Kerkbode 23-07-2021

Zondag 25 juli 2021
09.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten)
18.30 uur: prop. D. Burggraaf
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 32:4 n.m. Ps. 35:13
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Jacoline de Jong

Zondag 1 augustus 2021
09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)
Voorzang: v.m. Ps. 42:3 n.m. Ps. 42:5
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Jl. zondag 18 juli mocht Sara Ann Elisabeth Bakker het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop ontvangen. De dooptekst die zij meekreeg was: “Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.” Psalm 25:10. In deze vakantieperiode mag er rust en ontspanning gezocht worden. Weet dat deze voor jong en oud altijd te vinden is bij de Heere: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Mattheüs 11:28.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Beroep: Op het moment dat dit kerkblad gelezen wordt zal het besluit, over het door hervormd Houten uitgebrachte beroep op mij, genomen zijn. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor het meeleven en de voorbede in deze intensieve periode.

Werkgroep Veilige Kerk : U en jij wilt zich toch ook veilig voelen in de kerk? Juist in het Huis van de Vader is het van belang om u veilig te kunnen voelen. De kerkenraad heeft hiervoor een werkgroep opgericht om dit onderwerp verder uit te werken, bespreekbaar te maken en zorg te dragen voor Bijbels onderwijs en verdere kennisdeling. Thema’s die hierbij onder andere aan de orde komen zijn: alleen gaanden, eenzaamheid, anders geaard, misbruik en geweld, gescheiden en hertrouwen en verslaving. Op de website (https://hervormdwijngaarden.nl/een-veilige-kerk/ ) kunt u alvast wat meer informatie hierover lezen. Na de zomervakantie zullen we ook een update geven via de digitale
nieuwsbrief.

Mariëtte Rojas: oproep gebruikt educatief speelgoed: Mariëtte vraagt een ieder die gebruikt speelgoed over heeft, o.a. Play Mobile dit af te geven op Oosteinde 36, alwaar ze tijdelijk met haar gezin verblijft. Ze neemt dit speelgoed mee naar Guatemala, waar het zeer welkom is! Ook graag Covid zelf tests. Daaraan is in Guatemala een groot tekort.

Ten slotte: Zowel DV zondag 25 juli als op zondag 1 aug. gaan er gastvoorgangers voor in de erediensten. Waar u of jij ook bent en hoe je leven er ook uitziet, de Heere spreekt ons aan door Zijn Woord; “… en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Matt 17:5b) We bidden om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 16-07-2021

Zondag 18 juli 2021
09.30 uur: ds. R. van Knijff (Molenaarsgraaf)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (doopdienst)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:4 n.m. Ps. 25:6
Collecten: in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurrian Bakker, Daniëlle de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid delen Geert en Sifra van der Vorm, Dorpsstraat 22, dat zij op vrijdag 9 juli een zoon hebben ontvangen, ze noemen hem David. De Heere heeft leven gegeven wat een grote God! Wij bidden voor David en zijn ouders dat zij samen mogen leven tot eer van God in een leven dicht achter de Heere Jezus aan.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Stefanie in Oekraine: De thuisfrontcommissie deelt met ons dat de opbrengst van de taartenactie, in gezamenlijkheid met andere gemeenten, het mooie bedrag van € 900,- (inclusief giften) heeft opgebracht. De Heere de dank hiervoor! Laten wij voor dit mooie werk van Stefanie volhardend blijven bidden. Wil je meer informatie of op de hoogte blijven: https://stefanieinoekraine.nl/

Beroep: Voor het beroep naar de hervormde gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek heb ik moeten bedanken. We bidden om de verdere leiding van de Heilige Geest over ons aller leven.

Opbrengst collecten diaconie:
April:
Algemeen: € 661,60
Stefanie de Wildt: € 350,-
Trauma Healing Network: € 200,-
Wycliff H.A. collecte: € 350,-
Mei:
Algemeen: € 596,70
Bijbels groep 8: € 300,-
Open doors: € 300,-
Juni:
Algemeen: € 636,05
Instandhouding predikantsplaats €156,60
Stefanie de Wildt € 250,-
Bouwfonds € 155,-
Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.

Ten slotte: D.V. zondagavond 18 juli mag het sacrament van de doop bediend worden in het midden van de gemeente, God is trouw! We luisteren samen naar Gods Woord uit Genesis 9: 1 t/m 17 waar de Heere een verbond sluit en genadig Zijn betrouwbare teken geeft. Goed is het om in de voorbereiding op de zondag de geschiedenissen van Noach te lezen. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten tot opbouw van de gemeente en tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 09-07-2021

Zondag 11 juli 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (KIG)
18.30 uur: ds. P.G.I. van den Berg (Asperen)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 124:1
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra coll.)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: We leven mee met de rouw dragende familie Brugmans, waar een vader, schoonvader en opa is overleden. We bidden voor hen en een ieder die korter of lagere tijd geleden een geliefde is verloren. In de levende relatie met de Overwinnaar van de dood Jezus Christus is veiligheid en geborgenheid. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.” Psalm 23:4.

Vanuit de kerkenraad: We zijn dankbaar dat we in de gemeente weer samen mogen zingen tot eer van God. Voor de goede orde vragen de organisten u en jou om bij de slotpsalm eerder te gaan staan. Dus als het voorspel begint. Ook horen zij graag dat er bij de eerste noot door iedereen direct wordt ingezet. Van harte deze aanwijzing aanbevolen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Kerkgang en corona: De overheid en de PKN versoepelen de corona maatregelen, ook voor de kerken. De kerkenraad heeft daarom besloten dat: de gemeente vanaf nu alle psalmen en liederen in de dienst weer mee mag zingen. Dat er max. 60 individuele zitplaatsen beschikbaar zijn in de kerk en ook 30 in ‘t Wingerds hof dat ’s morgens open is. De collecten blijven in de hal bij de uitgang. Een mondkapje mag, maar hoeft niet. We houden anderhalve meter afstand van elkaar en gebruiken alleen de hoofduitgang. Uiteraard volgt u de diensten thuis als u klachten heeft. In de digitale nieuwsbrief en op de website is dit al eerder bekend gemaakt. Voortaan ook een nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan ouderling Bart Nijhof.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 25 en 26 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Wilt u de datums vrij houden en de kerkbode berichten/brievenbus tegen die tijd in de gaten houden.

Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u op vakantie. Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruilt u zo nodig zodat we in de zomervakantie. niet zonder oppassers zitten. Alvast bedankt!

Wingerdknopjes: A.s. vrijdag 9 juli om 17.00 uur hoopt ons kinderkoor een miniconcert te geven op het schoolplein. Jong en oud is van harte welkom om naar de kinderen te komen luisteren! Ook mogen jullie soms meedoen. Neem wel een stoel mee, als u/ jij graag wilt zitten. We hopen op een gezellig uurtje met elkaar. Namens het koor, Rianne de Groot.

Agenda:
09-07: Wingerdknopjes miniconcert: aanvang 17.00 uur
09-07: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
10-07: Oud papier ( Karsten Breedveld en Wim de Groot)

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 11 juli is er een ‘kind in de gemeente dienst’ voor jong en oud! Samen met Jorge en Mariëtte Rojas willen we gaan luisteren naar Gods Woord met als uitgangspunt het grote gebod uit Mattheüs 22: 34-40. We horen dit Woord elke zondag na de goede geboden van God maar hoe werk je dat praktisch uit in het leven van elke dag? Na de dienst is er voor de kinderen een verwerking in de bovenzaal van de kerk en voor iedereen is er gelegenheid om wat de drinken. Zowel in het Spaans als in het Nederlands krijgt de Heer alle eer!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 02-07-2021

Zondag 4 juli 2021
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. J.H. Reijm (Rotterdam Hillegersberg)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:4 n.m. Ps. 103:7
Collecten: v.m. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Mevr. M. Romijn-Tukker krijgt een chemokuur om haar ziekte te bestrijden. We bidden voor haar om kracht en Gods nabijheid. Dat de middelen gezegend mogen worden tot een stuk heelheid.

Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad heeft een geactualiseerd Beleidsplan 2021–2025 met bijlagen vastgesteld. Het is te downloaden vanaf de website of ter inzage op te vragen bij de scriba.

Beroep: De kerkenraad van de Hervormd gemeente Houten Sionkerk heeft jl. maandag 28 juni het beroep gebracht. Uiterlijk 19 juli zal ook op deze roep een besluit genomen moeten worden. U en jij begrijpt dat dit alles intensief voor mij / ons als gezin is. Laten we samen volhardend bidden om de leiding van Gods Geest over het leven van een ieder van ons.

Kerkgang en corona: De overheid en de PKN versoepelen de corona maatregelen, ook voor de kerken. De kerkenraad heeft daarom besloten dat: de gemeente vanaf nu alle psalmen en liederen in de dienst weer mee mag zingen. Dat er max. 60 individuele zitplaatsen beschikbaar zijn in de kerk en ook 30 in ‘t Wingerds hof dat ’s morgens open is. De collecten blijven in de hal bij de uitgang. Een mondkapje mag, maar hoeft niet. We houden anderhalve meter afstand van elkaar en gebruiken alleen de hoofduitgang. Uiteraard volgt u de diensten thuis als u klachten heeft. In de digitale nieuwsbrief en op de website is dit al eerder bekend gemaakt. Voortaan ook een nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan ouderling Bart Nijhof.

Collectemuntenverkoop : Op 7 juli a.s. is de laatste collectemuntenverkoop vóór de zomervakantie. De eerstvolgende collectemuntenverkoop vindt weer in september plaats. U kunt uw collectemunten-bestelling alvast doorgeven via sms of whats app (collectemuntentelefoon: 06-38887224). Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt dan op de eerstvolgende datum van uitgifte (7 juli a.s.) een reminder om uw bestelling op te halen. Natuurlijk kunt u ook de collectemunten halen zonder bestelling vooraf.

Agenda:
07-07: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk.

Ten slotte: We zijn de Heere dankbaar voor het feit dat er goed gebruik wordt gemaakt van de ruimte om samen te komen in de kerk en in ’t Wingerds hof. Samen in de Naam van Jezus, luisteren naar Gods Woord en zingen tot eer van de Heer! DV zondagmorgen 4 juli wordt door gastvoorgangers het Woord verkondigd. Ik word in Houten verwacht i.v.m. het uitgebrachte beroep. “Dit is een betrouwbaar Woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.” (1 Tim.1:15). Leef uit dit Woord en heb een gezegende zondag!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 25-06-2021

Zondag 27 juni 2021
09.30 uur: ds. C.D. Zonnenberg (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. D.A. Burggraaf (Arkel)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 64:10 n.m. Ps. 37:2
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. dinsdag 22 juni mocht Anne-Fleur Vink, Buitendams 326, 3371 BS, Hardinxveld-Giessendam, haar verjaardag vieren. Een kaartje zal zij zeker mooi vinden. Wij bidden voor haar en allen die bij haar horen om Gods liefdevolle nabijheid en zegen.

Vanuit de kerkenraad: Allerlei corona-maatregelen worden in de maatschappij versoepeld, we zijn er diep dankbaar voor. Ook in de kerk en gemeenteactiviteiten heeft dit een positieve uitwerking. In de kerkenraadsvergadering van jl. 23 juni heeft dit onze aandacht. Houdt de website, de afkondigingen en eventueel de digitale nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie.

Verantwoording gift: De kerkenraad ontving uit de nalatenschap van mevr. J. Vink-de Gier 5000 euro voor de kerk. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag. Via ds. Stehouwer is – uit dankbaarheid – 50 euro ontvangen voor de kerk. Wederzijds hartelijk dank!

Beroep: De kerkenraad van de Hervormde gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek heeft jl. maandag 21 juni het beroep gebracht. Uiterlijk 12 juli zal er op deze roeping een besluit genomen moeten worden. Gaan of blijven, blijven of gaan? Wilt u en jij bidden dat Gods wil hierin zal geschieden?

Avond voor de kerk: Beste gemeenteleden bedankt voor uw/jouw inbreng tijdens de fiets kruis tocht. Bedankt voor het helpen, mee fietsen en het sponsoren. Dit alles heeft het mooie bedrag van €2231,78 mogen opleveren tot nu toe. Iedereen daarvoor nogmaals dank !

Agenda:
25-06: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 27 juni mag ik dienst doen in Wearthove te Sliedrecht waar ook broeders en zusters bijeenkomen om samen te luisteren naar Gods Woord. In de avond gaat hier een gastvoorganger voor omdat ik hoop voor te gaan in Kootwijkerbroek i.v.m. het uitgebrachte beroep. Laat het zondag overal gaan om de eer van de Heer. Zo bidden we om gezegende diensten voor jong en oud!

M.C. Stehouwer