Kerkenraad

Samenstelling

De kerkenraad bestaat uit de predikant, 3 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen.

Contactgegevens;

Pastoraat

Begrafenis

Bij overlijden stelt de naaste familie de predikant daarvan in kennis, of men neemt contact op met de wijkouderling. Hierna zal zo spoedig mogelijk door de predikant of een ouderling een bezoek gebracht worden aan de familie. In samenspraak met de begrafenisonderneming wordt overlegd op welke dag en welk uur de rouwdienst en de begrafenis zullen plaats hebben. Tevens wordt overlegd of de begrafenis vanuit het woonhuis, ’t Wingerds hof of vanuit de kerk zal plaats vinden.

De begrafenis wordt geleid door de predikant. Na de begrafenis wordt de plechtigheid door een ouderling of kerkenraadslid afgesloten met Schriftlezing en gebed. Tevens wordt besproken of en zo ja, met hoeveel personen, rouw in de kerk gebracht wordt.

Ziekte

We leven als predikant en kerkenraad graag met u mee. Als iemand moet opgenomen worden in het ziekenhuis, of weer thuiskomt, wilt u dit dan doorgeven aan de predikant of, bij afwezigheid, aan de wijkouderling?