kerkbode 14 april 2023

Zondag 16 april 2023
10.00 uur: prop. G.T. van Lingen (Nieuw-Lekkerland)
18.30 uur: prop. R.P. Hoogenboom (Woerden)
Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 97:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Wycliff) 2. Kerkbeheer (kosten ’t Wingerds hof)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Marit de Groot

Omzien naar elkaar: Afgelopen vrijdag mocht Magda Romijn weer thuis komen vanuit het
ziekenhuis. Naar omstandigheden mag alles weer goed gaan. We bidden voor haar dat het herstelgoed mag gaan. Ook voor haar kinderen en kleinkinderen die zo dicht om haar heen staan. In Jesaja 40 vers 29 staat: “Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft”. En zoals Magda het zelf beaamt, als je er om vraagt, komt het.
Gemeente avond: D.V. donderdag 25 mei kunt u vast in de agenda noteren voor de gemeente avond in ’t Wingerds hof. Houd u deze datum dus vast vrij.
Collecteopbrengst 1e kwartaal Diaconie:
Januari:
Algemeen €574,30
Fam. Rogas €267,75
Fam. Jonkers (maf) €353,50
Leerstoelfonds €252,55
Februari:
Algemeen €293,45
Scharlaken koord €277,80
Stefanie de Wildt €267,70
Voedselbank Sliedrecht €321,85
Noodhulp aardbeving Turkije €3090,53
Maart:
Algemeen €804,25
Gzb project Malawi €323,60
Trauma healing network Namibië €280,75
Gemeente zijn: Beste gemeenteleden hierbij vast wat datums voor in de agenda D.V. 9 op 10 juni is het de nacht voor de kerk. We hopen een leuke avond en nacht met elkaar te hebben. D.V. 9 september is het de opening van het winterwerk dit keer eenmalig eerder dan andere jaren maar ook dan hopen we voor iedereen wat te organiseren en u te ontmoeten.
Agenda:
15-04: Instuif
16-04: Koffie drinken na de ochtenddienst
16-04: JV
18-04: Censura Morum
18-04: Bezinning Heilig Avondmaal
19-04: Vrouwenbidstond: Westeinde 32, voorbereiding: Arja
20-04: Immanuel
Ten slotte: Wees niet bevreesd, want ik weet wie je zoekt. Tijdens de twee diensten die op eerste paasdag gehouden werden uit het evangelie van Mattheus kwam dit duidelijk naar voren. Laat voor een ieder deze boodschap een bemoediging zijn, en dat we dat ook mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Hij stierf ook voor u/jou en mij. En zoek Hem als je Hem nog niet gevonden hebt.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 7 april 2023

Vrijdag 7 april 2023 Goede Vrijdag

19.30 uur: ds. F. Hoek (Schoonhoven)

Voorzang: Gez. 7:2

Collecten: 1. Diaconie (gevangenenzorg)  2. Kerkbeheer

Zondag 9 april 2023 1e Paasdag

10.00 uur: prop. P. Bijl (Papendrecht)

18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Delft)

Voorzang: v.m. Ps. 22:14  n.m.  Ps. 9:1

Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (energiekosten)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Josien Kuiper, Saskia de Jong en David Stolk

Maandag 10 april 2023 2e Paasdag

10.00 uur: Zangdienst / Marco Baan

Collecten: Invulling door de Evangelisatie commissie

Oppas: Marjolein Breedveld en Daniëlle de Jong

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is Magda Romijn met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht. Door de vele pijn die ze kreeg is de operatie die gepland stond naar voren gehaald. Donderdag is ze geopereerd en naar omstandigheden mag het goed met haar gaan. We bidden voor Magda dat het herstel voorspoedig mag gaan en dat ze de kracht weer mag krijgen om thuis te komen.

   Zangdienst 2e Paasdag: Heeft u de uitnodiging op de achterkant van het Paasmagazine ook gezien? Op 2e Paasdag, 10 april, is er in de kerk van Wijngaarden een zangdienst, die in het teken staat van de opstanding van Jezus Christus en wat dit voor ons betekent. De Wingerdknopjes en een speciaal gelegenheidskoor zingen een aantal liederen voor ons. Een aantal overige liederen zingen we met elkaar. Aanvangstijd 10.00 uur. Het thema van de dienst is: “Redding!” Oud inwoner Marco Baan zal wat delen uit de Bijbel. Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en koek. 

   Dankbare groet: Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de afscheidsavond van jl. 30 maart. Stil en verwonderd vanwege alle vormen van verbondenheid die we mochten opmerken en ontvangen. De Heere is goed geweest voor ons in de periode dat we in Wijngaarden mochten dienen, Hem zij alle eer! We zijn in verbondenheid onderweg naar de Paasdagen en mogen door geloof leven vanuit de overwinning die de Heere Jezus Christus heeft behaald in de weg van kruis en opstanding. Zo wil ik u en jou bemoedigen en aansporen in de navolging van Jezus. “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”  1 Korinthe 15:58.  Ontvang een hartelijke groet vanuit Scherpenzeel, fam. Stehouwer.

   Ouderenmiddag: D.V. 12 april brengen we een bezoek aan de St. Liniecrossers in Sliedrecht.Het is rolstoel toegankelijk en er is een lift.Om 14.00 uur verzamelen we bij ’t Wingerds hof.We sluiten de middag af met om 17.00 uur een broodmaaltijd. Gaat u ook mee? Graag opgeven voor 11 april bij Anja  06-22380171 of bij Rianne 06-51830602.

Ook wanneer u kunt rijden. Hartelijke groeten, Anja en Rianne.

   Pop-up camping Dabar team: Ook dit jaar wordt er een pop-up camping gerealiseerd door het Dabar team.

Hier kunnen gezinnen met een minimum aan inkomen die de afgelopen 3 jaar niet op vakantie zijn geweest gratis verblijven. Zo kan er gestalte gegeven worden aan het evangelie van Jezus Christus in deze wereld, met het verlangen dat mensen Hem gaan kennen en volgen. Als gemeente willen we deze werkzaamheden een warm hart toedragen en zorg dragen voor een caravan ter grootte van 4 of 5 personen. Wilt u deze zelf beschikbaar stellen of kent u iemand die hierin kan helpen, laat het weten aan Bart de Gier. Het gaat om de periode van 10 juli tot en met 14 augustus 2023. Alvast hartelijk dank!

   Agenda:

08-04: Oud papier (Teo Hoogendijk en Simon Stuij)

12-04: Ouderenmiddag: excursie

12-04: Kerkenraadsvergadering

12-04: Bijbelstudiekring

12-04: Bij de Bron

  Ten slotte: Afgelopen week is het paas-magazine van de evangelisatie commissie bij alle dorpsbewoners van Wijngaarden bezorgd. Waar een klein dorp groot in kan zijn om een blad uit te brengen speciaal gericht op ons dorp. Voor een ieder, gelovig of niet, staat er wel een stukje in wat boeiend is om te lezen. De watersnoodramp van 70 jaar geleden, met verhalen van dorpsgenoten die het hebben meegemaakt. De corona pandemie door de ogen van Diederik Gommers. En het belangrijkste van

alles, door heel het blad heen de boodschap waar het werkelijk om gaat met Pasen. Met de kruisiging op Goede Vrijdag en de opstanding uit de dood op eerste Paasdag wijst God ons in de richting van de Redder. Jezus, de Redder van de wereld. Laten we in onze gebeden meenemen dat de woorden en teksten uit het blad een ieder mag raken en levens zullen veranderen.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 31-03-2023

Zondag 2 april 2023

10.00 uur: ds. H.J. Menkveld (Giessenburg)

18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 9:1  n.m. Ps. 22:14

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project Nepal)   2. Kerkbeheer (Beeld- en geluidsinstallatie)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam en Elise Leeuwis

   Omzien naar elkaar: Piet van Herwijnen , mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis na een herseninfarct. Grote zorgen weer voor dit gezin nu het juist de laatste tijd weer goed mocht gaan met de gezondheid van Piet.

Ook voor Magda Romijn breekt een spannende tijd aan. Over enkele weken zal ze geopereerd worden om een tumor te verwijderen. Komende weken zal ze moeten aansterken om de operatie te kunnen ondergaan.

Zoals een kuiken schuilt onder de vleugels van een hen. Zo mogen we schuilen met al onze zorgen en noden bij onze hemelse Vader.

   Oud papier: In het 4e  kwartaal van 2022 hebben we, als jeugdraad, het mooie bedrag van € 303,-  mogen ontvangen, met het ophalen van oud papier! Mooi om zo als dorp het jeugdwerk te kunnen ondersteunen! We hopen ook in 2023 weer op uw steun te kunnen rekenen, door uw papier aan de weg te zetten op elke 2de zaterdag van de maand. Hartelijk dank hiervoor!

   Stille week: Op dit moment leven we toe naar Pasen. In de week van 3 tot 10 april is de kerk open voor stille tijd.
Maandag, dinsdag, woensdag van 19.00-20.00 uur, donderdag en zaterdag van 19.30-20.00 uur. Op donderdag en zaterdag is er een bezinningsmoment. (zie het boekje dat bij de kerkbode is toegevoegd) Vanuit de Stille tijd commissie wensen we u een gezegende tijd toe.

 Agenda:

01-04: De Kroon

02-04: JV

03-04: Start Stille week

05-04: Vrouwenbidstond: Matenasche Scheikade 6 Papendrecht, voorbereiding: Carin

05-04: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

06-04: Immanuel

   Ten slotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 24 maart 2023

Zondag 26 maart 2023
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman (Ridderkerk)
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
Voorzang: v.m. Ps. 25:2 n.m. 51:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Anna de Haan

Huwelijksjubileum: Op 25 maart is het de dag dat echtpaar Wout en Marry Brand,
veertig jaar getrouwd hoopt te zijn. We feliciteren hun hartelijke met deze heugelijke dag die ze samen met hun kinderen en kleinkinderen mogen vieren. In Prediker 4:12 staat: ‘En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken”. Wat een rijke belofte uit de bijbel, om te mogen weten dat je in Hem verbonden een drievoudig snoer mag zijn in je huwelijk. Gezamenlijk geeft het kracht om het onzekere leven onder ogen te zien.

Overleden: Op 15 maart is overleden dhr. René Leeuwis op de leeftijd van 49 jaar. De rouwdienst zal ik kleine kring gehouden worden op donderdag 23 maart. Na de begrafenis is er van 15.00 tot 16.00 uur gelegenheid om de familie in het ’t Wingerds hof te ontmoeten en sterkte te wensen. We wensen zijn vrouw Ada en zijn kinderen Elise en Marijn Gods onmisbare kracht en hulp toe in deze periode van rouw.

Afscheidsavond fam. Stehouwer: D.V. donderdagavond 30 maart is de afscheidsavond van fam. Stehouwer. De avond zal in ’t Wingerds hof zijn. U bent vanaf 19.45 uur welkom, we starten om 20.00 uur. We hopen u te zien.

Verspreiding paasmagazine: De Evangelisatiecommissie is op zoek naar mensen die willen helpen met het verspreiden van het nieuwe paasmagazine. Het is de bedoeling dat dit gaat gebeuren in de week van 3 april. Wie zou er willen en kunnen helpen? Neem contact op met Arja, Rianne of Maarten. 

Project Pinksteren: Wij, de Evangelisatiecommissie, hebben het voornemen om met 2 e Pinksterdag een project/programma te organiseren voor jong en oud. We zoeken mensen die dit project mee organiseren. Hulp is nodig in de voorbereiding en met hand-en-spandiensten op de dag zelf. Meehelpen met dit project? Neem contact op met Arja, Rianne of Maarten.

Agenda:
26-03: Koffie drinken na de ochtenddienst
27-03: Vrouwenvereniging
29-03: Bij de Bron
29-03: Bijbelstudiekring, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding: Ab
30-03: Afscheidsavond fam. Stehouwer: 20.00 uur in ’t Wingerds hof

Ten slotte: In Exodus 27:1-8 lezen we over het brandofferaltaar. Hierin. Een brandoffer wat tot verzoening tussen God en de zondaar (Lev. 1:4). De vier hoeken van het brandoffer altaar verwijzen naar alle windstreken, het wijst heen naar de reikwijdte van de verzoening door God. Hij is het volmaakte offer wat gebracht is op Golgotha, op de door God vastgestelde tijd. 3 el is de hoogte, drie is het getal van God, de Godheid was geheel betrokken bij de verzoening (Vader, Zoon en Geest). De hoogte vertelt ons tevens, dat deze volmaakte verzoening in 3 dagen en 3 nachten werd volbracht (Matth.12:40). Heeft u het volmaakte Offer al aangenomen tot verzoening?

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 17-03-2023

Zondag 19 maart 2023

10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur: prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

Voorzang: v.m.  Ps. 131:4  n.m. Ps. 24:4

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Trauma Healing Network Namibië) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Wilma Nijhof en Rosanne de Jong.

   Omzien naar elkaar: Laten we in onze gebeden de gemeenteleden gedenken die elders verzorgd worden of die in het ziekenhuis verblijven.

   Ouderenmiddag: 22 maart is er weer een ouderenmiddag. Mw. den Dikken komt ons vertellen over Domari zigeuners. Dhr. Boot, onze pastoraalmedewerker, hoopt een meditatie te verzorgen. Allen hartelijk welkom om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden dan kunt u bellen naar Arja Kraaijeveld.

Ook kunt u zich dan evt. ook al opgeven voor de excursie, die verzet is naar 12 april. Groetjes Rianne de Groot.

   Jas verwisseld: Na de morgendienst van 3 maart heeft iemand per abuis de zwarte wollen jas (met embleem Verschoor) van Jacob Oskam aangetrokken i.p.v. de eigen zwarte jas (met embleem Jack en Jones). Vraag is of betreffende persoon voor de uitwisseling van de jassen contact op wil nemen met J. Oskam.

   Agenda:

19-03: JV

20-03: Mannenvereniging

22-03: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof

23-03: Immanuel

   Ten slotte: Jezus zei tegen hem (ons): “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, is: U zult u naaste liefhebben als uzelf.” (Mat. 22: 37-39) Vanuit dit bijbel gedeelte is de conclusie te trekken dat omzien naar elkaar een grondhouding is van de gemeente van Christus. De Heere Jezus laat in de periode op aarde zien hoe belangrijk ‘omzien naar’ is. Dat begint al met het naar ons toe komen op aarde. Hij ziet naar ons om. Hij kwam om ons te redden. Verder zijn er talloze voorbeelden ons gegeven in de boeken van de apostelen. Tot en met aan de laatste momenten toe was Jezus bezig met ‘omzien naar’. Als gemeente van Jezus Christus onze God loven en prijzen en zijn naam groot maken. Geraakt door Gods Woord en gedreven door de Geest mogen wij een warme en gastvrije

gemeente zijn!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.