Kerkbode 16-04-2021

Zondag 18 april 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Voorbereiding Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. M.A. van den Berg (Groot-Ammers) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 73:12 n.m. Ps. 67:1
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie (GZB: Trauma Healing Network) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Anna de Haan en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Johannes 11:25-26 “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” 2 Timotheüs 2:11 “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.”
Een schok ging door ons dorp toen we hoorden van een noodlottig ongeval waardoor op 5 april in de leeftijd van 25 jaar is overleden Amy Leeuwis. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 12 april aan het Oosteinde in Wijngaarden. Laten wij in ons gebed haar ouders, broer, familie en vrienden gedenken. Tegelijkertijd hoop en bid ik dat de bovengenoemde vraag van de Overwinnaar van de dood, Jezus Christus de Zoon van God, door jong en oud serieus genomen zal worden. Nu is er nog tijd!

Belijdeniscatechese: D.V. maandagavond 19 april komen we, deels digitaal, weer bijeen en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Rondom het Heilig Avondmaal: In zowel de morgen- als de avonddienst van D.V. zondag 25 april zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat weer te doen op de manier zoals we dat onder de coronamaatregelen eerder hebben gedaan en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Wees hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal in de kerk op D.V. donderdag 22 april 20.00 uur, hartelijk welkom! Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Muzikaal talent: Indien er op 2e Pinksterdag weer een Sing-in gehouden wordt, dan willen we graag een groep met muzikale gemeenteleden samenstellen. Bespeel jij enige jaren een instrument of heb je ervaring met meerstemmig zingen en zou je een keer mee willen spelen/zingen met de muziekgroep, informeer of meld je dan vóór 24 april a.s. aan bij Matthijs (06-42459736) of Teo Hoogendijk (06-15180678).

Ouderenmiddag: De excursie die voor 21 april gepland stond is verzet naar 29 sept. We hopen dat de situatie het dan weer mogelijk maakt om samen uit te gaan. Nu zenden op 21 april vanuit de kerk nog een keer liederen uit met een meditatie. Verder hopen we iets met u te delen over het zendingswerk in Guatemala, o.a. over de noodhulp die gegeven is na de orkanen van vorige herfst. De middag is te volgen via de kerkradio of via de website van de gemeente onder ”online kerkdiensten”. Ook mag u naar de kerk komen. Aanvang: 14.45 uur. We wensen u veel luisterplezier.

Agenda:
16-04: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
19-04: Belijdeniscatechese
21-04: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur
21-04: Kerkenraadsvergadering
22-04: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
22-04: Bezinning Heilig Avondmaal: 20.00 uur in de kerk

Ten slotte: D.V. zondag 18 april bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal door de lezing van een deel van het formulier maar bovenal door ons leven persoonlijk tegen het licht van Gods Woord te houden. We luisteren samen naar Gods Woord uit Nehemia 7 en bidden om bekering, geloof, verdieping en groei vanwege het volbrachte werk van de Opgestane Heer.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 09-04-2021

Zondag 11 april 2021
10.00 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 84:3 n.m. Ps. 139:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Bidden en zondigen kunnen niet in hetzelfde hart wonen. Het gebed zal de zonde verteren of de zonde zal het gebed verstikken. (J.C. Ryle)

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 14 april komen we bijeen in de kerk. We beginnen om 19.30 uur en bespreken hoofdstuk 7 (en 8) uit het boekje dat gaat over Nehemia 11-13.
Hartelijk welkom!

Opbrengst collecten diaconie:
Januari:
Algemeen: € 303,45
George en Mariette: € 250,-
Maf: € 1000,-
Leerstoelfonds: € 300,-
Februari:
Algemeen: € 872,00
St. Ontmoeting € 300,00
GZB € 300,00
Maart:
Algemeen: € 734,69
Tear project Nepal € 300,00
Gift via paasbakjes € 20,00
Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 10 april is de 1e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Graag komen wij weer u gebruikte spullen ophalen. Gelieve deze voor 09:00 uur aan de weg te zetten. Binnenkort start ook onze jaarlijkse tuinplantenactie. Wij hopen dit jaar weer op u te kunnen rekenen. Alvast bedankt, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
10-04: Mannenbidstond
10-04: Oud papier (Teus van Werd en Simon Stuij)
10-04: 1 e ophaaldag Rommelmarkt
14-04: Vrouwenbidstond
14-04: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur

Ten slotte: Volhardend bezig zijn met de Schrift om de Levende Heer te ontmoeten. D.V. zondag 11 april zijn daar weer twee gelegenheden voor! In de avonddienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Nehemia 6. We bidden voor jong en oud om gezegende diensten, thuis en in de kerk met elkaar verbonden.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 02-04-2021

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: Ps. 22:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Zondag 4 april 2021 1e Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: ds. J. Jongejan (H.I. Ambacht) – West

Voorzang: v.m. Ps. 9:1 n.m. Ps. 118:12
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
Oppas: Suzanne de Gier, Rosanne de Jong en Henrike Smits

Maandag 5 april 2021 2e Paasdag
10.00 uur: Sing-in m.m.v. muziekgroep o.l.v. Matthijs Hoogendijk – digitaal te volgen

Omzien naar elkaar: Op dinsdag 23 maart jl. is in de leeftijd van 92 jaar overleden dhr. Cornelis Vink. Boven de kaart getuigt de tekst van Psalm 39:8 “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Wij bidden om deze hoopvolle verwachting en de troost van de Heere voor mevr. Vink-van Dieren, de kinderen en kleinkinderen en allen die in liefde met hen verbonden zijn. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 29 maart te Sliedrecht. Na een rouwdienst waarin we luisterden naar Gods Woord van genade en vergeving uit Psalm 130. Een ieder die met de familie wil meeleven kan dit schriftelijk doen op het hiervoor beschreven adres.
“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.” n.a.v. Rom.11:36. Zo delen Elske en Maarten Baan met ons dat door God aan hen een dochter is toevertrouwd Maria Sophie. Sophie is geboren op woensdag 24 maart en is het zusje van Isah en Josia. We feliciteren het hartelijk en bidden voor dit jonge gezin om wijsheid in de opvoeding van hun kinderen.

Vanuit de kerkenraad: We mogen dankbaar terugzien op een goede digitale gemeenteavond en veel betrokkenheid. Het werk wat Stefanie de Wildt mag doen in de Oekraïne is duidelijk zichtbaar geworden. Ook kunt u de gemeente-avond terugkijken op kerkdienstgemist.nl. D.V. zondag 4 april zal de Diaconiecollecte bestemd zijn voor het werk van Stefanie. Voorbede, geven en meeleven van harte aanbevolen!

Herhaling: Het ligt in de bedoeling van de kerkenraad om ook via e-mail te communiceren met jong en oud in de gemeente o.a. middels een nieuwsbrief. Graag willen we de mailadressen van alle gemeenteleden ontvangen. Wilt u / wil jij actueel geïnformeerd worden vanuit de gemeente? Stuur dan een mail naar: b-nijhof@hotmail.com Allen hartelijk dank.

Belijdeniscatechese: D.V. dinsdagavond 6 april komen we, deels digitaal, weer bijeen en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Agenda:
03-04: Bezinningsmoment in de kerk: 19.30 uur – West
06-04: Belijdeniscatechese: aanvang 19.30 uur

Ten slotte: Voor de kinderen, jonge gezinnen. Kijk eens op de website van de gemeente onder “nieuws” voor mooi materiaal om samen bezig te zijn in de geloofsopvoeding.
Op de avond van Goede Vrijdag D.V. 2 april luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Jesaja 52: 13 t/m Jesaja 53. Met de jongeren van de catechese verbaasden wij er ons al over hoe gedetailleerd de gebeurtenissen uit het leven en lijden van de Heere Jezus al zo lang van te voren voorzegd en beschreven waren. Op de 1e Paasdag D.V. 4 april, op zondag de opstandingsdag (!), luisteren we ‘s morgens samen naar Gods Woord uit Johannes 20:1 t/m 10. Op de 2 e Paasdag D.V. 5 april is er een​ digitale Sing-in waarin we de blijde boodschap van de Opgestane Heer nogmaals mogen horen en bezingen. Rijk gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-03-2021

Zondag 28 maart 2021
10.00 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:1 n.m. Ps. 73:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project Nepal) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Psalm 5:4: “ ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit”. Vanuit de toegewijde en levende relatie met de Heere mogen we in liefde met elkaar verbonden zijn in de gemeente. Gehoorzaam luisteren naar God en het uitzien naar Hem beïnvloedt hoe wij onze voetstappen zetten achter de Heere Jezus aan. Hoe bent u / ben jij deze dag begonnen?

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Stille week: Bij deze kerkbode zit een boekje. We hopen en bidden dat we een gezegende Stille week mogen krijgen als gemeente. Om het boekje digitaal te ontvangen, mail dan naar: sandrastehouwer@solconmail.nl

Voor de kinderen: Op onze site onder Nieuws hebben we speciaal voor de kinderen materiaal gezet. Voor de hele week staan er mooie kleurplaten, knutsels, bijbelverhalen en liedjes op. Het gaat allemaal over het Lam van God.

Belijdenis doen: Veel jongeren bereiden zich ook in deze coronatijd in de gemeenten voor op het doen van openbare belijdenis van het geloof. In Wijngaarden is er D.V. 1 e Pinksterdag een belijdenisdienst. Van De Waarheidsvriend ontvingen we een aantal exemplaren van hun
“belijdenisnummer”. Daarin staan enkele artikelen van predikanten over het onderwerp. Daarnaast delen twee jongeren hoe ze toeleven naar de belijdenisdienst en wordt verteld hoe het was om in je eentje belijdenis te doen tijdens een dienst waar vanwege de coronamaatregelen slechts een deel van gemeente en familie aanwezig mocht zijn. Geïnteresseerden mogen dit gratis blad mee naar huis nemen. Je vindt het in de hal van de kerk. Van harte aanbevolen.

Agenda:
29-03 t/m 31-03 : Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
31-03: Vrouwenbidstond
01-04: Bezinningsmoment in de kerk: 19.30 uur – Oost

Ten slotte: In de avonddienst D.V. 28 maart, de 7e lijdenszondag, luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Jesaja 50. De Knecht van de Heere gaat door het diepe lijden heen tot verlossing van Zijn volk. We bidden om een gezegende zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-03-2021

Zondag 21 maart 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: kand. H.B. van der Knijff (Stolwijk) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 118:11 n.m. Ps. 134:3

Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: We bidden voor ouderen en jongeren die zorgen en moeite kennen en denken daarbij o.a. aan dhr. en mevr. Vink, die beiden corona hebben. De dichter van Psalm 25 gaat ons voor in gebed als hij bidt tot de Heere “Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.”

Vanuit de kerkenraad: Dinsdagavond 23 maart hopen we een digitale gemeenteavond te houden. Het thema van deze avond is: Verbonden in liefde. Eén van de diaconale projecten die wij als gemeente ondersteunen is dat van Stefanie de Wildt, zij zal ons meer vertellen over haar werk in het familiehuis in Oekraïne. De aanvang van deze avond is om 19.45 uur via de kerkradio/kerktv. Na de pauze gaan we digitaal verder via https://meet.jit.si/GemeenteavondWijngaarden23maart Hier zullen we met elkaar een quiz gaan doen. We hopen u op deze avond digitaal te ontmoeten!

Stille week: Van 29 maart t/m 3 april is de Stille week voor Pasen. Met elkaar willen we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. De kerk is elke dag open. Op maandag t/m woensdag van 19.00 tot 20.00 uur voor Stille tijd. Je kunt gewoon binnen lopen voor een moment stilte. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten, deze zijn ook online en via de kerkradio te volgen. Volgende week zal er een boekje bij de kerkbode zitten. In dit boekje staan de liturgieën voor de bezinningsmomenten. Ook is er voor maandag t/m woensdag een stukje voor uw/jouw Stille tijd opgenomen. Wilt u/jij dit boekje digitaal ontvangen, mail dan naar sandrastehouwer@solconmail.nl

Website – Nieuws: Onze website heeft een nieuwe rubriek: Nieuws. Hier kunnen we nieuws-items plaatsen. Ook materiaal bij de kerkdiensten voor kinderen is hier te vinden. In de Stille week worden er luisterliederen en materiaal voor de kinderen op gezet. Dus hou het in de gaten!

Agenda:
23-03: Digitale gemeenteavond: aanvang 19.45 uur
24-03: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: Op de 6 e lijdenszondag D.V. 21 maart luisteren we samen in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Jesaja 49 vers 1 t/m 13. Wederom een gedeelte over de Knecht van de Heere. We bidden dat jong en oud deze Knecht steeds hartelijker lief mag krijgen!
Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer