Kerkbode 12-11-2021

Zondag 14 november 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – Oost
18.30 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardixveld-Giessendam) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 99:8 n.m. Ps. 99:2
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie (VBC) 2. kerkbeheer (com.kosten kerktelefoon)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: D.V. 17 nov. viert Jacco de Bondt zijn verjaardag. Een kaartje is natuurlijk altijd mooi, zijn adres is: De Buitenhof, Buitendams 326, 3371 BS te Hardinxveld-Giessendam. We feliciteren hem hartelijk en wensen Jacco en allen die bij hem horen Gods zegen en nabijheid toe.

Vanuit de kerkenraad: Coronamaatregelen: de kerkenraad adviseert u en jou om bij corona gerelateerde klachten thuis te blijven. Ook wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen bij binnenkomst of vertrek. We zullen samen weer gepaste afstand houden op 1½ meter. Vanaf zondag hanteren we de Oost/West verdeling. Houd er met uw kleding rekening mee, dat er wordt geventileerd. Aan bezoekers van ’t Wingerds hof wordt daarnaast in alle activiteiten om een QR code gevraagd.
De kerkenraad vergadert D.V. 17 nov. wij vragen om voorbede voor dit dienstwerk in de gemeente.

Jeugd in de Gemeente-dienst: Daniel had een carrière gemaakt waar je ‘u’ tegen zegt. Niet dat hij dit had gezocht, maar dat was op zijn pad gekomen. Daniel leefde in twee werelden; zijn leven met God en zijn leven met een verantwoordelijke job. In onze tijd vinden velen dat erg lastig; om de omgang met God te combineren met leven, werken of studeren. Voor Daniel stonden deze werelden niet tegenover elkaar, maar waren onlosmakelijk verbonden. Hoe deed Daniel dat? Hoe kon Daniel zijn hoofd boven water houden? Is dit voor ons ook mogelijk? Over deze dingen gaan we nadenken de laatste JIG van het jaar. Deze staat gepland op zondagavond 14 nov. Dominee P. (Pieter) van de Voorde uit Hardinxveld-Giessendam zal dan spreken over: “Daniel, de loopbaancoach?” De dienst begint om 18.30 uur. Helaas kunnen er door de corona-maatregelen een beperkt aantal mensen in de
kerk. Daarom nodigen wij vooral de jongeren van de gemeente uit. Uiteraard is de dienst via de livestream van de gemeente te volgen. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Kerkenraad: Dankbaar en verheugd hebben we vernomen dat de drie verkozen broeders hun verkiezing tot het ambt hebben aangenomen. J.C. van Os wordt ouderling-kerkrentmeester en J.B. van den Berg en W.P.G. Stuij worden ouderling. We bidden dat zij rust en vrede mogen ervaren op hun beslissing. Indien er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure worden ingediend vóór 15 nov. zullen zij D.V. begin januari 2022 worden bevestigd. Door het aanvaarden van de verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester ontstaat er een vacature voor diaken. Daarom vragen we belijdende leden om namen in te dienen van broeders, die men geschikt acht om diaken te worden. Dit kan t/m 15 nov. a.s. schriftelijk en ondertekend bij de scriba. De verkiezing staat gepland op woensdag 24 nov. a.s.

Agenda:
13-11: Mannenbidstond van 08.00-09.00 uur in de kerk; leiding: Leenaart v.d. Vlies
13-11: Oud papier (Jan de Haan en Simon Stuij)
14-11: KIG
14-11: JV
15-11: Mannenvereniging
16-11: Catechese
17-11: Kerkenraadsvergadering
17-11: Bijbelstudiekring
18-11: Immanuel
18-11: Passage

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 14 nov. mag het sacrament van de doop bediend worden. In deze dienst luisteren we samen naar het Woord van de Heere, de God van het verbond, vanuit Micha 1. ​ Daarmee beginnen we aan een nieuwe serie preken, lees voor jezelf dit Bijbelboek maar eens in zijn geheel door! Voor jong en oud bidden we om een goede zondag tot eer van Gods Naam.

M.C. Stehouwer