Kerkbode 07-05-2021

Zondag 9 mei 2021
09.30 uur: ds. H.E. Veldhuizen (Schelluinen) – West
18.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 121:1 n.m. Ps. 121:4
Collecten: v.m. 1. Diaconie (doelcollecte tbv. energiekosten kerkgebouw) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: Ps. 47:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof, Marjoke de Groot en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar : D.V. zondagmorgen 23 mei 2021, op 1 e Pinksterdag, hopen openbare belijdenis van het geloof af te leggen: Jeftha Stehouwer en Naomi van der Vlist. De aannemingsavond zal D.V. 21 mei plaatshebben. Met dankbaarheid bevelen wij deze jonge gemeenteleden van harte aan in uw en jouw meeleven en in de persoonlijke voorbede.

Doopzitting: Vanwege de doopdienst D.V. zondagmorgen 30 mei zal er doopzitting gehouden worden op maandagavond 10 mei om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Beide ouders hartelijk welkom.

Kind in de Gemeente-dienst : Op Hemelvaartsdag is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. Uiteraard staan we tijdens deze dienst stil bij de Hemelvaart van de Heere Jezus. Het bijbel gedeelte waaruit gepreekt zal worden is Handelingen 1: 4-12. Bij mooi weer is er de gelegenheid om na de dienst buiten koffie te drinken en voor de kinderen een verwerking in de bovenzaal van de kerk. We hopen jullie te ontmoeten!

Agenda :
08-05: Oud papier (Piet van Driel en Jan de Haan)
10-05: Doopzitting: aanvang 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 9 mei gaan, vanwege mijn vakantie, twee gastvoorgangers voor in de bediening van het Woord. Op Hemelvaartsdag D.V. donderdag 13 mei herdenken wij de troonsbestijging van onze Koning Jezus Christus. Samen met de kinderen staan we in deze Kind in de Gemeente-dienst stil bij de betekenis van dit wondere heilsfeit en lezen uit Gods Woord Handelingen 1: 4-12. Voor jong en oud bidden we om goede erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 30-04-2021

Zondag 2 mei 2021
09.30 uur : ds. J. van Dijk (Ridderkerk) – Oost
18.30 uur: prof. dr. J. Hoek (Veenendaal) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 54:1 n.m. Ps. 118:11
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot, Elise Leeuwis en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: Op 27 april mochten dhr. T. de Bondt en mevr. A.C. de Bondt-Romijn gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Een bijzonder gedachtenismoment temeer daar mevr. de Bondt inmiddels niet meer thuis kan wonen maar in de Graafzicht verblijft. In lief en leed voor elkaar bewaard door Gods trouw. We feliciteren hen hartelijk samen met de kinderen en kleinkinderen en bidden voor hen “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.” Deut. 33:27a

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag: Op 4 en 5 mei gedenken we met respect hen die gevallen zijn voor onze vrijheid en vieren we de bevrijding die bepaald niet vanzelfsprekend is. Allereerst zij daarvoor God de dank! Daarnaast; zie je ook de parallel en de alles overtreffende trap in Jezus Christus, kruis en opstanding?

Aanvang ochtenddienst : Vanaf 2 mei tot 3 november is de aanvang van de ochtenddienst 09.30 uur!

Ten slotte: D.V. zondag 2 mei wordt in beide erediensten door een gastvoorganger het Woord tot ons verkondigd. “De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek.” Nehemia 8: 4b. Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 23-04-2021

Zondag 25 april 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 131:4 n.m. 139:14
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer 3. H.A. collecte: Wycliff
n.m. 2. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. H.A. collecte: Wycliff
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam en Daniëlle de Jong


Omzien naar elkaar: Concentratie op wat er toe doet. Gehoorzaam en waakzaam gericht leven op de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Zo kwam de vraag naar ons toe afgelopen zondag; staat jouw naam ingeschreven? “En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:24-27) Zie a.u.b. naar elkaar om door deze dingen met elkaar te bespreken van hart tot hart en te delen!

Bijbelgesprekskring: Met elkaar hebben we afgesproken nog een keer extra bijeen te komen. Dus we verlengen het seizoen om dan het laatste hoofdstuk uit ons boekje te bespreken. Hoofdstuk 8 n.a.v. Nehemia 13 behandelen we D.V. 26 mei. Noteer het alvast in de agenda. Ook iedereen die eens een avond mee wil maken is hartelijke welkom!

Collectemunten: Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de eerstvolgende datum van uitgifte (5 mei 2021) dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06-38887224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes.
Verjaringsfonds: collectes:
jan. € 261,60 jan. € 1.987,60
febr. € 172,- febr. € 2.168,35
mrt. € 246,50 mrt. € 3.494,75
€ 10,- via broeder de Haan
Nogmaals dank voor de giften.

Doelcollecte: Naar aanleiding van de gemeenteavond en de doelcollecte is er €1805,- opgehaald voor het werk van Stefanie de Wildt in de Oekraïne. Na de Heere allen hartelijk dank!

Agenda :
28-04: Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondag 25 april mag in beide erediensten de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Dankbaar richten we ons op de Gastheer van de tafel, de Heere Jezus Christus, vanwege Zijn offer dat Hij uit liefde voor zondaars bracht tot hun redding! We luisteren in verbondenheid met elkaar in deze diensten samen naar Gods Woord uit Nehemia 8. Voor jong en oud; goede zondag!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 16-04-2021

Zondag 18 april 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Voorbereiding Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. M.A. van den Berg (Groot-Ammers) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 73:12 n.m. Ps. 67:1
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie (GZB: Trauma Healing Network) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Anna de Haan en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Johannes 11:25-26 “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” 2 Timotheüs 2:11 “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.”
Een schok ging door ons dorp toen we hoorden van een noodlottig ongeval waardoor op 5 april in de leeftijd van 25 jaar is overleden Amy Leeuwis. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 12 april aan het Oosteinde in Wijngaarden. Laten wij in ons gebed haar ouders, broer, familie en vrienden gedenken. Tegelijkertijd hoop en bid ik dat de bovengenoemde vraag van de Overwinnaar van de dood, Jezus Christus de Zoon van God, door jong en oud serieus genomen zal worden. Nu is er nog tijd!

Belijdeniscatechese: D.V. maandagavond 19 april komen we, deels digitaal, weer bijeen en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Rondom het Heilig Avondmaal: In zowel de morgen- als de avonddienst van D.V. zondag 25 april zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat weer te doen op de manier zoals we dat onder de coronamaatregelen eerder hebben gedaan en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Wees hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal in de kerk op D.V. donderdag 22 april 20.00 uur, hartelijk welkom! Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Muzikaal talent: Indien er op 2e Pinksterdag weer een Sing-in gehouden wordt, dan willen we graag een groep met muzikale gemeenteleden samenstellen. Bespeel jij enige jaren een instrument of heb je ervaring met meerstemmig zingen en zou je een keer mee willen spelen/zingen met de muziekgroep, informeer of meld je dan vóór 24 april a.s. aan bij Matthijs (06-42459736) of Teo Hoogendijk (06-15180678).

Ouderenmiddag: De excursie die voor 21 april gepland stond is verzet naar 29 sept. We hopen dat de situatie het dan weer mogelijk maakt om samen uit te gaan. Nu zenden op 21 april vanuit de kerk nog een keer liederen uit met een meditatie. Verder hopen we iets met u te delen over het zendingswerk in Guatemala, o.a. over de noodhulp die gegeven is na de orkanen van vorige herfst. De middag is te volgen via de kerkradio of via de website van de gemeente onder ”online kerkdiensten”. Ook mag u naar de kerk komen. Aanvang: 14.45 uur. We wensen u veel luisterplezier.

Agenda:
16-04: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
19-04: Belijdeniscatechese
21-04: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur
21-04: Kerkenraadsvergadering
22-04: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
22-04: Bezinning Heilig Avondmaal: 20.00 uur in de kerk

Ten slotte: D.V. zondag 18 april bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal door de lezing van een deel van het formulier maar bovenal door ons leven persoonlijk tegen het licht van Gods Woord te houden. We luisteren samen naar Gods Woord uit Nehemia 7 en bidden om bekering, geloof, verdieping en groei vanwege het volbrachte werk van de Opgestane Heer.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 09-04-2021

Zondag 11 april 2021
10.00 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 84:3 n.m. Ps. 139:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Bidden en zondigen kunnen niet in hetzelfde hart wonen. Het gebed zal de zonde verteren of de zonde zal het gebed verstikken. (J.C. Ryle)

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 14 april komen we bijeen in de kerk. We beginnen om 19.30 uur en bespreken hoofdstuk 7 (en 8) uit het boekje dat gaat over Nehemia 11-13.
Hartelijk welkom!

Opbrengst collecten diaconie:
Januari:
Algemeen: € 303,45
George en Mariette: € 250,-
Maf: € 1000,-
Leerstoelfonds: € 300,-
Februari:
Algemeen: € 872,00
St. Ontmoeting € 300,00
GZB € 300,00
Maart:
Algemeen: € 734,69
Tear project Nepal € 300,00
Gift via paasbakjes € 20,00
Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 10 april is de 1e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Graag komen wij weer u gebruikte spullen ophalen. Gelieve deze voor 09:00 uur aan de weg te zetten. Binnenkort start ook onze jaarlijkse tuinplantenactie. Wij hopen dit jaar weer op u te kunnen rekenen. Alvast bedankt, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
10-04: Mannenbidstond
10-04: Oud papier (Teus van Werd en Simon Stuij)
10-04: 1 e ophaaldag Rommelmarkt
14-04: Vrouwenbidstond
14-04: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur

Ten slotte: Volhardend bezig zijn met de Schrift om de Levende Heer te ontmoeten. D.V. zondag 11 april zijn daar weer twee gelegenheden voor! In de avonddienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Nehemia 6. We bidden voor jong en oud om gezegende diensten, thuis en in de kerk met elkaar verbonden.

M.C. Stehouwer