Kerkbode 20-05-2022

Zondag 22 mei 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps 110:1 n.m. Ps. 146:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (verbruikerskosten) 3. H.A. Wycliff
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Henrike Smits en Anna Ruisbroek

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 47:3
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Nadia Vink en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Geestelijke opbouwend omzien naar elkaar gaat volgens Gods Woord op de volgende manier; “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jak.5:16) Ik hoop en bid dat het verlangen mag groeien om zo samen gemeente te zijn. Daaruit vloeit voort dat we ook in alle vrijmoedigheid voor “grote en kleine” dingen voorbede mogen vragen. Als er iemand is die voorbede of dankzegging verlangt dan is dat zeer welkom. Geef het maar aan richting de predikant of kerkenraad a.u.b.

Vanuit de Kerkenraad: Nogmaals delen we hoe we voor nu omgaan met de bediening van het Heilig Avondmaal. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst zal er avondmaalbediening zijn. Vooralsnog gaan we niet aan de tafel en gebruiken we de wijn niet uit één beker maar uit de kleine bekertjes. Iedere avondmaalganger blijft op zijn of haar plek in de kerkbank terwijl we toch om en om één lege bank in de kerk houden zodat de broeders het brood en de wijn kunnen ronddelen. We delen de gemeente niet op in een Oost-West indeling maar vragen het geheel van de gemeente om met elkaar rekening te houden zodat bijvoorbeeld broeders en zusters die alléén maar ‘s morgens naar de kerk kunnen, denk aan ouderen of jonge gezinnen, de ruimte hebben om naar de kerk te komen. We hopen op deze manier iedereen de gelegenheid te geven om aan te gaan, jong en oud en met name degene met een kwetsbare gezondheid. Uiteraard zijn de beide diensten van die avondmaalszondag één geheel en is alles digitaal te volgen. We hopen en bidden dat het gedenken van Christus in het Heilige Avondmaal vruchtbaar mag zijn voor het geheel van Zijn gemeente.

Vrijwillige bijdrage: Geachte Gemeenteleden, in de periode van D.V. 21 t/m 28 mei worden de brieven bezorgd en/of hopen wij bij u langs te komen voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage 2022 t.b.v. de instandhouding van onze kerk. We bevelen deze rondgang in uw aandacht en gebeden aan. Met vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters.

Fruitbakjes: Via de fruitbakjes mochten we de giften van 1x €10,- en 1x €20,- ontvangen. Hartelijk dank.

Zending: De opbrengst van de zendingsbussen €773,60, is overgemaakt naar de kerk in Albanië. Zo dragen we een klein beetje bij aan gemeentegroei aldaar. De opbrengst van de collecte tijdens de Sing in met de Wingerdknopjes was €186,60 waarvoor hartelijk dank! Een hartelijke groet namens de EVC.

Oud papier: In het eerste kwartaal van 2022 is er met het oud papier €511,20 opgehaald voor de jeugdraad. Wij bedanken een ieder hiervoor, die hier aan bijdraagt! Met dit mooie bedrag kunnen er veel activiteiten mogelijk gemaakt worden binnen de clubs, instuif en Kind in de Gemeente.

Kopij kerkbode: I.v.m. Hemelvaartsdag graag uw kopij aanleveren vóór zaterdag 20.00 uur.

Agenda:
25-05: Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondag 22 mei mag er naast de Woordverkondiging ook bediening van het Heilige Avondmaal zijn, wat een rijkdom aan genade. In beide dienst luisteren we samen naar ​Gods Woord uit Markus 5: 21-43. Wil je behouden worden? (vgl. Markus 5 vers 23, 34) Jezus heeft er Zijn leven voor gegeven, verbroken lichaam, vergoten bloed. Ga naar Jezus toe! D.V. donderdag 26 mei gedenken we het heilsfeit dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan. De troonsbestijging van de Zoon van God de Allerhoogste. Daar word je toch blij van? Ken je het groeiende verlangen naar Zijn Koninkrijk? We zien uit naar goede samenkomsten rondom Gods Woord en verwachten het van Hem alleen!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 13-05-2022

Zondag 15 mei 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (VHA)
18.30 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 23:3 n.m. Ps. 24:4
Collecten: in beide diensten 1. Kerkbeheer (energiekosten) 2. Diaconie
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Na de voorbede van afgelopen zondag ook vanaf deze plaats van harte Gods zegen toegewenst voor de jongeren die aan de schoolexamens beginnen. Verwacht het in alles van je leven van de Heere alleen. Psalm 25:12 “Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.”

Doop – Belijdenis – Avondmaal: “Tot de deelneming aan het Avondmaal worden de belijdende lidmaten van de gemeente toegelaten,…”. Deze zin uit ons beleidsplan stimuleert tot nadenken. De doop is een teken en zegel van het genadeverbond. Daar wordt geen keuze gevraagd van het kind dat gedoopt wordt. Je bent in het verbond geboren door Gods leiding in je leven. Dat schept echter wel een verplichting want het vraagt om een geloofsantwoord en een geheiligd leven. Bovenal schenkt de doop rijke voorrechten in alle beloften van de God Die doopt! In het verbond delen is dus geen keuze van ons hart maar het is Gods keuze en daaruit volgt de vraag wat wij daarmee doen. Buig je voor de God van je doop of weiger je zijn genade in Jezus Christus aan te nemen? Bij het avondmaal is dat heel anders. Aangaan en deelnemen aan de bediening van het Heilig Avondmaal is een bewuste keuze en daad. Avondmaalsgang betekent belijdenis doen; de dood van Jezus Christus verkondigen totdat Hij komt; gemeenschap en verbondenheid met alle heiligen oefenen; met verlangen uitzien naar Zijn Koninkrijk. Het is onmogelijk om dat zonder bewustheid en zonder oprecht geloof te doen. Niet voor niets vraagt het avondmaalsformulier in lijn met de Schrift om een stuk zelfbeproeving. Zo is verband helder en zichtbaar. Ben je als kind gedoopt, dan heeft de Heere je belijdenis nog te goed. Vandaar de vraag voor oud en jong! Verlangt u, verlang jij erna om te gaan leven vanuit kruis en opstanding en persoonlijk Jezus Christus als Heer te belijden?

Rondom het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal D.V. maandag 16 mei om 20.00 uur. Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Dabar: Deze zomer van 16 juli t/m 13 aug. willen wij een pop-up camping starten in Oud-Alblas. De doelgroep is, mensen die weinig tot geen geld te besteden hebben. Voor deze periode zijn wij op zoek naar: Teamleden in de leeftijd van 18-30 jaar, die deze mensen een onvergetelijke vakantie willen geven en caravans die we kunnen lenen. Kunnen jullie ons helpen? Voor meer info: Dabarpop-up.nl Voor vragen: Rianne de Groot tel. 0184-412726.

Agenda:
14-05: Mannenbidstond van 07.30-08.30 uur in de kerk; leiding: Rene Pelikaan
14-05: Oud papier (Johan Brandwijk en Teo Hoogendijk)
14-05: De Kroon
16-05: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
16-05: Bezinning Heilig Avondmaal: aanvang 20.00 uur
18-05: Bijbelstudiekring
18-05: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 15 mei bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. In deze dienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 5: 1-20. Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God, bevrijdt. Zijn Koninkrijk komt! Goede zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 06-05-2022

Zondag 8 mei 2022

09.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)

18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m.  Ps. 116:7 n.m. Ps. 127:1

Collecten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Josien Kuiper, Marit de Groot en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.” (Rom. 8:20-21). In deze dagen waarin veel gesproken wordt over vrijheid en bevrijding zien we naar elkaar om door te spreken over de nog komende bevrijding. Gods Koninkrijk komt!

   Bijbelgesprekskring: Onderweg naar Pinksteren is er onderwijs van de Geest. Als er iemand is die mee wil luisteren naar Gods Woord, hartelijk welkom! Woensdag D.V. 11 mei komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen en gaan verder met ons boekje over de gaven van de Heilige Geest. Nu hoofdstuk 7 en 8 en dat n.a.v. 1 Kor.12: 9-10, Markus 16:14-20 en Joh.2:1-11.

   Agenda: 

11-05: Vrouwenbidstond

11-05: Bijbelgesprekskring

12-05: Jonge stellenkring

   Ten slotte: D.V. 8 mei hopen i.v.m. mijn vakantie 2 gast-voorgangers voor te gaan, “… namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” (2 Korinthe 5:20).  Verwonderd daarover hopen we elkaar te ontmoeten!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 29-04-2022

Zondag 1 mei 2022

09.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk)

18.30 uur: Marc de Gooijer (Moerkapelle) JIG

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 161:1 n.m. Ps. 16:8

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer (onk. ’t Wingerds hof)  

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam, Elise Leeuwis en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar:  “Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn vanU.” (Joh.17:9) Wat een wonder van genade dat de Zoon van God voor ons bidt. Zouden wij Hem niet navolgen? Dat is geestelijk omzien naar elkaar!

   Van de kerkenraad: Wij herinneren u en jou eraan dat de kerkdiensten vanaf 1 mei in de morgen beginnen om 9.30 uur.Uiteraard wil je er op tijd bij zijn als er heil verkondigt wordt! In verband met mijn mei vakantie is in voorkomende gevallen de scriba en/of uw wijkouderling bereikbaar.

   Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €50,-  ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegave .

   Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes.  Verjaringsfonds: jan. € 198,27        Collectes:  jan. € 2.390,81

                                             feb. € 193,10                          feb. € 2.082,70

                                             mrt. € 200,55                          mrt. € 3.723,36 (waarvan € 1.792.30  

Via fruitbakjes: 70,-                                                                                        biddagcollecte)                                Nogmaals dank voor de giften.

   Jeugd in de Gemeente-dienst over eenzaamheid: In de avonddienst van zondag 1 mei (18.30 uur) wordt er een JIG georganiseerd. Marc de Gooijer (docent en missionair jeugdwerker) zal in deze dienst spreken over het thema: “Niet eenzaam maar één saam.” Al hebben we tegenwoordig allerlei communicatiemiddelen en zou het makkelijk moeten zijn om contact met elkaar te hebben, (zeker in zo’n klein dorp als Wijngaarden), eenzaamheid is van alle tijden en plaatsen. Wat zijn onderliggende oorzaken en hoe zijn we in de gemeente van Jezus Christus écht zichtbaar en hoorbaar, voor eenzame jongeren en ouderen? Voor aanstaande zondag is jong en oud in de kerk welkom. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst en uitwerking er van?

   Ten slotte: D.V. 1 mei hopen i.v.m. mijn vakantie 2 gast-voorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende zondag voor jong en oud!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 22-04-2022

Zondag 24 april 2022
10.00 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 16:3 n.m. Ps. 72:6
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Trauma Healing Network) 2. Kerkbeheer (orgelonderhoud) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Omdat Hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft. Mijn angst is weg. Omdat ik weet. Hij heeft de toekomst. En het leven is. Het leven waard. Omdat Hij leeft. Zo gaat een bekend lied, veel gezongen op Pasen. Een ander couplet uit de originele versie zingt, vrij vertaald: En op een dag, als ik de (doods)rivier oversteek. Zal ik de laatste strijd van het leven met pijn voeren. Als dan de dood plaatsmaakt voor de overwinning. Dan zie ik het glorierijke licht en zal ik weten dat Hij regeert. Zie naar elkaar om met Gods Woord; “En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere
Jezus Christus.” 1 Korinthe 15:54-57.

Van de kerkenraad: In verband met mijn mei vakantie is in voorkomende gevallen de scriba en/of uw wijkouderling bereikbaar.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 23 april is de 1e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Graag komen wij weer uw gebruikte spullen ophalen. Gelieve deze voor 09:00 uur aan de weg te zetten. Inmiddels zijn de bestelformulieren voor onze jaarlijkse tuinplantenactie bij u opgehaald. Inleveren op de Burg. Brouwerstraat 15 is ook nog mogelijk. Alvast bedankt, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
23-04: 1e ophaaldag Rommelmarkt
23-04: De Kroon
24-04: JV
28-04: Immanuël

Ten slotte: D.V. 24 april luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 4: 35 t/m 41. Veel kinderbijbels hebben deze geschiedenis ook beschreven. Een mooie gelegenheid om in het gezin samen door te praten over “Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?”. Goede diensten onder het Woord in de ontmoeting met de Levende!

M.C. Stehouwer