Kerkbode 20 oktober 2023

Zondag 22 oktober 2023

09.30 uur: kand. M. Boot (Nieuw-Lekkerland) KIG
18.30 uur: prop. P.L. van Steenselen (Maasdam)

Voorzang: v.m. Ps. 23:1  n.m. Ps. 95:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (jeugdraad VBC)  2. Kerkbeheer (beeld- en geluidsinstall.)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Henrike Smits en David Stolk

   Omzien naar elkaar: Mevr. Magda Romijn mocht na een aantal dagen in het ziekenhuis weer thuis komen. Dankbaar datze snel mocht herstellen van de wondroos, en dat ze nu weer thuis verder mag aansterken.

   Jubileum: Piet en Paulien Hardam, mochten donderdag 12 oktober hun 50jarig huwelijk gedenken. Ondanks de zorgen die ze hebben mocht het een dag zijn met een gouden randje.
Jan en Mathilde van Os,  mochten vrijdag 13 oktober hun 12,5 jarig huwelijk gedenken.
Voor beide bruidsparen geldt, Hem zij de dankzegging, en de Eer. Openb. 5:13b.

   Ambtsdragerverkiezing: Aan het einde van dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar, ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof,ouderling Bart van den Berg, en diaken Theo Aantjes. Alle drie de broeders hebben zich herkiesbaar gesteld en daar zijn we als kerkenraad zeer dankbaar voor. U wordt in de gelegenheid gesteld om namen van tegenkandidaten in te dienen bij de scriba tot vrijdag 27 oktober. Zijn die er niet, dan worden deze broeders geacht herkozen te zijn.

   Vakantie Bijbel-club: Aanstaande zondag is er de afsluiting van de VBC dit valt samen met de Kind in de Gemeente-dienst. Dhr. M. (Marinus) Boot zal in deze dienst voorgaan. Hij zal samen met ons nadenken over het thema van de VBC: “Tel maar mee!” Na de dienst is er voor de kinderen een verwerking in de bovenzaal van de kerk en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Tot dan!

   GZB: Het dagboek “ Een handvol koren 2024 “ van de GZB is weer uit! Wilt u het bestellen dan kan dit d.m.v. de inschrijfformulieren in de kerk of via mailadres arja.kraaijeveld@upcmail.nl. Het boekje kost € 14,95.

   Agenda:23-10: Vrouwenvereniging

24-10: Catechese

24-10: De Vuursteen

25-10: Vrouwenbidstond: Dorpsstraat 18, voorbereiding:Marjolein

25-10: Bijbelgesprekskring

  Ten slotte: Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.