Kerkbode 01-11-2019

Zondag 3 november 2019
10.00 uur: ds. A. de Wit (Besoyen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 16:3 n.m. Ps. 32:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Saskia de Jong, Gerjan de Groot

Woensdag 6 november 2019 Dankdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 136:2 n.m. Ps. 5:11
Collecten: v.m. Dankdagcollecte kerkbeheer n.m. 1. Dankdagcollecte kerkbeheer 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: “eleos” – barmhartigheid. Het Grieks duidt aan dat het hier gaat om medelijden en meeleven, het geven van liefdevolle hulp aan de naaste. En dan niet alleen maar een uiterlijk meeleven voor de show. Nee, het gaat vanuit het hart, een liefdevolle innerlijke betrokkenheid. U / jij identificeert jezelf met de naaste, je leeft jezelf in, in de nood van de ander, je voelt met hem of haar mee. “Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden”. (Mattheüs 5:7)

Catechese: Maandagavond 4 november is er geen catechese en geen 18+ gespreksgroep i.v.m. de dankdag waar we elkaar mogen ontmoeten rondom het Woord van God. De week daarop, 11 november, zijn jullie weer welkom op de gebruikelijke tijden. Weet je welkom!

Ambtsdragersverkiezing: Op de verkiezingsbijeenkomst van 23 oktober zijn de volgende broeders verkozen: in de vacature van diaken Brugmans: T.W. Aantjes, in de vacature van ouderling-kerkrentmeester Stuij: J.G. Nijhof, in de vacature van ouderling Oskam: P. van der Vlist en in de vacature van ouderling Bakker: W. Wiersma. Hun besluit moeten zij uiterlijk 31 oktober kenbaar maken en zal dus in het weekend bekend zijn. Gedenkt u de verkozen en de niet verkozen broeders in uw gebeden?

Voedselinzamelactie Dorcas Hulp: ”Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven”, zegt de Heere Jezus in Mattheüs 25 en daarom mogen we geven uit dankbaarheid, van onze welvaart, want wat zij missen, hebben wij onder handbereik. In afhankelijkheid van God willen we duizenden mensen een voedselpakket aanbieden, om zo de liefde van de Heere Jezus in praktijk te brengen. De inzamelactie is D.V. 8 november van 13.00 – 21.00 uur en 9 november van 9.00- 16.00 uur bij Fam. Roubos, Van der Hoevenstraat 1.

Agenda:
03-11: Kerst-projectkoor
03-11: JV
04-11: Mannenvereniging
05-11: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
07-11: Immanuël

Ten slotte: D.V. zondagavond 3 november luisteren we samen naar het begin van de Bergrede; Mattheüs 5: 1-12. De basisprincipes van het Koninkrijk der hemelen worden hier in Gods Woord door de Heere Jezus onderwezen. Op dankdag D.V. 6 november luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar Gods Woord uit 2 Koningen 7, het thema voor de morgendienst is “goed bericht!”. In de avonddienst luisteren we vol dankbaarheid naar Psalm 145. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 25-10-2019

Zondag 27 oktober 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (VBC-dienst)
18.30 uur: ds. K. Hak (Goudswaard)

Voorzang: v.m. Ps. 25:7 n.m. Ps. 43:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Wycliffe) 2. Kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Pernella Vink, Marjoke de Groot

VBC-dienst: D.V. zondagmorgen 27 oktober is er in de kerk de afsluiting van de Vakantie Bijbel Club. Het thema van deze dagen was: “Schatrijk!” De dominee zal dit verder uitwerken door middel van het verhaal uit Mattheüs 13: 44-46. Dit gedeelte gaat over de schat in de akker. Het zou mooi zijn als dit gedeelte alvast in de gezinnen gelezen kan worden. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten.

Ouderenmiddag: Op D.V. 30 oktober is er weer een ouderenmiddag. De heer en mevrouw Rob en Pauline Koerse uit Nieuwegein nemen ons mee terug in de tijd, naar het dagelijks leven van de jaren ’50. We beginnen om 14.45 uur. Allen hartelijk welkom!

GZB dagboek: Hebt u ook dit jaar weer belangstelling voor het dagboek een “Handvol Koren”? Laat het mij weten! Bestellingen worden bij u thuis afgeleverd. U kunt bestellingen plaatsen via de intekenlijst in de kerk, mijn mailadres arja.kraaijeveld@upcmail.nl of telefonisch 0642474804. De prijs van het dagboek is € 12,50 waarvan het grootste gedeelte ten goede komt aan een project van de GZB.

Aanvangstijdstip ochtenddienst: Vanaf D.V. zondag 3 november beginnen de ochtenddiensten om 10.00 uur.

Agenda:
25-10: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
26-10: Café de Kroon
27-10: Koffiedrinken na de dienst
27-10: Kerst-projectkoor
28-10: Catechese
28-10:18+ gespreksgroep
28-10: Vrouwenvereniging
30-10: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6, voorbereiding Annet
30-10: Ouderenmiddag
30-10: Bij de Bron
30-10: Bijbelstudiekring bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, voorbereiding Hanneke, hfst 3

Ten slotte: “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lukas 12:34). Samen met de kinderen sluiten we de achterliggende VBC-week af in de morgendienst van D.V. zondag 27 oktober. We delven schatten op uit het rijke Woord van God. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 18-10-2019

Zondag 20 oktober 2019
09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)
18.30 uur: prop. L. van den Dool (Broek op Langedijk)

Voorzang: v.m. Ps. 24:1 n.m. Ps. 100:2
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Elske Baan, Nathalie de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Omzien naar elkaar is blijvend met elkaar in gesprek zijn over het belijden dat Jezus Christus Redder en Heere is. Pastoraat, diaconaat, verkondiging, toerusting en gemeenschap; het gaat in al deze zaken om het ene nodige voor elk mens, jong en oud. Overigens is er nog alle ruimte om aan te sluiten bij het nadenken over en/of voorbereiden op het doen van belijdenis. De eerstvolgende keer is op D.V. maandag 21 oktober om 19.30 uur aan de Dorpsstraat 29. Waarom zou je het niet doen? Welkom!

Ambtsdragersverkiezingen: Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen voor de a.s. vacatures heeft de kerkenraad in alfabetische volgorde de volgende dubbeltallen opgesteld:
In de vacature van diaken R.J. Brugmans: T.W. Aantjes, Oosteinde 28 en W. van den Berg, Van der Hoevenstraat 12.
In de vacature van ouderling-kerkrentmeester W.P.G. Stuij: E. van Eijl Dorpsstraat 14b en J.G. Nijhof, Oosteinde 22.
In de vacature van ouderling J. Oskam: H.R. Roodenburg, Van Tongerenstraat 8 en P. van der Vlist, Van Tongerenstraat 4.
In de vacature van ouderling J.M.A Bakker: J.C. van Os, Burg. Topstraat 18 en W. Wiersma, Cort v.d. Lindenlaan 12 te Sliedrecht.
De verkiezingsbijeenkomst is gepland op D.V. woensdag 23 oktober a.s. om 19.30 uur in de kerk. We vragen u om de op dubbeltal gestelde broeders te gedenken in uw en jouw voorbede.

Bijbelgesprekskring: Op D.V. 23 oktober komen we i.v.m. de stemmingsvergadering om 20.30 uur in ’t Wingerds hof bijéén. De kosten voor het boekje “van kruis naar kroon, lessen uit de vervolgde kerk” zijn € 8,-. Zonder opgave is iedereen, jong en oud, hartelijk welkom.

Catechese en 18+ gespreksgroep: Vanwege de herfstvakantie is er maandag 21 oktober geen catechese en gespreksgroep.

Zingen na de dienst: Zondagavond 20 oktober zingen we na de dienst weer enkele liederen uit Weerklank. We zingen lied 451: 1 en 3 – 462 – 467: 1, 2 en 5 – 471: 1, 2 en 4 – 472: 1 en 2 – 477: 1,2 en 3. Iedereen is van harte welkom om te blijven zingen!

Vakantie Bijbel Club: Als het goed is hebben alle kinderen van de basisschoolleeftijd een toegangskaartje door de brievenbus gekregen, voor het museum van de Vakantie Bijbel Club op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober. We hopen op twee gezellige dagen! Neem gerust je neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan!

Vrijwillige bijdrage tweede rondgang 2019: In de periode van 19 tot en met 26 oktober worden de brieven bezorgd en/of hopen wij bij u langs te komen voor de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage. Voor 2019 is er € 61.500,00 begroot. Na de eerste ronde is er tot op heden € 36.392,50 binnen gekomen. Reden tot grote dankbaarheid. We hopen dat u ook voor de tweede ronde naar draagkracht en in liefde geven wilt, zodat we ook dit jaar de begrote opbrengst zullen realiseren. Mocht uw bijdrage van de eerste ronde nog niet zijn overgemaakt dan vragen wij u dit nu gelijk met de bijdrage van de tweede rondgang te willen doen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op een van de volgende rekeningen: NL95 RABO 0342 7169 99 of NL 82 INGB 0000 6247 76 Alvast hartelijk dank voor uw gaven. De kerkrentmeesters en de commissieleden.

Opbrengst Diaconiecollecte: April: Algemeen € 655,77 GZB € 349,05 Mei: Algemeen € 816,75 H.A. st. ontmoeting € 318,- Open Doors € 335,17 Juni: Algemeen € 741,70 Bijbels voor afscheid groep 8 € 426,63 Juli: Algemeen € 764,75 Augustus: Algemeen € 299,26 IZB € 249,65 VBOK € 393,95 September: Algemeen € 664,14 Schoolproject Kenia € 318,90 H.A. Trans World Radio € 270,10 Jeugdraad € 321,90 Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Verantwoording Kerkrentmeesters: opbrengst collecten augustus € 1640,76 september € 1700,75, opbrengst verjaringsfonds augustus en september € 380,11. Giften via ds. Stehouwer 4 x € 20 en 1 x € 30. Iedereen hartelijk bedankt.

Oud papier: Voor het ophalen van het oud papier ben ik op zoek naar belangstellenden vanaf 18 jaar. Heb je interesse om dit werk voor onze jongeren van de gemeente te doen of wil je informatie, neem dan contact op met Teo Hoogendijk (t.hoogendijk@hetnet.nl).

Agenda:
18-10 – 21-10: JV-weekend
20-10: Kerst-projectkoor
20-10: Zingen na de avonddienst
21-10: Belijdeniscatechese
21-10: Mannenvereniging
22-10: VBC; 09.30 – 11.30 uur
23-10: VBC; 09.30 – 12.00 uur
23-10: Ambtsdragersverkiezingen
23-10: Bijbelgesprekskring
24-10: Immanuël

Ten slotte: Op D.V. zondag 20 oktober hoop ik, i.v.m. mijn vakantie, samen met u en jou onder het Woord te zitten. We bidden om goede erediensten tot opbouw en toerusting van de gemeente en tot de eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 11-10-2019

Zondag 13 oktober 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland)

Voorzang: v.m. Ps. 133:1 n.m. Ps. 19:4
Collecten: v.m. 1. Catechese materiaal 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Anna de Haan, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Wij mensen zijn nogal vergeetachtig. Iedereen kan het toch overkomen? Dit wilde ik nog doen, dat wilde u nog zeggen, daar wilde jij nog naar toe gaan – vergeten. Met het ouder worden kan het vergeten zelfs een probleem worden. Hoe zit dat met de Heere? “Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.” (Deut.4: 31) God is trouw, zie maar in het geloof op Zijn Zoon Jezus Christus. Wat een omzien!

Instuif: Beste jongens en meiden, 12 oktober is de eerste instuif avond die we beginnen met een film kijken. Je bent van harte welkom vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur beginnen we de avond in ‘t Wingerds hof. Kosten zijn € 1,50 p.p. Groetjes, de instuifleiding

Verantwoording Kerkrentmeesters: De werkzaamheden aan de verzakte kerkvloer zijn afgerond. Alle facturen zijn betaald. De opbrengst van de actie nacht voor de kerk heeft € 5499,52 opgebracht. De totale kosten bedragen € 5154,19. Reden voor dankbaarheid. Ook een ieder hartelijk bedankt die na afloop van de werkzaamheden geholpen heeft met de uitgebreide kerkschoonmaak.

Kopij kerkbode: In verband met vakantie graag de kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk zaterdag 12 oktober om 12.00 uur inleveren. Alvast bedankt!

Agenda:
11-10: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
12-10: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur, Van Tongerenstraat 4, leiding Jelle
12-10: Oud papier; Bart de Gier en Jelle Duister
12-10: Instuif
14-10: Catechese
14-10: 18+ gespreksgroep
14-10: Vrouwenvereniging
16-10: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Mirjam, voorbereiding Marjolein
17-10: Passage

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 11 oktober mag de doop bediend worden in lijn met wat we keer op keer lezen in Gods Woord; de Heere neemt het initiatief tot omzien naar zondige mensenkinderen, Hij is trouw aan Zijn verbond. We luisteren samen naar Gods Woord vanuit Micha 7 en bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 04-10-2019

Zondag 6 oktober 2019
09.30 uur: ds. H.P. Brendeke (Hagestein)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 37:2 n.m. Ps. 17:8
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Messiasbelijdende joden) 2. Kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt, Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Op deze plaats een vraag tot omzien in de voorbede voor het werk van de kerkenraad. In het bijzonder voor de invulling van de vacatures die in dit seizoen ontstaan; het opstellen van dubbeltallen en de verkiezingen die daarop volgen. “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jakobus 5:16)

Doopzitting: Er zal doopzitting gehouden worden op D.V. 8 oktober om 20.00 uur in de consistorie van de kerk i.v.m. de bediening van de Heilige Doop D.V. zondagmorgen 13 oktober. Beide ouders hartelijk welkom!

Bijbelgesprekskring – herinnering: Samen leren over Gods Koninkrijk vanuit Gods Woord, daar gaat het om. We gaan gebruik maken van het boekje “Van kruis naar kroon, lessen uit de vervolgde kerk” en komen bijeen in ’t Wingerds hof op D.V. 23 oktober om 20.30 uur (na de verkiezingsvergadering). Graag vóóraf opgeven i.v.m. te bestellen materiaal, jong en oud hartelijk welkom! predikant@hervormdwijngaarden.nl of bellen naar 701409.

Ambtsdragers verkiezing: Daartoe bevoegde gemeenteleden worden er aan herinnerd, dat de voordrachten voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad t/m 5 oktober a.s. bezorgd kunnen worden bij de scriba. Uw voordracht a.u.b. per ambt, schriftelijk en ondertekend indienen.

Weerklank: Inmiddels zingen we al geruime tijd uit Weerklank. Wilt u nog een exemplaar ontvangen? Laat het ons even weten! De diaconie

Instuif: Beste jongens en meiden, de instuif gaat weer beginnen en wij hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook. 12 oktober is de eerste avond die we beginnen met een film kijken. Je bent van harte welkom; om 19.45 uur kan je inlopen en om 20 uur beginnen we de avond in ‘t Wingerds hof. kosten zijn €1,50 p.p. Groetjes, de instuifleiding

Kerst-projectkoor: Vanaf 20 oktober zal er weer worden geoefend door het projectkoor onder leiding van Matthijs Hoogendijk. Op 2de Kerstdag-morgen zullen er in de kerk weer twee Sing-ins gehouden worden m.m.v. een orkest en band. Er is nog plaats voor nieuwe zangers. Informeer bij Teo (t.hoogendijk@hetnet.nl of 06-15180678) naar de oefendata en deelnamekosten. Hartelijke groet, Teo en Matthijs

Agenda:
05-10: Café de Kroon
06-10: JV
07-10: Catechese
07-10: 18+ gespreksgroep
07-10: Mannenvereniging
09-10: Bij de Bron
09-10: Kerkenraadsvergadering
09-10: Bijbelstudiekring bij fam. de Jong, Oosteinde 17, voorbereiding Arja, hfst. 2
10-10: Immanuël

Ten slotte: Een zondag zonder Israël is geen zondag. Aangezien de christelijke gemeente op de opstandingsdag van de Messias van Israël bijeenkomt. Laten we elkaar daarom aansporen om volhardend de God van Israël de eer te geven. D.V. zondag 6 oktober luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Micha 6. Shalom!

M.C. Stehouwer