Kerkbode 13-09-2019

Zondag 15 september 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 116:11 n.m. Ps. 15:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer Avondmaalscollecte: Trans World Radio
Oppas: Josien Kuiper, Marita Brand, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Inmiddels zijn er allerlei voorbereidingen voor het nieuwe winterwerkseizoen gaande. Vele uitnodigingen gaan naar jong en oud. Laten we omzien naar elkaar! Juist ook door elkaar aan te sporen en mee te nemen om mee te doen in de gemeenschappelijke activiteiten waarin jong en oud bezig mogen zijn met het Woord van de Heere. Tot opbouw van de gemeenschap, tot toerusting en bemoediging en tot eer van Zijn Naam.

Catechese: Naast de persoonlijke uitnodiging alvast deze herinnering; we starten maandagavond 30 september in de bovenzaal van de kerk. 12-14 jarige om 18.30 uur, 15-17 jarige om 19.30 uur. Weet je welkom!

18+ gespreksgroep – nadenken over belijdenis: Naast de persoonlijke uitnodiging alvast deze herinnering; 18+ gespreksgroep start op maandagavond 30 september in de bovenzaal van de kerk om 20.30 u. Wil je nadenken over en/of je voorbereiden op het doen van belijdenis, dan ben je hartelijk welkom op dinsdag 1 oktober om 19.30 uur aan de Dorpsstraat 29.

Opbrengst Rommelmarkt: De Rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft € 10.900,= netto opgebracht. We mogen terugzien op een gezellige dag met wisselende weersomstandigheden en een mooie opbrengst. Onze hartelijk dank gaat uit naar alle medewerkers en sponsors. Eind december van dit jaar organiseren we onze jaarlijkse Oliebollenactie en hopen u daar weer te ontmoeten. Het Rommelmarktcomité

Post voor familie Rojas: Sandra hoopt 20 sept. voor 2 weken naar haar zus Mariëtte in Guatemala te gaan. Nu lijkt het ons als TFC heel leuk om Sandra een stapeltje post mee te geven voor Mariëtte en haar gezin. Wie maakt er een mooie tekening voor Yolanda, Rosina en Daniël? Uw post graag uiterlijk 18 sept in de bus bij fam. Koorevaar op Oosteinde 37.

Schoonmaak kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven, deze staat gepland op 24 en 25 september. Wat de tijd betreft; voor de mannen dinsdagavond 18.30 uur. De dames worden woensdagmorgen 25 september ongeveer om 09.00 uur verwacht. We hopen op een goede opkomst, zodat we met elkaar het kerkgebouw weer laten glimmen. Hartelijke groet, het kosters team

Open avond: De bijbelstudiekring start op woensdag 25 September met een open avond, waarbij iedereen die de JV leeftijd te boven is, welkom is. Tijd maken voor de bijbel is voor ieder van ons van belang, toch ? Het is fijn om dat samen met anderen te doen en op die manier met en van elkaar te leren. Dit seizoen gebruiken we het boekje “Goudkoorts” van ds. H. v.d. Belt, over de Romeinenbrief. De avond wordt gehouden bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3. en begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, namens de kring, Hanneke Stolk ( 06 34673414, ook voor info of contact )

Opening winterwerk: Zaterdagmiddag 28 september is de opening van het winterwerk. Het is ’s middags vanaf 15.30 uur met aansluitend eten. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Zondagmorgen 29 september kunnen gemeenteleden na de dienst bij elkaar koffiedrinken. De aanmeldformulieren voor het koffiedrinken zullen binnenkort in de kerk aanwezig zijn.

Agenda:
13-09: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
14-09: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Jurian Bakker
14-09: Oud papier; Bart van den Berg en Teus van Werd
15-09: Zingen na de avonddienst
18-09: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Marleen, Westeinde 4, voorbereiding Jantine

Ten slotte: Op D.V. zondag 15 september wordt het in de tekenen van brood en wijn zichtbaar: Jezus Christus droeg ons oordeel. Verbroken lichaam, vergoten bloed! We luisteren samen in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Micha 3 en in de dankzeggingsdienst vanuit Micha 4. Gezegende diensten toegewenst voor thuisluisteraar en kerkganger!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 06-09-2019

Zondag 8 september 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 62:1 n.m. Ps. 81:12
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof, Steijn van Driel, Gerjan de Groot
Jeugddienst: Aanvang 15.00 uur, op het schoolplein

Omzien naar elkaar: Zondagmorgen 8 september neemt de familie Molenaar, Dorpsstraat 44, afscheid i.v.m. hun verhuizing naar Gorinchem. Na de dienst is er gelegenheid om hen de hand de drukken en Gods zegen toe te wensen. Ook vanaf deze plaats doen wij dat en wij bedanken hen voor alles wat zij voor de gemeente en gemeenschap hebben betekend. Hans, Mirjam, Marije en Matthijs; “De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.” (Psalm 121: 8)

Belijdenis: Jl. zondagmorgen kwam vanuit Gods Woord naar ons toe dat overtredingen en zonden de redenen zijn voor het oordeel van God over de mensen. Wat is onze reactie daarop? “belijdenis” Hoe rijk is het om te ontdekken dat belijdenis doen hier alles mee van doen heeft. Het Hebreeuwse woord, wat met belijdenis vertaald mag worden, heeft alles te maken met de erkenning van – en het strijden tegen de zonden. Tegelijkertijd komt in die erkenning de Heere aan Zijn recht en aan Zijn eer! Belijdenis doen is zo bezien een vorm van aanbidding. Hebben wij de Heere zo al nodig gekregen in Zijn Zoon Jezus Christus? In het nieuwe seizoen hopen we te starten met een nieuwe groep in de voorbereiding tot het doen van belijdenis in D.V. 2020. Eenieder, jong en oud, is hiertoe geroepen en uitgenodigd. Graag even per mail opgeven. Wie eerst hierover door wil praten, is hartelijk welkom bij ondergetekende.

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We doen dat aan de hand van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 81 en 82. We komen samen op D.V. woensdag 11 september om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Welkom! Daaraan voorafgaand zal om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 7 september willen we graag samen u het 40-jarig jubileum van de Rommelmarkt in Wijngaarden vieren. Van 07.30 tot 15.00 uur bent u van harte welkom bij onze kramen en in het restaurant. Om 09.00 uur zal de veiling op het podium in de Brouwerstraat geopend worden door onze burgemeester Van der Borg. Aansluitend zullen op dit podium diverse rondes van de veiling en het Rad van Fortuin plaatsvinden. Voor de kinderen is er een knipkaart verkrijgbaar waarmee diverse activiteiten gedaan kunnen worden; waaronder ballengooien, schminken, ludieke foto maken, grabbelen en iets te eten en drinken. Bij deze willen wij de inwoners van Wijngaarden heel hartelijk danken voor de spullen die wij gedurende het afgelopen jaar mochten ophalen. Alle medewerkers succes toegewenst. Tot zaterdag!! Het Rommelmarktcomité

Jeugddienst: Aanstaande zondag 8 september zal er door de EZC (Evangelisatie- en ZendingsCommissie) een speciale dienst worden georganiseerd op het nieuwe schoolplein in Wijngaarden. Bij slecht weer zal het gewoon in de kerk zijn. Het thema van deze dienst is: “Opnieuw beginnen?” De spreker van deze dienst zal Chris Verhagen zijn. Chris is in het dagelijkse leven psychiater. De dienst begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur ben je welkom om een plekje op het plein uit te zoeken. Tip: Neem een stoel mee zodat je lekker kan zitten. Neem je je buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom!

Bijdrage Solidariteitskas: Binnenkort zullen de acceptgirokaarten voor de bijdrage aan de Solidariteitskas 2019 worden bezorgd. Als gemeente vragen we aan de (bij ons ingeschreven) belijdende leden een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente en is ook in de begroting opgenomen. Mogen we weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Voor meer informatie zie ook de folder bij de acceptgirokaart of www.pkn.nl/solidariteitskas. Dank voor uw bijdrage. De kerkrentmeesters

Agenda:
07-09: Rommelmarkt
11-09: Censura Morum 19.30 uur
11-09: Bezinning Heilig Avondmaal 20.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 8 september luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Micha 2. We bereiden in deze dienst ons ook voor de op viering van het Heilig Avondmaal D.V. zondag 15 september. We bidden om goede erediensten voor jong en oud, tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 30-08-2019

Zondag 1 september 2019
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps. 5:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (schoolproject in Kenia) 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Daniëlle de Jong, Elise Leeuwis

Rommelmarkt: Op zaterdag 31 augustus is de derde en gelijk de laatste ophaaldag voor de rommelmarkt!! Graag laten wij ons verrassen door een grote hoeveelheid spullen, welke wij bij u thuis komen ophalen. Gelieve deze spullen voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 40e rommelmarkt op zaterdag 7 september in volle gang. Op deze jubileumeditie zal de alom bekende veiling er weer zijn en het Rad van Fortuin met vele mooie prijzen. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten. Het Rommelmarktcomité

Gemeenteagenda: U wordt vriendelijk verzocht geplande data van bijeenkomsten van clubs, verenigingen e.d. in 2019/2020 zo snel mogelijk en bij voorkeur per e-mail door te geven. (m.wervenbos@planet.nl). Midden september verzorgen we dan weer een zo compleet mogelijke agenda/kalender met geplande gemeenteactiviteiten.

Agenda:
30-08: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
31-08: Ophaaldag Rommelmarkt
04-09: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 1 september luisteren we samen in de dienst naar “het Woord van de Heere” (Micha 1: 1a). We beginnen in de avonddienst aan een nieuwe serie uit het Bijbelboek Micha en bidden om Gods zegen over spreken en luisteren.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 23-08-2019

Zondag 25 augustus 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 133:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (VBOK) 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os, Rosanne de Jong, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: In verband met de afwezigheid van ds. Stehouwer tot 24 augustus, is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Evangelisatiecommissie: Er is € 950,35 overgemaakt naar de GZB voor een project in Malawi waar een opvanghuis voor mensen met een handicap gerund wordt. De naam van dat huis is “Tidzalerana” en dat betekent: We zullen zorgen voor elkaar! En dat is precies wat God van ons vraagt! Dankbaar dat wij met de opbrengst van de zendingsbussen ons steentje mogen bijdragen! Een hartelijke groet namens de EVC.

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 25 augustus luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Handelingen 12. Ook mag er dan zichtbare verkondiging zijn in de bediening van de doop. We bidden om rijk gezegende diensten tot eer van God.

de kerkenraad

Kerkbode 15-08-2019

Zondag 18 augustus 2019
09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Bodegraven)

Voorzang: v.m. Ps. 130:1 n.m. Ps. 81:12
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Saskia de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: In verband met de afwezigheid van ds. Stehouwer tot 24 augustus, is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten juni € 1968,66, juli € 1728,98, verjaringsfonds juni € 161,15, verjaringsfonds juli € 249,50. Iedereen hartelijk bedankt.

Ten slotte: D.V. zondag 18 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

De kerkenraad