Kerkbode 18-11-2022

Zondag 20 november 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 122:1
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie (Pakistan: Opstaan voor een menswaardig bestaan) 2. Kerkbeheer (kosten water) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. vrijdag 11 november is overleden ons oud gemeentelid Teuna Vink-van Dieren in de leeftijd van 90 jaar. Voorheen woonde zij aan de Burg. Brouwerstraat. Donderdag 17 nov. heeft de rouwdienst plaatsgevonden waarna zij is begraven op de begraafplaats te Sliedrecht. Wij bidden voor de kinderen en kleinkinderen om troost en Gods nabijheid, “… Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”! Psalm 136:1b.

Catechese: “Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit onderricht verlangen.” Zo luidt de omschrijving van de catechese in onze kerkorde. Wilt u en jij bidden voor alle (belijdenis)catechisanten en iedereen die onderwijs verzorgt in de gemeente?

Vanuit de kerkenraad: Volgens rooster is aan het einde van dit jaar ouderling J.W. Stolk aftredend en herkiesbaar voor zijn 2e termijn. Als er geen tegenkandidaten worden voorgesteld, wordt hij geacht te zijn herkozen. Eventuele tegenkandidaten kunnen uiterlijk 25 nov. bij de scriba worden ingeleverd.
Mevr. J. Kuiper-Visscher heeft haar eerste termijn als penningmeester Kerkrentmeester erop zitten. Zij heeft aan de kerkenraad kenbaar gemaakt verder te willen gaan met haar 2e termijn. Daartoe is in de vergadering jl. 9 nov. besloten. We zijn als kerkenraad zeer dankbaar dat zij haar taak in de gemeente als penningmeester wil voortzetten.

Rondom het Heilig Avondmaal: D.V. zondag 27 nov. gedenken wij met verwondering en dankbaarheid het verzoenende lijden en sterven van Jezus Christus door middel van de tekenen van brood en wijn. In de morgendienst hopen we dat te doen zittende aan de avondmaalstafel vóór in de kerk. We delen brood en drinken de wijn zoals we dat voor de corona-tijd gewoon waren. In de voortgezette bediening, tijdens de avonddienst, doen we dat staande in de bank en worden brood en wijn rondgedeeld op de plaats waar een ieder zit in de kerk. Door twee verschillende vormen heen worden we gericht op het éne offer; Jezus Christus de Gekruisigde en Opgestane Heer!

Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning op het sacrament van het Heilig Avondmaal D.V. donderdag 24 nov. om 20.00 uur. Voorafgaande zal er Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Namens de diaconie: Er komt een moestuin van de diaconie vrij. Heeft u interesse om deze te gebruiken of vragen, bel Theo Aantjes 06-12865868.

Zingen na de dienst: We hopen zondagavond weer liederen te zingen uit Weerklank. Wilt u thuis ook meezingen? Dan zijn hier de nummers: 249 alle 3- 230 1,2,3 en 4 – 372 4,5 en 10 – 365 1,4 en 5 228 1,2 en 3 – 356 alle 4, hartelijke groet, Rianne de Groot.

Agenda:
18-11: Bij de Bron (Sirkelslag)
19-11: Café de Kroon
20-11: Zingen na de avonddienst
20-11: JV
21-11: Vrouwenvereniging
22-11: Catechese
23-11: Vrouwenbidstond: Dorpsstraat 29, voorber. Marjolein
24-11: Censura Morum: van 19.30-20.00 uur in de consistorie
24-11: Bezinningsavond Heilig Avondmaal om 20.00 uur in de kerk​
24-11: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 20 nov. bereiden wij ons in de dienst voor op de bediening van het Heilig Avondmaal D.V. 27 nov. We luisteren in deze dienst naar Gods Woord uit Markus 10: 32 t/m 45 waar de Meester spreekt over de drinkbeker en de losprijs! We bidden voor het geheel van de Gemeente van Christus om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer