Kerkbode 12-08-2022

Zondag 14 augustus 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P.D. Teeuw (Sliedrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 56:5 n.m. Ps. 56:6
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (bouwfonds) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr. Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Dhr. Piet van Herwijnen moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Er zullen nog kuren moeten volgen ter bestrijding van zijn ziekte. Een zorgvolle en spannende tijd voor hem, zijn vrouw en de kinderen. We bidden om Gods nabijheid en kracht in deze weg. “Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,” Psalm 33:18.

Graafzicht: Elke vrijdagavond is er in de woonzorglocatie Graafzicht te Bleskensgraaf een weeksluiting. Samen met bewoners en vrijwilligers is er de gelegenheid om te zingen, bidden en te luisteren naar Gods Woord. Wilt u meelevend bidden om gezegende samenkomsten voor de ouderen waarvan er ook afkomstig zijn uit ons dorp?

Agenda:
13-08: Mannenbidstond met ontbijt; aanvang: 07.30 uur, Westeinde 4, leiding Piet v.d. Vlist
13-08: Oud papier (Joas Hoogendijk en Wim de Groot)

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 14 augustus luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Markus 7 vanaf vers 24. Ook s ’avonds wil de Heere door Woord en Geest tot ons hart spreken. Laten wij biddend en met grote verwachting van Hem, trouw de diensten bijwonen tot eer van Zijn Naam!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 05-08-2022

Zondag 7 augustus 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 43:3 n.m. Ps. 43:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (insth.predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bond en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Albert Baan en Jacoline de Jong delen met ons dat zij hopen te trouwen op DV vrijdag 26 augustus 2022. Gods zegen over hun huwelijk vragen zij in een dienst die om 16.00 uur begint in de Dorpskerk te Wijngaarden. Wij bidden voor hen om Gods nabijheid in hun huwelijk en wensen dit bruidspaar, samen met hun familie, van harte een gezegende dag toe.

Belijdenis doen: Om jong en oud te stimuleren erover na te denken, geef ik hier 4 redenen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen. 1) Om je doop te ontvangen of te beamen. 2) Om van de Heere te getuigen. 3) Om medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Jezus Christus. 4) Om te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten. In de kern gaat het daarbij om het belijden van Jezus Christus als de Zoon van God, het aanvaarden van Hem als je Zaligmaker, als Verzoener van je schuld voor God. Jongeren en ouderen die zich willen aanmelden voor het volgen van de belijdeniscatechese zijn van harte welkom: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Laten we samen bidden om een groeiend verlangen in ons hart om Jezus te volgen!

Gemeenteagenda: Heeft u nog datums voor de gemeente agenda voor het komende winterseizoen. Graag doorgeven aan de scriba zodat de gemeenteagenda weer up to date is.

Ten slotte: Na een periode van rust en het mede-leidinggeven aan een vakantieweek voor anders-begaafden mogen we elkaar weer ontmoeten rondom Gods Woord. DV zondag 7 augustus luisteren we samen twee keer naar de Heere in een eredienst voor Hem! In de morgendienst worden we aangesproken vanuit Markus 6: 45 t/m 56, in de avonddienst vanuit Markus 7: 1 t/m 23. We zien uit naar gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 22-07-2022

Zondag 24 juli 2022
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: kand. L.P. van Steenselen (Maasdam)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 35:13 n.m. Ps. 49:6
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marjoke de Groot en Anna Ruisbroek

Zondag 31 juli 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: kand. W. Wiersma (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 42:5
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie: IZB 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Daniëlle de Jong en Maaike de Haan

Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en
Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

Ten slotte: D.V. zondag 24 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. Op zondagmorgen 31 juli hoop ik weer samen met u te luisteren naar Gods Woord vanuit Markus 6. “Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.” Kolossenzen 1:9-11 Zo mogen we onder Gods Woord uitzien naar gezegende erediensten tot eer van Zijn Naam!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 15-07-2022

Zondag 17 juli 2022

09.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

18.30 uur: prop. H. Russcher (H.I. Ambacht) 

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:2  n.m. Ps. 25:6

Collecten:  in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Barbera de Groot en Henrike Smits 

   Omzien naar elkaar: Vrijdag 8 juli is overleden dhr. Sijmen Arie Korevaar, Oosteinde 47, op de leeftijd van 83 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er donderdag 14 juli van 19.00 – 20.00 uur in ’t Wingerd hof. De rouwdienst is vrijdag 16 juli en begint om 10.30 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. We wensen mevr. Korevaar, kinderen en verdere familie troost en sterkte van onze God toe. 

   Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

   Kerkbode 2 weken zomer-editie: Voor de kerkbode van 22 juli, die voor 2 weken uitkomt, dient de kopie ingeleverd te worden uiterlijk vrijdag 15 juli vóór 17.00 uur. Hartelijk dank.

   Opbrengst collecten diaconie:

April: Algemeen: € 651,65

          Evangelisatiecommissie: €160,55

          Fruitbakje: €10,-

         Trauma healing network: €218,30 

Mei: Algemeen: €1156,25  

         Steun thuis in west: €150,62

         Wycliff: €250,60 

Juni: Algemeen:€742,05 

         Vluchtelingenhulp Alblasserwaard: €254,10 

         Bijbels groep 8 basisschool: €254,75

   Agenda: 

16-07: Dabar: opbouwen pop up camping; aanvang: 18.30 uur 

   Ten slotte: D.V. zondag 17 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.” Filippenzen 1:9-11 Laten wij volhardend toenemen in de kennis van Jezus Christus onder de verkondiging van het Woord. We bidden om opbouwende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-07-2022

Zondag 10 juli 2022

09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)

18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 17:3  n.m. Ps. 27:3

Collecten:  v.m. 1. Kerkbeheer (instandh. predikantsplaats) 2. Kerkbeheer  n.m. 1. Diaconie 

2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jurian Bakker, Marit de Groot en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar: We leven in een gebroken en onrustige  wereld. Wat komt er veel op ons af. Mogen we de komende vakantie periode God niet vergeten maar dichtbij Hem blijven. Zoals we ook afgelopen zondag bemoedigend mochten worden dat God ons niet loslaat.

Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende vakantie periode toe.

   Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

   Kerkbode 2 weken zomer-editie: Voor de kerkbode van 22 juli, die voor 2 weken uitkomt, dient de kopie ingeleverd te worden uiterlijk vrijdag 15 juli vóór 17.00 uur. Hartelijk dank.

   Dabar: Op 26 juni zijn er briefjes uitgedeeld voor boodschappen en vraag om spullen voor de Bingo. U/jij kunt dit op zondag inleveren bij de kerk, maar mag ook bij ons thuis, Westeinde 32.

Vergeet u zich niet op te geven voor de opbouw van de camping 12 juli om 18.30 uur?

Mocht u/jij deze avond niet kunnen, maar wil u/jij wel helpen, dan kan het ook op een andere avond. Schoonmaken is op 13 aug. vanaf 9.00 uur. Alvast bedankt. Namens de commissie, Rianne de Groot.

   Oud ijzer: Het afgelopen half jaar heeft de inzameling van oud ijzer het prachtige bedrag van 

€ 2190,- opgebracht. Het blijft verbazend dat je met afval en afgedankt materiaal zoveel geld kunt ophalen. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken voor de betrokkenheid! Die betrokkenheid is er ook op het werk en leven van Jorge en Mariëtte met hun gezin in Guatemala, voor wie het geld bestemd is. Mariëtte deelt via de app van de vrouwenbidstond regelmatig foto’s, berichten en gebedspunten, en leest ook de berichten over Wijngaarden. Zo is er onderlinge verbondenheid, en zijn we allemaal onderdeel van Gods wereldwijde Kerk, waarin bidden voor en met elkaar een belangrijke plaats inneemt. Bidt u mee? Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk.

    Agenda: 

09-07: Oud papier (Piet van Driel en Jan de Haan)

   Ten slotte: D.V. zondag 10 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. “Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de  HEERE.” Klaagliederen 3:21-26. Komen we met deze verwachting in de diensten dan mogen we grote dingen verwachten!

M.C. Stehouwer