Kerkbode 09-09-2022

Zondag 11 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Dankzegging Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 2:7 n.m. Ps. 60:7
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (insth.predikantsplaats) 2. Kerkbeheer 3. H.A.collecte: GZB project Licht op Zuid.
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: We leven mee met Cora en Roel Visser vanwege het overlijden van de moeder van Cora. Als de geslachten ons voorgaan bidden we met Mozes; Psalm 90 vers 1 “… Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.”
Dhr. Jan Kuiper mocht inmiddels zeer waarschijnlijk weer thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis na een operatie. Laten wij samen in ontferming omzien zoals Jezus en bidden voor elkaar om troost, herstel en bovenal Gods genade in Christus voor alle zieken en rouwdragenden in de gemeente.

Doop – Belijdenis doen – Heilig Avondmaal: De sacramenten Doop en Heilig Avondmaal staan direct in verband met elkaar. Bent u, ben jij gedoopt? Dan wacht de Heere op een persoonlijk antwoord, op een gelovige reactie op Zijn aanbod van genade in Jezus Christus Zijn Zoon. Zoals de Meester roept en wacht aan de tafel “kom want alle dingen zijn gereed” (…) Jongeren en ouderen die zich willen aanmelden voor het volgen van de belijdeniscatechese zijn van harte welkom: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184701409. Weet je welkom om aan te sluiten bij de groep, in goed overleg zoeken we naar een tijdstip om te beginnen.

Gemeente agenda: Tussen de kerkbode vindt u de gemeente agenda. Voor alle datums geldt Deo Volente en van harte aanbevolen om aan deel te nemen. We hopen op gezegende bijeenkomsten en wensen iedereen die eraan deel neemt of er een taak in heeft, Gods zegen en nabijheid toe.

Zingen na de avonddienst: A.s. zondagavond hopen we na de dienst weer met elkaar liederen te zingen. Dus houd u/jij van zingen tot eer van God? Blijf dan en zing met ons mee. Zingen maakt je ook blij! Gr. Rianne de Groot.

Rommelmarkt: De Rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft een netto-opbrengst van € 11.200,= . We kijken terug op een zonnige en gezellige dag met een hele mooie opbrengst. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en bezoekers. Eind december hopen we weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te kunnen organiseren. Hopelijk tot dan. Het Rommelmarktcomité.

Agenda:
10-09: Oud papier (Karsten Breedveld en Bart de Groot)
15-09: Passage

Ten slotte: D.V. zondag 11 sept. mag het Woord van verzoening en daarbij ook het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend worden. Wat is de Heere royaal in het verzadigen van zondige mensenkinderen! Wij hopen de bediening van het Heilig Avondmaal te doen zoals voorheen gebruikelijk. Samen gaan we luisteren in beide diensten naar Gods Woord vanuit Markus 8:22 t/m 9:1. Deze diensten vormen samen één geheel dus we verwachten elkaar ook in de avonddienst in de dankzegging en lofprijzing voor de genadegaven in Christus. Zo zien we uit naar goede erediensten waarin het gaat om Jezus alleen!

M.C. Stehouwer