Kerkbode 24-09-2021

Zondag 26 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 37:2 n.m. Ps. 22:13
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Jesaja 40:11 “Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.” Intens verdrietig delen Jan en Anja Vink-Simons dat hun dochter Anne-Fleur, in de leeftijd van 29 jaar, op 16 september plotseling is overleden. “De Hemelse Vader heeft tot Zich genomen” zo schrijven zij het op de kaart. “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Openbaring 21:5a. Tegelijkertijd is er het gemis van “onze allerliefste schat”, een zo kostbaar, gekoesterd en geliefd mensenkind; dochter en zus. Ook als gemeente zullen we haar lach en enthousiaste klappen voor de Heer (!) in de kerkdiensten missen … We bidden voor Jan en Anja, hun kinderen en kleinkind en allen die in liefde om hen heen staan opdat zij troost van de Levende Christus mogen ontvangen in alle gemis. De afscheidsdienst heeft jl. 22 september plaatsgevonden waarna Anne-Fleur is begraven op de algemene begraafplaats te Wijngaarden.
We bidden voor de heer Gert de Groot in Waerthove waar de zorg om zijn gezondheidstoestand toeneemt.
Ook bidden we voor René Leeuwis die weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Psalm 116:5 “De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.” Deze God zij ons allen nabij!

Doopzitting: Voor de ouders die het sacrament van de doop verlangen voor hun kind is er doopzitting D.V. 30 sept. om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Hartelijk welkom.

Catechese: Inmiddels hebben de jongeren hun uitnodiging ontvangen. Graag zien we jullie op het afgesproken tijdstip D.V. 28 sept., tot dan! Groeten Jan Willem Stolk en ds. Stehouwer.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 sept. starten we in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar alle ruimte is om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. Iedereen is hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. Nogmaals dank voor de giften.
Verjaringsfonds / collectes:
april €185,50 /april € 1.956,00
mei € 209,00 / mei € 2.063,75
juni € 175,00 / juni € 2.222,15
juli/aug. € 415,35 / juli € 2.243,40
aug. € 2.646,33

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden we hopen u op het schoolplein zaterdag vanaf 15.30 uur en zondag in de kerk/tijdens het koffie drinken thuis te ontmoeten. Een gezegende opening van het winterwerk toegewenst.

Vacatures kerkenraad: Volgens rooster zijn aan het einde van dit jaar diaken J.C. van Os, ouderling- kerkrentemeester W.F. de Haan en ouderling M. Wervenbos aftredend. Diaken Van Os is herkiesbaar. Als er geen tegenkandidaten worden voorgesteld, wordt hij geacht te zijn herkozen. Beide ouderlingen zijn niet herkiesbaar, omdat zij hun drie termijnen in de kerkenraad hebben vol gemaakt. Ook is er nog een openstaande vacature voor een ouderling. Er moeten dus drie vacatures worden ingevuld: twee ouderlingen en een ouderling kerkrentmeester. Belijdende leden vragen we namen in te dienen van manlijke lidmaten, die zij geschikt achten om ouderling te worden. De namen kunnen per ambt, schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk 9 oktober worden ingediend bij de scriba Burg. Topstraat 8. Uit de ingediende namen stelt de kerkenraad dubbeltallen op. Een lijst met namen van lidmaten hangt in de hal van de kerk of is op te vragen bij de scriba.​ De verkiezing staat gepland voor D.V. woensdag 29 oktober. Van harte bevelen we de vervulling van de vacatures in uw en jouw voorbede aan.

Vrouwenvereniging: Op maandag 27 sept. hopen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen, voor het eerst sinds lange tijd. We behandelen bijbelstudie 1 uit het nieuwe bijbelstudieblad: De Schepper is Koning! Het jaarthema is: Het koninkrijk van God. We zien er naar uit elkaar te ontmoeten. Ook nieuwe gezichten zijn altijd welkom! We hopen op een gezegend seizoen. Aanvang: 19.45 uur.

Ouderenmiddag: 29 sept. om 14.00 uur hopen we naar een Zorgboerderij in Streefkerk te gaan. We verzamelen bij ’t Wingerds hof. Na afloop om ongeveer 17.00 uur hebben we met elkaar een broodmaaltijd in ’t Wingerds Hof. Graag opgeven bij Rianne de Groot tel. 412726, ook als u alleen bij de broodmaaltijd wilt komen. Hartelijk welkom.

Agenda:
25-09: Opening winterwerk
25-09: Immanuel: vanaf 17.30 uur op het schoolplein
26-09: JV
27-09: Vrouwenvereniging
28-09: Catechese
29-09: Vrouwenbidstond
29-09: Ouderenmiddag
29-09: Bij de Bron
29-09: Bijbelgesprekskring
30-09: Jonge stellenkring
30-09: Doopzitting: 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: In de morgendienst D.V. zondag 29 sept. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Mattheüs 25 vers 14-30. Deze gelijkenis onderstreept het HGJB thema “geloven is doen” op een geheel eigen manier. Zo mogen we als gemeente, jong en oud, aangespoord worden tot waakzaamheid en op het Woord van God reageren met gehoorzaamheid en toewijding. We bidden om gezegend erediensten en een opbouwend openingsweekend voor jong en oud.

M.C. Stehouwer