Kerkbode 25-11-2022

Zondag 27 november 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps.122:1
Collecten: in beide diensten: 1 diaconie (voedselbank Sliedrecht) 2. Kerkbeheer 3. H.A. collecte: Trans world radio
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan, Elise Leeuwis en Siem Kuiper

Omzien naar elkaar: Jl. 17 nov. mocht Jaco de Bondt in Hardinxveld-Giessendam, zijn verjaardag vieren. Alsnog een kaart sturen zal hem zeker goed doen. Wij wensen hem, met allen die bij hem horen, Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar.
Jorge en Mariëtte Rojas en hun kinderen komen vanaf 29 nov. op verlof vanuit Guatemala. Wij hopen hen te begroeten en ontmoeten en bidden om een goede reis en gezegende periode in Nederland.

Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad is blij en dankbaar dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend voor broeder ouderling J.W. Stolk. Daarmee is hij voor een nieuwe termijn herkozen. De herbevestiging zal D.V. begin 2023 plaatsvinden waarmee de kerkenraad voltallig zal blijven. Wilt u het werk van de kerkenraad in uw voorbede blijven gedenken?

Aangenomen beroep: Meerdere mensen vroegen er al naar, inmiddels is er wat duidelijkheid. D.V. zondag morgen 19 febr. 2023 zal er afscheid genomen worden. Mensen gaan voorbij maar het Woord van God blijft! Jezus zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” Matt.24: 35. D.V. zondag 5 maart 2023 zal de bevestiging en intrede zijn in Scherpenzeel.

Agenda:
28-11: Mannenvereniging
29-11: Catechese
30-11: Bijbelstudiekring: 20:00 uur bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, voorbereiding hfst. 4: Ab
30-11: Bij de Bron

Ten slotte: D.V. zondag 27 nov. is het de 1e adventzondag. Jezus komst naar deze aarde had een duidelijk doel. Samen mogen we ons in de erediensten, door Woord en sacrament, concentreren op de losprijs die Hij betaalde. Wat een genade! We luisteren in de morgendienst naar Gods Woord uit Markus 10:46 t/m 53. In de avonddienst naar Gods Woord uit Markus 11:1 t/m 11. De Meester is daar en Hij roept u!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 18-11-2022

Zondag 20 november 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 122:1
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie (Pakistan: Opstaan voor een menswaardig bestaan) 2. Kerkbeheer (kosten water) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. vrijdag 11 november is overleden ons oud gemeentelid Teuna Vink-van Dieren in de leeftijd van 90 jaar. Voorheen woonde zij aan de Burg. Brouwerstraat. Donderdag 17 nov. heeft de rouwdienst plaatsgevonden waarna zij is begraven op de begraafplaats te Sliedrecht. Wij bidden voor de kinderen en kleinkinderen om troost en Gods nabijheid, “… Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”! Psalm 136:1b.

Catechese: “Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit onderricht verlangen.” Zo luidt de omschrijving van de catechese in onze kerkorde. Wilt u en jij bidden voor alle (belijdenis)catechisanten en iedereen die onderwijs verzorgt in de gemeente?

Vanuit de kerkenraad: Volgens rooster is aan het einde van dit jaar ouderling J.W. Stolk aftredend en herkiesbaar voor zijn 2e termijn. Als er geen tegenkandidaten worden voorgesteld, wordt hij geacht te zijn herkozen. Eventuele tegenkandidaten kunnen uiterlijk 25 nov. bij de scriba worden ingeleverd.
Mevr. J. Kuiper-Visscher heeft haar eerste termijn als penningmeester Kerkrentmeester erop zitten. Zij heeft aan de kerkenraad kenbaar gemaakt verder te willen gaan met haar 2e termijn. Daartoe is in de vergadering jl. 9 nov. besloten. We zijn als kerkenraad zeer dankbaar dat zij haar taak in de gemeente als penningmeester wil voortzetten.

Rondom het Heilig Avondmaal: D.V. zondag 27 nov. gedenken wij met verwondering en dankbaarheid het verzoenende lijden en sterven van Jezus Christus door middel van de tekenen van brood en wijn. In de morgendienst hopen we dat te doen zittende aan de avondmaalstafel vóór in de kerk. We delen brood en drinken de wijn zoals we dat voor de corona-tijd gewoon waren. In de voortgezette bediening, tijdens de avonddienst, doen we dat staande in de bank en worden brood en wijn rondgedeeld op de plaats waar een ieder zit in de kerk. Door twee verschillende vormen heen worden we gericht op het éne offer; Jezus Christus de Gekruisigde en Opgestane Heer!

Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning op het sacrament van het Heilig Avondmaal D.V. donderdag 24 nov. om 20.00 uur. Voorafgaande zal er Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Namens de diaconie: Er komt een moestuin van de diaconie vrij. Heeft u interesse om deze te gebruiken of vragen, bel Theo Aantjes 06-12865868.

Zingen na de dienst: We hopen zondagavond weer liederen te zingen uit Weerklank. Wilt u thuis ook meezingen? Dan zijn hier de nummers: 249 alle 3- 230 1,2,3 en 4 – 372 4,5 en 10 – 365 1,4 en 5 228 1,2 en 3 – 356 alle 4, hartelijke groet, Rianne de Groot.

Agenda:
18-11: Bij de Bron (Sirkelslag)
19-11: Café de Kroon
20-11: Zingen na de avonddienst
20-11: JV
21-11: Vrouwenvereniging
22-11: Catechese
23-11: Vrouwenbidstond: Dorpsstraat 29, voorber. Marjolein
24-11: Censura Morum: van 19.30-20.00 uur in de consistorie
24-11: Bezinningsavond Heilig Avondmaal om 20.00 uur in de kerk​
24-11: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 20 nov. bereiden wij ons in de dienst voor op de bediening van het Heilig Avondmaal D.V. 27 nov. We luisteren in deze dienst naar Gods Woord uit Markus 10: 32 t/m 45 waar de Meester spreekt over de drinkbeker en de losprijs! We bidden voor het geheel van de Gemeente van Christus om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 11-11-2022

Zondag 13 november 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente dienst)
18.30 uur: prop. P. Bijl (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps.15:1 n.m. Ps.119:83
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Schreeuw om leven) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: We zijn dankbaar dat Egbert van Eijl weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Er zal nog de nodige revalidatie volgen. We bidden voor hem en zijn gezin om Gods zegen en nabijheid. “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw
rechterhand.” Psalm 121:5.

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 16 nov. komen we weer bij elkaar in ’t Wingerds hof. Let op, we starten om 19.30 uur! We behandelen het 2 e hoofdstuk uit ons boekje n.a.v. de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3. Hartelijk welkom!

Dabar: Vorige week heb ik namens de commissie bedankjes rondgedeeld in de vorm van een mooie kaart. Mocht u/jij ook wat bijgedragen hebben voor de pop-up camping, al is het maar klein en dit niet gekregen hebben. Als nog bedankt! Rianne de Groot.

Evangelisatie- en Zendingscommissie: Na vele jaren van trouwe en enthousiaste inzet hebben Teo Hoogendijk en Marja Groeneveld afscheid genomen van de EZC. We bedanken hen hartelijk voor alle energie en tijd, de afgelopen jaren. “Al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig bestaan!” Rianne de Groot is nieuw in de commissie. We zoeken nog twee nieuwe commissieleden. Kom jij de commissie versterken met nieuw enthousiasme? Neem contact met ons op. Hartelijke groet, Arja Kraaijeveld, Rianne de Groot en Maarten Baan.

Kind in de Gemeente dienst in samen werking met de Wingerdknopjes: A.s. zondag is er weer een KiG. Dit keer is het een bijzondere dienst; de kinderen van het kinderkoor de Wingerdknopjes zullen namelijk ook in de kerk zijn. Zij zullen voor en met ons een aantal liederen zingen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee, voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom!

Agenda:
12-11: Mannenbidstond van 07.30-08.45 uur (met ontbijt) in de schuur, Westeinde 4, leiding: Maarten
Baan
12-11: Instuif
14-11: Mannenvereniging
15-11: Catechese
16-11: Bijbelgesprekskring
16-11: Bijbelstudiekring: aanvang 20.00 uur, Dorpsstraat 18, voorber. Piet en Jantine over hfst 3
17-11: Passage
17-11: Jonge stellenkring

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 13 nov. luisteren we naar Gods Woord uit Markus 10:17 t/m 31. In deze Kind in de Gemeente dienst zullen ook de Wingerdknopjes zingen. We zien uit naar erediensten tot opbouw van de gemeente, jong en oud, en tot verheerlijking van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 04-11-2022

Zondag 6 november 2022
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
18.30 uur: ds. R. van Knijff (Molenaarsgraaf)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 81:1 n.m. Ps. 119:83
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (vernieuwing ramen van de kerk)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Simon en Deborah Stuij delen met ons dat jl. vrijdag 28 oktober hun dochter is geboren. Ze heet Lara Vajen Mindel, roepnaam Lara. Wat mooi dat jullie dit kleine meisje als een wonder mochten ontvangen. “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” Psalm 139:13-14 We bidden voor dit gezin dat zij samen mogen leven onder de zegen van de Heere in verwondering over Zijn liefde en genade.

Gemeenteavond: Nu al delen we dat D.V. donderdagavond 8 dec. we als gemeente willen samenkomen. Graag deze datum reserveren. De bedoeling is o.a. dat Jorge en Mariëtte iets delen van hun werk in Guatemala. Meer over het programma volgt.

Beroep: Het ontvangen beroep naar de hervormde gemeente Scherpenzeel is door mij aangenomen. In het vertrouwen en de verwachting dat God ons leidt volgen wij de Heere Jezus. Tegelijkertijd heeft deze keuze ook grote gevolgen voor de gemeente en ons als gezin. We bidden om wijsheid! Aangezien nu nog niet duidelijk is waar onze kinderen naar toegaan en hoe we het werk in de gemeente gaan afronden is er nu ook nog geen moment van loslaten bekend. Op een later moment zullen we dat delen.

Vanuit de diaconie : Zoals u wellicht weet stopt Passage. Graag zouden we het bezoekwerk van Passage aan ouderen en alleenstaanden willen voortzetten. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die mee willen doen aan dit bezoekwerk. Wilt u meedoen en heeft u zich nog niet aangemeld, dit kan bij Marry Brand of Marja Stuij.

Israël reis: De termijn om je aan te melden voor de Israël reis is tot en met D.V. vrijdagavond 11 nov. Jullie kunnen je aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen, indien je de link niet hebt kun je die bij Bart van den Berg of Hans Blok opvragen. Er kunnen maximaal 12 mensen mee, bij te veel aanmeldingen zal geloot gaan worden. Jullie krijgen hierover dan zo snel mogelijk bericht.

Agenda:
06-11: Zingen na de avonddienst
06-11: JV
07-11: Vrouwenvereniging
08-11: Catechese
09-11: Vrouwenbidstond: 09.00 uur, loc. Anja voorbereiding Rianne
09-11: Collectemuntenverkoop van 19.00-19.45 uur in de consistorie
10-11: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondag 6 nov. gaan er twee gastvoorgangers voor in de erediensten. De Heere is waardig om alle lof en dank te brengen. Geef Hem de eer door naar Hem te luisteren; “spreek Heer, uw gemeente hoort” (weerklank 278). We bidden om goede diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 28-10-2022

Zondag 30 oktober 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 121:1 n.m. Ps. 121:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (VBC) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Rosanne de Jong en Gerjan de Groot

Woensdag 2 november 2020 Dankdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 67:7 n.m. Ps. 68:10
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (dankdagcollecte) 2. Kerkbeheer (insth. predikantsplaats)
Oppas: Nadia Vink en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Laat de kind’ren tot mij komen, alle, alle kind’ren. Want de poorten van mijn rijk, staan voor kind’ren open, laat ze allen groot en klein, bij mij binnen lopen. (…) Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen.

Catechese: Vanwege de herfstvakantie is er dinsdag 25 okt. geen catechese. De week erop is het dankdag en daarom hopen we jullie in de kerk te ontmoeten. D.V. dinsdag 8 nov. is er weer catechese.

Gemeentegids: De gemeentegids is weer up to date gemaakt en is te vinden op de kerkwebsite. Mocht u een papieren exemplaar willen kunt u dit aangeven bij de scriba.

Israël reis: D.V. donderdag 3 nov. is de informatieavond over de reis naar Israël. Jullie zijn van harte welkom om 20.00 uur in de kerk. We zullen tijdens deze avond praktische informatie over de reis geven, maar halen ook graag jullie input op over wat jullie graag willen zien tijdens deze reis, voor zover dat in de route past. We zien uit naar jullie komst!

Collectemuntenverkoop: I.v.m. dankdag is de collectemuntenverkoop opgeschoven naar wo. 9 nov.

Agenda:
29-10: De Kroon
30-10: Koffie drinken na de ochtenddienst
31-10: Mannenvereniging
03-11: Infobijeenkomst Israël reis: 20.00 uur in de kerk

Ten slotte: De kinderen hadden herfstvakantie van school dus even rust in het leren. Tijdens de vakantiebijbelclub ging alles op z’n kop dus bleven de kinderen daar doorleren over God. Wij bidden dat ze mogen groeien in de liefde voor de Heere Jezus! D.V. zondagmorgen 30 okt. mogen jong en oud de stem van de Heere horen als we samen luisteren naar Gods Woord uit Markus 10: 1 t/m 16. D.V. woensdag 2 nov. is het dankdag. In de morgendienst luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar de Bijbelse geschiedenis uit 1 Koningen 17: 1 t/m 16. Het thema is “Wie dank jij?” Ik hoop en bid dat jong en oud mag ontdekken dat er veel is om voor te danken dankzij de trouw van God! In de avonddienst luisteren we naar Gods Woord uit Habakuk 3, een bijzonder gebed. Gezegende diensten
tot eer van Gods Naam toegewenst.

M.C. Stehouwer