Kerkbode 16-10-2020

Zondag 18 oktober 2020
09.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 34:6 n.m. Ps. 150:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (onderhoudsk. kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld, Danielle de Jong en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Jl. zondagmorgen 11 okt. mochten we thuis en in de kerk de trouw van de Heere zien en Zijn rijke beloften horen in de bediening van de Heilige Doop aan Willem Wietze van den Berg. Hij kreeg de volgende dooptest mee: “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.” Psalm 36:10. Ook op deze plek wensen wij Wessel en Jannet Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding van hun zoon Wietze.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €20,- en €50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ambtsdragersverkiezing: Dinsdag 6 okt. is er door de lidmaten gestemd om te voorzien in de a.s. vacatures voor twee ambtsdragers. Voor het ambt van diaken werd gekozen dhr. Bart de Gier en als ouderling dhr. Anton de Groot. Als deze kerkbode verschijnt zal hun beslissing bekend zijn. We wensen hen rust van de Heere toe op de genomen beslissing.

Vakantie Bijbel-club: Als het goed is hebben jullie een uitnodiging in jullie brievenbus gevonden. Bijna is het zover, de Vakantie Bijbel-club op dinsdag 20 en woensdag 21 okt.
Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom! Het is op het moment van schrijven nog even spannend of er extra maatregelen genomen worden en waar die dan uit bestaan. Mocht er concreet wat veranderen voor de Vakantie Bijbel-club, dan zal dit in de morgendienst van zondag 18 okt. worden afgekondigd. Voor vragen kun je terecht bij Sonja de Jong 0184-417310.

Agenda:
17-10: Café de Kroon
19-10: Mannenvereniging
20-10: Vakantie Bijbel-club
21-10: Vakantie Bijbel-club
21-10: Bij de Bron
22-10: Immanuel

Ten slotte: In de avonddienst D.V. zondag 18 okt. luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 12:1 t/m17. We zijn de Heere dankbaar voor de godsdienstvrijheid waar we in dit land ondanks de coronacrisis nog van mogen genieten. In dit gedeelte wordt ons aangewezen hoe we als christenen deze ontvangen vrijheid hebben in te vullen. Luisterend naar dit Woord van God komen we het op het spoor. Zegen in alle dingen!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 09-10-2020

Zondag 11 oktober 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – West
18.30 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 141:1 n.m. GdH:2
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (catechese materiaal) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Jezus Christus is onze levende hoop, juist in tijden waarin niets vanzelfsprekend is. “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.” Titus 2:11-13.

Belijdeniscatechese: Als er nog iemand is, jong of ouder, die wil aansluiten bij de groep, neem dan gerust contact met mij op via predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 -701409. Welkom!

Bijbel-gesprekskring: D.V. woensdag 14 okt. starten we om 20.00 uur in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar alle ruimte is om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “Drama, spanning en vernieuwing”, Bijbelstudies uit Nehemia. Jong en oud, hartelijk welkom!

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. Verjaringsfonds: juni € 169,20 / juli € 214,00 / aug. € 235,50 .
Collectes: juni € 1.639,05 / juli € 2.176,76 / aug. € 1.826,05.
Nogmaals hartelijk dank.

Opbrengst diaconie collecte:
juli: Algemeen € 1258,10
aug: Algemeen € 77,85
IZB € 250,00
Tear Noodhulp Beiroet € 2000,00
School project Kenia € 200,00
sept: Algemeen € 823,25
H.A. Transworld Radio € 300,00
Jeugdraad € 177,30
Giftenpot opening winterwerk € 424,09
Namens de diaconie heel erg bedankt voor uw bijdrage die we tijdens de diensten maar ook via de bank zijn overgemaakt. Mede door uw giften kunnen we de doelen blijven steunen.

GZB dagboek: Ook dit jaar heeft de GZB het dagboek een Handvol Koren uitgebracht. Vijf goede redenen om dit dagboek te bestellen. 1. U steunt het zendingswerk. 2. Het is voor jong en oud. 3. U krijgt een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. 4. Het biedt leuk extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten enz. 5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. De prijs is nog steeds €12,50 en is te bestellen bij Arja Kraaijeveld, Dr. Ingelsestraat 3, via email arja.kraaijeveld@upcmail.nl of tel. 06-42474804 (dit jaar geen intekenlijsten in de kerk).

Instuif: Ha jongens en meiden, 10 okt. hopen we weer van start te gaan met het Instuif seizoen. We beginnen met een leuke film. In ‘t Wingerds hof 20.00 uur. Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuif leiding.

Agenda:
09-10: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
10-10: Mannenbidstond
10-10: Oud papier (Teus van Werd en Rien Brugmans)
10-10: Instuif
11-10: JV
12-10: Catechese
12-10: Vrouwenvereniging
14-10: Vrouwenbidstond
14-10: Bijbel-gesprekskring
15-10: Passage: “Liefde voor de natuur”, spreker J. v. Wingerden

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 11 okt. mag Gods Woord zichtbaar en hoorbaar verkondigd worden, wat een genade en trouw! Het sacrament van de doop mag bediend worden en we luisteren samen naar de vervolgstof vanuit Hebreeën 11:17 t/m 40. Voor jong en oud, thuis en in de kerk, bidden we om gezegende diensten tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 02-10-2020

Zondag 02 oktober 2020
09.30 uur: ds. J.C. Schuurman (Capelle a/d IJssel) -Oost
18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet) -West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 68:10 n.m. Ps. 63:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (messiasbelijdende joden) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna de Haan en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Ook al noemen we niet altijd op deze plaats namen, toch bidden en leven wij met velen in ziekte, zorg en verdriet. De één wacht op een uitslag, de ander heeft zorgen in het gezin. Een volgende is mantelzorger en loopt al een poosje op de tenen en weer een ander kent spanning of draagt een diep verdriet. Weet dit: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Hebreeën 13:8.

Doopzitting: In verband met de voorgenomen doopdienst van D.V. zondagmorgen 11 okt. zal er een doopzitting gehouden worden in de consistorie van de kerk op DV donderdag 8 okt. om 20.00 uur. Ouders van harte welkom.

Catechese: We gaan van start D.V. maandag 5 okt. De jongeren van 12-14 jaar om 18.30 uur in de bovenzaal, van 15-17 jaar om 19.00 uur in de consistorie. Alle jongeren van 18 jaar en ouder starten om 20.00 uur in de bovenzaal. Hartelijk welkom!

Belijdenis: We gaan met een groepje gemeenteleden van start D.V. 9 okt. om 20.00 uur aan de Dorpsstraat 29. Er is nog plaats in de kring voor jongeren en ouderen om samen te leren van God en de Heere Jezus te leren volgen. Wat het vervolg van de tijden van belijdeniscatechese betreft; we zoeken als groep samen naar een tijdspad om elkaar te ontmoeten. Geef je op via mail/telefoon of stel je vragen: mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!

Bijbel-gesprekskring: D.V. woensdag 14 okt. starten we in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar alle ruimte is om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “Drama, spanning en vernieuwing”, Bijbelstudies uit Nehemia. Graag vooraf opgeven zodat ik het materiaal op tijd kan bestellen via: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Jong en oud, hartelijk welkom!

Beroep: Voor het beroep naar de hervormde gemeente Zegveld heb ik, na een intensieve periode, vorige week bedankt. We bidden om rust en vrede over deze beslissing. Vanaf deze plaats ook een hartelijk dank voor alle voorbede en meeleven in dit alles.

Dubbeltallen: Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen heeft de kerkenraad dubbeltallen opgesteld. In de vacature van diaken Van Driel: Wim van den Berg en Bart de Gier. In de vacature van ouderling Bakker: Maarten Baan en Anton de Groot. Er is geen bezwaar gemaakt tegen het verlengen van de ambtstermijn van ouderling Wervenbos, zodat hij uiterlijk nog één jaar aanblijft.
De verkiezingsavond is op dinsdag 6 okt. Deze zal i.v.m. de corona maatregelen anders verlopen dan we gewend zijn, zoals u in de vorige kerkbode heeft kunnen lezen. We vragen u en jou om de broeders die op dubbeltal staan in uw voorbede te gedenken.

Instuif: Ha jongens en meiden. 10 okt hopen we weer van start te gaan met het Instuif seizoen. We beginnen met een leuke film. Kom je meekijken in ‘t Wingerds hof? Inloop 19.45 start 20.00 uur. Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuif leiding.

Agenda:
05-10: Mannenvereniging
05-10: Catechese
05-10: Jonge stellen kring
06-10: Verkiezingsavond tussen 19.30-20.30 uur in de hal van de kerk
07-10: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie
07-10: Bij de Bron
07-10: Kerkenraadsvergadering
07-10: Bijbelstudiekring
08-10: Doopzitting om 20.00 uur
08-10: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondag 4 oktober mag Gods Woord verkondigd worden door twee gastvoorgangers.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 25-09-2020

Zondag 27 september 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de gemeente dienst)
18.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 16:6 n.m. Ps. 24:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Jeugdraad) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. zaterdag 19 sept. is in de leeftijd van 87 jaar overleden dhr. Lambertus Theodorus Ruisbroek. We leven mee met mevr. Ruisbroek, haar kinderen en kleinkinderen. Tijdens de uitvaart, die vrijdag 25 sept. plaatsvond, mocht het Woord van God als troost voor de nabestaanden klinken vanuit Psalm 91. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” Aansluitend is dhr. Ruisbroek begraven op de nieuwe begraafplaats te Wijngaarden. We bidden om troost en Gods nabijheid voor de bedroefde familie en voor allen die in rouw en verdriet zijn.

Opening Winterwerk Dienst: Natuurlijk willen we elkaar ook op zondag ontmoeten rondom het Woord van de levende God. Ook al gaan we al enkele maanden gescheiden als “wijken” naar de kerk en houden we ons aan de corona-maatregelen. Zondagmorgen 27 sept. is het geheel van de gemeente uitgenodigd om te komen, dus Oost en West samen. De jonge gezinnen in het bijzonder in de kerk en alle overige gemeenteleden samen in ’t Wingerds hof. Zo zoeken we samen de verbondenheid vorm te geven op een verantwoorde manier. Laten wij daarbij de aanwijzingen van koster en coördinator opvolgen zodat alles in goede orde en veilig mag verlopen.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden, we hopen u te ontmoeten op zaterdag a.s. vanaf 15.30 uur op het schoolplein met koffie en iets lekkers. Er is een springkussen voor de kinderen. Aansluitend zal er een patatkraam zijn voor de warme maaltijd (die u eventueel ook mee naar huis kunt nemen) met als toetje ijs. Er is een giften pot om een vrijwillige bijdrage in te doen voor de onkosten. Een gezegende opening van het winterwerk toegewenst.

Kind in de gemeente dienst: Zondagochtend zijn alle kinderen van de basisschool leeftijd van harte welkom in de kerk! Er is dan weer een Kind in de gemeente dienst. Deze morgen zal het gaan over Mozes in het biezen mandje en hoe hij op een wonderlijke manier werd gespaard (Exodus 2:1-10). In verband met het koffie drinken na de dienst bij de gezinnen thuis, is er geen verwerking in de bovenzaal van de kerk. De kinderen zullen een verwerking mee naar huis krijgen. We hopen jullie te ontmoeten.

Ambtsdragers verkiezing: De verkiezing van ambtsdragers staat gepland D.V. dinsdag 6 okt. a.s. In verband met de corona maatregelen zal de verkiezingsavond anders verlopen dan we gewend zijn. Stemmen zal gebeuren via een stembus. Om 19.00 uur is er een opening die thuis te bekijken en/of te beluisteren is. Tussen 19.30 en 20.30 uur is er gelegenheid om te stemmen in de hal van de kerk. Mocht er een rij ontstaan dan vragen we u om gepaste afstand te bewaren. Om 21.00 uur zal de uitslag van de stemming online bekend worden gemaakt en zal er worden afgesloten met gebed. Voor stemgerechtigden die verhinderd zijn en niet zelf kunnen komen stemmen, is het mogelijk om een mede-lidmaat te machtigen tot het uitbrengen van zijn of haar stem. Een stemgerechtigde kan niet meer dan 2 volmachten ontvangen. Het formulier voor stemmen met volmacht kunt u op (laten) halen bij de scriba. In deze bijzondere tijd wijken we af van het plaatselijk reglement, waarin staat dat stemmen bij volmacht niet mogelijk is. We vragen een ieder om voor deze verkiezingen en de broeders die op dubbeltal komen te staan te bidden.

Vrouwenvereniging: Als leden van de vrouwenvereniging hopen we D.V. 28 sept. weer bij elkaar te komen. Omdat we de coronamaatregelen in acht willen nemen gebruiken we de grote zaal van ’t Wingerds hof. Dit seizoen is ons jaarthema: “Wees wijs”. We gaan het boek Prediker behandelen en gebruiken hiervoor de Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw. Graag het juninummer en uw eigen Bijbel meenemen. Aanvang 19.45 uur. Belangstellenden zijn ook van harte welkom!

De Wingerdknopjes: Het kinderkoor is dringend op zoek naar nieuwe leden. (zie verder bij algemene berichten)

Agenda:
25-09: Stille tijd : kerk open van 19.00-20.00 uur
26-09: Opening winterwerk
26-09: De Kroon
27-09: JV
28-09: Vrouwenvereniging: aanvang 19.45 uur
30-09: Vrouwenbidstond

Ten slotte: In de eredienst D.V. zondagmorgen 27 sept. luisteren we naar Gods Woord vanuit Exodus 2:1-10. De geboorte van een redder wijst ons op de God van redding! Ook willen we in deze dienst bidden om de toerustende leiding van Gods Geest over al het winterwerk en voor een ieder met een leidinggevende taak in het bijzonder.

M.C. Stehouwer