Kerkbode 24-09-2021

Zondag 26 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 37:2 n.m. Ps. 22:13
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Jesaja 40:11 “Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.” Intens verdrietig delen Jan en Anja Vink-Simons dat hun dochter Anne-Fleur, in de leeftijd van 29 jaar, op 16 september plotseling is overleden. “De Hemelse Vader heeft tot Zich genomen” zo schrijven zij het op de kaart. “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Openbaring 21:5a. Tegelijkertijd is er het gemis van “onze allerliefste schat”, een zo kostbaar, gekoesterd en geliefd mensenkind; dochter en zus. Ook als gemeente zullen we haar lach en enthousiaste klappen voor de Heer (!) in de kerkdiensten missen … We bidden voor Jan en Anja, hun kinderen en kleinkind en allen die in liefde om hen heen staan opdat zij troost van de Levende Christus mogen ontvangen in alle gemis. De afscheidsdienst heeft jl. 22 september plaatsgevonden waarna Anne-Fleur is begraven op de algemene begraafplaats te Wijngaarden.
We bidden voor de heer Gert de Groot in Waerthove waar de zorg om zijn gezondheidstoestand toeneemt.
Ook bidden we voor René Leeuwis die weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Psalm 116:5 “De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.” Deze God zij ons allen nabij!

Doopzitting: Voor de ouders die het sacrament van de doop verlangen voor hun kind is er doopzitting D.V. 30 sept. om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Hartelijk welkom.

Catechese: Inmiddels hebben de jongeren hun uitnodiging ontvangen. Graag zien we jullie op het afgesproken tijdstip D.V. 28 sept., tot dan! Groeten Jan Willem Stolk en ds. Stehouwer.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 sept. starten we in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar alle ruimte is om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. Iedereen is hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. Nogmaals dank voor de giften.
Verjaringsfonds / collectes:
april €185,50 /april € 1.956,00
mei € 209,00 / mei € 2.063,75
juni € 175,00 / juni € 2.222,15
juli/aug. € 415,35 / juli € 2.243,40
aug. € 2.646,33

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden we hopen u op het schoolplein zaterdag vanaf 15.30 uur en zondag in de kerk/tijdens het koffie drinken thuis te ontmoeten. Een gezegende opening van het winterwerk toegewenst.

Vacatures kerkenraad: Volgens rooster zijn aan het einde van dit jaar diaken J.C. van Os, ouderling- kerkrentemeester W.F. de Haan en ouderling M. Wervenbos aftredend. Diaken Van Os is herkiesbaar. Als er geen tegenkandidaten worden voorgesteld, wordt hij geacht te zijn herkozen. Beide ouderlingen zijn niet herkiesbaar, omdat zij hun drie termijnen in de kerkenraad hebben vol gemaakt. Ook is er nog een openstaande vacature voor een ouderling. Er moeten dus drie vacatures worden ingevuld: twee ouderlingen en een ouderling kerkrentmeester. Belijdende leden vragen we namen in te dienen van manlijke lidmaten, die zij geschikt achten om ouderling te worden. De namen kunnen per ambt, schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk 9 oktober worden ingediend bij de scriba Burg. Topstraat 8. Uit de ingediende namen stelt de kerkenraad dubbeltallen op. Een lijst met namen van lidmaten hangt in de hal van de kerk of is op te vragen bij de scriba.​ De verkiezing staat gepland voor D.V. woensdag 29 oktober. Van harte bevelen we de vervulling van de vacatures in uw en jouw voorbede aan.

Vrouwenvereniging: Op maandag 27 sept. hopen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen, voor het eerst sinds lange tijd. We behandelen bijbelstudie 1 uit het nieuwe bijbelstudieblad: De Schepper is Koning! Het jaarthema is: Het koninkrijk van God. We zien er naar uit elkaar te ontmoeten. Ook nieuwe gezichten zijn altijd welkom! We hopen op een gezegend seizoen. Aanvang: 19.45 uur.

Ouderenmiddag: 29 sept. om 14.00 uur hopen we naar een Zorgboerderij in Streefkerk te gaan. We verzamelen bij ’t Wingerds hof. Na afloop om ongeveer 17.00 uur hebben we met elkaar een broodmaaltijd in ’t Wingerds Hof. Graag opgeven bij Rianne de Groot tel. 412726, ook als u alleen bij de broodmaaltijd wilt komen. Hartelijk welkom.

Agenda:
25-09: Opening winterwerk
25-09: Immanuel: vanaf 17.30 uur op het schoolplein
26-09: JV
27-09: Vrouwenvereniging
28-09: Catechese
29-09: Vrouwenbidstond
29-09: Ouderenmiddag
29-09: Bij de Bron
29-09: Bijbelgesprekskring
30-09: Jonge stellenkring
30-09: Doopzitting: 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: In de morgendienst D.V. zondag 29 sept. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Mattheüs 25 vers 14-30. Deze gelijkenis onderstreept het HGJB thema “geloven is doen” op een geheel eigen manier. Zo mogen we als gemeente, jong en oud, aangespoord worden tot waakzaamheid en op het Woord van God reageren met gehoorzaamheid en toewijding. We bidden om gezegend erediensten en een opbouwend openingsweekend voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 17-09-2021

Zondag 19 september 2021
09.30 uur: ds. W. v.d. Born (Bergambacht)
18.30 uur: ds. P.D. Teeuw (Moordrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:7 n.m. Ps. 139:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Elise Leeuwis en Maaike de Haan

Vrijdag 17 september 2021
Huwelijksdienst van Harwin Meerkerk en Margreet Stuij
Aanvang: 18.30 uur
Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Omzien naar elkaar: D.V. vrijdag 17 september 2021 trouwen Harwin Meerkerk en Margreet Stuij. Gods zegen over hun huwelijk vragen zijn in een dienst die om 18.30 uur begint in de Dorpskerk in Wijngaarden. Wij feliciteren dit bruidspaar hartelijk en bidden voor hen om Gods nabijheid over hun huwelijk, Hij geeft in de Heere Jezus een vreugdevolle toekomst van hoop! Het toekomstige, tijdelijke adres van Harwin en Margreet is Oosteinde 47B, 3366 BG in Wijngaarden.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 sept. starten we weer. Opgeven via de mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Graag bijtijds zodat ik het materiaal kan bestellen. Iedereen is voor het eerst of opnieuw hartelijk welkom!

Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland D.V maandag 20 sept voor de mannen, vanaf half 7 in de avond. Dinsdag 21 sept voor de vrouwen vanaf 9 uur in de morgen. Voor koffie en koek word gezorgd. Met elkaar willen we de kerk van Wijngaarden weer mooi laten glimmen! Vriendelijke groet, het kosters team.

Gemeenteagenda: Als bijlage vindt u bij deze kerkbode de gemeenteagenda 2021/2022. Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud! Bewaart u deze agenda op een goed plaatsje?

Vakantie Bijbel Club: Als commissie van de Vakantie Bijbel Club (VBC) zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen voor de VBC op 19 en 20 oktober. Alle kinderen van de basisschool leeftijd zijn dan weer van harte welkom! Meer informatie zal nog volgen. Lijkt het je leuk om mee te helpen organiseren? Neem dan contact op met Wilma Nijhof: 06-15688640.

Agenda:
20-09: Grote schoonmaakbeurt kerk door de mannen: 18.30 uur
21-09: Grote schoonmaakbeurt kerk door de vrouwen: 09.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 19 sept. mogen twee gastvoorgangers het Woord bedienen. Laten we samen als gemeente volharden in het “huis van God” rondom de ene Naam gegeven tot zaligheid; Jezus Christus de Middelaar. We bidden om levenwekkende en versterkende diensten tot eer van God, voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-09-2021

Zondag 12 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 19:5 n.m. Ps. 16:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer H.A. collecte: Trans World Radio
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink, Saskia de Jong en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Jl. 31 augustus is geheel onverwachts overleden Jan Aantjes in de leeftijd van 62 jaar. Wat een aangrijpend bericht voor iedereen die het hoorde. We bidden voor zijn vrouw Bep Aantjes-van Muilwijk, voor haar kinderen en kleinkinderen in deze verdrietige dagen. Afgelopen dinsdagmiddag is in besloten kring de afscheidsdienst gehouden waar we stilstonden bij het Woord van de Levende God uit Psalm 121. Hij is de Bewaarder waarvan elk mensenkind, in alle omstandigheden van het leven, hulp verwachten mag. Sla je ogen maar op naar Jezus! We bidden dat de Overwinnaar van de dood de bedroefde familie bij voortduur genadig nabij zal zijn.
Jl. woensdag 8 september mochten Piet en Ria Booij-Broer, gedenken 55 jaar getrouwd te zijn geweest. Wij feliciteren hen hartelijk, samen met allen die hen lief zijn. In voor en tegenspoed is de Heere getrouw geweest. Psalm 130:5 “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.” De Heere zij u beiden genadig nabij.

Belijdenis doen?: Lees eens biddend 1 Timoteüs 3 vers 6 … overweeg je om belijdenis te gaan doen dan ben je hartelijk welkom predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 september hopen we in dit nieuwe seizoen te starten in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar we alle ruimte hebben om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “De gereedschapskist van de Heilige Geest” van ds. M.M. van Campen, uitgeverij Groen. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik het materiaal op tijd kan bestellen. Opgave via mail: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Iedereen is voor het eerst of opnieuw hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 30,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Opbrengst Rommelmarkt: De Rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft € 12.200,- netto opgebracht. We kijken terug op een gezellige dag met een mooie opbrengst. Onze hartelijk dank gaat uit naar alle medewerkers en de sponsors van de tent. Eind december van dit jaar hopen we weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te kunnen organiseren. Hopelijk tot dan. Het Rommelmarktcomité

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 25 en 26 sept. hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!

Ten slotte: In zowel de morgen- als de avonddienst D.V. zondag 12 sept. mag het sacrament van het Heilig Avondmaal ons richten op de éne Middelaar Christus Jezus, Hij die Zijn leven gaf als losprijs voor allen (1 Tim. 2:5-6). We luisteren in deze diensten samen naar Gods woord vanuit 1 Timotheüs 3. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Catechisatie

De catechese is dit jaar op dinsdag. We beginnen op 28 september 2021. Ook jij bent welkom!
12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de bovenzaal van de kerk
15-17 jaar aanvang 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk
Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden verwacht op de Alphacursus. Data volgen nog.

Wil je belijdenis doen van je geloof of heb je daar vragen over? Neem dan contact op met ds. Stehouwer. predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!

Kerkbode 03-09-2021

Zondag 5 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorber. H.A.)
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 98:1 n.m. Ps. 98:4
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand, Anna de Haan en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “God is genadig” zo lees ik het op het kaartje waarmee Mark en Jacolien Aantjes, Hofstede 6, delen dat zij een dochter hebben ontvangen. Johanna Barbera is op 24 augustus geboren en deze trotste ouders geven haar de roepnaam Joline. Wij feliciteren Mark en Jacolien hartelijk en wensen hen van harte Gods onmisbare zegen toe.
D.V. 3 sept. hopen Jan Kuiper en Geertje Kuiper-Koorevaar, Oosteinde 29, dankbaar te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. “en Jezus was ook genood” (Johannes 2:2) zo lees ik op de kaart. Overvloed van vreugde is wat Jezus schonk op die bruiloft te Kana. En dwars door alles heen, in blijde en in moeilijke dagen, is de Heere al 50 jaar voor u getrouw erbij geweest. Wij feliciteren u hartelijk en zo mag u samen met kinderen, kleinkinderen en allen die u lief zijn gedenken en vieren. Wij bidden om Gods zegenende nabijheid op uw verdere levenspad.

Catechese: De planning voor het komende seizoen D.V. 2021-2022 staat voor de catechese in de grondverf. We starten op dinsdag 28 sept. De 12-14 jarigen om 18.30 uur en de 15-17 jarigen om 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk. Een persoonlijke uitnodiging voor de jongeren volgt nog. Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden verwacht op de Alpha cursus waarvan de data op een later moment nog gecommuniceerd worden. Overweeg je om belijdenis te gaan doen dan ben je hartelijk welkom : predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Rondom het Heilig Avondmaal: In zowel de morgen- als de avonddienst van D.V. zondag 12 sept. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat te doen op de manier zoals we dat onder de coronamaatregelen eerder hebben gedaan terwijl we ditmaal samen mogen zingen! Wees hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal in de kerk D.V. woensdag 8 sept. 20.00 uur, hartelijk welkom! Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Rommelmarkt: Het is bijna zover! A.s. zaterdag 4 sept. om 07:30 uur gaat de Rommelmarkt van start. Tot 15:00 uur bent u van harte welkom in de Burg. Brouwerstraat, het schoolplein en bij ’t Wingerds hof. Vanuit meer dan 40 kramen wordt een groot assortiment van gebruikte spullen aangeboden en zijn er vele lekkernijen te koop. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in de tent achter ’t Wingerds hof. Vanzelfsprekend houden we 1,5 meter in acht en met een enigszins gewijzigde opstelling van de kramen zodat er een vaste éénrichtingsroute gelopen wordt. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organist Robert van Eijl. tot ziens op de Rommelmarkt.

Open Monumentendag: Op zaterdag 11 sept. is het weer open monumentendag en is de kerk geopend van 09.00 tot 17.00 uur. We zoeken nog vrijwilligers die het leuk vinden om een uurtje toezicht te houden. Opgeven kan bij kerkrentmeester Bart Nijhof.

Agenda:
08-09: Censura Morum 19.30-20.00 uur in de consistorie.

Ten slotte: Jl. zondagmiddag werden jongeren en ouderen in de tentdienst hartelijk uitgenodigd om op Jezus Christus te zien. In Hem is er vastheid, veiligheid en zekerheid te vinden ondanks dat wij leven in een onzekere wereld. En dan lees ik de volgende morgen in Gods Woord: 1 Timotheüs 3:16 “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” D.V. zondagmorgen 5 september luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Timotheüs 2 en is er ook de voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. We bidden voor alle mensen (vers 1) om bekering en geloof, Jezus alleen!​

M.C. Stehouwer