Kerkbode 22-03-2019

Zondag 24 maart 2019 – 4de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 111:5 n.m. Ps. 116:1
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer
n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt, Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: We zien biddend om naar alle zieken en rouwdragenden. Jl. zondagavond zongen we na de dienst het lied “Jezus, leven van ons leven”. De versregels “alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen met geduld. Als een worm zijt Gij vertreden zonder schuld, om onze schuld,” bezingt als een echo Jesaja 53. “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

Gemeenteavond: Herinnering; D.V. dinsdag 26 maart is de gemeenteavond in ’t Wingerds hof, aanvang 20.00 uur. We bespreken de preek over Jakobus 5 die D.V. zondagavond 24 maart gehouden wordt en we horen over bijbelvertaalwerk van Wycliffe. Allen hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring: We komen voor de zesde keer bij elkaar, D.V. woensdag 27 maart om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. We bespreken hoofdstuk 7 n.a.v. 1 Samuël 16:1-13. Allen hartelijk welkom.

Instuif: Beste jongens en meiden, de slotavond is alweer in zicht. Deze staat gepland op D.V. 30 maart. We hopen dan te gaan sporten en na afloop langs het Vogelhuisje te gaan, voor iets lekkers. Om half acht verzamelen we bij het melkmeisje. Vooraf opgeven is noodzakelijk, dit kan bij Jannet (0643168254) of Mathilde (0629291944). Kosten zijn €3,- p.p (voor eten bij het Vogelhuisje dient zelf geld meegenomen te worden), het kan na 22.00 uur worden eerdat je thuis bent. Wij hebben er zin in!!! Groetjes de instuif leiding

Bezinningsmomenten stille week: D.V. 14-20 april is de week voor Pasen, dit wordt de stille week genoemd. We denken in die week terug aan het lijden en sterven van de Heere Jezus en we leven toe naar het Paasfeest. In de stille week zal onze kerk elke avond open zijn voor iedereen die bewust stil wil staan bij het lijden van Jezus. Op maandag, dinsdag en woensdag is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur. Het is dan stil in de kerk. Tijdens dat uur kunt u en jij in stilte binnenkomen en plaats nemen. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. Op donderdag en zaterdag worden er korte bijeenkomsten gehouden met een sobere liturgie. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zullen ongeveer een half uur duren. Er worden enkele liederen gezongen, er wordt uit de Bijbel gelezen en er is gelegenheid voor (stil)gebed. Op Goede Vrijdag zal er een kerkdienst zijn. We hopen en bidden dat we op deze manier (weer) onder de indruk komen van wat Jezus voor ons heeft gedaan, zodat we Hem eren en Hem volgen.

AED: Gezien het aantal kerkgangers wat wekelijks de samenkomst in onze kerk bezoekt, heeft de kerkenraad besloten dat er ook een AED aanwezig moet zijn. Om deze AED voor het hele dorp beschikbaar te hebben, is besloten deze buiten aan de gevel te monteren. Inmiddels is dit uitgevoerd en hangt deze AED tegen de kerkmuur bij de ingang van de consistorie. Hoewel de bediening van een AED eenvoudig is, organiseren we binnenkort nog een info moment hiervoor. Dit zullen we ook via de kerkbode communiceren.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten februari € 1628,82, verjaringsfonds februari € 207,72, biddagcollecte € 1595,85, giften via ds. Stehouwer 2 x € 20 en 1 x € 10. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
24-03: JV preekbespreking
25-03: Vrouwenvereniging
26-03: Gemeenteavond
27-03: Bijbelgesprekskring
27-03: Bijbelstudiekring 20:00 uur bij fam. De Jong, Oosteinde 16, hfst. 8 voorbereiding Anita
28-03: Immanuël
28-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op de 4de lijdenszondag, de avonddienst D.V. 24 maart luisteren we samen naar Gods Woord uit Jakobus 5, aansluitend is er de preekbespreking met de jongeren van de JV. Wij bidden om diensten tot eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 15-03-2019

Zondag 17 maart 2019 – 3de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 5:1 n.m. Ps. 51:4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB voorjaarscollecte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Sonja de Jong, Anna de Haan, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: D.V. 20 maart vergadert de kerkenraad tot opbouw van de gemeente. Bidt u en bid jij voor alle leidinggevenden in de gemeente? Ook dat is geestelijk omzien naar elkaar!

Gemeenteavond: Staat deze datum al gereserveerd? D.V. dinsdag 26 maart hopen we een gemeenteavond te houden in ’t Wingerds hof, aanvang 20.00 uur. We bespreken in het eerste deel van de avond de preek over Jakobus 5 die D.V. zondagavond 24 maart gehouden wordt. In het tweede deel horen we over het bijbelvertaalwerk van Wycliffe. Jong en oud hartelijk welkom.

Zingen na de dienst: Zondagavond willen we na de dienst enkele liederen uit de lijdenstijd zingen. Voor de luisteraars thuis volgen hier de nummers uit Weerklank: lied 143: 1 en 3, lied 144: 1 t/m 4, lied 145: 1 en 2, lied 149: 1, 2 en 6, lied 151: 1 en 2, lied 153: 1, 2 en 7. We nodigen iedereen hartelijk uit om te blijven zingen en met elkaar God te loven in ons lied. We hopen op een goede opkomst!

Jeugdraad: Naast de contributie bij de clubs en verenigingen, zijn de opbrengsten van het oud papier de belangrijkste inkomstenbron voor het jeugdwerk. De opbrengsten van het jaar 2017 waren boven verwachting hoog met €2.254,50. Het afgelopen jaar 2018 bracht het oud papier € 1.481,40 op. Dit kwam zowel door een kleinere hoeveelheid papier (47.720 kg tegen 52.820 kg in 2017) alsmede de lagere opbrengst per kilogram (€30 / ton). We willen de vele vrijwilligers van het oud papier namens de jeugd bedanken voor hun gewaardeerde inzet in dit stukje gemeentewerk. Met deze opbrengsten worden o.a. op de clubs en verenigingen activiteiten gedaan, materialen gekocht en cursussen gevolgd om het jeugdwerk handen en voeten te geven. Meer informatie is te krijgen bij Josien Kuiper (penningmeester) Oosteinde 30 en Jurian Bakker (voorzitter), Dr. Ingelsestraat 8.

Vrouwen lopen voor vrouwen: Ook dit jaar organiseert Stichting De Hoop weer wandeltochten met als doel kwetsbare vrouwen uit de samenleving te helpen. Ga je ook mee? Op 13 april gaat de wandeling door Dordrecht en op 18 mei in en rondom het historische vestingstadje Woudrichem. Meer informatie vind je op www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl of via mij Arja.kraaijeveld@upcmail.nl / telefoon 0642474804.

Agenda:
15-03: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
16-03: Café de Kroon
17-03: Zingen na de avonddienst
18-03: Mannenvereniging
20-03: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Hanneke, Dorpsstraat 18, voorbereiding Jet
20-03: Bij de Bron
20-03: Kerkenraadsvergadering
21-03: Passage
21-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: D.V. zaterdag 16 maart is er de GZB zendingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en duurt van 9.45-15.45 uur. Thema is “de Geest doorbreekt de grenzen”. Een mooie kans om toegerust en bemoedigd te worden, van harte aanbevolen! Op de 3de lijdenszondag, D.V. 17 maart, luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord uit Jakobus 4. Wij bidden om diensten tot eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-03-2019

Zondag 10 maart 2019 – 2de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
18.30 uur: ds. A. Vastenhoud (’s Gravenhage)

Voorzang: v.m. Ps. 149:1 n.m. Ps. 118:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Rachel Stehouwer, Elise Leeuwis

Woensdag 13 maart 2019 – Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: Prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 48:6 n.m. Ps. 107:22
Collecten: v.m. 1. Biddagcollecte Kerkbeheer n.m. 1. Kerkbeheer 2. Biddagcollecte Kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, …” (Jesaja 61: 1a)

Instuif: Beste jongens en meiden, 8 maart gaan we naar het cpj toneelstuk. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje. Kosten zijn €5,- p.p. Het kan later dan 22.00 uur worden voordat jullie thuis zijn. Groetjes, de instuif leiding

Nacht voor de kerk: Beste gemeenteleden, wij, als jeugd, willen een nacht voor de kerk organiseren i.v.m. groot onderhoud aan de kerk. Dit staat gepland op 21-22 juni 2019. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda. Wilt u mee organiseren, heeft u vragen of ideeën? Deze zijn van harte welkom bij Simon Stuij 06-10139223. Groetjes, de commissie van nacht voor de kerk

Correctie datum jeugddienst: In een eerder kerkbode-bericht en op de gemeenteagenda is 26 mei 2019 vermeld als datum voor de eerstvolgende jeugddienst. Deze datum is niet correct. De eerstvolgende jeugddienst staat gepland op 23 juni 2019. Willen jullie dit veranderen op de kalender of in de agenda? Het thema en de spreker van deze jeugddienst zal nog volgen.

Fiets: Al lange tijd staat er op het kerkplein een fiets waarvan de eigenaar onbekend is, als komende week de eigenaar zich niet meldt, hebben de kerkrentmeesters het voornemen deze fiets te doneren aan het rommelmarktcomité.

Agenda:
08-03: Instuif cpj toneelstuk
09-03: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle Duister, Westeinde 4, leiding Teo Hoogendijk
09-03: Oud papier: Jelle Duister en Bart de Gier
09-03: TOV avond catechesegroep 12 t/m 14 jarige
10-03: JV
11-03: Vrouwenvereniging
14-03: Immanuël
14-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: In verband met mijn afwezigheid vanwege de nascholing, bedienen D.V. zondag 10 maart twee gastvoorgangers het Woord. Op biddag, D.V. woensdagmorgen 13 maart, luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar Gods Woord uit 1 Koningen 3: 1-15. De Heere nodigt Salomo uit om te bidden, alles te vragen aan de Heere! In de avonddienst bedient een gastvoorganger het Woord. Zo bidden wij samen om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 01-03-2019

Zondag 3 maart 2019 – 1ste lijdenszondag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. H.P. Brendeke (Hagestein)

Voorzang: v.m. Ps. 87:1 n.m. Ps. 22:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof, Marita Brand, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Voor zieken en rouwdragenden; We bidden om kracht en de goedertierenheid van de Heere; elke morgen nieuw: Zijn trouw is groot! (n.a.v. Klaagliederen 3: 22-23)

Afsluiting catechese: Met de 15 t/m 17 jarige groep hebben we op 4 maart onze laatste catechese les voor dit seizoen. Met de 12 t/m 14 jarige groep gaan we op zaterdag 9 maart naar de TOV-avond van de HGJB. We verzamelen om 18.30 uur op het kerkplein. Een ieder is welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, 8 maart gaan we naar het cpj toneelstuk. Opgeven kan via Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje. Kosten zijn € 5,- p.p Het kan later dan 22.00 uur worden voordat jullie thuis zijn. Groetjes, de instuif leiding

GZB-dag: 25 jaar geleden vond er in Bosnië een gruwelijke oorlog plaats. Dit jaar zendt de GZB voor het eerst zendingswerkers uit naar dit land: Adré & Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs willen gaan helpen bij de opbouw van de kerk aldaar. Iemand die zich daar ook altijd voor heeft ingezet is dr. Peter Kuzmic. Hij is een van de sprekers op de GZB-dag, die dit jaar plaatsvindt op D.V. zaterdag 16 maart in Barneveld. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De muzikale begeleiding is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom! Zie voor meer informatie en om u aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag.

Agenda:
01-03: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
04-03: Catechese 19.30 uur 15 t/m 17 jarige
04-03: Mannenvereniging
06-03: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Arja, Dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding Mirjam
06-03: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
06-03: Bij de Bron
06-03: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Stolk, Dorpsstraat 18, hfst. 7, voorbereiding Jantine
06-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op D.V. zondagmorgen 3 maart luisteren we naar Gods Woord uit Jakobus 3. We wensen jong en oud gezegende diensten toe.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 22-02-2019

Zondag 24 februari 2019
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. M.J. Van Oordt (Bodegraven)

Voorzang: v.m. Ps. 57:7 n.m. Ps. 71:17
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Steijn van Driel, Henrike Smits

Afsluiting catechese: Met de jongste groep, 12 t/m 14 jarigen, gaan we op zaterdag 9 maart naar de TOV-avond van de HGJB. Voor informatie over het programma zie de site www.hgjb.nl. We verzamelen om 18.30 uur op het kerkplein om samen naar Dordrecht te gaan en zijn rond 22.00 uur weer thuis.

Bijbelgesprekskring: We komen D.V. woensdag 27 februari voor de vijfde keer bij elkaar in ’t Wingerds hof vanaf 20.00 uur. We bespreken dit keer 1 Samuël 15:1-23 n.a.v. hoofdstuk 6. Allen hartelijk welkom.

Gemeenteavond: Voor in de agenda en op de kalender; op D.V. dinsdag 26 maart hopen we weer een gemeenteavond te houden in ’t Wingerds hof, aanvang 20.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom.

Ouderenmiddag: Op D.V. 27 februari aanstaande is de volgende ouderenmiddag. Arianne Diepenveen, consulent van de Nederlandse Patiënten Vereniging, hoopt met ons in gesprek te gaan over mantelzorg. Voor velen heel actueel! We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Iedereen is hartelijk welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, i.p.v. 9 maart gaan wij 8 maart naar het cpj toneelstuk. Opgeven kan via Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje, kosten zijn 5,- p.p. groetjes, de instuif leiding

Agenda:
22-02: JV schaatsen
23-02: Café de Kroon
24-02: JV
25-02: Vrouwenvereniging
25-02: Belijdeniscatechese
27-02: Ouderenmiddag
27-02: Bijbelgesprekskring
28-02: Immanuël

Ten slotte: In verband met mijn voorjaarsvakantie gaan er op D.V. zondag 24 februari twee gastvoorgangers voor. We wensen elkaar gezegende diensten onder het Woord toe.

M.C. Stehouwer