Kerkbode 11-06-2021

Zondag 13 juni 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: kand. A. van Dalen (Oud-Alblas)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 80:11 n.m. Ps. 12:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra coll.)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid aan God delen Jurian en Annette Bakker dat zij op 3 juni een dochter hebben ontvangen: Sara Ann Elisabeth. Zij schreven boven de kaart n.a.v. Psalm 71: “Want U bent mijn enige hoop Heer, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf de moederschoot steun ik op U, van de baarmoeder af bent U mijn Uithelper en was U het die mij droeg, U wil ik altijd loven.” Zij noemen haar Salome en ze is het zusje van Marilyn en Daniël. We feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegen over dit gezin.

Vanuit de kerkenraad: Nu de coronamaatregelen worden versoepeld zijn vanaf a.s. zondag weer maximaal 60 kerkgangers welkom in de kerk. Eventueel kan er ook gebruik gemaakt worden van ’t Wingerds hof waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren. Er is dus plaats genoeg! De anderhalve meter regel en het advies om een mondkapje te dragen blijft van kracht. De slotzang mag vanaf vandaag weer gezamenlijk gezongen worden. De andere psalmen en liederen zullen door max. 4 zangers worden gezongen.

Dorcas: Vele jaren heeft fam. Roubos kleding en ander textiel ingezameld voor Dorcas. Vanaf nu neemt fam. A. de Groot het van hen over. U mag uw schone kleding en textiel wat heel is nu inleveren op Westeinde 32 in Wijngaarden.

Mariëtte en Jorge : Op vrijdag 11 juni hopen Mariëtte en Jorge Rojas met hun kinderen voor twee maanden naar Nederland te komen. Ze wonen in die periode op Oosteinde 36, waar ze wel eerst in quarantaine gaan. Daarna willen ze graag mensen ontmoeten. Mariëtte is alleen bereikbaan via WhatsApp 00 502 5999 8392. We wensen hen een gezegende tijd toe in ons midden.

Agenda:
11-06: Stille tijd, kerk open van 19.00-20.00 uur
12-06: Mannenbidstond van 08.00-09.00 uur in de kerk: leiding Teo Hoogendijk
12-06: Oud papier (Joas Hoogendijk en Bart de Groot)

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 13 juni luisteren we naar Gods Woord uit Nehemia 12. De Heere werkt in een doorgaande lijn aan de dienst van de verzoening. Gods trouw aan Zijn volk Israël geeft redenen tot een uitbundige vreugde. Wat heeft dat ons vandaag te zeggen in het licht van Zijn Zoon Jezus Christus? Laat deze zondag een eredienst zijn voor de Drieenige God!

M.C. Stehouwer

Informatie over de doorgang van de erediensten en het coronavirus – update juni 2021

In onze gemeente houden we ons aan de volgende richtlijnen:

  • Er mogen maximaal 60 kerkgangers in de kerk zijn en de slotzang wordt samen gezongen. De andere psalmen en liederen zullen door max. 4 zangers worden gezongen.
  • Er kan gebruik gemaakt worden van ’t Wingerds hof waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren.
  • Tussen huishoudens wordt anderhalve meter afstand gehouden.
  • We adviseren het dragen van een mondkapje bij  het lopen door de kerk.
  • De garderobe wordt niet gebruikt.
  • De wijkindeling vervalt.
  • De diensten zijn thuis online te volgen.
  • De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse toestemming een gemeentelid fysiek aanraken.

Hulp nodig in deze tijd van het coronavirus?
U kunt een beroep doen op de Achterdeur, tel. 06-42127889
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Klankbordgroep, de Hervormde gemeente Wijngaarden en ’t Wingerds hof.

Kerkbode 04-06-2021

Zondag 6 juni 2021
09.30 uur: prof. dr. M.J. Paul (Ede) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 27:5 n.m. Ps. 102:16
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (instandh. predikantsplaats) 2. Kerkbeheer
n.m. 1. Diaconie 2 Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Marit de Groot en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Jl. 31 mei mocht het bruidspaar Korevaar-Smits, Oosteinde 47, gedenken 60 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit wonder van Gods genade en trouw. Bewaard voor elkaar en allen die jullie lief en dierbaar zijn. We bidden; “De genade van de Heere Jezus Christus zij met u.” 1 Korinthe 16:23.
Jl. zondagmorgen mocht het sacrament, teken en zegel van het verbond, de doop bediend worden aan Joël Jasper van den Berg, Hof van Brederode 7. De volgende dooptekst kreeg hij mee: “Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” ( Kol. 3:3). Wij bidden om Gods zegen over de geloofsopvoeding die Bart en Willeke mogen vormgeven zodat hun kinderen gaan belijden “de Heere is God”!

Avond voor de kerk: Beste gemeenteleden en jeugd we willen graag een kruisfietstocht organiseren door Wijngaarden heen voor jong en oud. Op 18 juni van 18.00 tot 00.00. Tussendoor wordt er gezorgd voor iets lekkers op het schoolplein of voor de fietsers langs de kant van de weg. Het doel van deze fietstocht is samen fietsen voor een nieuw alarm/brand systeem en het beeld en geluid te verbeteren in/voor de kerk. Zie het Kontakt met daarin een brief met verder informatie. Voor vragen kunt u terecht bij Mathilde van Os tel. 06-29291944.

Agenda:
09-06: Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondagavond 4 juni lezen we thuis en in de kerk uit Gods Woord Nehemia 11. Het volk van God gaat wonen in Jeruzalem, in de heilige stad (!), daar waar de dienst van de verzoening plaatsvindt in het huis van God. Alle redenen om jezelf af te vragen: Zou ik mogen, kunnen en willen wonen in het nieuwe Jeruzalem? We bidden volhardend om gezegende erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 28-05-2021

Zondag 30 mei 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – Oost
18.30 uur: ds. A. de Fijter (Ottoland/Goudriaan) (JIG) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 66:8 n.m. Ps. 61:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand en Rosanne de Jong

Omzien naar elkaar: Dankbaar mochten we er getuigen van zijn dat twee jongeren in de gemeente jl. zondag belijdenis van hun geloof deden. De Geest is werkzaam, aan God alle eer! De volgende belijdenisteksten uit Gods Woord werden meegegeven. Aan Jeftha Stehouwer: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 en aan Naomi van der Vlist: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;…” Efeze 2:8.
Bij deze deel ik ook het gedicht wat Naomi voordroeg in deze dienst:
Verwonderd.
Verwonderd sta ik daar.
Helemaal in het wit.
Bedenkend hoe ik dit aan anderen verklaar.
Wie er voor mij op de troon zit.
Zo vaak voelde ik me niet genoeg.
Toch staat Hij nu voor mij.
Hij was het Die mij droeg.
De hemel ging me niet voorbij.
Wanneer ze Hem die ene vraag stellen.
Houd ik mijn adem in.
Wat zou Hij hier vertellen.
Over hoe ik door het leven ging.
Dan klinkt het ja-woord.
De tranen stromen over mijn wangen.
Al mijn gebeden in één keer verhoord.
Nu kan ik niet meer naar iets anders verlangen.

Vanuit de kerkenraad: Geachte gemeenteleden, deze week bezorgen wij de brief voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage 2021. Met elkaar kunnen we bijdragen aan de voortgang van de diensten in onze gemeente. We bevelen deze rondgang in uw gebeden aan. Hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 30 mei (18.30 uur) wordt er een JIG georganiseerd. Lenaart van der Vlies (uit Wijngaarden) zal in deze dienst spreken over het thema: “Ken jij Jezus, kent Jezus jou?” Een echte relatie is pas een relatie als er wederkerigheid is. Er is van beide kanten connectie. Ken jij Jezus en is er in jouw relatie met Hem, sprake van zo’n wederkerigheid? Kent Jezus jou ook? Voor aanstaande zondag is de jeugd in de kerk welkom. Uiteraard kunnen jong en oud de dienst ook thuis via de livestream-verbinding volgen. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Collectemunten : Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de eerstvolgende datum van uitgifte (2 juni 2021) dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06 3888 7224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld.

Rommelmarktcomité: De jaarlijkse Plantenactie heeft €1400,= netto opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor De Oranjevereniging en Wingkidoe. Heel hartelijk dank voor het grote aantal bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Rommelmarkt op zaterdag 4 sept. al weer in ​volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren kunnen gaan om medewerkers te vragen. Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking.

Taartenactie: D.V. 19 juni wordt er een taartenactie georganiseerd voor het werk van Stefanie de Wildt in Oekraïne. Onlangs heeft zij via teams op de gemeenteavond informatie gegeven over dit project. Een idee voor Vaderdag? Terwijl u taart eet, draagt u uw steentje bij aan de bouw van het gehandicaptenhuis Bethesda. U kunt taart(en) bestellen door: Het invullen en inleveren van de bijgevoegde bestellijst op één van de genoemde adressen of bij fam. Wervenbos, Burgemeester Topstraat 8 of via de mail: jobkevb@hotmail.com of via telefoon of WhatsApp: 0614066785. Tip: Bestel een taart voor iemand anders, dan bezorgen wij die op dat adres. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.stefanieinoekraine.nl Alvast bedankt en eet smakelijk! Namens de thuisfrontcommissie van Stefanie in Oekraïne, Pomichnaja (Stichting Kimon).

Agenda:
02-06: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie van de kerk

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 30 mei mag het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop zichtbaar worden in het midden van de gemeente. We lezen thuis en in de kerk uit Gods Woord Nehemia 10. Verbondsvernieuwing, dat is wat de Heere van ons allemaal vraagt, terugkeren naar de God van het verbond. In en door Zijn Zoon Jezus Christus is dat mogelijk! Goede erediensten toegewenst.

M.C. Stehouwer