Kerkbode 24-06-2022

Zondag 26 juni 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente dienst)
18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 61:1 n.m. Ps. 103:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Bijbels afscheid groep 8) 2. Kerkbeheer (energiekosten) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: In de achterliggende periode mochten we drie keer een groep met peuters van ‘Joepie’ in de kerk ontvangen. Zij keken met verbazing rond in dit “huis van God”. Samen luisterden we naar het verhaal wat Jezus vertelde over het bouwen van een huis op zand of op de rots. We zongen ervan “dus bouw je huis op Jezus de Rots”. We bidden dat kinderen al jong leren vertrouwen op Jezus Christus de Zoon van God.

Van de kerkenraad: Vanaf 27 juni t/m 24 juli ben ik vanwege vakantie of het begeleiden van een vakantie voor ‘anders begaafden’ niet beschikbaar voor het dienstwerk in de gemeente. De broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk zijn in die periode voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank

Kind in de Gemeente-dienst: Zondag 26 juni is er weer een Kind in de Gemeente-dienst (KIG). We gaan nadenken over het thema “Hoe kijkt God naar mensen”. Aan de hand van het Bijbelgedeelte over de zalving van David uit 1 Samuel 16 vers 1 t/m 13. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. Van harte welkom!

Dabar: Nog 3 weken en dan moet onze pop-up camping klaar staan om onze vakantiegangers te ontvangen. A.s. zondagavond zijn we in de kerk met teamleden, campingpastors en commissieleden. We zullen na de dienst kort wat over ons vertellen en is er koffiedrinken om kennis te maken met elkaar. Voor de opbouw van de camping heb ik mannen nodig die 12 juli om 18.30 willen helpen met opbouwen. Ook de vrouwen kunnen helpen, maar dan met schoonmaken op 13 aug van 10.00 -14.00 Wie helpt er mee ? Vele handen maken licht werk. Bel mij 412726 of 06-51830602 Mvg, Rianne de Groot namens Dabar- commissie.

Ten slotte: In de Kind in de Gemeente dienst van DV zondagmorgen 26 juni luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Samuël 16: 1 t/m 13. De Heere kiest een nieuwe koning uit. Hij kijkt op een heel andere manier naar de mens als dat wij dat doen! We bidden om goede en leerzame diensten voor de kinderen en het geheel van Zijn gemeente!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 17-06-2022

Zondag 19 juni 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. F. Hoek (Schoonhoven)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 96:1 n.m. Ps. 95:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (hulp vluchtelingen Molenlanden) 2. Kerkbeheer
(instandhouding predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr. Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr. Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: Jl. zondagavond hebben we in de eredienst gebeden voor mensen die éénzaam zijn. Laten wij overdenken en toepassen dit Woord van onze Meester. “Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.” Mattheüs 25:35-36.

Van de kerkenraad: D.V. 22 juni vergadert de kerkenraad. Wilt u bidden om wijsheid en de leiding van de Geest voor de broeders?

De Wingerdknopjes: Vrijdag 17 juni hebben ‘de Wingerdknopjes’ hun zomerconcert. Dit vindt plaats op ons dorpsplein voor de school in Wijngaarden. Het begint om 18.30 uur en wil u/ jij zitten, neem dan een stoel mee. Het hoopt een mooi optreden te worden. Komt u/jij naar de kinderen Luisteren? Wij kijken naar jullie uit. Groetjes Carine en Rianne

Agenda:
17-06: De Wingerdknopjes zomerconcert: aanvang 18.30 uur op het dorpsplein
22-06: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 19 juni luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Markus 6: 7 t/m 29. De verkondiging van het Evangelie werkt altijd wat uit. Daarom zien we op Jezus, de van God gezonden Gezant, Profeet, Hogepriester en Koning. We bidden om goede diensten voor jong en oud tot eer van God!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-06-2022

Zondag 12 juni 2022
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 145:1 n.m. Ps. 145:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” Efeze 1:13-14. Wat een troost en toekomst! Bemoedig elkaar met Gods Woord.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 15 juni komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen en gaan we verder met ons boekje over de gaven van de Heilige Geest en dat na Pinksteren! We bespreken hoofdstuk 10 en 11 n.a.v. 1 Kor.12:10 + 1 Kor.14:1-33. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Grote schoonmaak kerk: We doen graag nog een extra oproep om mee te helpen voor de grote schoonmaak in de kerk. Maandag 13 juni half 7 in de avond en dinsdag 14 juni vanaf 9.00 uur in de morgen. Vele handen maken licht werk . Vriendelijke groet, het kostersteam.

Rommelmarktcomité: A.s. zaterdag 11 juni is de 2e ophaaldag voor de Rommelmarkt. De spullen waar u toch al vanaf wilde komen wij dan graag ophalen. Gelieve deze voor 09.00 uur aan de weg zetten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, het Rommelmarktcomité.

Kaas/notenplank actie: Om de uitgave van de beeld- en geluidsinstallatie wat te verlagen. hebben wij de kaas/notenplank actie bedacht. De brief (bijgevoegd bij het Kontakt) met antwoordstrook zijn voor de liefhebber in te vullen.

Agenda:
11-06: Mannenbidstond met ontbijt, 07.30-08.45 uur, Westeinde 4, leiding: Jan Willem Stolk
11-06: Oud papier (Wim de Groot en Simon Stuij)
11-06: Ophalen Rommelmarkt
13-06 en 14-06: Grote schoonmaak kerk
15-06: Bijbelgesprekskring
15-06: Bijbelstudiekring

Ten slotte: D.V. zondag 12 juni luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Markus 6: 1 t/m 6. De discipelen die Jezus volgden leren van hun Meester. Zo mogen ook wij, jong en oud, onderwijs ontvangen vanuit Zijn Woord. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-06-2022

Zondag 5 juni 2022 1e Pinksterdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. van Dijk (Ridderkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 3:2 n.m. Ps. 3:4
Collecten: v.m 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2 Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Op vrijdag 20 mei is overleden Annette Bakker in de leeftijd van 51 jaar. Jl. vrijdag 27 mei is zij na een samenkomst in ’t Wingerds hof begraven op de begraafplaats aan het Oosteinde te Wijngaarden. Wij bidden voor moeder Eida Stuij de broers en de
gehele rouwdragende familie. Het lied “thuis” van Sela bezingt het verwelkomde klaarstaan van de Vader, vgl. Lukas 15:11-31. Gods vertroostende nabijheid toegebeden!

Vanuit de kerkenraad: Er is weer een digitale nieuwsbrief verzonden. Wilt u die ook ontvangen? Mail naar b-nijhof@hotmail.com
Het Pinksternummer van De Waarheidsvriend is verschenen en u kunt een gratis exemplaar meenemen D.V. zondag 5 juni. Het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Ook kunt u dit blad meenemen om uit te delen aan mensen om u heen, van harte aanbevolen! Daarbij is het bv. ook mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10. Zie ook de site www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/abonnement

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

2e Pinksterdag: Op 2e Pinksterdag is er geen reguliere kerkdienst. Om toch bewust stil te staan bij de boodschap van Pinksteren willen we met elkaar liederen zingen op het kerkplein. Zo kunnen we het evangelie ook uitdragen naar onze dorpsgenoten en iedereen die voorbij komt. Jong en oud van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen! Neem gerust uw tuinstoel mee als u wilt zitten. We beginnen rond 09.30 uur en het zal ongeveer een uurtje duren. Aansluitend is er gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken en nog even met elkaar na te praten. We bidden om een Geest vervuld samenzijn.

Rommelmarktcomité: De netto opbrengst van de Plantenactie is €1.200,- welke is bestemd voor de Evangelisatiecommissie en schietvereniging “De Vrijheid”. Hartelijk dank voor uw bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Rommelmarkt op zaterdag 3 september al weer in volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren gaan om u als medewerker te vragen. Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking.

Grote schoonmaak kerk : Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland D.V maandag 13 juni voor de mannen, vanaf half 7 in de avond. Dinsdag 14 juni voor de vrouwen, vanaf 9 uur in de morgen. Voor koffie en koek word gezorgd. Met elkaar willen we de kerk weer laten glimmen. Vriendelijke groet, het kostersteam.

Agenda:
08-06:Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondag 5 juni gedenken we in verwondering en dankbaarheid het heilsfeit dat de Heilige Geest is uitgestort over de gelovigen in Christus. Zo belijden wij “ik geloof … in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten.” (Nicea) Op deze 1e Pinksterdag luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Handelingen 19:1 t/m 12. Met grote verwachting, in gebed en in een ontvankelijke houding zien we uit naar wat de Heere wil doen!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 27-05-2022

Zondag 29 mei 2022
09.30 uur: ds. A. de Wit (Waalwijk-Besoyen)
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 118:12 n.m. Ps. 135:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie in Oekraïne) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan, Danielle de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Bidden om de doorwerking van de Geest van Pinksteren dat is nog eens omzien naar elkaar! “Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” Hand.1:14 “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.” Hand.2:1. Samen bidden thuis en in de gezinnen, in gebedsgroepen en kringen. Vanaf de Hemelvaartsdag tot de 1e Pinksterdag vol verwachting en met volharding. Hartelijk aanbevolen tot opbouw van de gemeente en voor de eer van de Drieenige God.

Welkom: We heten de Oekraïense mensen van harte welkom in ons dorp. Wilt u/wil jij voor ze bidden? Hulp is (nog) niet nodig, een kaartje is altijd goed. In de gedrukte kerkbode staan de namen en adressen.

Ten slotte: D.V. donderdag 26 mei gedenken we het heilsfeit dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan. De troonsbestijging van de Zoon van God de Allerhoogste. We luisteren naar Gods Woord vanuit Markus 16:15-20 en 1 Petrus 3:13-22. Op wees-zondag D.V. 29 mei onderweg naar de 1e Pinksterdag hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. Handelingen 2:41 “Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.” Ik hoop en bid dat er nog velen mogen worden toegevoegd! Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer