Kerkbode 22-01-2021

Zondag 24 januari 2021
10.00 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld-Giessendam) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 44:14 n.m. Ps. 56:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (verwarmingskosten kerkgebouw) U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os en Rosanne de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. zondagmorgen mocht Job Aantjes, Oosteinde 28, het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. De tekst die hij meekreeg was: “Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed …” 1 Petrus 3: 12a. Wij bidden om Gods zegen over dit jonge gezin en voor allen die een taak en roeping hebben in de geloofsopvoeding.

Vanuit de kerkenraad: In verband met de dreiging van een nieuwe coronavariant vragen we kerkgangers voortaan bij binnenkomst en vertrek uit de kerk een mondkapje te dragen.

Herhaalde oproep: Het ligt in de bedoeling van de kerkenraad om ook via e-mail te communiceren met jong en oud in de gemeente, wellicht middels een nieuwsbrief. Graag willen we de mailadressen van alle gemeenteleden ontvangen. Wilt u, wil jij actueel geïnformeerd worden vanuit de gemeente? Stuur dan vandaag nog een mail naar b-nijhof@hotmail.com Heeft u geen e-mail dan zoeken we naar een andere mogelijkheid. Allen hartelijk dank.

Verkiezing ambtsdrager: De vacature van ouderling J.M.A Bakker is na een aantal verkiezingsronden helaas nog niet vervuld. De kerkenraad vraagt daarom belijdende leden om opnieuw namen in te dienen van manlijke lidmaten, die zij willen voordragen voor het ambt van ouderling. Voordrachten kunnen schriftelijk en ondertekend worden bezorgd bij de scriba t/m 1 febr. a.s. Op de vergadering van D.V. 10 febr. zal de kerkenraad de ingediende namen bespreken en bekijken hoe het verder moet nu we weten dat er aan het eind van dit jaar nog meer vacatures ontstaan. De gemeente vragen we om in de gebeden de Heere te vragen of er broeders gevonden mogen worden die bereid zijn om het ambt te aanvaarden.

Ouderenmiddag: U zult begrijpen dat de ouderenmiddag van 27 jan. helaas niet door kan gaan. Hoe het verder gaat is onzeker maar we weten: Jezus Christus is en blijft Dezelfde tot in eeuwigheid!

Collecten: Beste gemeenteleden, Allereerst willen we u als kerkbeheer en diaconie hartelijk danken voor de giften die u ons iedere keer toevertrouwt. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat uw vrijwillige bijdrage gelijk blijft of zelfs iets stijgt. Hier zijn we heel dankbaar voor. Hiernaast zien we dat de opbrengst van de reguliere collecten en zendingsbussen fors achterblijft bij dat van vorig jaar. Voor een gedeelte verklaarbaar want we komen maar met weinig mensen fysiek in de kerk. Dit terwijl we als kerk ook extra kosten hebben in dit corona tijdperk (denk bijvoorbeeld aan het vervangen en uitbreiden van de kerkradio voor zowel beeld als geluid uitzendingen). Wij willen u dan ook vragen om ook de reguliere collecten ruimhartig te voorzien, dit kan zowel in de kerk als overmaken via de bank. Wellicht een tip om dit voorlopig ook automatisch te doen, heeft u er ook minder omkijken naar. Alvast hartelijk dank!

Agenda:
22-01: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Zondagavond D.V. 24 jan. mag de bevestiging plaatsvinden van broeder B.D. de Gier, Van Tongerenstraat 9, tot het ambt van diaken. Terwijl de broeders P. van Driel (diaken) en J.M.A. Bakker (ouderling) afscheid zullen nemen. Gods werk in de gemeente mag doorgang vinden door dienstwerk van mensen heen. We luisteren in deze dienst samen naar Gods Woord vanuit Nehemia 5. Voor jong en oud, thuis en in de kerk, bidden we om Gods rijke zegen voor de erediensten, het ambtelijke werken het geheel van Zijn gemeente!

M.C. Stehouwer