kerkbode 24 maart 2023

Zondag 26 maart 2023
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman (Ridderkerk)
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
Voorzang: v.m. Ps. 25:2 n.m. 51:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Anna de Haan

Huwelijksjubileum: Op 25 maart is het de dag dat echtpaar Wout en Marry Brand,
veertig jaar getrouwd hoopt te zijn. We feliciteren hun hartelijke met deze heugelijke dag die ze samen met hun kinderen en kleinkinderen mogen vieren. In Prediker 4:12 staat: ‘En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken”. Wat een rijke belofte uit de bijbel, om te mogen weten dat je in Hem verbonden een drievoudig snoer mag zijn in je huwelijk. Gezamenlijk geeft het kracht om het onzekere leven onder ogen te zien.

Overleden: Op 15 maart is overleden dhr. René Leeuwis op de leeftijd van 49 jaar. De rouwdienst zal ik kleine kring gehouden worden op donderdag 23 maart. Na de begrafenis is er van 15.00 tot 16.00 uur gelegenheid om de familie in het ’t Wingerds hof te ontmoeten en sterkte te wensen. We wensen zijn vrouw Ada en zijn kinderen Elise en Marijn Gods onmisbare kracht en hulp toe in deze periode van rouw.

Afscheidsavond fam. Stehouwer: D.V. donderdagavond 30 maart is de afscheidsavond van fam. Stehouwer. De avond zal in ’t Wingerds hof zijn. U bent vanaf 19.45 uur welkom, we starten om 20.00 uur. We hopen u te zien.

Verspreiding paasmagazine: De Evangelisatiecommissie is op zoek naar mensen die willen helpen met het verspreiden van het nieuwe paasmagazine. Het is de bedoeling dat dit gaat gebeuren in de week van 3 april. Wie zou er willen en kunnen helpen? Neem contact op met Arja, Rianne of Maarten. 

Project Pinksteren: Wij, de Evangelisatiecommissie, hebben het voornemen om met 2 e Pinksterdag een project/programma te organiseren voor jong en oud. We zoeken mensen die dit project mee organiseren. Hulp is nodig in de voorbereiding en met hand-en-spandiensten op de dag zelf. Meehelpen met dit project? Neem contact op met Arja, Rianne of Maarten.

Agenda:
26-03: Koffie drinken na de ochtenddienst
27-03: Vrouwenvereniging
29-03: Bij de Bron
29-03: Bijbelstudiekring, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding: Ab
30-03: Afscheidsavond fam. Stehouwer: 20.00 uur in ’t Wingerds hof

Ten slotte: In Exodus 27:1-8 lezen we over het brandofferaltaar. Hierin. Een brandoffer wat tot verzoening tussen God en de zondaar (Lev. 1:4). De vier hoeken van het brandoffer altaar verwijzen naar alle windstreken, het wijst heen naar de reikwijdte van de verzoening door God. Hij is het volmaakte offer wat gebracht is op Golgotha, op de door God vastgestelde tijd. 3 el is de hoogte, drie is het getal van God, de Godheid was geheel betrokken bij de verzoening (Vader, Zoon en Geest). De hoogte vertelt ons tevens, dat deze volmaakte verzoening in 3 dagen en 3 nachten werd volbracht (Matth.12:40). Heeft u het volmaakte Offer al aangenomen tot verzoening?

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 17-03-2023

Zondag 19 maart 2023

10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur: prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

Voorzang: v.m.  Ps. 131:4  n.m. Ps. 24:4

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Trauma Healing Network Namibië) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Wilma Nijhof en Rosanne de Jong.

   Omzien naar elkaar: Laten we in onze gebeden de gemeenteleden gedenken die elders verzorgd worden of die in het ziekenhuis verblijven.

   Ouderenmiddag: 22 maart is er weer een ouderenmiddag. Mw. den Dikken komt ons vertellen over Domari zigeuners. Dhr. Boot, onze pastoraalmedewerker, hoopt een meditatie te verzorgen. Allen hartelijk welkom om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden dan kunt u bellen naar Arja Kraaijeveld.

Ook kunt u zich dan evt. ook al opgeven voor de excursie, die verzet is naar 12 april. Groetjes Rianne de Groot.

   Jas verwisseld: Na de morgendienst van 3 maart heeft iemand per abuis de zwarte wollen jas (met embleem Verschoor) van Jacob Oskam aangetrokken i.p.v. de eigen zwarte jas (met embleem Jack en Jones). Vraag is of betreffende persoon voor de uitwisseling van de jassen contact op wil nemen met J. Oskam.

   Agenda:

19-03: JV

20-03: Mannenvereniging

22-03: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof

23-03: Immanuel

   Ten slotte: Jezus zei tegen hem (ons): “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, is: U zult u naaste liefhebben als uzelf.” (Mat. 22: 37-39) Vanuit dit bijbel gedeelte is de conclusie te trekken dat omzien naar elkaar een grondhouding is van de gemeente van Christus. De Heere Jezus laat in de periode op aarde zien hoe belangrijk ‘omzien naar’ is. Dat begint al met het naar ons toe komen op aarde. Hij ziet naar ons om. Hij kwam om ons te redden. Verder zijn er talloze voorbeelden ons gegeven in de boeken van de apostelen. Tot en met aan de laatste momenten toe was Jezus bezig met ‘omzien naar’. Als gemeente van Jezus Christus onze God loven en prijzen en zijn naam groot maken. Geraakt door Gods Woord en gedreven door de Geest mogen wij een warme en gastvrije

gemeente zijn!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 10 maart 2023

Zondag 12 maart 2023

10.00 uur: prof. dr. H. v.d. Belt (Woudenberg)
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
Voorzang: v.m. Ps. 25:2  n.m. Ps. 51:4
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99
Oppas: Elske Baan, Henrike Smits en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar: “ En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof”. Galaten 6:9-10.

   Afscheidsavond fam. Stehouwer: D.V. donderdagavond 30 maart is de nieuwe datum voor het afscheid van fam. Stehouwer. Deze avond zal in ’t Wingerds hof zijn. U bent vanaf 19.45 uur welkom, we starten om 20.00 uur.

   Zangdienst 2e Paasdag: Als Evangelisatiecommissie zoeken we mensen die ook dit jaar mee willen zingen tijdens de zangdienst op 2e Paasdag! We oefenen onder professionele begeleiding op donderdagavond 23, 30 maart en 6 april in de kerk. We starten om 19.30 uur. Wil je meedoen? Laat het ons weten!  Groetjes Rianne en Arja tel 0642474804.

   Zingen na de dienst: Zondag is er weer zingen na de avonddienst. Zingt u/jij weer mee?We gaan de vol-gende liederen zingen uit Weerklank:140:1,3,4,7 /144: alle 4 /381:1,2,3  /362:1,3,4 /439:1,2,4 /420:alle 4  

   Wingerdknopjes: Ook dit jaar zingen we met koor tijdens de zangdienst op tweede Paasdag. Zit je niet op koor, maar wil je wel meedoen, dan ben je welkom op de dinsdagmiddag om 15.30-16.30 in ’t Wingerds hof.

    Agenda:
11-03: Mannenbidstond: om 07.30 uur in de schuur van Jelle, voorber. Jan Willem Stolk
11-03: Oud papier (Wessel v.d. Berg en Johan Brandwijk)
11-03: De Kroon
12-03: Zingen na de dienst  
13-03: Vrouwenvereniging
15-03: Vrouwenbidstond: dr. Ingelsestraat 3, voorber. Hanneke
15-03: Kerkenraadsvergadering
15-03: Bij de Bron
15-03: Bijbelstudiekring
  Ten slotte: Vorige week zondag middag zijn we met enkele gemeenteleden naar de intrededienst van ds. M.C. Stehouwer in Scherpenzeel geweest. De intrede preek ging over “Zie het Lam Gods” vanuit Johannes 12: 20 – 33. In dit kerkgebouw zijn prachtige ramen met Bijbelse afbeeldingen zichtbaar. Op één daarvan is een lammetje afgebeeld. Ook hier maakte ds. Stehouwer gebruik van een voorbeeld om het de kinderen duidelijk te maken. Hij zette een kinderstoeltje neer in het gangpad van de kerk en vroeg of één van de kinderen daar plaats wilde nemen. Vandaar keek je door de preekstoel heen, en zag je het Lam Gods. Dit is wat we als mens moeten doen. Ons klein maken als een kind en niet naar de dominee kijken, want die komen en gaan. Maar ons richten op Christus. Hij die onze zonden op zich nam. Van hieruit willen we ds. Stehouwer en zijn gezin nogmaals Gods zegen toewensen in het werk wat ze daar mogen verrichten in Scherpenzeel.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 3 maart 2023

Zondag 5 maart 2023

10.00 uur: prop. M. van Genderen (Leerdam)
18.30 uur: dr. J. Hoek (Veenendaal)

Voorzang: v.m. Ps. 40:4  n.m. Ps. 115:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (GZB Malawi)  2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Nathalie de Jong

Woensdag 8 maart 2023 Biddag
10.00 uur: ds. M. van Heijningen (Alblasserdam)
19.30 uur: ds. J.J. Verhaar (Lekkerkerk)

Voorzang: v.m.  Ps. 121:1  n.m. Ps. 3:2
Collecten: 1. Kerkbeheer (biddagcollecte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Janet v.d. Berg en Marjoke de Groot

   Omzien naar elkaar: Zo mochten we afgelopen zondagavond in de kerk horen over het bekende gezegde “jong geleerd, isoud gedaan”. Hiermee haalde dominee de Leeuw het bidden aan wat we als kind hebben mogenleren van onze ouders en dat we dat iedere dag mogen en moeten doen. We willen u vragen of u de rouw dragende families Van den Berg en Ruitenbeek, die vorige week hun geliefde naar hun laatste rustplaats moesten brengen, wil opdragen in uw gebeden. Denk ook aan degene die korter of langer geleden hun dierbare hebben verloren.
   Agenda: 
05-03: JV
06-03: Mannenvereniging
09-03: Immanuel

   Ten slotte: Volgende week woensdag is het biddag. Een dag om stil te staan bij hetgeen dat gewas en arbeid niet vanzelf sprekend is. In de morgendienst zullen de kinderen van basisschool de Zaaier aanwezig zijn.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 24-02-2023

Zondag 26 februari 2023
10.00 uur: prop. J. de Vries (Papendrecht)
18.30 uur: ds. T.C. de Leeuw (Nieuw-Lekkerland)

Voorzang: v.m. Ps. 2:7  n.m. Ps. 71:17

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie de Wildt/Oekraïne) 2. Kerkbeheer (kosten ’t Wingerds hof) 3. Kerkbeheer  
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Sifra van den Vorm, Anne Ruijsbroek en Lennard de Groot.

   Overleden: Op woensdag 15 februari is overleden Willem van den Berg. Hij mocht 63 jaar worden. Op de rouwkaart staat de tekst die hij zelf heeft uitgekozen voor zijn trouwdag (2 december 1983) “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste is de liefde” de begrafenis heeft woensdag 22 februari plaatsgevonden. Via deze weg willen we vragen of u zijn vrouw Ada, de kinderen en verdere familie wilt meenemen in uw gebeden.

   Afscheidsavond familie Stehouwer: I.v.m. het overlijden van Wim van den Berg is de afscheidsavond van 16 febr. niet doorgegaan. Deze avond willen we over een aantal weken over doen. De datum voor deze avond volgt nog.
Giften: via dhr. M. Boot ontvangen 1x €20,- en 1x €50,-.
Agenda: 
27-02: Vrouwenvereniging
01-03: Vrouwenbidstond
01-03: collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van de kerk
  Ten slotte: Zo hadden we als kerkenraad afgelopen woensdag avond de laatste kerkenraadsvergadering met dominee  Stehouwer. Na een fijne vergadering waar we al enkele woorden van dank hadden uitgesproken keken we uit naar de afscheidsavond die de avond daarop zou volgen. Na de vergadering stonden we met enkele broeders na te praten, toen opeens één van de broeders een reanimatie oproep kreeg. Voordat we het wisten was hij al weg en hoorden we een paar minuten later de ambulance langs de kerk rijden. Toen ging de telefoon van een andere broeder. Het is je vader die gereanimeerd wordt. Kom snel naar huis. De overgebleven broeders bleven achter. Het enige wat we konden doen was onze handen vouwen en bidden voor deze familie. Later bleek dat Wim van den Berg was overleden. Zo onverwachts en een schok in het dorp dat we besloten hebben om de afscheidsavond van familie Stehouwer voorlopig te annuleren.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.