Diaconie

Een gemeente zonder diaconaat is ondenkbaar. In de eredienst komt de zorg voor de medemens o.a. tot uiting in de diaconiecollecte. Er worden collecten gehouden met een direct doel, bijv. na rampen of t.b.v. minder bedeelden. Ook zijn er verschillende organisaties, zoals o.a. Bonisazending, Dorcas, IZB, SDOK, Woord en Daad, die giften van de diaconie ontvangen. Verder wordt het zendings- en evangelisatiewerk plaatselijk en landelijk gesteund en is er de zorg voor de zieken en het bejaardenwerk.

Rond Kerst of Pasen ontvangen alleenstaanden en ouderen (in samenwerking met CMV Passage) een fruitbakje. Dit is ook het geval, als gemeenteleden uit het ziekenhuis komen.

Samenstelling van het college van diakenen;

Voorzitter is Hans Blok
Secretaris is Bart de Gier
Penningmeester is Theo Aantjes

De bankrekening van de Diaconie is: Rabobank Sliedrecht, NL24 RABO 0342 7619 27 t.n.v. diaconie HERV. GEMEENTE Wijngaarden.

Ouderenmiddagen

Onder verantwoordelijkheid van de Diaconie, worden door het bestuur van de Vrouwenvereniging in het winterseizoen 6 Ouderenmiddagen georganiseerd. Alle ouderen en alleenstaanden van de gemeente zijn van harte welkom op deze middagen. Enkele leden van de Vrouwenvereniging verlenen hun medewerking. De dominee verzorgt de opening en houdt een meditatie. Daarnaast wordt er vaak een spreker uitgenodigd. Het seizoen wordt in april afgesloten met een uitstapje en een broodmaaltijd.

Contactpersoon is mevr. Rianne de Groot, tel.  412726. Ook als u wilt worden opgehaald.

De middagen vinden plaats in ’t Wingerds hof en beginnen om 14.45 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur.

In de gemeenteagenda, de kerkbode en in de agenda van deze site vindt u de data.

Hartelijk welkom.

Volkstuinen

De Diaconie is in het bezit van een aantal volkstuinen. Van oorsprong werden deze ter beschikking gesteld aan mensen met een gering inkomen. Op dit moment worden tuinen, die beschikbaar komen, verhuurd aan een ieder, die zich hiervoor aanmeld. De huurders krijgen de mogelijkheid om eigen groente en/of fruit te verbouwen.

Er zijn aan het gebruik van een volkstuin een aantal regels verbonden. Voor aanmeldingen en het opvragen van de regels kan men bellen met de contactpersoon van de Diaconie, Theo Aantjes.

Projecten

De eerste aandacht gaat uit naar hen die eenzaam zijn en/of gebrek lijden, zodat ondersteuning geboden kan worden. Hierbij denken we aan zieken en gehandicapten, oud en jong, binnen de gemeente. Daar waar ziekte of handicap tot gevolg heeft dat er financiële problemen in een gezin ontstaan, wordt ondersteuning geboden.

De diaconie wil ook een brugfunctie vervullen naar organisaties, die deskundige hulp en/of begeleiding verlenen, zoals Eleos, de herberg (IZB), N.P.V., Diaconaal Maatschappelijk Werk, verzorgings- en verpleegtehuizen, vakantieweek gehandicapten, etc.

Binnen de gemeente bekostigt de diaconie attenties ten behoeve van zieken, bejaarden en alleengaanden o.a. rond Kerst en Pasen. De bezorging gebeurt door leden van Passage. Ook welkomstgroeten voor nieuw ingekomenen worden mede namens de diaconie verzorgd door echtgenotes van kerkenraadsleden. De diaconie organiseert samen met de vrouwenvereniging ouderenmiddagen, waar minstens één diaken of een afvaardiging van de Diaconie aanwezig is.

Een groot gedeelte van de beschikbare diaconiegelden wordt buiten onze gemeente besteed. Het meeste geld gaat naar regionale of nationale instellingen welke niet of onvoldoende worden gesubsidieerd door de overheid. Gelet wordt of de besteding van de gelden door de instellingen niet strijdig is met het belijden, zoals in onze gemeente wordt voorgestaan. Ook wereldwijd worden door de diaconie gelden aangewend. Bijvoorbeeld door instellingen als Open Doors en Woord & Daad, die noodhulp verlenen, Tear en Wycliff bijbelvertaalwerk.