Kerkbode 10-07-2020

Zondag 12 juli 2020
09.30 uur: kand. A. van Dalen (Oud-Alblas) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (openbare geloofsbelijdenis) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 99:2 n.m. Ps. 95:2
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Rachel Stehouwer

Vrijdag 17 juli 2020
14.30 uur: ds. M.C. Stehouwer; trouwdienst Arjan Siebeling en Marita Brand

Omzien naar elkaar: Arjan Siebeling en Marita Brand hopen te gaan trouwen D.V. vrijdag 17 juli. De dienst waarin zij Gods zegen mogen ontvangen en die aanvangt om 14.30 uur in de Dorpskerk is live te volgen via de website van de gemeente. Wij feliciteren dit bruidspaar hartelijk, samen met wederzijdse familie, en wensen hen Gods voortdurende nabijheid toe over hun verdere levensweg. Arjan en Marita gaan wonen in Hardinxveld-Giessendam.
De Hervormde gemeente van Zegveld is van voornemen om een beroep uit te brengen. In verband met de naderende zomervakantie zal dit beroep op D.V. 28 augustus ingaan. U begrijpt dat dit alles de nodige gedachten met zich meebrengt. Laten we samen bidden om leiding en wijsheid van God in alle dingen.

Doopzitting: In verband met de voorgenomen doopdienst van D.V. zondagmorgen 19 juli zal er een doopzitting gehouden worden in de consistorie van de kerk op D.V. maandag 13 juli om 20.30 uur. Ouders van harte welkom.

Erediensten: Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, Om ’s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft. … Vanaf 5 juli delen we de gemeente in een Oost en een West-deel, de precieze indeling is terug te vinden op de website van de gemeente, waarbij we alle gezondheidsrichtlijnen in het oog houden. U kunt ervanuit gaan dat er altijd plaats is, omdat ook ’t Wingerds hof beschikbaar blijft! Steeds zal er afwisselend per week één deel voor de morgendienst en één deel voor de avonddienst uitgenodigd worden. Dit is wekelijks te lezen bij de preekbeurten in de kerkbode. Jong en oud is hartelijk welkom.

Online materiaal voor kinderen: Omdat iedereen weer in de gelegenheid is om naar de kerk te gaan en de crèche ook weer is gestart, stoppen we met het plaatsen van online materiaal voor bij de ochtenddiensten. Wel kun je nog een kerkboekje vinden, dat voor elke dienst geschikt is. En er staat een link in naar de HGJB, zij hebben een leuk zomergezinsboekje gemaakt. Kijk op onze website onder online kerkdiensten.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 25 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Opbrengst diaconie collecte: Maart: € 869,68 April: € 1429,60 Mei: € 1485,70 Juni: € 1189,05 Namens de diaconie heel erg bedankt voor uw bijdrage die we tijdens de diensten maar ook via de bank zijn overgemaakt. Mede door uw giften kunnen we de doelen blijven steunen.

Oud ijzer: De opbrengst van het 1e halfjaar van 2020 bedraagt € 614,-. Fijn dat velen meedoen en hebben bijgedragen aan deze prachtige opbrengst, waarmee we als gemeente het zendingswerk van fam. Rojas-Koorevaar in Guatemala steunen. Blijf vooral meedoen, of begin ermee als u dat nog niet deed, alles wat van ijzer/metaal is heeft waarde! Mede namens Jorge en Mariette hartelijk bedankt. Een hartelijke groet van fam. Stolk

Agenda:
11-07: Oud papier: Karsten Breedveld en Wim de Groot

Ten slotte: In de avonddienst van D.V. 12 juli luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 2 Petrus 1: 1 t/m 11. In deze dienst zal er openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd door Hans Blok. In het bijzonder voor hem en voor allen die op hem betrokken zijn, bidden we om rijk gezegende diensten tot opbouw van het geloofsleven en tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-07-2020

Zondag 05 juli 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Langerak) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 66:10 n.m. Ps.145:2
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (bouwfonds) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: In de avonddienst van D.V. 12 juli hoopt Hans Blok openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Wat mooi dat dit verlangen door Gods Geest in mensen wordt uitgewerkt en dat in de achterliggend periode in onderwijs en in persoonlijke ontmoeting met gemeenteleden dit bevestigd mocht worden. Wilt u en jij deze a.s. nieuwe lidmaat in de persoonlijke voorbede gedenken? Op dinsdag 7 juli zal er de aannemingsavond zijn.

Erediensten: Met dankbaarheid delen we dat er in de achterliggende periode gemiddeld 23 personen, jong en oud, in de kerk waren. Nu er versoepeling in de corona-maatregelen mogelijk zijn, willen we de gemeente als geheel van harte uitnodigen om tot eer van God samen te komen rondom Zijn Woord. Om daarbij alle richtlijnen van overheidswegen te kunnen volgen gaan we per 5 juli als volgt te werk:
We delen ons mooie dorp op in een Oost en een West deel.
Tot Oost behoort: Oosteinde, Dr. Ingelsestraat, Hardinxveld-Giessendam, Wijngaardsesteeg, Tolsteeg, Dorpsstraat tot nr. 33, Burg. Brouwerstraat, Sliedrecht.
Tot West behoort: Weteringpad, Van Tongerenstr., De Hofstede, Hof van Brederode, Westeinde, Burg. Topstraat, V/d Hoevenstraat, Dorpsstraat vanaf nr. 33, Papendrecht.
De denkbeeldige lijn Oost-West is dus getrokken bij de school. U kunt er vanuit gaan dat er altijd plaats is, omdat ook ’t Wingerds hof beschikbaar is. Steeds zal er afwisselend per week één deel voor de morgendienst en één deel voor de avonddienst uitgenodigd worden. Dit is wekelijks te lezen bij de preekbeurten in de kerkbode. We zien uit naar gezegende ontmoetingen met elkaar in de gerichtheid op Jezus alleen! Hartelijk welkom.

Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u op vakantie. Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruil zo nodig zodat we niet zonder oppassers zitten in de zomer vakantie. Alvast bedankt!

Agenda:
03-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur

Ten slotte: D.V. 5 juli luisteren we ’s morgens naar Gods Woord vanuit Hebreeën 9 de verzen 1 t/m 10. We bidden om gezegende ontmoetingen rondom Gods Woord voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-06-2020

Zondag 28 juni 2020
09.30 uur: kand. L. van Steenselen (Maasdam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps. 65:7
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan, Marit de Groot en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: Jl. maandag 22 juni mocht Anne-Fleur Vink haar 28ste verjaardag te vieren. Een kaartje zal haar vast nog steeds goed doen! Wij zijn dankbaar dat er in de achterliggende periode niemand ziek is geworden in de Buitenhof en bidden voor haar en haar familie alsook voor Jacco de Bondt die daar verblijft.
Onze scriba broeder Martin Wervenbos heeft een nare valpartij meegemaakt. Vorige week is zijn gebroken enkel daarom in het gips gezet en naar het zich laat aanzien is er voor het genezingsproces een lange periode nodig. We bidden voor hem en zijn vrouw om draagkracht en herstel en Gods zegen in alle dingen.

Erediensten: Wat fijn dat er langzaam maar zeker steeds meer mensen naar de kerk mogen en kunnen komen. In de maand juli hopen we met een groter aantal mensen in de kerk bijeen te komen tot eer van God. Het ligt in de bedoeling om D.V. 12 juli in de avonddienst een belijdenisdienst te houden en D.V. 19 juli in de morgendienst een doopdienst. We zien er naar uit! Overigens staat de uitnodiging nog steeds om vragen en leeservaringen te delen uit het Bijbelboek Hebreeën. Hartelijk welkom.

Gemeenteagenda: Als er al data bekend zijn van bijeenkomsten van clubs, verenigingen e.d. voor de planning 2020/2021 wordt u vriendelijk verzocht deze bij voorkeur per e-mail door te geven. (m.wervenbos@planet.nl) Begin september verzorgen we dan weer een zo compleet mogelijke agenda/kalender met geplande gemeenteactiviteiten.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. In de maanden april en mei hebben wij € 543,20 van het verjaringsfonds verkregen. De opbrengst van de collectes waren in april € 1883,05 en in mei € 2175,15.
In deze twee maanden mochten wij ook diverse giften ontvangen, in totaal € 725,-. Hartelijk dank voor het meeleven en het geven van uw gaven.

Collectemuntenverkoop: Omdat de kerkdiensten voorzichtig weer bezocht mogen worden geven we u weer de gelegenheid om collectemunten te kopen. Op woensdag 1 juli is er collectemunten- verkoop, we houden ons hierbij ook aan de voorschriften omtrent het corona virus.

Agenda:
27-06: Israël producten verkoop: van 09.30-12.30 uur in ’t Wingerds hof
01-07: Collectemuntenverkoop: van 19.00-20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: In de avonddienst van D.V. 28 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 8. Lees voor jezelf of als gezin vóóraf eens uit Jeremia 31. Uit de preek van jl. zondag “Wij lezen vandaag als christelijke gemeente in alle bescheidenheid mee met Israël; uit de fundamentele Goddelijke Openbaring. De Messias van Israël is het brandpunt, het Centrum van al ons verstaan van het Nieuwe én van het Oude testament. (…) De hoog-verhevenheid van het priesterschap van Jezus Messias wordt dus stevig onderbouwd vanuit de Schrift.” We bidden om gezegende erediensten voor thuisluisteraar en kerkganger.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-06-2020

Zondag 21 juni 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 95:4 n.m. Ps. 24:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Stefanie in de Oekraïne) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: “Jouw hand en mijn hand met Zijn hand verbonden. Jouw hart en mijn hart door Zijn liefde omringd. jouw leven en mijn leven tot Zijn eer samen.” Zo belijden en delen Arjan Siebeling en Marita Brand met ons dat zij hopen te gaan trouwen op 17 juli 2020. Gods zegen over hun huwelijk mogen zij ontvangen in de kerkdienst die begint om 14.30 uur in de Dorpskerk te Wijngaarden. Deze dienst is live te volgen via de website van de gemeente vanwege de geldende corona maatregelen. Wij feliciteren hen samen met de wederzijdse families hartelijk en wensen Arjan en Marita een mooie dag toe en bovenal Gods nabijheid op hun gezamenlijke levenspad.

Blijf achter Israël staan: Wij lezen als gemeente in bescheidenheid mee uit het Bijbelboek Hebreeën dat oorspronkelijk gericht was tot Messias belijdende Joden. Voortdurend wordt daarin verwezen naar de Schriften van Israël. Wij geloven in de Joodse Zoon des Mensen; Jezus de grote Hogepriester! Er zijn zoveel redenen om achter Israël te blijven staan en het volk van God te steunen in gebed en met de daad. D.V. zaterdag 27 juni van 09.30-12.30 uur is er voor jong en oud de gelegenheid om in ’t Wingerds hof de vaak zo onrechtvaardig geboycotte economie van Israël te ondersteunen! Loop eens vrijblijvend binnen en bewijs daadwerkelijke liefde aan het volk van God uit dankbaarheid voor ontvangen liefde van de God van Israël.

Agenda:
19-06: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. 21 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 7. Het zou goed zijn als vóóraf thuis, misschien wel als gezin samen na het eten of in de persoonlijke stille tijd, al gelezen is uit Genesis 14. Melchizedek maakt ons daar iets duidelijk, wie Jezus Messias is! We bidden om verdiepende en leerzame diensten tot eer en verheerlijking van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 12-06-2020

Zondag 14 juni 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 119:1 n.m. Ps. 21:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Marjoke de Groot en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: De mantelzorger is “iemand die langdurig, onbetaald zorgt voor zieke of oudere familieleden of bekenden”, zo lees ik het in het woordenboek. Zou dit ook de definitie kunnen zijn voor een christen? In ieder geval wil ik het omzien naar mantelzorgers, die langdurig gevende liefde bewijzen, van harte stimuleren. Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen, ontlasten in de zorgen en elkaar volhardend dienen? Galaten 6:2 “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.”

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 2 x 20 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Verhuisd: de familie van mevr. M.H. van den Berg-Heikoop laat weten dat zij verhuisd is naar Bleskensgraaf. We wensen haar in haar nieuwe woonplaats Gods zegen toe.

Agenda:
13-06: Mannenbidstond WoW om 08.00 uur in de kerk, leiding Jan Willem Stolk
13-06: Oud papier: Wim de Groot en Bart de Groot

Tenslotte: D.V. zondagmorgen 14 juni luisteren we nogmaals naar Gods Woord vanuit Hebreeën 5:11 t/m Hebreeën 6. Ditmaal deel II uit deze preekstof: “volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe”, hoop hebben “als een anker voor de ziel”. Zien we er naar uit om aangesproken te worden door de Geest? We bidden om goede diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer