Kerkbode 23-12-2022

Zondag 25 december 2022 1e Kerstdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. A. Vastenhoud (Dinteloord)
Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 100:4
Collecten: 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Henrike Smits en Gerjan de Groot

Maandag 26 december 2022 2e Kerstdag
10.00 uur: Kerst Sing In
Oppas: Barbera de Groot, Marjoke de Groot en Maaike de Haan

Zaterdag 31 december 2022 Oudejaarsavond
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
Voorzang: Ps. 121:1
Collecten: 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer

Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.A. van den Berg (Groot Ammers)
Voorzang: v.m. Ps. 9:11 n.m. Ps. 84:1
Collecten: 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam en Rosanne de Jong

Omzien naar elkaar: In dagen van verdriet zoeken en vinden (!) wij troost bij de Heere. Jesaja 51:12a “Ik, Ik ben het Die u troost. …”. Gods overweldigende grootheid en majesteit, Zijn heiligheid en genade geeft houvast en uitkomst, juist in het zien op Zijn Zoon Jezus Christus. Met verdriet en dankbaarheid delen wij met u dat mijn zus Ariena Stehouwer in de leeftijd van 48 jaar jl. 16 december is overleden. Boven de kaart schreven wij als familie “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, …” Markus 16:16a. God is betrouwbaar, Hij maakt al Zijn belofte waar! In woorden van een lied dat mij raakte “Hij troost mij Zelf met Zijn belofte, Zie Ik maak alle dingen nieuw”.

Bezoekwerk en fruitmanden diaconie: Zoals u wellicht vernomen hebt stopt per 2023 de passage. Zij hebben veel werk verzet in het bezoeken van ouderen en het samenstellen van fruitmanden rond de feestdagen en ziekte. In 2023 gaan we dit op een iets andere wijze voortzetten met behulp van Marry Brand en Marja Stuij. De diaconie heeft een nieuw beleid opgesteld voor het verstrekken van de fruitmanden, hierdoor kan het zijn dat u de afgelopen jaren en dit jaar wel een fruitmand ontvangt en in 2023 niet meer. De leeftijd voor het ontvangen van een fruit-mand is namelijk verhoogd naar 80 jaar bij gehuwden en naar 70 jaar bij alleenstaanden/alleengaanden en zal alleen rond het einde van het jaar plaatsvinden. Wilt u het beleid inzien, dan kunt u contact opnemen met Hans Blok.

K erstmagazine: Als het goed is heeft ieder huishouden in Wijngaarden het speciale kerstmagazine ontvangen, inclusief het speciale presentje. Mocht dit niet zo zijn of zou u extra magazines willen ontvangen om uit te delen? Schroom niet om contact op de nemen met de leden van de Evangelisatiecommissie; Rianne de Groot, Arja Kraaijeveld of Maarten Baan.

Oliebollenactie Rommelmarkt Wijngaarden: Op vrijdag 30 dec. organiseren wij weer de jaarlijkse oliebollenactie. Dit jaar worden zowel de oliebollen als de appelbeignets weer in de tent voor de kerk gebakken. Voor losse verkoop en het ophalen van uw bestelling bent u van harte welkom van ​07:00 tot 15:30 uur. Wij zouden het op prijs stellen als u ook familie en vrienden in uw omgeving attent maakt op onze oliebollenactie. Alvast bedankt.

Passage: Onze laatste plannen voor de leden hebben we als bestuur zonder coronabeperkingen kunnen verwezenlijken. Dankbaar hebben we onze vereniging met het kerstfeest voor leden en genodigden af kunnen sluiten. Met de opbrengst van de kerstcollecte en giften hielden we na aftrek van de onkosten in kas het mooie bedrag van €350,- over. Dit is in overleg met de leden overgemaakt aan de kerkrentmeester voor het onderhouds- en restauratiefonds van onze kerk. Hartelijke groet, bestuur Passage.

Agenda:
04-01: Collectemunten verkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 25 december 1e Kerstdag gedenken wij met dankbare verwondering dat God Zijn Woord heeft waargemaakt in de komst van Jezus Christus Zijn Zoon. We lezen en luisteren naar Gods Woord uit Markus 12: 1 t/m 12 en Johannes 1: 1 t/m 14. Op 2e Kerstdag is er gelegenheid om onze dankbaarheid voor de vervulde belofte van God in Jezus Christus samen uit te zingen tot eer van Hem! In de eredienst op oudejaarsavond gedenken wij allen die in het achterliggende jaar zijn overleden. We luisteren naar Gods Woord uit Markus 12: 13 t/m 27. Op zondagmorgen D.V. 1 januari 2023, de nieuwjaarsmorgen, beginnen wij samen het nieuwe jaar door als gemeente van Christus te luisteren naar Gods Woord uit Markus 12: 28 t/m 44. Hem de lof, dank en de eer te brengen, dat is waarvoor wij leven elke nieuwe dag! Ik wens jong en oud gezegende kerstdagen en Gods nabijheid voor het nieuwe jaar toe.

M.C. Stehouwer