Kerkbode 17-05-2019

Zondag 19 mei 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 54:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer, Avondmaalscollecte: Stichting Ontmoeting
Oppas: Wilma Nijhof, Jacoline de Jong, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Laten we omzien naar elkaar rondom het Heilig Avondmaal met twee vragen: Waarom was je er wel? Waarom was je er niet? “De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.” Psalm 22:27

Zingen na de dienst: Zondagavond willen we na de dienst weer enkele liederen zingen. Voor de luisteraars thuis volgen hier de nummers uit Weerklank: 77: 1 en 3 – 189: 1, 4 en 6 – 192: 1 en 2 – 196: 1 en 2 – 212: 1, 2 en 6 – 214: 1, 2 en 3. We nodigen iedereen hartelijk uit om te blijven zingen en met elkaar God te loven in ons lied. We hopen op een goede opkomst!

Gemeentegids: De gemeentegids is geactualiseerd en staat op de website. Voor degenen die niet over internet beschikken is een papieren versie beschikbaar. Deze kunt u vinden in de hal op de leesplank.

Verantwoording Kerkrentmeesters: opbrengst collecten maart € 1733, opbrengst collecten april € 1831,98, verjaringsfonds maart € 168, verjaringsfonds april € 222,70, giften via ds. Stehouwer 1 x €10, 1 x € 30 en 2 x € 50, div. giften voor fruitbakjes totaal € 32,50. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
19-05: Zingen na de avonddienst
21-05: Bij de Bron; actie voor de kerk, snoepverkoop
22-05: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6, voorbereiding Annet
22-05: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondag 19 mei is er in de morgendienst zichtbare evangelieverkondiging! Jezus Christus gaf Zijn vlees en bloed “voor het leven van de wereld”. We luisteren naar het Woord van God in beide diensten uit Johannes 6: 25 t/m 59. Wij bidden om diensten voor de eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-05-2019

Zondag 12 mei 2019
09.30 uur: ds. H. van den Belt (Woudenberg) Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. A. de Wit (Besoyen)

Voorzang: v.m. Ps. 121: 4 n.m. Avondzang: 4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Ria Brugmans, Rachel Stehouwer, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Psalm 85 vers 11; ‘Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.’ Een Woord om te delen en een verlangen om te koesteren in het omzien naar elkaar!

Rond het Heilig Avondmaal
Jongeren en ouderen zijn bij deze uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We doen dat aan de hand van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 78 t/m 82. We komen dit keer samen op D.V. woensdag 15 mei om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Hartelijke welkom. Daaraan voorafgaand zal er om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Agenda:
10-05: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
11-05: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Jan Willem
11-05: Oud papier: Hans Molenaar en Teo Hoogendijk
11-05: afsluiting JV
15-05: Censura Morum 19.30 uur
15-05: Bezinningsmoment Heilig Avondmaal 20.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 12 mei zullen, i.v.m. mijn nascholing, twee gastvoorgangers het Woord verkondigen. In de morgendienst bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 19 mei. Wij bidden om diensten tot eer van de Vredevorst Jezus Christus.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-05-2019

Zondag 5 mei 2019
09.30 uur: kand. P.L. van Steenselen (Maasdam)
18.30 uur: ds. J.J. Verhaar (Krimpen aan de IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 73:14
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van de Berg, Marita Brand, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Gedenken en vieren, in deze weken komen die twee dicht bij elkaar. Het omzien naar je naaste, in alle verschillende situaties van het leven, concentreert zich op Jezus Christus. “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (Filippenzen 4:19-20)

Zendingsbussen: De GZB bussen hebben het eerste kwartaal van 2019 € 996,89 opgebracht. Een mooi bedrag wat overgemaakt is naar een Project in Nepal waar Gehandicapten niet echt meetellen in de samenleving. De organisatie INF wil daar samen met christenen een naaste zijn door voorzieningen te treffen en Bijbelstudies te geven voor blinden, doven en mensen in een rolstoel. U leest er meer over op de site van de GZB onder projecten in Nepal.

Paas Sing-ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de Sing-ins van 2de Paasdag. Beide keren mochten we met de bezoekers en het projectkoor zingen van de opstanding uit de dood van Gods Zoon en nadenken over het thema ‘Liefde is …’. Tijdens het zingen werden we muzikaal begeleid door een fantastisch orkest onder leiding van Matthijs Hoogendijk. De opbrengst van de collecte bedroeg totaal € 842, waarvoor hartelijke dank. Ook iedereen, die zich voor deze ochtend heeft ingezet, enorm bedankt voor jullie medewerking. Groet, de Evangelisatiecommissie

Agenda:
04-05: Café de Kroon
08-05: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Sandra, Dorpsstraat 29, voorbereiding Rianne
08-05: Stapeldiner Immanuël en JV
08-05: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding Jelle
08-05: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Bevrijdingsdag D.V. 5 mei zullen, i.v.m. mijn vakantie, twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Op deze dag, waarop wij de opstanding van de Gekruisigde gedenken, wensen we elkaar goede diensten toe!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-04-2019

Zondag 28 april 2019
10.00 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
18.30 uur: prop. A. H. van Mourik (Sprang-Capelle)

Voorzang: v.m. Ps. 84:3 n.m. Ps. 8:3
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (energiekosten kerkgebouw) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Steijn van Driel, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: “Thomas, één van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.” “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” Elkaar aansporen, elkaar meenemen naar Jezus Christus toe, dat is het omzien wat ons rest tot de grote dag van het weerzien!

Acties voor de kerk: De nacht voor de kerk D.V. 21 op 22 juni vindt plaats op HET SCHOOLPLEIN. 21 mei is de eerste actie door de club Bij de Bron. Die komen vanaf 15.15 uur langs met een snoepverkoop. De opbrengst van deze actie gaat naar het groot onderhoud van onze kerk. Er is namelijk gebleken dat met name (een gedeelte van) de vloer en panlatten van het dak dringend aan vervanging toe zijn. Groetjes, de commissie van nvdk

Kopij kerkbode: In verband met vakantie graag de kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk zaterdag 12.00 uur inleveren. Alvast bedankt.

Agenda:
26-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
28-04: JV
01-05: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Goede Vrijdag en Pasen liggen achter ons, maar Kruis en Opstanding blijven centraal staan! D.V. 28 april hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-04-2019

Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag
19.30 uur: Bezinningsmoment; thema ‘Waarom?’

Vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
Voorzang: Ps. 139:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Zaterdag 20 april 2019 – Stille Zaterdag
19.30 uur: Bezinningsmoment; thema ‘Daarom!’

Zondag 21 April 2019 – Eerste Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. Belder (Harskamp)
Voorzang: v.m. Ps. 97:1 n.m. Ps. 67:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB: ondersteuning Daan en Judith van de Kraan) 2. Kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Rosanne de Jong, Henrike Smits

Maandag 22 april 2019 – Tweede Paasdag
09.30 uur en 11.30 uur: Sing-in
Collecte: Onkosten van de Sing-ins
Oppas 09.30 uur: Karin Oskam, Daniëlle de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: “de Redder leeft”, dat is de titel van een klein boekje dat op Eerste Paasdag voor de kinderen beschikbaar is in de kerk. De boodschap van Pasen is voor jong en oud een noodzakelijke en blijde boodschap. Een ieder mag dit boekje meenemen en/of doorgeven aan kinderen en kleinkinderen. Het Evangelie van Jezus Christus doorgeven is Hem dienen en omzien naar elkaar!

Opbrengst diaconiecollecte: Januari: Algemeen € 387,68. MAF € 387,20. Leerstoelfonds € 287,00. Kerkelijke activiteiten € 187,24. Februari: Algemeen € 796,06. Predikantsplaats € 189,90. H.A. Wycliffe € 328,55. Maart: Algemeen € 616,86. GZB € 340,48. Onderhoudsfonds € 154,00. De Herberg € 364,95. Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Agenda:
24-04: Kerkenraadsvergadering
25-04: Immanuël

Ten slotte: Op Goede Vrijdag D.V. 19 april luisteren we naar Gods Woord vanuit Johannes 19: 23 t/m 37. Op de Eerste Paasdag D.V. zondag 21 april horen wij de blijde boodschap vanuit Gods Woord vanuit Johannes 20: 24 t/m 31. We bidden dat deze hoogtijdagen van het kerkelijk jaar een diepe indruk mogen achterlaten in het leven van jong en oud. Aanbidding en verwondering, geloof en gehoorzaamheid, alles voor de Opgestane Heer!

M.C. Stehouwer