Kerkbode 05-08-2022

Zondag 7 augustus 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 43:3 n.m. Ps. 43:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (insth.predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bond en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Albert Baan en Jacoline de Jong delen met ons dat zij hopen te trouwen op DV vrijdag 26 augustus 2022. Gods zegen over hun huwelijk vragen zij in een dienst die om 16.00 uur begint in de Dorpskerk te Wijngaarden. Wij bidden voor hen om Gods nabijheid in hun huwelijk en wensen dit bruidspaar, samen met hun familie, van harte een gezegende dag toe.

Belijdenis doen: Om jong en oud te stimuleren erover na te denken, geef ik hier 4 redenen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen. 1) Om je doop te ontvangen of te beamen. 2) Om van de Heere te getuigen. 3) Om medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Jezus Christus. 4) Om te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten. In de kern gaat het daarbij om het belijden van Jezus Christus als de Zoon van God, het aanvaarden van Hem als je Zaligmaker, als Verzoener van je schuld voor God. Jongeren en ouderen die zich willen aanmelden voor het volgen van de belijdeniscatechese zijn van harte welkom: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Laten we samen bidden om een groeiend verlangen in ons hart om Jezus te volgen!

Gemeenteagenda: Heeft u nog datums voor de gemeente agenda voor het komende winterseizoen. Graag doorgeven aan de scriba zodat de gemeenteagenda weer up to date is.

Ten slotte: Na een periode van rust en het mede-leidinggeven aan een vakantieweek voor anders-begaafden mogen we elkaar weer ontmoeten rondom Gods Woord. DV zondag 7 augustus luisteren we samen twee keer naar de Heere in een eredienst voor Hem! In de morgendienst worden we aangesproken vanuit Markus 6: 45 t/m 56, in de avonddienst vanuit Markus 7: 1 t/m 23. We zien uit naar gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer