Kerkbode 29-01-2021

Zondag 31 januari 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (KIG) – West
18.30 uur: ds. L. van Rees (Hoog-Blokland) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 134:3 n.m. Ps. 87:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera en Marit de Groot

Omzien naar elkaar: Jl. 21 januari is in de leeftijd van 89 jaar overleden dhr. Jan van Driel. De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 jan. vanuit de kerk waarbij woorden van troost mochten klinken vanuit 1 Petrus 1:3-9 : “door de opstanding van Jezus Christus uit de doden” is er een levende hoop! Na de dankdienst voor zijn leven is dhr. van Driel begraven op de oude begraafplaats achter de kerk te Wijngaarden. Wij bidden om troost en Gods genadevolle nabijheid voor Piet en Carin, Burg. Topstraat 1, hun kinderen en kleinkinderen en allen die met hen verbonden zijn.
Jl. zondagavond is Bart de Gier bevestigd in het ambt van diaken. De tekst die hij meekreeg was: “Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle”, 2 Timotheüs 4:5. We bidden om Gods rijke zegen over zijn ambtelijke werk en voor zijn gezin.

Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad heeft n.a.v. de aangescherpte corona maatregelen het volgende besloten: Tijdens samenkomsten zijn er slechts twee zangers aanwezig en blijven de zijbanken rechts van de preekstoel leeg. Bij binnenkomst of vertrek uit de kerk adviseren we een mondkapje te dragen. Behoort u tot de risicogroep? Volg de diensten dan thuis.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Kind in de gemeente dienst: Zondag 31 jan. is er weer een KIG. Deze dienst heeft als thema: “De vreze des Heeren”. We zullen met elkaar nadenken wat hier mee bedoeld wordt. Omdat er door de Corona omstandigheden geen verwerking is na de dienst, krijgen jullie een verwerking en een kerkboekje door de brievenbus. De verwerking mogen jullie thuis maken en het boekje mogen jullie meenemen naar de kerk. We hopen jullie te ontmoeten.

Agenda:
29-01: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
01-02: Jeugdraad vergadering online, start 20.00 uur
03-02: Vrouwenbidstond
03-02: Collectemunten verkoop tussen 19.00-20.00 uur

Ten slotte: D.V. 31 jan. is er bijzondere aandacht voor de kinderen in de morgendienst. We luisteren samen naar Gods Woord vanuit 1 Koningen 18:1-20 en denken na over de betekenis van “de vreze des Heeren”. Voor jong en oud, thuis en in de kerk, bidden we om Gods zegen in de diensten tot opbouw van het geloofsleven en tot eer van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer