Kerkbode 16-12-2022

Zondag 18 december 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P. Vernooij (Lekkerkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 87:1 n.m. LvM:7
Collecten: 1. Diaconie (schoolkersfeest) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Jl. zondag 11 december is Jan Kuiper overleden in de leeftijd van 78 jaar. “Hij heeft gedacht aan Zijn genade, …” staat er boven het bericht van zijn overlijden. We zongen samen deze door hem geliefde Psalm 98 jl. vrijdag nog rond zijn bed. Gods trouw en Zijn genade in Jezus Christus is ons rustpunt in de storm van verdriet en gemis. Voor verdere gegevens over de begrafenis verwijs ik naar het bericht elders in dit kerkblad. We bidden om Gods nabijheid voor Geertje, de kinderen en haar kleinkinderen en zien samen met hen uit naar de komst van onze God waar deze Psalm 98 ook over zingt. “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” (Openb.21)
D.V. vrijdag 16 dec. hoop ik voor de laatste keer de weeksluiting in Graafzicht te verzorgen. Mooi vind ik het om onze verbonden-heid met de ouderen vorm te geven rondom het betrouwbare Woord van God! Om het omzien naar oud-gemeenteleden en oud-dorpsgenoten te stimuleren geef ik hierbij ook hun namen door. Wellicht mooi om hen te bezoeken of te begroeten in deze dagen rondom kerst.
Mevr. P. de Kluiver-Smits, kamer 111 en mevr. J. Boer-Korevaar, kamer 113 in Graafzicht, Burg. Dekking-straat 1, 2971 AC te Bleskensgraaf. Dhr. Klaas Weiland in Crabbehof, Waterhoen B 016, Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP te Dordrecht. Mevr. M. Koorevaar-Korporaal in De Lange Wei, app. 93, Rembrandthof 85, 3372 XV te Hardinxveld-Giessendam. Mevr. M. van de Berg-Heykoop in Salem, Vlietlaan 2, 2986 AZ te Ridderkerk. Jaco de Bond, Buitendams 326 L, 3371BS Hardinxveld-Giessendam.

Zes-jaarlijkse stemming: Afgelopen donderdag 8 dec. hebben we tijdens de gemeenteavond de zes-jaarlijkse stemming gehouden. 92 % van de stemmen gaf aan om de procedure voor de verkiezing van de ambtsdragers te houden zoals het is. Iedereen hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem.

Kerstviering school: D.V. donderdagavond 22 dec. hopen we weer met elkaar het kerstfeest te vieren in de kerk. Nadat het twee jaar niet door kon gaan zijn we daar dankbaar voor en kijken er naar uit. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De kerstviering begint om 19.00 uur. Er wordt die avond ook gecollecteerd. De eerste collecte is zoals gewoonlijk bestemd voor de kerstboeken. Daarnaast willen we graag collecteren voor onze sponsorkinderen (Woord & Daad). Na de kerstviering wordt u nog uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op het schoolplein. Daar zal koffie/thee en warme chocolademelk worden geserveerd. We hopen op een mooie en gezegende avond! Hartelijke groet, namens de leerlingen en het team van CBS de Zaaier.

Kopij Kerkbode: Op 30 december verschijnt er geen kerkbode. De aan te leveren kopij voor de editie van 23 dec. zal voor twee weken gelden.

Agenda:
17-12: Instuif
18-12: Koffiedrinken na de ochtenddienst
18-12: JV preekbespreking
19-12: Kerstviering vrouwen- en mannenvereniging
20-12: Catechese
21-12: Vrouwenbidstond: locatie Cort v.d. Lindenlaan 12, Sliedrecht, voorber. Arja​

Ten slotte: Op de 4e advent, zondagmorgen D.V. 18 december komen we samen om naar Gods Woord te luisteren. In deze eredienst geven we vorm aan onze verbondenheid met Gods wereldwijde kerk doordat Jorge en Mariëtte Rojas samen met mij in deze dienst zullen voorgaan. Spaans en Nederlands; Jezus zegt in Markus 11:17 “… Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? …”. Komt laten wij Hem samen aanbidden!

M.C. Stehouwer