Kerkbode 27-11-2020

Zondag 29 december 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 26:1 n.m. Ps. 89:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (GZB project Licht op Zuid) 2. Kerkbeheer Avondmaalcollecte: noodhulp Guatemala
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Danielle de Jong en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: Job 33:4 “De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.” Verwonderd en dankbaar delen Theo en Jannie Aantjes, Oosteinde 28, dat zij uit Gods hand hun zoon Job hebben ontvangen. Job Nathanaël is 16 nov. geboren en hij is het broertje van Naomi, Ruth en Rhodé. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegenende nabijheid over dit gezin.
In de achterliggende dagen kwam in verschillende gezinnen uit de gemeente en op ons dorp verdriet vanwege het overlijden van geliefden. Generaties komen en gaan. Jesaja 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” Wees dan vertroost door het Levende Woord; Jezus alleen!

Belijdeniscatechese: Op vrijdagavond 27 nov. komen we weer bij elkaar in de pastorie om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Rondom het Heilig Avondmaal: Op de eerste Adventszondag DV. 29 nov. zal in de morgen- en in de avonddienst het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Stilstaan bij het lijden en steven van Jezus Christus opent vol verwondering en dankbaarheid het perspectief naar de toekomst van Gods Koninkrijk. Wij hopen op dezelfde manier het Avondmaal te bedienen zoals jl. september en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Weet dat er plaats is bij de Heer van de maaltijd, volhard in het gedenken totdat Hij komt!

Kerkenraad: Na alles overwogen te hebben heeft Bert Kuiper bedankt voor het ambt van ouderling. De vacature blijft dus helaas bestaan. D.V. begin volgend jaar hoopt de kerkenraad verder te gaan met de zoektocht naar een nieuwe ambtsdrager.

Hulp nodig in Guatemala: Mariëtte en Jorge informeerden ons over de toestand in Guatemala. Storm, modderlawines en corona houden hier huis. Hele dorpen zijn onbereikbaar, mensen bedolven onder modderlawines en veel mensen hierdoor dakloos. De corona crisis zorgt ook nog eens voor veel werkeloosheid. Uit het netwerk van Mariëtte en Jorge wordt er (nood)hulp verleend, onder andere door dokter Pedro en pastor Francisco. Als gemeente weten we ons nauw verbonden met dit zendingsechtpaar en als diaconie hebben we dan ook € 4000,- overgemaakt, de helft van het bedrag wat ze besteed hebben aan deze noodhulp. De collecte bij het Heilig Avondmaal komende zondag willen we dan ook voor dit doel besteden. De oproep van Mariëtte: “Vergeet Guatemala niet, ook nu het geen nieuws meer is (als dat het al was in Nederland?). Bid dat hulp, zij het van de regering of van organisaties, op de juiste plekken terecht komt, voor wijsheid daarin. Voor doktor Pedro en pastor Francisco die in de frontlinie staan. En blijf alstublieft gul geven!” Wellicht goed om te weten: dit is kleinschalige hulpverlening waar geld direct op zijn plaats komt!

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van de collectes t.b.v. het kerkbeheer: september € 1.627,75 en oktober € 2.028,25. Hartelijk dank voor uw gaven.

Agenda:
27-11: Belijdeniscatechese
29-11: JV
30-11: Catechese
30-11: Mannenvereniging
02-12: Collectemunten verkoop
02-12: Bij de Bron
02-12: Bijbelstudiekring
03-12: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 29 nov. luisteren we thuis en in de kerk naar Gods Woord vanuit Lukas 21:20-28 en in de avonddienst vanuit Lukas 21:29-38. U en jij begrijpen inmiddels wel dat de diensten rondom Woord en sacrament; voorbereiding, bediening en dankzegging (!), één geheel vormen. “Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.” (Luk. 21:19) zegt de hoogste Autoriteit tot ons. We bidden om een gezegende zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 20-11-2020

Zondag 22 november 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorber. Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. C.H. Buitink (Klaaswaal) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps. 90:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (voedselbank Sliedrecht) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Dankbaar en blij delen Jaco en Josien Kuiper, dat op dinsdag 10 nov. hun dochter Elisabeth Jacomijn is geboren. Zij noemen haar Ize en zij is het zusje van Jesse, Roan en Joshua. Wij feliciteren dit gezin hartelijk met dit wonder van nieuw leven uit de Vaderhand ontvangen. En bidden om Gods zegen over jullie leven.

Rondom het Heilig Avondmaal: Er is ruimte bij de Heere Jezus omdat Hij alles heeft volbracht. Volhardend en toegewijd mogen wij Zijn lijden en sterven tot verzoening van zonden gedenken. In zowel de morgen als de avonddienst van DV. zondag 29 nov. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat op dezelfde manier te gaan doen als jl. september en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Jong en oud is uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal. We komen bijeen in de kerk D.V. donderdag 26 nov. 20.00 uur, hartelijk welkom! Op diezelfde avond zal er van 19.30-20.00 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Ambtsdragersverkiezing: Op de stemmingsavond van donderdag 12 nov. jl. is Bert Kuiper gekozen in de vacature van ouderling Bakker. Bij het verschijnen van deze kerkbode zal zijn beslissing bekend zijn. Het is ons gebed dat de kerkenraad weer compleet mag worden, zodat het werk in de gemeente kan blijven doorgaan. Bid u / jij mee?

Agenda:
20-11: Stille tijd, kerk open van 19.00-20.00 uur
20-11: Bij de Bron
23-11: Catechese
25-11: Vrouwenbidstond
26-11: Censura Morum: van 19.30-20.00 uur
26-11: Bezinningsuur Heilig Avondmaal: aanvang 20.00 uur

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. zondag 22 nov. luisteren we thuis en in de kerk samen naar Gods woord vanuit Lukas 21. Ook lezen we het eerste deel van het avondmaalsformulier ter voor-bereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal D.V. 29 nov. “Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade.”

M.C. Stehouwer

Kerkbode 13-11-2020

Zondag 15 november 2020
10.00 uur: ds. J. ter Maten (Kamerik) -West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 122:2 n.m. Ps. 79:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (VBC) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Gekend zijn door de Levende God, ook in verdriet en pijn, is troost die blijvend van waarde is. “Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.” Psalm 10:14. Laten wij ook op ons dorp en in de gemeente volhardend omzien naar elkaar.

Bijbelgesprekskring: Op dinsdagavond 17 nov. komen we weer bijeen om samen in gesprek te zijn over Gods Woord in Nehemia. We bespreken hoofdstuk 2 en 3 uit ons boekje. Let op gewijzigde locatie. Om 20.00 uur beginnen we in de KERK, daar is genoeg ruimte om afstand te houden en daar mogen we de nabijheid van God ervaren door Zijn Geest. Allen hartelijk welkom!

Gemeenteavond: Vanwege het feit dat er nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn hebben we helaas moeten besluiten dat de gemeenteavond van 18 nov. niet door kan gaan. In het voorjaar van D.V. 2021 hopen we alsnog de gemeenteavond met medewerking van Open Doors te organiseren.

Kerkbode: In verband met de corona maatregelen gaan diverse club- en verenigingsactiviteiten niet door. Om e.e.a. correct te kunnen vermelden in de kerkbode, met name in de agenda, graag tijdig bericht hierover via email: kerkbodewijngaarden@gmail.com

Agenda:
13-11: Belijdeniscatechese
14-11: Oud papier (Jan de Haan en Simon Stuij)
14-11: Mannenbidstond
15-11: JV in aangepaste vorm online
16-11: Catechese
16-11: Mannenvereniging
17-11: Bijbelgesprekskring
18-11: Bijbelstudiekring

Ten slotte: D.V. zondag 15 nov. sluiten we in de avonddienst de serie uit Hebreeën af. We luisteren dan naar het Woord van God vanuit Hebr. 13. Thuis meeluisterend en in de kerk bidden we om Gods zegen voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 06-11-2020

Zondag 8 november 2020
10.00 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas) – Oost
18.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 21:1 n.m. Ps. 199:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Gerjan de Groot en Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: De opgestane Heere Jezus heeft oog voor bedroefde mensen. “En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?” Luk. 24:17. Wat een troost en genade is er te vinden als we onze ogen richten op Jezus de Leidsman en Voleinder van het geloof! Zo leven we hartelijk mee met verdrietige mensen om ons heen. We noemen dan in het bijzonder de fam. Stuij vanwege het overlijden van C.D. (Kees) Stuij, Burg. Brouwerstraat 13, op vrijdag 30 oktober jl. in de leeftijd van 73 jaar. De afscheidsdienst vindt zaterdag 7 nov. in besloten kring plaats. We bidden om Gods troost en nabijheid voor allen die geraakt zijn door gemis en verdriet.

Verkiezingsavond 12 november: Handelingen 1:24 “En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die U uitgekozen hebt …”. Laten wij de broeders die op dubbeltal staan gedenken in onze gebeden.

Ambtsdragerverkiezing: In de vacature van ouderling Jurian Bakker heeft de kerkenraad een nieuw dubbeltal opgesteld: Bart van den Berg en Bert Kuiper. De verkiezingsavond staat gepland D.V. donderdag 12 nov. Deze is hetzelfde georganiseerd als de voorgaande stemming en is thuis online te volgen. In het kort: Opening om 19.15 uur. Lidmaten stemmen via stembus van 19.30 – 20.00 uur (A t/m J) en 20.00 – 20.30 uur (K t/m Z) in de hal van de kerk. Uitslag en afsluiting rond 20.45 uur. Houd u a.u.b. aan de afspraken i.v.m. coronamaatregelen. Formulieren om per volmacht te stemmen zijn te downloaden van de website of af te halen bij de scriba. Maximaal twee per lidmaat. We vragen een ieder om te bidden voor de broeders die op dubbeltal staan en dat de vacature vervuld mag worden.

Collectemuntenverkoop: I.v.m. dankdag is de collectemuntenverkoop op woensdag 11 nov. a.s. in de consistorie.

Instuif: Ha jongens en meiden, 7 nov. is er weer Instuif. We gaan film kijken (het sporten wat
eigenlijk op het programma staat houden we nog een keer tegoed). Welkom in ‘t Wingerds hof! Inloop 19.45 start 20.00 uur Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuif leiding.

Vrijdag Stille tijd: In deze tijd waarin we minder vaak naar de kerk kunnen, willen we iedereen hartelijk welkom heten bij de Stille tijd. Om de vrijdag is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt gewoon binnen lopen. Voor een moment stilte, gebed en bezinning. A.s. vrijdag 6 nov. is er weer een mogelijkheid, welkom!

Agenda:
06-11: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
07-11: Instuif
09-11: Catechese
11-11: Vrouwenbidstond
11-11: Bij de Bron
11-11: Collectemuntenverkoop in de consistorie
11-11: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: DV zondag 8 nov. is er twee keer de gelegenheid om te luisteren naar het Woord van God. “Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. …” Hebr. 12:25a. Twee gastvoorgangers mogen het Woord bedienen, we bidden samen om gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 30-10-2020

Zondag 1 november 2020
10.00 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 15:1 n.m. Ps. 119:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Janet v.d. Berg, Rosanne de Jong en Ellis Kuiper

Woensdag 4 november 2020 (dankdag)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 100:4
Collecten: v.m. 1. dankdagcollecte n.m. 1. dankdagcollecte 2. kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os en Saskia de Jong

Catechese: Maandag 2 nov. is er geen catechese i.v.m. de dankdag. De week erop hopen we elkaar op de bekende tijdstippen weer te ontmoeten.

Stemmingsbijeenkomst: D.V. donderdag 12 nov. is er een tweede verkiezingsavond gepland in de vacature van ouderling Jurian Bakker. De avond zal in grote lijnen hetzelfde verlopen als de vorige avond en is online te volgen. Opening om 19.15 uur. Stemmen van 19.30 – 20.00 uur (A t/m J) en 20.00 – 20.30 uur (K t/m Z) in de hal van de kerk. Uitslag en afsluiting rond 20.45 uur. Houd u a.u.b. aan de afspraken i.v.m. coronamaatregelen. Formulieren om per volmacht te stemmen zijn te downloaden van de website of af te halen bij de scriba. Maximaal twee per lidmaat. In de volgende kerkbode vermelden we de broeders die op dubbeltal staan. We vragen uw gebed voor de vervulling van de vacature.

Agenda:
01-11: JV
02-11: Mannenvereniging
03-11: Jonge stellenkring
05-11: Immanuel

Tenslotte: D.V. zondag 1 nov. spreekt de Heere ons weer aan door Zijn Woord, wat een genade en trouw! Dat zien we ook terug in het spoor wat de Heilige Geest trok in de kerkgeschiedenis. De hervormingsdag en het zingen van het Lutherlied helpen ons vol eerbied en ontzag herinneren aan Gods genade in het Levende Woord; Jezus Christus. In de avonddienst luisteren we, thuis en in de kerk, naar Gods Woord vanuit Hebreeën 12:18 t/m 29. In de morgendienst op de dankdag D.V. woensdag 4 nov. luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar een geschiedenis uit de zendingsreis van Paulus: Handelingen 27: 14-44. Het thema zal zijn “Dank God in alles”. De preekstof voor de avonddienst zal Psalm 138 zijn. Deze Psalm is de thema-psalm voor de kinderen:
“’k zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden, Heer, U dank bewijzen.” We bidden dat jong en oud in de dankbaarheid tot God mag groeien, tot eer van Zijn heilige Naam.

M.C. Stehouwer