kerkbode 24 maart 2023

Zondag 26 maart 2023
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman (Ridderkerk)
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
Voorzang: v.m. Ps. 25:2 n.m. 51:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Anna de Haan

Huwelijksjubileum: Op 25 maart is het de dag dat echtpaar Wout en Marry Brand,
veertig jaar getrouwd hoopt te zijn. We feliciteren hun hartelijke met deze heugelijke dag die ze samen met hun kinderen en kleinkinderen mogen vieren. In Prediker 4:12 staat: ‘En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken”. Wat een rijke belofte uit de bijbel, om te mogen weten dat je in Hem verbonden een drievoudig snoer mag zijn in je huwelijk. Gezamenlijk geeft het kracht om het onzekere leven onder ogen te zien.

Overleden: Op 15 maart is overleden dhr. René Leeuwis op de leeftijd van 49 jaar. De rouwdienst zal ik kleine kring gehouden worden op donderdag 23 maart. Na de begrafenis is er van 15.00 tot 16.00 uur gelegenheid om de familie in het ’t Wingerds hof te ontmoeten en sterkte te wensen. We wensen zijn vrouw Ada en zijn kinderen Elise en Marijn Gods onmisbare kracht en hulp toe in deze periode van rouw.

Afscheidsavond fam. Stehouwer: D.V. donderdagavond 30 maart is de afscheidsavond van fam. Stehouwer. De avond zal in ’t Wingerds hof zijn. U bent vanaf 19.45 uur welkom, we starten om 20.00 uur. We hopen u te zien.

Verspreiding paasmagazine: De Evangelisatiecommissie is op zoek naar mensen die willen helpen met het verspreiden van het nieuwe paasmagazine. Het is de bedoeling dat dit gaat gebeuren in de week van 3 april. Wie zou er willen en kunnen helpen? Neem contact op met Arja, Rianne of Maarten. 

Project Pinksteren: Wij, de Evangelisatiecommissie, hebben het voornemen om met 2 e Pinksterdag een project/programma te organiseren voor jong en oud. We zoeken mensen die dit project mee organiseren. Hulp is nodig in de voorbereiding en met hand-en-spandiensten op de dag zelf. Meehelpen met dit project? Neem contact op met Arja, Rianne of Maarten.

Agenda:
26-03: Koffie drinken na de ochtenddienst
27-03: Vrouwenvereniging
29-03: Bij de Bron
29-03: Bijbelstudiekring, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding: Ab
30-03: Afscheidsavond fam. Stehouwer: 20.00 uur in ’t Wingerds hof

Ten slotte: In Exodus 27:1-8 lezen we over het brandofferaltaar. Hierin. Een brandoffer wat tot verzoening tussen God en de zondaar (Lev. 1:4). De vier hoeken van het brandoffer altaar verwijzen naar alle windstreken, het wijst heen naar de reikwijdte van de verzoening door God. Hij is het volmaakte offer wat gebracht is op Golgotha, op de door God vastgestelde tijd. 3 el is de hoogte, drie is het getal van God, de Godheid was geheel betrokken bij de verzoening (Vader, Zoon en Geest). De hoogte vertelt ons tevens, dat deze volmaakte verzoening in 3 dagen en 3 nachten werd volbracht (Matth.12:40). Heeft u het volmaakte Offer al aangenomen tot verzoening?

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.