Kerkbode 02-04-2021

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: Ps. 22:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Zondag 4 april 2021 1e Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: ds. J. Jongejan (H.I. Ambacht) – West

Voorzang: v.m. Ps. 9:1 n.m. Ps. 118:12
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
Oppas: Suzanne de Gier, Rosanne de Jong en Henrike Smits

Maandag 5 april 2021 2e Paasdag
10.00 uur: Sing-in m.m.v. muziekgroep o.l.v. Matthijs Hoogendijk – digitaal te volgen

Omzien naar elkaar: Op dinsdag 23 maart jl. is in de leeftijd van 92 jaar overleden dhr. Cornelis Vink. Boven de kaart getuigt de tekst van Psalm 39:8 “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Wij bidden om deze hoopvolle verwachting en de troost van de Heere voor mevr. Vink-van Dieren, de kinderen en kleinkinderen en allen die in liefde met hen verbonden zijn. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 29 maart te Sliedrecht. Na een rouwdienst waarin we luisterden naar Gods Woord van genade en vergeving uit Psalm 130. Een ieder die met de familie wil meeleven kan dit schriftelijk doen op het hiervoor beschreven adres.
“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.” n.a.v. Rom.11:36. Zo delen Elske en Maarten Baan met ons dat door God aan hen een dochter is toevertrouwd Maria Sophie. Sophie is geboren op woensdag 24 maart en is het zusje van Isah en Josia. We feliciteren het hartelijk en bidden voor dit jonge gezin om wijsheid in de opvoeding van hun kinderen.

Vanuit de kerkenraad: We mogen dankbaar terugzien op een goede digitale gemeenteavond en veel betrokkenheid. Het werk wat Stefanie de Wildt mag doen in de Oekraïne is duidelijk zichtbaar geworden. Ook kunt u de gemeente-avond terugkijken op kerkdienstgemist.nl. D.V. zondag 4 april zal de Diaconiecollecte bestemd zijn voor het werk van Stefanie. Voorbede, geven en meeleven van harte aanbevolen!

Herhaling: Het ligt in de bedoeling van de kerkenraad om ook via e-mail te communiceren met jong en oud in de gemeente o.a. middels een nieuwsbrief. Graag willen we de mailadressen van alle gemeenteleden ontvangen. Wilt u / wil jij actueel geïnformeerd worden vanuit de gemeente? Stuur dan een mail naar: b-nijhof@hotmail.com Allen hartelijk dank.

Belijdeniscatechese: D.V. dinsdagavond 6 april komen we, deels digitaal, weer bijeen en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Agenda:
03-04: Bezinningsmoment in de kerk: 19.30 uur – West
06-04: Belijdeniscatechese: aanvang 19.30 uur

Ten slotte: Voor de kinderen, jonge gezinnen. Kijk eens op de website van de gemeente onder “nieuws” voor mooi materiaal om samen bezig te zijn in de geloofsopvoeding.
Op de avond van Goede Vrijdag D.V. 2 april luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Jesaja 52: 13 t/m Jesaja 53. Met de jongeren van de catechese verbaasden wij er ons al over hoe gedetailleerd de gebeurtenissen uit het leven en lijden van de Heere Jezus al zo lang van te voren voorzegd en beschreven waren. Op de 1e Paasdag D.V. 4 april, op zondag de opstandingsdag (!), luisteren we ‘s morgens samen naar Gods Woord uit Johannes 20:1 t/m 10. Op de 2 e Paasdag D.V. 5 april is er een​ digitale Sing-in waarin we de blijde boodschap van de Opgestane Heer nogmaals mogen horen en bezingen. Rijk gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-03-2021

Zondag 28 maart 2021
10.00 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:1 n.m. Ps. 73:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project Nepal) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Psalm 5:4: “ ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit”. Vanuit de toegewijde en levende relatie met de Heere mogen we in liefde met elkaar verbonden zijn in de gemeente. Gehoorzaam luisteren naar God en het uitzien naar Hem beïnvloedt hoe wij onze voetstappen zetten achter de Heere Jezus aan. Hoe bent u / ben jij deze dag begonnen?

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Stille week: Bij deze kerkbode zit een boekje. We hopen en bidden dat we een gezegende Stille week mogen krijgen als gemeente. Om het boekje digitaal te ontvangen, mail dan naar: sandrastehouwer@solconmail.nl

Voor de kinderen: Op onze site onder Nieuws hebben we speciaal voor de kinderen materiaal gezet. Voor de hele week staan er mooie kleurplaten, knutsels, bijbelverhalen en liedjes op. Het gaat allemaal over het Lam van God.

Belijdenis doen: Veel jongeren bereiden zich ook in deze coronatijd in de gemeenten voor op het doen van openbare belijdenis van het geloof. In Wijngaarden is er D.V. 1 e Pinksterdag een belijdenisdienst. Van De Waarheidsvriend ontvingen we een aantal exemplaren van hun
“belijdenisnummer”. Daarin staan enkele artikelen van predikanten over het onderwerp. Daarnaast delen twee jongeren hoe ze toeleven naar de belijdenisdienst en wordt verteld hoe het was om in je eentje belijdenis te doen tijdens een dienst waar vanwege de coronamaatregelen slechts een deel van gemeente en familie aanwezig mocht zijn. Geïnteresseerden mogen dit gratis blad mee naar huis nemen. Je vindt het in de hal van de kerk. Van harte aanbevolen.

Agenda:
29-03 t/m 31-03 : Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
31-03: Vrouwenbidstond
01-04: Bezinningsmoment in de kerk: 19.30 uur – Oost

Ten slotte: In de avonddienst D.V. 28 maart, de 7e lijdenszondag, luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Jesaja 50. De Knecht van de Heere gaat door het diepe lijden heen tot verlossing van Zijn volk. We bidden om een gezegende zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-03-2021

Zondag 21 maart 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: kand. H.B. van der Knijff (Stolwijk) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 118:11 n.m. Ps. 134:3

Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: We bidden voor ouderen en jongeren die zorgen en moeite kennen en denken daarbij o.a. aan dhr. en mevr. Vink, die beiden corona hebben. De dichter van Psalm 25 gaat ons voor in gebed als hij bidt tot de Heere “Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.”

Vanuit de kerkenraad: Dinsdagavond 23 maart hopen we een digitale gemeenteavond te houden. Het thema van deze avond is: Verbonden in liefde. Eén van de diaconale projecten die wij als gemeente ondersteunen is dat van Stefanie de Wildt, zij zal ons meer vertellen over haar werk in het familiehuis in Oekraïne. De aanvang van deze avond is om 19.45 uur via de kerkradio/kerktv. Na de pauze gaan we digitaal verder via https://meet.jit.si/GemeenteavondWijngaarden23maart Hier zullen we met elkaar een quiz gaan doen. We hopen u op deze avond digitaal te ontmoeten!

Stille week: Van 29 maart t/m 3 april is de Stille week voor Pasen. Met elkaar willen we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. De kerk is elke dag open. Op maandag t/m woensdag van 19.00 tot 20.00 uur voor Stille tijd. Je kunt gewoon binnen lopen voor een moment stilte. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten, deze zijn ook online en via de kerkradio te volgen. Volgende week zal er een boekje bij de kerkbode zitten. In dit boekje staan de liturgieën voor de bezinningsmomenten. Ook is er voor maandag t/m woensdag een stukje voor uw/jouw Stille tijd opgenomen. Wilt u/jij dit boekje digitaal ontvangen, mail dan naar sandrastehouwer@solconmail.nl

Website – Nieuws: Onze website heeft een nieuwe rubriek: Nieuws. Hier kunnen we nieuws-items plaatsen. Ook materiaal bij de kerkdiensten voor kinderen is hier te vinden. In de Stille week worden er luisterliederen en materiaal voor de kinderen op gezet. Dus hou het in de gaten!

Agenda:
23-03: Digitale gemeenteavond: aanvang 19.45 uur
24-03: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: Op de 6 e lijdenszondag D.V. 21 maart luisteren we samen in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Jesaja 49 vers 1 t/m 13. Wederom een gedeelte over de Knecht van de Heere. We bidden dat jong en oud deze Knecht steeds hartelijker lief mag krijgen!
Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 12-03-2021

Zondag 14 maart 2021
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang) – West
18.30 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 116:1 n.m. Ps. 139:14
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: Psalm 139:13-14: “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” Gemeente, laten wij bidden omzien naar al het ongeboren leven tot lof een eer van onze Schepper!

Vanuit de kerkenraad: Herinnering voor jong en oud: de (digitale/kerkradio) gemeenteavond. D.V. dinsdagavond 23 maart, “inloop” aanvang 19.45 uur.

Catechese: Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de voor jullie bekende tijden en samen kunnen leren over de Heere. We hebben afgesproken om dit seizoen wat langer te maken om een deel van de gemiste lessen in te halen. De volgende keer is maandag 15 maart, tot dan!

Belijdeniscatechese: Op dinsdagavond 16 maart komen we, deels digitaal, bij elkaar en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 17 maart komen we bijeen in de KERK-zaal waar genoeg ruimte is om voldoende afstand te houden. Let op: vanwege de avondklok beginnen we om 19.30 uur en stoppen we op tijd! We bespreken deze keer hoofdstuk 6 uit het boekje dat gaat over Nehemia 9-10. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Agenda:
12-03: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
13-03: WoW mannenbidstond in de kerk van 08.00-09.00 uur
13-03: Oud papier (Bart v.d. Berg en Teo Hoogendijk)
15-03: Catechese
16-03: Belijdeniscatechese
17-03: Vrouwenbidstond
17-03: Bijbelgesprekskring in de kerk om 19.30 uur

Ten slotte: Op de 5e lijdenszondag D.V. 14 maart hopen twee gastvoorgangers het Woord te bedienen. We bidden om goede erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 05-03-2021

Zondag 7 maart 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 149:1 n.m. Ps. 111:5
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Woensdag 10 maart 2021 Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: v.m. Ps. 81:12 n.m. Gebed des Heeren:5
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (biddagcollecte) n.m. 1. Kerkbeheer (biddagcollecte)
2. Kerkbheer
Oppas: Jurrien Bakker en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Dankbaar en verwonderd, verwonderd en dankbaar! Aan de Heer zij alle eer voor Zijn genade, trouw en goede zorgen waardoor wij ons 25-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken jl. zondag 28 febr. Ook u en jou als gemeente van Christus willen wij hartelijk danken voor zoveel vormen van betrokkenheid en verbondenheid. Het heeft ons bemoedigd en diep geraakt. Hartelijke groet, Sandra en Marco.

Vanuit de kerkenraad: Graag willen we met u en jou delen dat achter de schermen de voorbereiding voor een (digitale/kerkradio) gemeenteavond in volle gang is. Uiteraard zal het één en ander op de coronamaatregelen zijn aangepast. Voor nu a.u.b. in de agenda reserveren: dinsdagavond 23 maart, “inloop” aanvang 19.45 u. We hopen hierbij de betrokkenheid op elkaar, jong en oud, te stimuleren.

Ten slotte: D.V. 7 maart, de 4 e lijdenszondag, luisteren we thuis en in de kerk naar Gods Woord uit Jesaja 42:1-9. Onderweg naar Pasen volgen we het spoor van de Knecht van de Heere. Deze Koning-Knecht heeft Zijn leven afgelegd tot een verbond voor het volk Israël. En zo is Jezus Messias ook “licht voor de volkeren”.
Omdat de kinderen van de basisschool in de biddag-morgendienst D.V. woensdag 10 maart niet aanwezig zullen zijn in de kerk, is er voldoende veilige ruimte voor andere gemeenteleden. Wellicht is dit de “doordeweekse” kans voor iemand om eens op een rustiger tijdstip sinds lange tijd weer naar de kerk te komen, welkom! In deze morgendienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 10: 32-45. In de biddagavonddienst luisteren we naar Gods Woord uit Psalm 104. Gezegende erediensten toegewenst.

M.C. Stehouwer