Kerkbode 06-01-2023

Zondag 8 januari 2023
10.00 uur: ds. D.C.G. van de Kraan (Stolwijk)
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 35:1
Collecten: Ochtend: 1. Kerkbeheer 2. Onderhoud kerkgebouw Avond 1. Diaconie 2. Onderhoud kerkgebouw
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: We leven mee met dhr. Anton de Groot, Westeinde 33, die wegens hartklachten onverwachts opgenomen werd in het ziekenhuis te Dordrecht. We bidden dat de operatie die zal moeten plaatsvinden heelheid mag bewerken. Bovenal bidden we om God zegen en nabijheid voor hem en zijn gezin in deze weg van tegenslag. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6

Belijdeniscatechese: DV 9 januari komen we weer bij elkaar in de pastorie. Vanwege het aangenomen beroep naar Scherpenzeel is het onderwijstraject compact en intensief waardoor we DV 29 januari de belijdenis dienst hopen te houden. Gemeente, wilt u alle catechese in uw persoonlijke voorbede gedenken?

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegave.

Bezoekwerk: Als kerkenraad hebben we Marinus Boot bereid gevonden voor het ouderenbezoek in onze gemeente in de periode dat we vacant zijn. Marinus heeft dit eerder gedaan in de voorgaande periode dat we vacant waren. Hij zal vanaf januari al een aantal bezoeken van ds. Stehouwer overnemen.

Oliebollenactie: Op 30 december is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Er zijn op deze dag ruim 1300 appelbeignets en 4500 oliebollen gebakken. De netto-opbrengst van € 2.650,- is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking. Ook in 2023 hopen wij weer de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie te kunnen organiseren. Het Rommelmarktcomité.

Vrijwilligers oliebollenactie: Alle vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie inzet. Namens de kerkrentmeesters.

Agenda:
07-01: De Kroon
08-01: JV
09-01: Mannenvereniging
10-01: Catechese
11-01: Bij de Bron
11-01: Kerkenraadsvergadering
11-01: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Het nieuwe jaar 2023 dat voor ons ligt maakt duidelijk dat geen mens de toekomst kan overzien. We belijden met de woorden uit Psalm 31 “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand”. Zo mag iedereen die in Jezus Christus gelooft de Levende en Zijn Koninkrijk tegemoet leven.
In de erediensten op DV 8 januari hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. Zelf mag ik o.a. dienst doen in Waerthove te Sliedrecht om zo onze verbondenheid met de mensen in dit verpleeghuis vorm te geven. Samen verbonden in de éne Naam gegeven tot zaligheid. Gezegende zondag!

M.C. Stehouwer