022

Rekeningnummer: NL24RABO0342761927 t.n.v. diaconie Hervormde gemeente Wijngaarden.