Kerkbode 21-01-2022

Zondag 23 januari 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. R.P. Hoogenboom (Woerden) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 42:5 n.m. Ps. 42:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie in Oekraïne) 2. Kerkbeheer (kerkplein)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurrian Bakker en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Psalm 27:14 “Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” Deze prachtige tekst spreekt van verwachting en hoop, van de nabijheid van de Heere. Psalm 27 vers 14 was de belijdenis tekst van mevr. Pietertje Leeuwis-de Wit. Zij overleed jl. 14 januari in de leeftijd van 85 jaar. Donderdag 20 januari is zij na de rouwdienst in de kerk, waarin we stilstonden bij Gods Woord uit deze Psalm 27, begraven op de begraafplaats aan het Oosteinde te Wijngaarden. We bidden voor de kinderen en kleinkinderen van mevr. Leeuwis, dat zij hun troost en verwachting bij de Heere mogen zoeken en vinden. De God van het verbond zij deze rouw dragende familie nabij.

Scriba: Op de kerkenraadsvergadering is J.C. van Os gekozen als scriba. De kerkenraad is dankbaar en blij dat hij zich beschikbaar heeft gesteld. Daar het takenpakket van een scriba veelomvattend is, is er besloten om enkele taken te verdelen. Zo wordt M. Wervenbos preekbeurtenvoorziener en zal hij de contacten blijven onderhouden met voorgangers en de kosters, organisten en anderen informeren over de ontvangen orde van dienst.
Scriba: dhr. J.C. van Os Email: scriba@hervormdwijngaarden.nl

Ouderenmiddag : Vanwege de coronaregels gaat de creatieve middag op 26 jan. niet door, maar we gaan dit verzetten. Toch willen we een invulling geven aan deze middag, maar dan in de kerk, die u ook online kunt volgen. Komen mag natuurlijk ook. We beginnen om 14.45 uur. Hartelijke welkom. Groeten van Anja Vink en Rianne de Groot.

Wingerdknopjes: Beste kinderen, zit je op de basisschool en hou je van zingen? Kom dan naar ons kinderkoor. Elke dinsdag van half vier tot half vijf in het Wingerds hof. Samen zingen, dat maakt blij!

Oud ijzer : Het 2e halfjaar van 2021 hebben we met het inzamelen van oud ijzer €1880,- opgehaald. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat we met de actie zijn begonnen, en het is fijn om te merken dat de betrokkenheid groot is en de opbrengst stijgt. We willen iedereen bedanken die hieraan bijgedragen heeft ! Met het geld steunen we het werk van Jorge en Mariette in Guatemala. Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Agenda:
25-01: Catechese
26-01: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur in de kerk

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. 23 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Markus 2: 14 t/m 22. In deze dienst mogen ambtsdragers (her)bevestigd worden en nemen we afscheid van broeders uit de kerkenraad. Wat is de Heere trouw en goed voor Zijn gemeente! Laten we biddend toeleven naar de zondag, met verwachting van de leiding van Gods Geest, om als gemeente samen te komen tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 14-01-2022

Zondag 16 januari 2022
10.00 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 36:2 n.m. Avondzang: vs.2
Collecten: in beide diensten: 1. kerkbeheer 2. diaconie
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Daniëlle de Jong en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: Psalm 89:14-15 “U hebt een arm met macht, Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit.” Zo’n Koning hebben wij allemaal nodig; Jezus Messias, Zoon van God, alleen!

Opbrengst collecten diaconie: Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.
Oktober:
Algemeen: € 470,80
Messias bel. Joden € 300,00
Catechese materiaal € 250,00
Wycliffe € 350,00
November:
Algemeen: € 525,45
VBC € 120,80
Voedselbank: € 300,00
GZB € 350,00
December:
Algemeen: € 1037,30
Schoolkerstfeest: € 250,00
Gift fruitbakjes 2 x € 10,00

Week van het gebed: Van 16 tot en met 23 jan. is er weer de jaarlijkse week van gebed. Dit maal met het thema: “Licht in het duister.” Dat is vandaag de dag meer nodig dan ooit. Er is gelegenheid om mee te bidden van af maandag 17 jan. t/m zaterdag 22 jan. Om half acht proberen we te beginnen. Zoals het er nu voor staat gaat het via kerkdienst gemist. Als de mogelijk anders is, dan geniet dat uiteraard de voorkeur. Zondag a.s. zult u hier verder over geïnformeerd worden. Gebedsboekjes liggen zondag a.s. in de kerk. Als uw hart uitgaat naar een wereld met Jezus als koning over deze aarde, kom dan bidden zodat wij een licht in het duister kunnen zijn.

Agenda:
16 t/m 23-01: Week van het gebed, start 19.30 uur
18-01: Catechese
19-01: Vrouwenbidstond

Ten slotte: In de avonddienst D.V. 16 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Markus 2: 1 t/m 13. We bidden voor jong en oud om goede diensten tot eer van God en opbouw van de gemeente.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 07-01-2022

Zondag 9 januari 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 33:1 n.m. Ps. 33:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Marjoke de Groot en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij elkaar hartelijk Gods zegen toe. Onder andere omstandigheden deden wij dat liever persoonlijk en met de “vertrouwde handdruk”. We missen allemaal een vorm van nabijheid vanwege de gestelde coronamaatregelen. Over nabijheid gesproken … Psalm 145:18 “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.” als ook Markus 1:15 “en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie”.

Kerkenraad: D.V. 12 jan. vergadert de kerkenraad, dan hopen ook de nieuwe broeders erbij te zijn. Wilt u voor de kerkenraad en hun werkzaamheden tot opbouw van de gemeente bidden?

Vervolg Kerkenraad: Er is geen bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure voor de verkiezing van ambtsdragers en tegen “leven en wandel” van de verkozen broeders. De bevestingsdienst staat gepland voor D.V. 23 jan. om 10.00 uur. De broeders J.B. van den Berg (ouderling), W.P.G. Stuij (ouderling), J.C. van Os (ouderling-kerkrentmeester) en J. Blok (diaken) worden dan bevestigd in het ambt. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van W.F. de Haan en M. Wervenbos. Zo mag het kerkenraadswerk door blijven gaan en daar komt de Heere alle dank, lof en eer voor toe!
De herziene plaatselijke regeling is m.i.v. 1 januari definitief geworden.

Catechese: De catechese lessen gaan weer van start D.V. 11 jan. op de gebruikelijke tijden. Wij hopen jullie weer te ontmoeten, hartelijke groet Jan Willem Stolk en ds. Stehouwer.

Alpha-cursus: Wij hopen de draad weer op te pakken in het nieuwe seizoen D.V. donderdag 20 jan. In het weekend van 28 en 29 jan. trekken wij als groep met elkaar op en leren over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Laten wij samen biddend betrokken zijn op deze en alle andere activiteiten in de gemeente.

Oliebollenactie: Op 30 dec. is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Er zijn op deze dag 1400 appelbeignets en 4500 oliebollen gebakken. Dit heeft netto € 2.500,= opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking. Ook in 2022 hopen wij weer de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie te kunnen organiseren. Het Rommelmarktcomité.

Agenda:
08-01: Oud papier (Jan de Haan en Simon Stuij)
11-01: Catechese
12-01: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: In de morgendienst D.V. 9 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Markus 1: 21 t/m 45. We zien in het nieuwe jaar uit naar de komst van Gods Koninkrijk! Gezegende erediensten!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 24-12-2021

Zaterdag 25 december 2021 Eerste Kerstdag
10.00: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: Ps. 98:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Willeke v.d. Berg, Rachel Stehouwer en Anna Ruisbroek

Zondag 26 december 2021 Tweede Kerstdag (Doopdienst)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: hr. W. Wiersma (Sliedrecht) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. LvS:1 n.m. LvS:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (instandh. pred.plaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand en Rosanne de Jong

Vrijdag 31 december 2021 Oudejaarsdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost

Voorzang: Ps. 121:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer

Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: Ps. 108:1
Collecten: 1. Diaconie (George en Mariëtte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os en Marit de Groot

Zondag 2 januari 2022
10.00 uur: ds. G.A. Termaat (Leerdam) – Oost
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang) – West

Voorzang: v.m. Ps. 95:2 n.m. Ps. 103:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (MAF) 2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
Oppas: Marjolein Breedveld en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Rien en Ria Brugmans deelden met dankbaarheid de geboorte van hun dochtertje Leah. Zij is het zusje van Jeftha en Sarah. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegen voor hen.
Jl. zondag 19 december mocht Femme Fleur het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop ontvangen. De dooptekst die zij meekreeg kwam uit Jesaja 12: 2 “Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.”. Wij bidden voor Jan en Nadia samen met hun kinderen om Gods rijke zegen en nabijheid.
Jl. zondag 19 december is overleden mevr. A.C. de Bondt Romijn in de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis zal D.V. 27 december plaatsvinden na de dienst in de kerk die aanvangt om 14.00 uur. Voorafgaande is er gelegenheid tot condoleren in ’t Wingerds hof. Wij bidden voor dhr. de Bondt en Liesbeth. Ook voor de andere kinderen, kleinkinderen en verdere familie bidden wij om Gods troost en nabijheid. Mevr. de Bondt heeft in haar leven vele malen de gemeentezang begeleid op het kerkorgel. Zo ook Psalm 42 vers 6 die we nog voor haar hebben gelezen in de Graafzicht “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.”

Catechese: I.v.m. de coronamaatregelen zal er D.V. dinsdag 4 en 11 januari 2022 geen catechese gegeven worden. We hopen dat we aan het einde van het seizoen wat langer door kunnen gaan om de gemiste lessen in te halen. Hartelijke groet, Jan-Willem en ds. Stehouwer

Bijbelgesprekskring: I.v.m. de coronamaatregelen zal er DV woensdag 5 januari 2022 geen kring zijn in ’t Wingerds hof. We hopen elkaar op de daarop volgende afgesproken data wel weer te kunnen ontmoeten, dan bespreken we hoe we verder gaan.

Oliebollenactie: Reeds vele bestelformulieren voor onze oliebollenactie op donderdag 30 dec. mochten wij bij u ophalen. Als u ons heeft gemist of alsnog wilt bestellen kunt u het bestelformulier in de brievenbus doen bij Stijnie Brandwijk. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bestellingen en hopen op een succesvolle oliebollenactie.

Agenda:
30-12: Oliebollenactie
05-01: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie
08-01: Mannenbidstond in de kerk van 08.00-09.00 uur, leiding Jurian Bakker

Ten slotte: Op 1e Kerstdag gedenken wij met vreugde en verwondering dat de Heere Zijn Woord betrouwbaar heeft waargemaakt in de komst van Jezus Christus Zijn Zoon. We lezen en luisteren naar Gods Woord uit Mattheüs 2: 1 t/m 12.
Op 2e Kerstdag zondagmorgen 26 december mag wederom het sacrament van de doop bediend worden. De Heere laat in Zijn genade zien wat Hij beloofd! We luisteren in deze eredienst naar Gods Woord uit Micha 7.
Op oudejaarsavond beginnen wij aan een nieuwe serie preken door te luisteren naar Gods Woord vanuit het Evangelie naar de beschrijving van Markus. In deze dienst gedenken wij ook allen die in het achterliggende jaar zijn overleden.
Op de nieuwjaarsmorgen beginnen wij het nieuwe jaar door als gemeente van Christus te luisteren naar Gods Woord. Hem de lof, dank en de eer te brengen, dat is waarvoor wij leven elke nieuwe dag!
Op zondag D.V. 2 jan. 2022 gaan twee gastvoorgangers voor.
Wat een genade dat de Heere jong en oud blijft aanspreken en uitnodigen, thuis en in de kerk. Laten wij met volharding en hoop voor Jezus Christus de toekomst tegemoet leven!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 17-12-2021

Zondag 19 december 2021
10.00 uur: M.C. Stehouwer (Doopdienst) – West
18.30 uur: ds. E. Gouda (Nieuw-Lekkerland) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. LvM:3 n.m. 145:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (verwarmingskosten kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: Om het omzien naar elkaar te stimuleren, juist in deze tijd van het jaar, geef ik in de gedrukte kerkbode de adresgegevens van gemeenteleden en andere oud inwoners van Wijngaarden die elders wonen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €50,- voor de kerk ontvangen, hartelijk dank.

Rectificatie: In de kerkbode van vorige week is helaas een oud bericht geplaatst betreffende een oproep voor muzikaal talent. En niet het bericht dat het concert van 11 dec. was afgelast, maar dat de andere concerten wel doorgaan. Voor reserveringen, zie het Algemene bericht of de website www.stichtingmph.nl

Oliebollenactie: Op donderdag 30 dec. organiseren wij weer de jaarlijkse oliebollenactie waarbij we verse oliebollen en appelbeignets voor u bakken. Inmiddels heeft u het bestelformulier in de brievenbus ontvangen en we zullen deze week bij u langskomen met de vraag uw bestelling te mogen opnemen. Dit jaar zullen de appelbeignets weer voor de kerk gebakken worden en de oliebollen zoals vorig jaar door ons in een professionele bakkerij. Het ophalen van uw bestelling en de losse verkoop vinden plaats vanuit de oliebollentent op het plein voor de kerk van 07:00 tot 15:30 uur. U bent daar van harte welkom rekening houdend met de 1,5 meter regel en een mondkapje op. Wij zouden het op prijs stellen als u ook uw familie en vrienden in de omgeving attent maakt op onze oliebollenactie.

Zingend Kerstevangelie : Op zaterdagmiddag 18 dec. tussen 15.00 en 17.00 uur hopen we bij u langs te komen om het kerstevangelie zingend uit te dragen. U kunt dit vanaf veilige afstand mee beleven vanuit deur of tuin. We hopen u te mogen ontmoeten! Vriendelijke groet vanuit de Evangelisatiecommissie in samenwerking met kinderkoor De Wingerdknopjes.

Kopij voor de kerkbode: Op vrijdag 31 dec. zal er geen kerkbode verschijnen. Mocht u kopij in de kerkbode willen plaatsen, dan graag maandag 20 dec. vóór 12.00 uur inleveren. Op 7 jan. 2022 zal de kerkbode weer verschijnen.

Agenda:
18-12: Zingend Kerstevangelie
22-12: Vrouwenbidstond

Ten slotte: Op de 4 e adventzondag D.V. 19 december mag het sacrament van de doop bediend worden. De Heere geeft Zijn zichtbare en betrouwbare belofte-Woord. Zo is er hoop en verwachting! In deze morgendienst luisteren we naar Gods Woord uit Micha 6. Laten wij volhardend bidden om de komst van de Messias van Israël.

M.C. Stehouwer