Kerkbode 04-09-2020

Zondag 6 september 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 42:5
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (doelcollecte) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Dinsdag 8 september 2020
11.00 uur: Trouwdienst van Kees Blokland en Heleen Boot
Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Omzien naar elkaar: Afgelopen vrijdag moest mijn vrouw Sandra plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis waar een longembolie werd vastgesteld. Inmiddels mag ze weer thuis zijn en is herstellende, we zijn er de Heere dankbaar voor! We bidden om Gods nabijheid en zegen voor allen die in ziekte en zorgen zijn.

Belijdenis: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, …” Hebreeën 10:23a. Hoe duidelijk worden wij hier aangesproken, jong en oud. Overweeg het doen van belijdenis toch alstublieft eens biddend met de Heere! … Wilt u, wil jij met mij doorpraten over het doen van belijdenis, neem dan contact met mij op. Want ook in het nieuwe seizoen hopen we te starten met een nieuwe groep om samen voorbereidingen te doen tot het uitspreken van de openbare geloofsbelijdenis D.V. 2021. Iedereen, ca. 250 doopleden van onze gemeente (!), is hierbij geroepen en uitgenodigd. Graag vooraf per mail opgeven.

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal. We doen dat deze keer in de kerk zodat we ons kunnen houden aan de 1,5 meter afstand richtlijn. We komen samen D.V. woensdag 9 sept. om 20.00 uur, hartelijk welkom! Op diezelfde avond zal er van 19.30-20.00 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 30 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!
Vacatures kerkenraad: Volgens rooster zijn aan het einde van dit jaar diaken P. van Driel en ouderling M. Wervenbos aftredend en niet herkiesbaar. Beiden hebben dan drie termijnen in de kerkenraad volgemaakt. De vacature van ouderling J.M.A. Bakker staat nog open van vorig jaar en in sept. stopt hij definitief i.v.m. het starten van een studie theologie. Om de continuïteit binnen de kerkenraad zo veel mogelijk te waarborgen, stelt de kerkenraad voor dit jaar te proberen twee vacatures (een diaken en een ouderling) te vervullen. Ouderling/scriba M. Wervenbos zal dan een jaar langer aanblijven als daar geen bezwaren tegen worden ingediend. Belijdende leden vragen we namen in te dienen van manlijke lidmaten die zij geschikt achten om diaken of ouderling te worden. Indien er geen tegenkandidaat wordt gesteld voor ouderling Wervenbos zal hij nog maximaal een jaar deel uitmaken van de kerkenraad. Namen voor de vacatures van een diaken en een ouderling kunnen per ambt, schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk 18 sept. worden ingediend bij de scriba Burg. Topstraat 8. Uit de ingediende namen stelt de kerkenraad dubbeltallen op. Een lijst met namen van lidmaten hangt in de hal van de kerk of is op te vragen bij de scriba.
De verkiezingsavond is gepland op DV dinsdag 6 okt. Van harte bevelen we de vervulling van de vacatures in uw en jouw voorbede aan.

Agenda:
09-09: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
09-09: Bezinning op het Heilig Avondmaal om 20.00 uur in de kerk

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 6 sept. lezen wij ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal
het eerste deel van het formulier. Het Woord van God komt in deze dienst tot ons vanuit
Hebreeën 10:19-39. Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer