Kerkbode 05-11-2021

Zondag 07 november 2021
10.00 uur: ds. A. de Wit (Besoyen)
18.30 uur: kand. S. Stuij (Bleskensgraaf)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 31:17 n.m. Ps. 32:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (beeld en geluid)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: Jl. zondag 31 okt. mocht Joline Aantjes het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop ontvangen. De dooptekst die zij meekreeg was “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, …” (Kol. 2:6). Wij bidden om Gods zegen over dit jonge gezin.
“Dank God in alles!”, zo delen dhr. en mevr. De Groot, Westeinde 32a, dat zij jl. 25 okt hun 60-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken samen met kinderen, klein en achterkleinkinderen. “Looft den HEER, want Hij is goed; Looft Hem met een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.” Ber. Psalm 136 vers 1. Wij bidden dat Gods genade u beide mag blijven omringen.

Vanuit de kerkenraad: We hopen weer een gemeenteavond te houden D.V. donderdag 11 nov. Deze avond luisteren we samen naar het getuigenis van de vervolgde kerk en proberen we onze verbondenheid actief vorm te geven middels een presentatie van Open Doors en workshops. Iedereen die komt wordt bij deze dan ook gevraagd om kaarten mee te nemen die we op die avond kunnen gaan schrijven en versturen naar vervolgde broeders en zusters! Daarbij willen we ook de vervolgde kerk steunen met onze liefdegaven. De avond begint met een inloop om 19.45 uur in ’t Wingerds hof en start om 20.00 uur. We hopen op een goede opkomst, iedereen is welkom!

Kerkenraad: Op de stemmingsbijeenkomst zijn de volgende broeders verkozen: als ouderlingkerkrentmeester: J.C. van Os, als ouderling: J.B. van den Berg en als ouderling: W.P.G. Stuij. Bij het verschijnen van deze kerkbode zal hun beslissing bekend zijn. We wensen deze broeders van harte Gods zegen toe op hun beslissing en bidden dat de kerkenraad weer voltallig mag worden.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 10 nov. komen we samen in ’t Wingerds hof en starten om 19.30 uur. We behandelen nu het 3e hoofdstuk uit ons boekje n.a.v. Jes. 11:1-10 en 1 Kor.12:8. Hartelijk welkom!

Doopzitting: Voor de ouders die het sacrament van de doop verlangen voor hun kind is er doopzitting D.V. 8 nov. om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Hartelijk welkom.

Agenda:
06-11: De Kroon
08-11: Vrouwenvereniging
08-11: Doopzitting
09-11: Catechese
10-11: Vrouwenbidstond
10-11: Bijbelgesprekskring
11-11: Gemeenteavond
11-11: Jonge stellenkring

Ten slotte: D.V. zondag 7 nov. hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende zondag!

M.C. Stehouwer​