Kerkbode 03-02-2023

Zondag 5 februari 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding H.A.)
18.30 uur: ds. C.H. Buitink (Waardenburg)

Voorzang: v.m. Ps 15:1 n.m. Ps. 49:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Scharlaken koord) 2. Kerkbeheer 2.
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Jl. zondagmorgen mochten Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver hun belijdenis-jawoord uitspreken. Zij kregen met de zegen van God de volgende Woorden mee; Liesbeth: “Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” uit Galaten 4:6 en Petra: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” uit Romeinen 8:15. Wij bidden om Gods voortdurende nabijheid voor deze nieuwe lidmaten.

Rondom het Heilig Avondmaal: D.V. zondag 12 febr. gedenken wij het verlossingswerk wat onze Heere Jezus Christus heeft bewerkt aan het kruis op Golgotha. In de morgendienst hopen we dat weer te doen zittende aan de avondmaalstafel vóórin de kerk. In de voortgezette bediening, tijdens de avonddienst, doen we dat staande in de bank en worden brood en wijn rondgedeeld op de plaats waar een ieder zit in de kerk. Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning op het sacrament van het Heilig Avondmaal D.V. donderdag 9 febr. om 20.00 uur. in de bovenzaal van de kerk. Voorafgaande zal er Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Bijbelgesprekskring over Openbaring: Nog één keer komen we samen D.V. woensdag 8 febr. om 19.30 uur in ’t Wingerds hof. We behandelen nu het 5e hoofdstuk uit het boekje deze keer n.a.v. Openbaring 8 en 9. Hartelijk welkom!

Stapeldiner: D.V. donderdagavond 23 febr. hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren. De maaltijd willen we samen met u afsluiten! Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofgerecht met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hans Blok. Op de flyer bij de kerkbode vindt u meer informatie.

Agenda:
05-02: JV
06-02: Mannenvereniging
07-02: Catechese
08-02: Bijbelgesprekskring, aanvang: 19.30 uur in ’t Wingerds hof
08-02: Bij de Bron
08-02: Bijbelstudiekring
09-02: Censura Morum, 19.30-20.00 uur in de consistorie
09-02: Bezinning Heilig Avondmaal, 20.00 uur in bovenzaal kerk
09-02: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 5 febr. luisteren we samen naar Gods Woord uit Psalm 51. In deze dienst lezen we het 1e deel van het avondmaal formulier met daarin deze frase; “Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, …”. Maar wat is dat eigenlijk “verootmoediging”? Laten wij ons ook hierin leiden door de Geest? We zien uit naar een eredienst tot opbouw van Gods gemeente en tot eer van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer

kerkbode 27-01-2023

Zondag 28 januari 2023

10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Belijdenisdienst)
18.30 uur: prop. J.W. Sterrenburg (Hardinxveld-Giessendam)

Voorzang: v.m. Ps. 87:1  n.m. Ps. 2:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer (predikantsplaats) 
3. Kerkbeheer                     
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Danielle de Jong en Willemijn Kuiper

   Omzien naar elkaar:  Jl. zondagmorgen mocht het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Lara Stuij. De dooptekst die zij meekreeg was een Woord van Jezus; “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:38. We bidden om Gods zegen voor Simon en Deborah en hun dochter.

   Agenda: 
27-01: JV
28-01: De Kroon
30-01: Vrouwenvereniging
31-01: Catechese
01-02: Vrouwenbidstond: Burg. Topstraat 1, voorbereiding Sandra
01-02: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: D.V. zondagmorgen 29 jan. wordt er in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof afgelegd. Een vreugdevol moment waarin we getuigen mogen zijn van Gods genade en werkzaamheid in de gemeente. We luisteren samen in deze dienst naar Gods Woord uit Romeinen 8: 1 t/m 17 en Galaten 4: 1 t/m 7. We bidden in het bijzonder voor de belijdeniscatechisanten dat zij en het geheel van de gemeente hun treden in het spoor van Jezus Christus mogen zetten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 20-01-2023

Zondag 22 januari 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps.87:1 n.m. Ps.68:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (MAF fam.Jonkers) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Saskia de Jong en David Stolk.

Omzien naar elkaar: Jl. zondagavond baden we in de eredienst om éénheid n.a.v. gebedspunten die aangereikt waren vanuit de week van gebed. De Heere Jezus bidt in Johannes 17:20-21 “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” In deze éénheid is er omzien naar elkaar en uitzien naar de komst van Christus!

Vanuit de kerkenraad: Woensdag D.V. 25 jan. zal er aannemingsavond gehouden worden om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. We zijn de Heere dankbaar en zeer verblijd dat D.V. zondag 29 jan. belijdenis van het geloof gedaan mag worden in het midden van de gemeente door Petra de Kluiver en door Liesbeth de Bondt. We moedigen jong en oud aan om met hen mee te leven en voor deze zusters te bidden.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €50 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegaven.

Collecteopbrengst 4e kwartaal Diaconie:
Oktober: November:
Algemeen: € 352,25 Algemeen : € 630,50
Messias belijdende joden: € 269,55 Schreeuw om leven: € 318, 05
Catechese materiaal: € 199,05 Pakistan: € 295,75
Stichting de Hoop: € 211,95 Voedselbank Sliedrecht: € 186,05
Wycliff: €209,50 Transworld radio: € 225,50
Vakantiebijbelclub € 207,30

December:
Algemeen: € 72,001
Kerstfeest basisschool: € 229,65
Fam Rojas: € 100,00
Stefanie de Wildt: € 50,00
Fruitbakjes € 15,00

Dabar: We zijn opzoek naar teamleden voor onze pop=up camping. Zie voor meer info bij algemene berichten.

Agenda:
21-01: Instuif
23-01: Mannenvereniging
24-01: Catechese
25-01: Bij de Bron
25-01: Bijbelstudiekring om 20.00 uur bij fam. Stolk, voorbereiding René hfdst 7
25-01: Aannemingsavond, 20.00 uur in de consistorie
26-01: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 22 jan. mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Lara Stuij, dochter van Simon en Deborah. We luisteren we samen in deze dienst naar Gods Woord uit Psalm 42. We bidden om gezegende diensten voor iedereen die luistert naar Gods Woord.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 13-01-2023

Zondag 15 januari 2023
10.00 uur: ds. J. Holtslag (Giessenburg)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 136:2 n.m. Ps. 35:13
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie 2. kerkbeheer (beeld- en geluidsinstallatie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Dhr. Anton de Groot, Westeinde 33, verblijft nog in het ziekenhuis waar hij een ingrijpende operatie ondergaan heeft aan zijn hart. We zijn de Heere dankbaar voor het voorspoedige verloop hiervan. Er zal echter nog wel een hele weg van aansterken en revalidatie te gaan zijn. We bidden hierin voor hem en allen die bij hem horen. “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.” Psalm 130:5.

Vanuit de kerkenraad: D.V. zondagavond 15 jan. zal de herbevestiging plaatsvinden van broeder J.W Stolk in het ambt van ouderling. We zijn dankbaar dat er zo voortgang mag plaatsvinden in het ambtelijke werk in de gemeente en dat de kerkenraad compleet mag blijven. De Heere zorgt in genade en trouw voor Zijn gemeente!

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 18 jan. om 19.30 uur komen we in ’t Wingerds hof bijeen. We behandelen het 4e hoofdstuk uit ons boek n.a.v. Openbaring 6 en 7. Hartelijk welkom!

Voor in uw agenda: D.V. donderdagavond 16 februari is er een afscheidsavond voor ds. Stehouwer en zijn vrouw in ‘t Wingerds hof. De aanvang is om 19.45 uur. We starten om 20.00 uur. We zien uit naar uw komst!

Giftenverantwoording 2022:
Collecten: Verjaringsfonds:
Aug: € 1514,38 € 218,-
Sept: € 1928,19 € 265,85
Okt: € 1411,59 € 166,50
Nov: € 1640,98 € 194,-
Dec: € 1847,67 € 158,50
Ontzettend bedankt voor alle giften.

Zingen na de dienst: Zondag is er weer zingen na de dienst. Bent u/jij nog niet gebleven om te blijven zingen? Misschien toch eens doen. God groot maken door van Hem te zingen, dat is Hij toch waard? Wees welkom. Zingen maakt blij! We hopen de volgende liederen uit weerklank te zingen: 525: 1,2 354: alle 3 418: 1,2 en 3 419: alle 2 363: alle 3 358: 1, 2 en 4.

Ouderenmiddag: 18 jan. is er weer een Ouderenmiddag. Er hoopt iemand van stichting 3xm te komen vertellen van hun werk. Het Evangelie brengen via moderne media in moeilijk bereikbare landen. Het zal ook de laatste middag zijn, waarin onze dominee de meditatie zal verzorgen. Allen hartelijk welkom om 14.45 in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden? Bel dan naar Anja Vink 06-22380171.

Week van gebed: Van zondag 15 jan. t/m 22 jan. is er weer de jaarlijkse week van gebed. Vanaf maandag 16 jan. is er gelegenheid om met elkaar te bidden in de kerk. We beginnen om 19.30 uur. Het thema is doe goed zoek recht. Er is veel om voor te bidden in deze roerige tijd .Wie hebben ons gebed nodig? Mensen die lijden onder geweld en oorlog, zoals in Oekraïne, mensen die het recht op vrijheid van godsdienst ontnomen wordt en onderdrukt worden, mensen die honger lijden. Ieder mens heeft recht op een gelukkig leven en dat wordt hun ontnomen door anderen die menen dat zij dit kunnen doen. Om korter bij huis te blijven; bidden voor hen die zich eenzaam voelen en daardoor depressief worden; ook in ons dorp. Laten wij als gemeente een levend gebed zijn, een licht voor mensen die nog in het duister leven. Voorin de kerk liggen gebedsboekjes die u kunt mee nemen. Ook voor kinderen ligt er een aantal boekjes. Wij rekenen op u.

Oud ijzer opbrengst: In het 2e halfjaar van 2022 was de opbrengst van het oud ijzer € 1275, = ! Mooi dat we met elkaar als dorp hiermee het werk van Jorge en Mariëtte in Guatemala mogen ondersteunen. Op dit moment zijn ze op verlof hier, en op de gemeente-avond benadrukte Mariëtte nog eens dat ieders betrokkenheid, op wat voor manier dan ook, waardevol is. Wij hier, zij daar, verbonden met elkaar. En verbonden door het geloof, in een machtige God, die overal op aarde doorgaat met Zijn Werk ! Een hartelijke groet, Fam. J.W. Stolk.

Agenda:
14-01: Mannenbidstond WoW: aanvang 07.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Teo
14-01: Oud papier (Piet van Driel en Karsten Breedveld)
15-01: Zingen na de avonddienst
15-01 t/m 22-01 Week van gebed
16-01: Vrouwenvereniging
17-01: Catechese
18-01: Vrouwenbidstond: locatie: Oosteinde 7, voorbereiding: Anja
18-01: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof
18-01: Bijbelgesprekskring: 19.30 uur in ’t Wingerds hof
19-01: Jonge stellenkring

Ten slotte: D.V. 15 januari luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord uit Markus 13. De Heere Jezus openbaart de toekomst die in Gods hand ligt zodat de gelovigen waakzaam zouden zijn en naar Hem uit zouden zien. Laten wij daarom met volharding samenkomen in de erediensten. De trouwe God dienen en grootmaken door zelf ook trouw en toegewijd voor Hem te gaan leven. We bidden voor jong en oud om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 06-01-2023

Zondag 8 januari 2023
10.00 uur: ds. D.C.G. van de Kraan (Stolwijk)
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 35:1
Collecten: Ochtend: 1. Kerkbeheer 2. Onderhoud kerkgebouw Avond 1. Diaconie 2. Onderhoud kerkgebouw
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: We leven mee met dhr. Anton de Groot, Westeinde 33, die wegens hartklachten onverwachts opgenomen werd in het ziekenhuis te Dordrecht. We bidden dat de operatie die zal moeten plaatsvinden heelheid mag bewerken. Bovenal bidden we om God zegen en nabijheid voor hem en zijn gezin in deze weg van tegenslag. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6

Belijdeniscatechese: DV 9 januari komen we weer bij elkaar in de pastorie. Vanwege het aangenomen beroep naar Scherpenzeel is het onderwijstraject compact en intensief waardoor we DV 29 januari de belijdenis dienst hopen te houden. Gemeente, wilt u alle catechese in uw persoonlijke voorbede gedenken?

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegave.

Bezoekwerk: Als kerkenraad hebben we Marinus Boot bereid gevonden voor het ouderenbezoek in onze gemeente in de periode dat we vacant zijn. Marinus heeft dit eerder gedaan in de voorgaande periode dat we vacant waren. Hij zal vanaf januari al een aantal bezoeken van ds. Stehouwer overnemen.

Oliebollenactie: Op 30 december is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Er zijn op deze dag ruim 1300 appelbeignets en 4500 oliebollen gebakken. De netto-opbrengst van € 2.650,- is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking. Ook in 2023 hopen wij weer de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie te kunnen organiseren. Het Rommelmarktcomité.

Vrijwilligers oliebollenactie: Alle vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie inzet. Namens de kerkrentmeesters.

Agenda:
07-01: De Kroon
08-01: JV
09-01: Mannenvereniging
10-01: Catechese
11-01: Bij de Bron
11-01: Kerkenraadsvergadering
11-01: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Het nieuwe jaar 2023 dat voor ons ligt maakt duidelijk dat geen mens de toekomst kan overzien. We belijden met de woorden uit Psalm 31 “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand”. Zo mag iedereen die in Jezus Christus gelooft de Levende en Zijn Koninkrijk tegemoet leven.
In de erediensten op DV 8 januari hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. Zelf mag ik o.a. dienst doen in Waerthove te Sliedrecht om zo onze verbondenheid met de mensen in dit verpleeghuis vorm te geven. Samen verbonden in de éne Naam gegeven tot zaligheid. Gezegende zondag!

M.C. Stehouwer