Kerkbode 25-11-2022

Zondag 27 november 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps.122:1
Collecten: in beide diensten: 1 diaconie (voedselbank Sliedrecht) 2. Kerkbeheer 3. H.A. collecte: Trans world radio
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan, Elise Leeuwis en Siem Kuiper

Omzien naar elkaar: Jl. 17 nov. mocht Jaco de Bondt in Hardinxveld-Giessendam, zijn verjaardag vieren. Alsnog een kaart sturen zal hem zeker goed doen. Wij wensen hem, met allen die bij hem horen, Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar.
Jorge en Mariëtte Rojas en hun kinderen komen vanaf 29 nov. op verlof vanuit Guatemala. Wij hopen hen te begroeten en ontmoeten en bidden om een goede reis en gezegende periode in Nederland.

Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad is blij en dankbaar dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend voor broeder ouderling J.W. Stolk. Daarmee is hij voor een nieuwe termijn herkozen. De herbevestiging zal D.V. begin 2023 plaatsvinden waarmee de kerkenraad voltallig zal blijven. Wilt u het werk van de kerkenraad in uw voorbede blijven gedenken?

Aangenomen beroep: Meerdere mensen vroegen er al naar, inmiddels is er wat duidelijkheid. D.V. zondag morgen 19 febr. 2023 zal er afscheid genomen worden. Mensen gaan voorbij maar het Woord van God blijft! Jezus zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” Matt.24: 35. D.V. zondag 5 maart 2023 zal de bevestiging en intrede zijn in Scherpenzeel.

Agenda:
28-11: Mannenvereniging
29-11: Catechese
30-11: Bijbelstudiekring: 20:00 uur bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, voorbereiding hfst. 4: Ab
30-11: Bij de Bron

Ten slotte: D.V. zondag 27 nov. is het de 1e adventzondag. Jezus komst naar deze aarde had een duidelijk doel. Samen mogen we ons in de erediensten, door Woord en sacrament, concentreren op de losprijs die Hij betaalde. Wat een genade! We luisteren in de morgendienst naar Gods Woord uit Markus 10:46 t/m 53. In de avonddienst naar Gods Woord uit Markus 11:1 t/m 11. De Meester is daar en Hij roept u!

M.C. Stehouwer