Kerkbode 23-10-2020

Zondag 25 oktober 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P.G.I. van de Berg (Asperen)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 121:4 n.m. Ps. 84:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Wycliffe) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Marit de Groot en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Ook in de gemeente en op ons dorp zijn er mensen ziek van het corona-virus. Anderen hebben zichzelf laten testen en hebben het gelukkig niet. We bidden om herstel en bewaring. Laten wij in alle omstandigheden van ons leven onze ogen richten op Jezus alleen! “En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.” Romeinen 15:5-6.

Belijdeniscatechese: We komen a.s. zaterdag 24 okt. om 10.00 uur bij elkaar in de pastorie en spreken samen door over hoofdstuk 2 uit ons boekje: “De wereld is van God”, de schepping. Hartelijk welkom!

Beroep: De Hervormde gemeente van Alblasserdam, Ichthuskerk is van voornemen om D.V. 27 oktober een beroep op mij uit te brengen. Volgens de orde van de kerk zijn er dan maximaal drie weken om tot een besluit te komen. Wilt u voor ons bidden?

Diaconie: De jaarrekening van de diaconie is goedgekeurd en ligt ter inzage bij Jan van Os tel.06-40552094. Graag van tevoren een afspraak maken. Heeft u voor de diaconie nog een mooi en goed doel wat we financieel kunnen steunen? Laat dat dan weten aan een van de diakenen. Met vriendelijke groeten de diaconie.

Ambtsdragers: De twee verkozen broeders voor de a.s. vacatures in de kerkenraad hebben hun beslissing kenbaar gemaakt. Bart de Gier heeft het ambt van diaken mogen aanvaarden. Anton de Groot meldde dat hij geen vrijmoedigheid had om ouderling te worden. We wensen beiden rust toe op hun besluit. Binnenkort hoopt de kerkenraad een nieuw dubbeltal voor het ambt van ouderling op te stellen uit de eerder ingediende namen.

Vrijwillige bijdrage: Geachte gemeenteleden, in de periode van 24 t/m 31 okt. hopen wij de brief te bezorgen of bij u langs te komen voor de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage. Met elkaar kunnen we bijdragen aan de voortgang van de diensten in onze gemeente. We bevelen deze rondgang in uw gebeden aan. Hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

Afsluiting Vakantie Bijbel-club(VBC): We kijken terug op twee fijne ochtenden met de VBC. Zondagmorgen 25 okt. zal de afsluiting van de VBC zijn. Er zal dan met en voor de kinderen, stil gestaan worden bij het VBC-thema: “Duik erin”. Dominee Stehouwer zal dan (s)preken over Mattheus 7: het huis op de rots en het huis op het zand. Alle kinderen van de basisschool-leeftijd zijn met ouders welkom in de kerk. Ook is er de mogelijkheid om in ’t Wingerds hof mee te kijken en luisteren.

Jeugd in de Gemeente-dienst (JIG): Door middel van de brief, die aan de kerkbode van 15 okt. was toegevoegd, hebben jullie vernomen dat er zondagavond 25 okt. een JIG wordt georganiseerd. Dominee P.G.I. (Peter) van den Berg uit Asperen zal deze dienst leiden en zal spreken over het thema: “Hoe blijf ik geestelijk fit?” We kunnen elkaar in corona-tijd bijvoorbeeld wat minder ontmoeten in de kerk. Hoe kunnen we ons geloofsleven dan toch geestelijk gezond houden? Helaas moeten we door de COVID-19 maatregelen moeilijke keuzes maken. Het had zo mooi geweest dat jong en oud elkaar zouden ontmoeten in deze dienst. Voor aanstaande zondagavond is de jeugd (12+) in de kerk welkom en overige gemeenteleden in ’t Wingerds hof. Uiteraard kunnen jong en oud de dienst ook thuis via de livestream-verbinding volgen. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Ouderenmiddag 28 oktober: Evenals zoveel andere bijeenkomsten is besloten deze middag niet door te laten gaan. Laten we in deze tijd naar elkaar omzien. Een telefoontje of kaartje kan zo goed doen. We wensen u allen Gods nabijheid toe met de woorden van lied 467 uit Weerklank:
Nog voor wij U iets vragen, weet u van ons gebed.
U hebt voordat wij klagen, op onze nood gelet.
U helpt de last te dragen, U steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen bent U de God die redt.

Agenda:
23-10: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
26-10: Catechese
28-10: Vrouwenbidstond
28-10: Bijbelstudiekring

Ten slotte: D.V. zondag 25 okt. mag tot twee keer toe het Woord van God centraal staan in de diensten! We luisteren in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 7:24 t/m 29, samen met de kinderen die tijdens de achterliggende VBC-week met de dingen van de Heere bezig geweest zijn. We bidden dat jongeren en ouderen door de bediening van het Woord mogen groeien in de gerichtheid op Jezus Christus.

M.C. Stehouwer