Kerkbode 15-04-2022

Donderdag 14 en zaterdag 16 april 2022 Bezinningsmomenten
19.30 uur: In de kerk

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
Voorzang: Ps. 2:7
Collecten: 1. Kerkbeheer (onderhoud)

Zondag 17 april 2022 1e Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Delft)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 95:4 n.m. Ps. 56:5
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Maandag 18 april 2022 2e Paasdag
10.00 uur: Sing in
Oppas: Jurrian Bakker en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.” 1 Petrus 1:3-4 Wat een toekomstperspectief! En dat op kosten van Zijn gebroken lichaam en Zijn vergoten bloed, Jezus alleen! Bemoedig elkaar met Gods Woord.

Van de kerkenraad: D.V. 20 april vergadert de kerkenraad. Wilt u bidden voor dit dienstwerk in de gemeente?

Diaconie: De collecte opbrengsten van de diaconie:
jan. : De Maf: €274.60
Leerstoelfonds: €115,-
Stefanie de Wildt: €142.85
Algemeen: €1203.55
febr.: Scharlaken koord: €130.90
Stichting ontmoeting: €321,-
Algemeen: €840.32
mrt. : Tear (nepal): €182.50
Siris(vbok): €161.50
Noodhulp Oekraïne: €150,-
Algemeen: €1234.25
Hartelijk dank voor de giften waardoor we ook noodhulp konden bieden in Oekraïne van € 4000,-!

Bezinningsmomenten in de kerk: In deze Stille week bent u en jij elke dag welkom in de kerk. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten om 19.30 uur. Een moment om stil te worden en het lijden en sterven van onze Heere te gedenken. Laten we daar de tijd voor nemen. Wilt u/wil je het boekje meenemen dat bij de vorige kerkbode zat? Ook in de kerk zullen liturgieën liggen.

2e Paasdag: Op 2e paasdag wordt er een dienst georganiseerd waarin de boodschap van Pasen op een duidelijke en begrijpelijke manier verteld en bezongen wordt. Het thema is “Omdat Hij leeft”. Muzikale ondersteuning wordt verleend door de kinderen uit ons dorp via De Wingerdknopjes en een speciaal gelegenheidskoor. Iedereen van harte welkom, een mooie gelegenheid om een familielid, buurtgenoot of kennis uit te nodigen en mee te nemen.​

Ouderenmiddag: Op 20 april is het al weer de laatste ouderenmiddag van dit seizoen. Deze middag komen ‘de Wingerdknopjes’ voor ons zingen. Ds. Stehouwer hoopt weer een meditatie te houden en er zal ook samenzang zijn. Iedereen weer van harte welkom om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Groetjes Anja Vink en Rianne de Groot. Wilt u opgehaald worden, bel dan naar Anja 06-22380171.

Agenda:
20-04: Ouderenmiddag
20-04: Kerkenraadsvergadering
20-04: Bijbelstudiekring
21-04: Passage

Ten slotte: Op de Goede Vrijdag D.V. 15 april luisteren we in de avonddienst naar Markus 15:21 t/m 47. Op de eerste Paasdag D.V. zondagmorgen 17 april luisteren we naar Gods Woord uit Markus 16 Gezegende erediensten rond kruis en opstanding!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-04-2022

Zondag 10 april 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. GdH:1 n.m. GdH:3
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer (onderst. kerkelijke activiteiten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Rosanne de Jong en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid kijken we terug op de leerzame en tegelijkertijd confronterende gemeenteavond van jl. maandag. De vervolgde kerk houdt ons een spiegel voor; hoe volhardend ben ik in het getuigen en kruis-dragen achter Jezus Christus aan? Het was mooi om elkaar te ontmoeten en om te oefenen in het omzien naar het Lichaam van Christus, broeders en zusters elders in de verdrukking. In totaal zijn er op die avond 74 bemoedigende kaarten voor hen geschreven die inmiddels door mij naar Open Doors zijn verzonden. Zij zorgen ervoor dat deze kaarten op de juiste plek komen. Wilt u blijven bidden? De collecte heeft € 397,- opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!

Vanuit de Kerkenraad: In de laatst gehouden kerkenraadvergadering is er doorgesproken en nagedacht over de bediening van het Heilig Avondmaal nu de coronamaatregelen losgelaten zijn. Voor dit moment is het volgende besloten. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst zal er voortaan avondmaalbediening zijn. Vooralsnog gaan we niet aan de tafel en gebruiken we de wijn niet uit één beker maar uit de kleine bekertjes. Iedere avondmaalsganger blijft op zijn of haar plek in de kerkbank terwijl we toch om en om één lege bank in de kerk houden voor de broeders die het brood en de wijn ronddelen. We delen de gemeente niet op in een Oost-West indeling maar vragen het geheel van de gemeente om met elkaar rekening te houden zodat bijvoorbeeld broeders en zusters die alléén maar ‘s morgens naar de kerk kunnen, denk aan ouderen of jonge gezinnen, de ruimte hebben om naar de kerk te komen. We hopen op deze manier iedereen de gelegenheid te geven om aan te gaan, jong en oud en met name degene met een kwetsbare gezondheid. Uiteraard zijn de beide diensten van die avondmaalszondag één geheel en is alles digitaal te volgen. We hopen en bidden dat zo het gedenken van Christus in het Heilige Avondmaal vruchtbaar mag zijn voor het geheel van Zijn gemeente.

Diaconie: Door de sterk gestegen energieprijzen komen sommige mensen nu in grote financiële problemen. De compensatie vanuit de overheid is beperkt en komt te laat, waardoor de kosten eerst zelf voorgeschoten moeten worden. In aansluiting op de landelijke kerk willen we deze mensen niet in de kou laten staan. Herkent u zichzelf hierin of kent u iemand waarbij dit speelt kom dan in actie! U kunt mailen naar diaconie@hervormdwijngaarden.nl

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bij deze kerkbode vindt u/jij een boekje voor de Stille week. Om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. De kerk is in de Stille week elke dag open, meer informatie staat in het boekje. Op donderdag zal ds. Stehouwer een korte meditatie verzorgen tijdens het bezinningsmoment. Op zaterdag is er na het bezinningsmoment gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te delen wat je van de Heere mocht ontvangen tijdens de Stille week/Lijdenstijd. Wil je het boekje digitaal ontvangen? Mail dan naar sandrastehouwer@solconmail.nl. Voor de kinderen staat er materiaal op onze site, onder Nieuws. We wensen u/jou een gezegende Stille week toe. De werkgroep: Jannie, Carin en Sandra.

Agenda:
09-04: Oud papier (Bart de Gier en Wessel v.d. Berg)
09-04: Instuif
10-04: JV
11-04 t/m 16-04: Stille week
13-04: Vrouwenbidstond
13-04: Bij de Bron
14-04: Immanuël
14-04: Jonge stellenkring ​

Ten slotte: Op de 7e lijdenszondag D.V. 3 april luisteren we in de morgendienst samen naar Gods Woord uit Markus 15: 1 t/m 20. Goede Vrijdag DV 15 april luisteren we in de avonddienst naar Markus 15:21 t/m 47. Wat een hoogtijd-dagen in de kerk, in de concentratie op het diepe lijden van Jezus Messias. Zie onze God, de Koning-Knecht, Hij heeft voor zondaren Zijn leven afgelegd. Gezegende erediensten!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 01-04-2022

Zondag 3 april 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 32:1 n.m. Ps. 32:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (zending & evangelisatie) 2. Kerkbeheer (kosten kerktel.)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: “En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen.” (Mark.14:50) Jezus Christus weet wat het is om alleen gelaten te worden. Voor éénzamen en alleen gelaten mensen is dat een houvast en diepe troost. Jezus waakte en Hij bad in Getsemane. Met woorden uit een oude hymne uit de 19 de eeuw: “Zijn wij zwak, belast, beladen, en ter neêr gedrukt door zorg. Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot den Heer. In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.”

Bijbelgesprekskring: Woensdag D.V. 6 april komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen en gaan we verder met ons boekje over de gaven van de Heilige Geest. Nu hoofdstuk 6 n.a.v. 1 Kor. 12:12-31. Wederom hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bijbelleesrooster om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. Tussen haakjes staat de tekst die aansluit bij het thema.
Zo. Lukas 24: 13-35
Ma. Johannes 2: 13-25 (vers 19-22)
Di. Deuteronomium 18: 15-22 (vers 18)
Wo. Jesaja 35: 1-10 (vers 5 en 6)
Do. Lukas 18: 31-34
Vr. Psalm 40 (vers 7-9)
Za. 2 Petrus 1: 16-21

Agenda:
02-04: De Kroon
06-04: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie
06-04: Bijbelgesprekskring
06-04: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Op de 6e lijdenszondag D.V. 3 april luisteren we samen in de morgendienst naar Gods Woord uit Markus 14: 53 t/m 72. Jezus Christus, Hij zal komen om rechtvaardig te oordelen de levenden en de doden. In Zijn lijden ondergaat Hij echter een onrechtvaardig oordeel. Zo toont Hij Zijn liefde voor schuldige zondaars in de wonderlijke ruil. Wat een offer, Hij voor mij! Aanbid Zijn Naam en wil Hem eren. Juist ook samen in de erediensten op zondag!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 25-03-2022

Zondag 25 maart 2022
10.00 uur: ds. R.W. van Mourik (Alblasserdam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 72:6 n.m. Ps. 118:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (VBOK Siriz) 2. Kerkbeheer (inst.h. predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld, Danielle de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Jl. zondag is in de afkondiging en voorbede het Dabar-werk benoemd. Het Evangelie van Jezus Christus delen in de straat, in je familiekring en met vrienden; dat is nog eens omzien! Graag deel ik van harte het onderstaande bericht vanuit het IZB evangelisatiewerk.

Mijn zomer was echt fantastisch!
Zin in een onwijs leuke werkvakantie? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings en in stadswijken in Nederland gedaan waar ook veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die thuis weinig liefde krijgen en tieners die op zoek zijn naar echte aandacht. En je hebt ook gewoon een supertijd met je team en je groeit in geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren (leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt een week of twee aaneengesloten weken Dabar doen. Schrijf je in op www.izb.nl/dabar. Je kan je met vrienden opgeven of individueel. Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! Neem de Dabarfolder mee voor info die in de kerk ligt.

Van de kerkenraad – gemeenteavond: D.V. 28 maart is er een gemeenteavond. Samen luisteren we naar een presentatie van Open Doors over het getuigenis van de vervolgde kerk. Daarna gaan we onze verbondenheid met broeders en zusters actief oefenen. Dit doen wij o.a. door die avond kaarten te schrijven met bemoedigende teksten, door samen te bidden en door de vervolgde kerk te steunen met onze liefdegaven. Iedereen die komt wordt dan ook gevraagd om kaarten mee te nemen die we op die avond kunnen gaan schrijven. De avond is in ’t Wingerds hof met een inloop om 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur. Jong en oud, iedereen is welkom!

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bijbelleesrooster om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. Tussen haakjes staat de tekst die aansluit bij het thema. We zijn bij de keuze van dit thema geïnspireerd door de Heere Jezus zelf omdat Hij zegt in Lukas 24: ‘Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.’ Lees je mee?
Zo. Lukas 24: 36-49 (vers 44-46)
Ma. Genesis 49: 1-28 (vers 10 en 18)
Di. Numeri 24: 15-19 (vers 17-19)
Wo. Jesaja 53
Do. Micha 7: 8-20 (vers 18-20)
Vr. Psalm 22 (vers 2, 7-9, 16-19)
Za. Lukas 9: 18-22 (vers 22)

Stapeldiner: D.V. donderdagavond 21 april hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren: “ De maaltijd willen we samen met u afsluiten!” Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofgerecht met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich hiervoor aanmelden via de flyer bij de kerkbode.

Bijbelstudieweekend: Van 29 april t/m 2 mei vindt er een bijbelstudieweekend plaats in Lunteren voor jongeren uit de Alblasserwaard in de leeftijd van 16 jaar en ouder. Onderwerp: ….En toch heb Ik je lief! Kosten €50,-. Opgeven: bijbelsw@gmail.com Informatie: 06-22050088/06-55100461.

Agenda:
27-03: JV
28-03: Gemeenteavond
30-03: Vrouwenbidstond​
30-03: Bij de Bron
31-03: Immanuël

Ten slotte: Op de 5e lijdenszondag D.V. 27 maart luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord uit Markus 14: 32 t/m 52. Jezus gebedsworsteling in Getsemane toont Zijn lijden uit liefde voor zondaars. Het vraagt om verwondering, aanbidding en navolging! We bidden om gezegende erediensten voor de glorie van het Lam van God!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 18-03-2022

Zondag 20 maart 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:13 n.m. Ps. 40:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project in Nepal) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Marjoke de Groot en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: Jesaja 53:4-5 “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Laat Gods betrouwbare Woord de vaste grond onder je voeten zijn, elke dag!

Van de kerkenraad – gemeenteavond: Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten! DV 28 maart is er een gemeenteavond voor jong en oud. Samen luisteren we naar een presentatie van Open Doors over het getuigenis van de vervolgde kerk. Daarna gaan we onze verbondenheid met broeders en zusters actief oefenen. Dit doen wij o.a. door die avond kaarten te schrijven met bemoedigende teksten, door samen te bidden en door de vervolgde kerk te steunen met onze liefdegaven. Iedereen die komt wordt dan ook gevraagd om kaarten mee te nemen die we op die avond kunnen gaan schrijven. De avond begint met een inloop om 19.45 u. in ’t Wingerds hof en start om 20.00 u. We hopen op een goede opkomst, iedereen is welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er 20 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank

Preekschrijfkaarten en ander materiaal voor kinderen: Voor gezinnen willen we de komende tijd extra materiaal plaatsen op onze website onder ‘Nieuws’. Dus hou de site in de gaten! Komende zondag kun je al een preekschrijfkaart downloaden, uitprinten en gebruiken in de kerkdienst.

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bijbelleesrooster om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. Tussen haakjes staat de tekst die aansluit bij het thema.
Zo. Johannes 3: 1-21 (vers 14-16)
Ma. Numeri 21: 4-9 (vers 8 en 9)
Di. Jesaja 52: 13-15 (vers 13)
Wo. Psalm 2: 1-12 (vers 7 en 12)
Do. Markus 1: 9-13 (vers 10 en 11)
Vr. Johannes 8: 21-29 (vers 28 en 29)
Za. 1 Johannes 4: 7-21 (vers 9 en 10)

Agenda:
19-03: Instuif
21-03: Vrouwenvereniging
23-03: Kerkenraadsvergadering
23-03: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Op de 4e lijdenszondag DV 20 maart luisteren wij in de morgendienst naar Gods Woord uit Markus 14: 12 t/m 31. Wat een offer Hij voor mij! Dankzij het lijden en sterven van Jezus Christus is er hoop op vrede. Laten wij volharden in de gerichtheid op de Koning van het Koninkrijk van God. Juist ook in het samenkomen en luisteren naar Zijn stem. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer