Kerkbode 05-06-2020

Zondag 07 juni 2020
09.30 uur: ds. L.W. den Boer (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps.134:2 n.m. Ps. 135:2
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Open Doors) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: geen oppas.

Omzien naar elkaar: In de maand juni wordt het pastorale werk weer (actiever) opgepakt na velerlei telefonische contacten. Voor allerlei bezoekwerk, met in achtneming van de gezondheids-richtlijnen, kunt u mij zoals vanouds weer via de gebruikelijke wegen contacten. Telefonisch: 0184-701409 of per mail predikant@hervormdwijngaarden.nl

Prediking: Naar aanleiding van de preek jl. zondag 1e Pinksterdag, over de vernieuwing van ons denken door de Heilige Geest, las is een mooi stukje uit: coronavirus en Christus, John Piper: “Wat houdt bekering eigenlijk in? Het woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt wijst op een verandering van ons hart en ons denken. Het gaat niet om een oppervlakkige verandering van mening, maar om een complete vernieuwing van ons denken, waardoor we God en Jezus gaan zien zoals Ze zijn en Hen als onze grootste schat beschouwen. Jezus beschrijft deze verandering als volgt: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.’ (Mattheüs 22:37) ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.’ (Mattheüs 10:37) Met andere woorden: de belangrijkste verandering die de bekering van ons vraagt, is dat we met alles wat in ons is God gaan liefhebben en dat Jezus ons dierbaarder wordt dan alle mensen van wie we houden.”
Overigens zijn reacties, leeservaringen en of vragen over de prediking nog steeds hartelijk welkom. De preekstof is wekelijks te vinden onder “tenslotte” en de lijn van de vervolgstof uit Hebreeën is logisch.

Hervatten kerkdiensten: Nu de coronamaatregelen worden versoepeld heeft de kerkenraad volgens richtlijnen van de PKN en het RIVM een plan opgesteld. Het is bij deze kerkbode gevoegd. De kerkenraad wil het gemeenteleven gaande houden en er tegelijkertijd zorg voor dragen dat het virus niet verder wordt verspreid. Zo is er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Enkele aangewezen zangers (m/v) zingen, terwijl u de woorden meeleest. Belangstellenden kunnen zich melden bij Jurian Bakker (06-11924301) of Jan van Os (06-40552094), die dan een rooster opstellen. Iedereen heeft in dezen niet alleen een eigen verantwoordelijkheid om verstandig met de maatregelen om te gaan, maar ook voor de andere kerkgangers! ‘t Wingerds hof is beschikbaar als uitwijklocatie als te veel gemeenteleden zich melden bij de kerk en voor jonge gezinnen om kerkgang te verbinden met kinderoppas. Van ouders met jonge kinderen horen we dat het volgen van de dienst een uitdaging is en de dienst thuis lastig te volgen is. De kerkenraad is dankbaar dat er, hoe beperkt ook, weer een dienst gehouden kan worden met gemeenteleden in de kerk.

Agenda:
05-06: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondagavond 7 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 5:11 t/m Hebreeën 6. Dit zal de eerste preek worden van een tweeluik uit dit ernstige en tegelijkertijd bemoedigende deel. We bidden om de verheerlijking van Gods Naam in beide diensten en in het leven van een ieder van ons persoonlijk.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 29-05-2020

Zondag 31 mei 2020 1e Pinksterdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. Domburg (Aalst)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 100:3
Collecten: v.m.1. kerkbeheer (doelcollecte instandhouding predikantsplaats) 2. kerkbeheer
n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Er is geen oppas.

Maandag 01 juni 2020 2e Pinksterdag
09.30 uur: Zanguur

Omzien naar elkaar: Per 1 juni lijkt het verantwoord om samen te komen met maximaal 30 mensen, zie de bijgevoegde brief in dit kerkblad. Als wij zo samenkomen, dan zijn wij nog lang niet compleet! We missen jongeren en ouderen, we missen elkaar. Houdt elkaar volhardend in het oog.

Zanguur: Op 2e Pinksterdag om 09.30 uur organiseert de Evangelisatiecommissie een zanguur met als thema: ‘Vruchten van Pinksteren’. Teksten uit de Bijbel zullen worden verbonden aan liederen, die te maken hebben met de Vruchten van de Geest. Een aantal (gast)musici zal onder leiding van Matthijs zorgen voor de muzikale begeleiding. De gemeente kan dit zanguur thuis via de livestream en de kerkradio volgen. Op de site van de kerk kan het programma worden gedownload. De meeste liederen komen uit: ‘Op Toonhoogte’ (Nr. 273, 115, 293, 372, 185). Voor de kinderen staat er een kleurplaat op de website van de gemeente.

Gemeente voor elkaar: In de afgelopen weken hebben we 3 keer per week een kerkradio en livestream uitzending verzorgd. De corona maatregelen zijn inmiddels iets versoepeld en hiermee komen we dan ook aan het einde van deze uitzendingen. Wij hebben ze in ieder geval met veel plezier voor u gemaakt en we hopen dat u er ook van genoten heeft. Piet en Maarten

Ten slotte: Op de 1e Pinksterdag, DV zondag 31 mei, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord uit Handelingen 2:1 t/m 13 en Romeinen 12:1 t/m 8. Gods Geest wil werkzaam zijn in het leven van elke gelovige, jong en oud, wat een genade! Op de 2e Pinksterdag is er bijzondere aandacht voor de vruchten van de Geest (vgl. Galaten 5:22). Laten wij met volharding, thuis en samen, luisteren naar Gods betrouwbare Woord. Hij spreekt nog steeds door Zijn Geest, wat een geduld! We bidden om rijk geïnspireerde diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 22-05-2020

Zondag 24 mei 2020
09.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 84:1 n.m. Ps. 145:6
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Bijbels afscheid groep 8) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Er is geen oppas.

Rommelmarkt: Met pijn in het hart heeft het Rommelmarktcomité moeten besluiten dat de aankomende Rommelmarkt helaas geen doorgang kan vinden in verband met de huidige omstandigheden rondom het coronavirus. Graag vanaf heden geen spullen meer brengen in de schuur van de fam. Brand op het Westeinde 26. Ook zullen wij geen spullen meer ophalen tot en met het einde van dit jaar. In plaats van de Rommelmarkt zullen wij op zaterdag 5 september een lekkere actie organiseren. Informatie hieromtrent volgt nog.

Verjaringsfonds: Wij willen volgende week bij u langs komen om de zakjes van maart, april en mei op te halen. Bij voorbaat dank.

Agenda:
22-05: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur

Ten slotte: Op DV zondag 24 luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord uit de Hebreeën 5. Met verwachting vanwege Gods belofte dat Zijn Woord niet leeg zal weerkeren (Jesaja 55:11) volharden we in het luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 15-05-2020

Zondag 17 mei 2020
09.30 uur: ds. E. van der Poel (Schoonrewoerd)
18.30 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 124:1 n.m. Ps. 54:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 8:5
Collecten: 1. diaconie 2. kerkbeheer

Omzien naar elkaar: “Gelukzalig is de mens die op U vertrouwt” Psalm 84:13 b . Dat staat boven het overlijdensbericht van oud gemeentelid en oud dorpsgenoot mevr. Lenie van der Heijden-van der Hel. Op het laatst van haar leven heeft zij gewoond in Parkzicht te Sliedrecht. Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats te Sliedrecht. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen (correspondentieadres: zie kerkbode) de troost van Jezus Christus toe en te schuilen bij de HEERE waar diezelfde Psalm 84 belijdend van spreekt als “mijn Koning en mijn God”.

Verkondiging: Ik las n.a.v. de ernstige vermaning vanuit Hebreeën 3:7-8 “Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.” in deze dagen een mooi gedicht. Ik geef het ter bemoediging door: “In het heden der genade, reikt Hij ons nog steeds de hand. Vanaf Zijn troon slaat Hij ons gade en wijst ons het beloofde land”. Reacties n.a.v. de preek, tekeningen van de kinderen, als ook nieuwe vragen over de komende preekstof uit Hebreeën hoofdstuk 4, blijven hartelijk welkom. Wij mogen rijke zegen verwachten in het samen bezig zijn en luisteren naar Gods Woord!

Van de Kerkrentmeesters: Vrijwillige Bijdrage 2020: Geachte gemeenteleden, in de week van 16 t/m 23 mei is de eerste ronde van de vrijwillige bijdrage 2020. De brieven worden bij U thuis bezorgd. We bevelen de vrijwillige bijdragen van harte aan in uw voorbeden.
Werkzaamheden op en rond het kerkplein: Deze week is de restauratie van het oude gemeentehuis begonnen. Deze vinden in goed overleg met de buurt plaats. De kerkrentmeesters hebben toestemming gegeven aan aannemer Bloed uit Noordeloos om een bouwafvalcontainer op het kerkplein te plaatsen met bouwhekken er omheen.

Gemeente voor elkaar: Begin april zijn we, naast de wekelijkse erediensten, gestart met kerkradio en live stream. Zolang de huidige corona maatregelen van kracht zijn willen we u hiermee ook graag blijven bemoedigen. We horen en zien dat dit door u gewaardeerd wordt! Om het werk wat te verdelen zoeken we mensen die hier aan mee willen werken door bijvoorbeeld mee een uitzending te maken of dit te verwerken (dit kan o.a. met adobe premiere pro). Graag zien we dan ook je reactie: 06-53448328 of via diaconie@hervormdwijngaarden.nl. De uitzendingen zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 15.15 tot 16.00 uur.

Ten slotte: D.V. zondag 17 mei hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Op Hemelvaartsdag D.V. donderdag 21 mei vervolgen we het samen luisteren naar Gods Woord uit de Hebreeën, nu uit hoofdstuk 4. In verbondenheid met het Levende Woord Jezus Christus bidden we om de krachtige werking van Zijn Geest en om rijk gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-05-2020

Zondag 10 mei 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 135:3 n.m. Ps. 118:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27.
Of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: er is geen oppas.

Omzien naar elkaar: Hebreeën 3 vers 12 “zie erop toe”, vers 13 “vermaan elkaar”. Dit is blijkbaar ook een vorm van pastoraal omzien naar elkaar. Elkaar actief aanspreken, opscherpen, waarschuwen en helpen te volharden, in het zien op Jezus. Dat vraagt van ons allemaal om een open en ontvankelijke luisterhouding. In de eerste plaats richting Gods Woord en daarnaast richting elkaar in de gemeente.

Verkondiging: Wat mooi dat de eerste tekeningen van de kinderen n.a.v. de preek over Hebreeën 1 van jl. zondagmorgen al binnen zijn, dank je/jullie wel. Houd de tekenspullen maar klaarliggen want ook komende zondag valt er weer veel te “zien” in het Woord! Daarnaast zijn er ook gemeenteleden die leeservaringen, vragen en opmerkingen per mail hebben gedeeld. Samen bezig zijn met Gods Woord daar mogen we veel zegen van verwachten. Ga gerust, jong en oud, verder met reageren per mail of telefoon. Het Levende Woord komt toe alle eer en aanbidding!

Kinderen in de gemeente: Enkele ouders hebben het initiatief genomen om voor de kinderen van de gemeente passend materiaal ter ondersteuning van de ochtendkerkdienst op de website te plaatsen. Het doel is de kinderen in de dienst te betrekken bij de boodschap van de eredienst. Het materiaal zal op zaterdagavond beschikbaar worden gesteld op de website van de kerk. Alles is te vinden onder “online kerkdiensten”. Er staat overigens meer materiaal voor jong & oud op. Kijk op de website voor alle middelen die er beschikbaar zijn ter ondersteuning van de digitale diensten. Wilt u of jij ook helpen bij de voorbereidingen van de verwerking voor de kinderen? Neem dan contact op met Willeke van den Berg via wilbeuz@hotmail.com (voor de jongere kinderen) of Sandra Stehouwer sandrastehouwer@solconmail.nl (voor de oudere basisschoolkinderen).

Agenda:
08-05: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
09-05: Mannenbidstond WoW om 08.00 uur in de kerk: leiding Jurian Bakker
09-05: Oud papier: Piet van Driel en Wessel van den Berg

Ten slotte: Op D.V. zondag 10 mei luisteren we samen twee keer (!) naar Gods Woord. In de morgendienst vanuit Hebreeën 2 en ’s avonds uit Hebreeën 3. Jezus spreekt tot ons (vs. 12). Is dat voor ons niet alle reden om volhardend te blijven luisteren? We bidden om Gods zegen over de verkondiging van Zijn Woord.

M.C. Stehouwer