Kerkbode 10-12-2021

Zondag 12 december 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: ds. W.A. van den Born (Hei en Boeicop) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. LvZ:1 n.m. Ps. 135:2
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie 2. kerkbeheer (beide collecten bestemd voor onkosten ’t Wingerds hof)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: Laten we volhardend omzien naar jong en oud door te spreken over het Licht! Genesis 1:3 En God zei: “Laat er licht zijn! En er was licht. Mattheüs 4:16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan”. Johannes 8:12: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:” Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”.

Vanuit de kerkenraad: Dankbaar zijn we dat de kerkenraad D.V. 2022 weer voltallig mag worden. De dienst van (her)bevestiging en van afscheid nemen van de vertrekkende broeders zal D.V. zondagavond 16 jan. 2022 plaatsvinden. We hopen t.z.t dat het één en ander doorgang kan vinden.

Ambtsdrager: Met dankbaarheid mochten we bericht ontvangen dat Hans Blok de vrijmoedigheid had om het ambt van diaken aan te nemen. Zo mag de kerkenraad volgend jaar weer voltallig zijn. Dank voor uw medeleven en gebed en bovenal brengen we dank aan de Heere onze God! Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden bezorgd vóór 18 dec. a.s.

Vrijwillige bijdrage: Gemeenteleden, in deze laatste maand van het jaar informeren we u over de opbrengsten van de vrijwillige bijdrage en de collecte inkomsten van de kerkrentmeesters tot op dit moment. De tussenstand voor de vrijwillige bijdrage is op dit moment € 68.000,- Begroot voor 2021 is € 65.000,-. De tussenstand voor de collecte-inkomsten voor de kerkrentmeesters is € 24.702,- voor dit jaar. Begroot is € 30.000,-. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de diensten tot Gods eer in Wijngaarden. We danken U voor uw gaven zo ver en bevelen de werkzaamheden van de kerkrentmeesters in Uw gebeden aan. Met vriendelijk groet, de Kerkrentmeesters.

Muzikaal talent: Indien er op 2e Pinksterdag weer een Sing-in gehouden wordt, dan willen we graag een groep met muzikale gemeenteleden samenstellen. Bespeel jij enige jaren een instrument of heb je ervaring met meerstemmig zingen en zou je een keer mee willen spelen/zingen met de muziekgroep, informeer of meld je dan voor 24 april aan bij Matthijs (06-42459736) of Teo Hoogendijk (06-15180678).

GZB: Het geld van de GZB bussen € 880,50 is overgemaakt naar een project vanuit Nederland en wel: “Zending via het internet”. U kunt hier meer over lezen op de website van de GZB onder projectnummer NL.2.100. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage. Een hartelijke groet namens de EVC.

Agenda:
11-12: Oud papier (Joas Hoogendijk en Piet van Driel)
14-12: Catechese

Ten slotte: Op de 3e adventzondag D.V. 12 dec. luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord uit Micha 5. We bidden om erediensten die onze hoop op en verwachting van de Heere doen toenemen. Zijn Koninkrijk komt!

M.C. Stehouwer