kerkbode 7 april 2023

Vrijdag 7 april 2023 Goede Vrijdag

19.30 uur: ds. F. Hoek (Schoonhoven)

Voorzang: Gez. 7:2

Collecten: 1. Diaconie (gevangenenzorg)  2. Kerkbeheer

Zondag 9 april 2023 1e Paasdag

10.00 uur: prop. P. Bijl (Papendrecht)

18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Delft)

Voorzang: v.m. Ps. 22:14  n.m.  Ps. 9:1

Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (energiekosten)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Josien Kuiper, Saskia de Jong en David Stolk

Maandag 10 april 2023 2e Paasdag

10.00 uur: Zangdienst / Marco Baan

Collecten: Invulling door de Evangelisatie commissie

Oppas: Marjolein Breedveld en Daniëlle de Jong

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is Magda Romijn met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht. Door de vele pijn die ze kreeg is de operatie die gepland stond naar voren gehaald. Donderdag is ze geopereerd en naar omstandigheden mag het goed met haar gaan. We bidden voor Magda dat het herstel voorspoedig mag gaan en dat ze de kracht weer mag krijgen om thuis te komen.

   Zangdienst 2e Paasdag: Heeft u de uitnodiging op de achterkant van het Paasmagazine ook gezien? Op 2e Paasdag, 10 april, is er in de kerk van Wijngaarden een zangdienst, die in het teken staat van de opstanding van Jezus Christus en wat dit voor ons betekent. De Wingerdknopjes en een speciaal gelegenheidskoor zingen een aantal liederen voor ons. Een aantal overige liederen zingen we met elkaar. Aanvangstijd 10.00 uur. Het thema van de dienst is: “Redding!” Oud inwoner Marco Baan zal wat delen uit de Bijbel. Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en koek. 

   Dankbare groet: Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de afscheidsavond van jl. 30 maart. Stil en verwonderd vanwege alle vormen van verbondenheid die we mochten opmerken en ontvangen. De Heere is goed geweest voor ons in de periode dat we in Wijngaarden mochten dienen, Hem zij alle eer! We zijn in verbondenheid onderweg naar de Paasdagen en mogen door geloof leven vanuit de overwinning die de Heere Jezus Christus heeft behaald in de weg van kruis en opstanding. Zo wil ik u en jou bemoedigen en aansporen in de navolging van Jezus. “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”  1 Korinthe 15:58.  Ontvang een hartelijke groet vanuit Scherpenzeel, fam. Stehouwer.

   Ouderenmiddag: D.V. 12 april brengen we een bezoek aan de St. Liniecrossers in Sliedrecht.Het is rolstoel toegankelijk en er is een lift.Om 14.00 uur verzamelen we bij ’t Wingerds hof.We sluiten de middag af met om 17.00 uur een broodmaaltijd. Gaat u ook mee? Graag opgeven voor 11 april bij Anja  06-22380171 of bij Rianne 06-51830602.

Ook wanneer u kunt rijden. Hartelijke groeten, Anja en Rianne.

   Pop-up camping Dabar team: Ook dit jaar wordt er een pop-up camping gerealiseerd door het Dabar team.

Hier kunnen gezinnen met een minimum aan inkomen die de afgelopen 3 jaar niet op vakantie zijn geweest gratis verblijven. Zo kan er gestalte gegeven worden aan het evangelie van Jezus Christus in deze wereld, met het verlangen dat mensen Hem gaan kennen en volgen. Als gemeente willen we deze werkzaamheden een warm hart toedragen en zorg dragen voor een caravan ter grootte van 4 of 5 personen. Wilt u deze zelf beschikbaar stellen of kent u iemand die hierin kan helpen, laat het weten aan Bart de Gier. Het gaat om de periode van 10 juli tot en met 14 augustus 2023. Alvast hartelijk dank!

   Agenda:

08-04: Oud papier (Teo Hoogendijk en Simon Stuij)

12-04: Ouderenmiddag: excursie

12-04: Kerkenraadsvergadering

12-04: Bijbelstudiekring

12-04: Bij de Bron

  Ten slotte: Afgelopen week is het paas-magazine van de evangelisatie commissie bij alle dorpsbewoners van Wijngaarden bezorgd. Waar een klein dorp groot in kan zijn om een blad uit te brengen speciaal gericht op ons dorp. Voor een ieder, gelovig of niet, staat er wel een stukje in wat boeiend is om te lezen. De watersnoodramp van 70 jaar geleden, met verhalen van dorpsgenoten die het hebben meegemaakt. De corona pandemie door de ogen van Diederik Gommers. En het belangrijkste van

alles, door heel het blad heen de boodschap waar het werkelijk om gaat met Pasen. Met de kruisiging op Goede Vrijdag en de opstanding uit de dood op eerste Paasdag wijst God ons in de richting van de Redder. Jezus, de Redder van de wereld. Laten we in onze gebeden meenemen dat de woorden en teksten uit het blad een ieder mag raken en levens zullen veranderen.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.