Kerkbode 24-01-2020

Zondag 26 januari 2020
10.00 uur: ds. D.C.G. v.d. Kraan (Namibië)
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen (Schelluinen)

Voorzang: v.m. Ps. Ps. 36:3 n.m. Ps. 36:2
Collecten: In beide diensten 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer (extra collecte) 3. diaconie
Oppas: Jurian Bakker en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: “Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, …” Rom. 15:4-5.

Vanuit de kerkenraad: Jl. woensdag 15 jan. vergaderde de kerkenraad in haar nieuwe samenstelling. Voor het pastoraat wordt er nagedacht over een nieuwe organisatie. Nu is het van belang te weten dat voor de rest van dit winterwerkseizoen ouderling J. Bakker zijn dienstwerk zal blijven voortzetten en dat ouderling J.W. Stolk (tijdelijk) eerste aanspreekpunt is voor West.

Kind in de gemeentedienst: In tegenstelling tot de jaarplanning is de kind in de gemeentedienst op D.V. zondagmorgen 1 maart a.s.

Jeugddienst Op zondagmiddag 16 febr. zal er in de kerk weer een jeugddienst georganiseerd worden. Marcel Vroegop uit Ede zal dan de spreker zijn. Jong en oud zijn van harte welkom! De dienst begint om 15.00 uur. Schrijf je de datum alvast op in je agenda?

GZB: De opbrengst van het afgelopen half jaar is bestemd voor noodhulp in Syrië. De GZB biedt daar ter plekke hulp aan de oorlogsslachtoffers. Het mooie bedrag van € 1623,25 is overgemaakt. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage.

Agenda:
26-01: JV
27-01: Catechese
27-01: 18+ gespreksgroep
27-01: Vrouwenvereniging
29-01: Bijbelstudiekring: loc. fam. Kraaijeveld, Dr. Ingelsestraat 3; voorber. Jantine Rom. 6
30-01: Immanuel

Ten slotte: “Als een uitdrukking van het werk in Namibië, dat we ook námens Wijngaarden mochten doen.” Dit is het motief om D.V. zondag 26 jan. samen met ds. Daan van der Kraan voor te gaan in de morgendienst tot eer van God. Daan en Judith zullen in deze dienst ook vertellen over Gods werk in Namibië. Na de dienst is er, tijdens het koffiedrinken, gelegenheid om hen informeel te ontmoeten en Gods zegen toe te wensen. We bidden om goede erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 17-01-2020

Zondag 19 januari 2020
10.00 uur: kand. A. van Dalen (Oud-Alblas)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 6:9 n.m. Ps. 31:17
Collecten: v.m. kerkbeheer (doelcollecte) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Jannet v.d. Berg en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid delen we hier de teksten uit Gods Woord die de nieuw bevestigde ambtsbroeders jl. zondag meekregen. Diaken Theo Aantjes: “En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, …” 1 Thes. 3:12a. Ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof: “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.” 1 Thes. 5:24. Ouderling Jan Willem Stolk: “Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben.” 1 Thes. 4:9.

Bezinning op het Heilig Avondmaal: Nu al wil ik delen dat het bezinningsuur op het Heilig Avondmaal van D.V. 9 feb. gehouden zal gaan worden op D.V. maandagavond 3 febr. om 20.30 uur in de bovenzaal van de kerk. We gaan dit uur samen met de (belijdenis)catechisant(en) in gesprek over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Allen hartelijk welkom.

Bijbelkring: Op D.V. woensdag 22 jan. komen we weer bij elkaar in ’t Wingerds hof om 20.00 uur. We gaan verder met hoofdstuk 4 “Wie volhard tot het einde…”. Iedereen is hartelijk welkom.

Verantwoording kerkrentmeesters: Opbrengst collecten dec. € 2812,72; verjaringsfonds dec. € 192,35; giften via ds. Stehouwer 2 x € 20, 1 x € 50 en 1 x € 250. Iedereen hartelijk bedankt.

Instuif: Beste jongens en meiden op 18 jan. hebben we een spel avond. Durf jij de uitdaging aan? Inloop 19.45 start 20.00 uur in t’ Wingerds hof. Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuifleiding.

Zingen na de dienst: Zondagavond 19 jan. zingen we na de dienst weer enkele liederen uit de bundel Weerklank. We zingen lied 211 – 212: 1 en 6 – 214 – 217: 1,2 en 3 – 221: 1 en 2 – 223: 1, 2 en 5. Thema: Wederkomst en toekomstverwachting. Iedereen is van harte welkom om mee te komen zingen!

Week van het gebed: 19 t/m 26 jan is de week van het gebed. Thema is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” (Handelingen 28:4). Broeders en zusters, als u mee wilt bidden, dan bent u op de avonden van maandag 20 t/m vrijdag 24 jan. van 19.30-20.30 uur van harte welkom in de bovenzaal van de kerk. Wij zien er naar uit.

Ouderenmiddag: Op D.V. 22 jan. hopen we als ouderen en alleenstaanden van de gemeente weer bij elkaar te komen. Het onderwerp is: ”Watersnood 1953, ramp en realiteit.” Aan de hand van uniek fotomateriaal neemt de heer Jan Boele uit Bleskensgraaf, ons mee op de route van het water op 1 februari 1953 en de dagen daarna in de Alblasserwaard. Welke maatregelen worden er genomen voor de toekomst? Het is de moeite waard om te komen. Bent u nog nooit geweest? Van harte welkom! We beginnen om 14.45 uur. In het ’t Wingerds hof. Voor vervoer kunt u bellen 0184-416803.

Agenda:
17-01: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
18-01: Instuif
19-01 t/m 26-01: week van het gebed
19-01: Zingen na de avonddienst
20-01: Catechese
20-01: 18+ gespreksgroep
20-01: Mannenvereniging
21-01: Belijdeniscatechese
22-01: Vrouwenbidstond: loc. Jet Schenk, Oosteinde 32, voorber. Carin
22-01: Ouderenmiddag
22-01: Bij de Bron
22-01: Bijbelkring

Ten slotte: D.V. zondagavond 19 jan. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 2. We danken en bidden voor het geheel van de gemeente (1 Thes. 1:2) en om rijk gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-01-2020

Zondag 12 januari 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 25:2 n.m. Ps. 21:5
Collecten: In beide diensten: 1. Diaconie (Leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Rosanne de Jong en Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Laten wij volhardend danken en biddend meeleven met elkaar (1 Thes. 1:2). Hierbij denk ik ook aan de afscheidnemende en a.s. nieuwe broeders ambtsdragers en hun gezinnen. Wilt u en jij bidden voor de a.s. Kerkenraadsvergadering D.V. 15 jan.?

Instuif: Beste jongens en meiden op 18 jan. hebben we een spel avond. Ben je ook van de partij? Het belooft spannend te worden. Durf jij de uitdaging aan? Inloop 19.45 start 20.00 uur in ’t Wingerds hof, kosten € 1,50 p.p Hopelijk tot dan! Groetjes de instuifleiding.

Kerst Sing-Ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de kerstoptredens van het projectkoor en de musici. Alle keren mochten we samen met vele bezoekers luisteren naar het Kerstverhaal afgewisseld met koor- en samenzang onder leiding van Matthijs. De totaalopbrengst van beide collecten bedroeg € 980,-, waarvoor enorm veel dank. Matthijs, de organisatie en iedereen, die dit alles mogelijk maakte, bedankt voor de inzet en medewerking. Groet, de Evangelisatiecommissie. (Wil je meedoen met het Paasproject? Meld je dan aan bij Teo: t.hoogendijk@hetnet.nl)

Oliebollenactie: Op 30 dec. is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Met hulp van meerdere medewerkers zijn er 1200 appelbeignets en ruim 3000 oliebollen gebakken. Dit heeft netto € 2.400,- opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking. Ook in 2020 zijn wij weer actief met de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie. Het Rommelmarktcomité.

Oud ijzer actie: Het afgelopen half jaar is er weer voor een prachtig bedrag oud ijzer ingeleverd. De opbrengst bedroeg € 965,- ! Hiermee steunen we als gemeente het zendingswerk wat Mariëtte en Jorge in Guatemala mogen doen. Fijn dat zovelen hieraan bijdragen. Laten we ook in onze gebeden mee leven met Mariette en Jorge en hun gezin. Een hartelijke groet, fam. Stolk.

GZB: De opbrengst van een “Handvol Koren” was € 212,50. Het grootste gedeelte komt ten goede aan een project van de GZB in Syrië die hulp geeft aan slachtoffers van de oorlog. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage.

Agenda:
11-01: Mannenbidstond: aanvang 07.30 uur, loc. stal Westeinde 4, leiding Jan-Willem Stolk
11-01: Oud papier
11-01: De Kroon
12-01: JV
13-01: Catechese
13-01: 18+ gespreksgroep
13-01: Vrouwenvereniging
15-01: Kerkenraadsvergadering
15-01: Bijbelstudiekring: loc. fam. v.d. Vlist, van Tongerenstraat 4, voorber. Teo hfdst. 6 (Rom.5)
16-01: Immanuel
16-01: Passage

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 12 jan. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 1, een brief die in elk hoofdstuk spreekt van de wederkomst van de Koning Jezus Christus! In deze dienst mogen drie broeders bevestigd worden in het ambt en nemen we ook afscheid van broeders die de Heere en de gemeente in de achterliggende periode(s) hebben gediend. We bidden om de zegen van de Heere, voor jong en oud, voor beide diensten op deze van God gegeven rustdag.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-01-2020

Zondag 5 januari 2020
10.00 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 42:5 n.m. Ps. 121:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (MAF) 2. kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar:
God dichtbij als nooit tevoren, Immanuël. We zien met verlangen uit naar de ontmoeting met de Bruidegom. “Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” 1 Thessalonicenzen 4:18.

Catechese: De catechese lessen voor alle leeftijden gaan weer verder op de bekende en afgesproken tijdstippen. Allen welkom!

Vacatures jeugdwerk: Ja, er is weer een kans om als leidinggevende aan de slag te gaan in het jeugdwerk! Ben jij beschikbaar om te werken in het Koninkrijk? Er is plaats bij de Club ‘Bij de Bron’ als leidinggevende van tieners tussen de 10-12 jaar. Of bij jeugdclub Immanuel als leidinggevende van tieners tussen de 12-16 jaar. Daarnaast zoeken we nog iemand voor de (taak van) penningmeester van de jeugdraad. Als leidinggevende mag je per seizoen 10 tot 20 avonden meedraaien, waarbij je je gaven en talenten mag inzetten om de liefde van God door te geven aan onze jongeren. Benieuwd? Vraag Suzanne de Gier, Bart Nijhof, Mathilde van Os of Jurian Bakker voor meer informatie of naar de mogelijkheid om een avond mee te draaien om de sfeer te proeven. Van harte welkom!

Agenda:
03-01: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
06-01: Catechese
06-01: 18+ gespreksgroep
06-01: Mannenvereniging
08-01: Vrouwenbidstond: loc. Annette Bakker, dr. Ingelsestraat 8
08-01: Bij de Bron
08-01: Collectemunten verkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Op de eerste zondag van het nieuwe jaar DV 5 januari hebben wij bij gezondheid de gelegenheid om samen te komen rondom het Woord. Twee erediensten voor de Koning! De Heere is trouw, Hij laat niet los het werk dat Zijn hand begon. Mijn gebed is dat Zijn zegenende nabijheid, in alle verschillende omstandigheden van het leven, door jong en oud ervaren mag worden.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 20-12-2019

Zondag 22 december 2019
10.00 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 105:5 n.m. LvZ:5
Collecten : in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
Oppas: Josien Kuiper, Anna de Haan en Marjoke de Groot

Woensdag 25 december 2019 1e Kerstdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)

Voorzang: v.m. Weerklank lied 570 en 126 n.m. LvS:2
Collecten : in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Donderdag 26 december 2019 2e Kerstdag
09.30 uur: Kerst Sing-In
11.30 uur: Kerst Sing-In

Oppas: Mathilde van Os, Pernella Vink en Marita Brand

Zondag 29 december 2019
10.00 uur: kand. R.P. Hoogenboom (Woerden)
18.30 uur: prop. J.J. de Haan (Woerden)

Voorzang: v.m. Ps. 36:3 n.m LvM:3
Collecten :in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Saskia de Jong en Rosanne de Jong

Dinsdag 31 december 2019
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Wijngaarden)

Voorzang: LvS:1
Collecten : 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)

Woensdag 1 januari 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Weerklank lied 230 vers 1, 2 en 5
Collecten : 1. Diaconie (werk George en Mariëtte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: “Geloven is geven om – geven om te doen”. Zo delen de nabestaanden dat op jl. vrijdag 13 dec. In verpleeghuis Avondlicht te Herwijnen is overleden, in de leeftijd van 81 jaar, dhr. Dirk Oskam. We leven mee met zijn vrouw Dina, haar kinderen, kleinkinderen en de verdere familieleden. Het adres van mevr. D. Oskam is Pauwtjesmolen 46, 3371 RM te Hardinxveld-Giessendam. Tijdens de uitvaart, die op 18 dec. plaatsvond, mocht het Evangelie van troost en verzoening klinken vanuit 1 Johannes 2:2. Het kerstkind in de kribbe, Jezus Christus is een verzoening voor onze zonden en er is ruimte van genade en vergeving bij God “ook voor de zonden van de hele wereld”. Na de dienst hebben we dhr. Oskam begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Spindermolen te Hardinxveld-Giessendam. We bidden om het licht van Gods vertroostende nabijheid voor Dina en de gehele familie.
Rectificatie: Het adres van mevr. L. van der Heijden- van der Hel is vorige week niet goed vermeld. Het moet zijn: kamer 328, Lijsterweg 27, 3362 BB Sliedrecht.

Ambtsdragers: De verkozen broeders in de a.s. vacatures in de kerkenraad hebben hun beslissing kenbaar gemaakt. De heer W. de Groot heeft om persoonlijke redenen bedankt voor het ambt van ouderling. Dhr. J.W. Stolk heeft zijn verkiezing mogen aanvaarden. Daar zijn we dankbaar voor. Eventuele bezwaren tegen zijn verkiezing en de gevolgde procedure kunnen tot 27 dec. a.s. schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba. De bevestiging van nieuwe ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden in de morgendienst van 12 jan. 2020.

Post voor Jorge en Mariëtte Rojas: Begin jan. a.s. hopen de ouders van Mariëtte voor een aantal weken naar Guatemala te gaan. Wie een kaartje wil schrijven aan fam. Rojas kan tot uiterlijk 3 jan. de post bezorgen bij fam. Koorevaar op Oosteinde 37.

Oliebollenactie: Op maandag 30 dec. worden er weer oliebollen en appelbeignets gebakken in de tent voor de kerk. Vanaf ‘s ochtends vroeg tot 15.00 uur bent u van harte welkom. Het bestelformulier is inmiddels in geheel Wijngaarden bezorgd. De organisatie is in handen van het Rommelmarktcomité en de opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk in Wijngaarden. Graag ontmoeten wij u aan de kraam of bezorgen bij u thuis.

Kopij kerkbode: Voor de kerkbode editie van 3 jan. a.s. dient de kopij uiterlijk vrijdag 27 dec. worden aangeleverd.

Agenda:
20-12: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
21-12: De Kroon
21-12: Kerst projectkoor

Ten slotte: Op de 4e Adventzondag DV 22 dec. luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 25:1-13. Zijn wij bereid om de Bruidegom te ontmoeten? Op de 1e Kerstdag luisteren we naar het Evangelie vanuit Mattheüs 1 over de gekomen Koning; grote Zoon van David, Immanuel. Aanbid Hem! Dat is ook waar we bij stilstaan, over horen en toe aangemoedigd worden in de laatste dienst van het jaar en in de eerste dienst van het nieuwe jaar 2020. Op DV 31 dec. en op 1 jan. luisteren we naar Gods woord vanuit Mattheüs 2. Op zondag 29 dec. hopen 2 gastvoorgangers het Woord te bedienen en niet in de laatste plaats is er op 2e Kerstdag ook nog een gelegenheid om in dankbare verwondering de lof te brengen aan Jezus. “Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Alle glorie en eer zij aan God, nu en tot in alle eeuwigheid! Rijk gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling voor jong en oud en in alle verschillende levensomstandigheden. “Uw Koninkrijk kome”.

M.C. Stehouwer