Kerkbode 31-05-2019

Zondag 2 juni 2019
09.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 56:6 n.m. Ps. 66:8
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Instandhouding predikantsplaats) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Pernella Vink, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Op Eerste Pinksterdag D.V. 9 juni hopen een aantal leden van onze gemeente openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Laten wij met de aanstaande nieuwe lidmaten meeleven en voor hen bidden. “Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap –vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe”. Filippenzen 1:3-5

Jaarrekening 2018: De jaarrekening 2018 van onze Hervormde Gemeente ligt van zaterdag 1 juni tot en met zaterdag 8 juni ter inzage bij de penningmeester, Egbert van Eijl, Dorpsstraat 14B. Voor afspraak graag even bellen 0184-416324. Namens de kerkrentmeesters.

Agenda:
05-06: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Jet, Oosteinde 32, voorbereiding Jantine
05-06: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
05-06: Aannemingsavond belijdeniscatechisanten

Ten slotte: Op D.V. zondag 2 juni is het de zogenaamde weeszondag, de zondag tussen de Hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Wij luisteren in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Filippenzen 1: 1 t/m 18.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 24-05-2019

Zondag 26 mei 2019
09.30 uur: prof. dr. J. Hoek (Veenendaal)
18.30 uur: kand. D.A. Burggraaf (Arkel)

Voorzang: v.m. Ps. 131:4 n.m. Ps. 139:2
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os, Anna de Haan, Anna Ruisbroek

Donderdag 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 98:2
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Volgende week gaan de jongeren van de gemeente op clubkamp. Wij wensen hen samen met de leiding een gezellige tijd en Gods zegen toe. Laten we biddend om de kinderen, tieners en jongeren van de gemeente en van ons dorp heen staan.

Rommelmarktcomité: De jaarlijkse plantenactie heeft een netto-opbrengst van € 795,=. Deze opbrengst is bestemd voor schietvereniging “De Vrijheid” en de jubileumeditie (40e) van de rommelmarkt. Hartelijk dank voor uw bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de rommelmarkt op zaterdag 7 september al weer in volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren gaan om medewerkers te vragen. Wij hopen u als medewerker of bezoeker op de rommelmarkt de mogen ontmoeten.

Reünie 25-jaar bijbelstudieweekenden Alblasserwaard: D.V. zaterdag 22 juni 2019 houden we een reünie in de Bossenkamp te Ottoland. Heb je je al opgegeven? Zie voor verdere informatie de algemene berichten van de kerkbode. En geef het door!

Kopij Kerkbode: In verband met Hemelvaartsdag moet de kopij eerder worden aangeleverd bij de drukker. Wilt u de kopij voor onze gemeente uiterlijk zaterdag 18.00 uur mailen? Alvast bedankt.

Agenda:
24-05: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
25-05: Café de Kroon
29-05: Bijbelstudiekring 19.00 uur: Slotavond bij fam. Duister, Westeinde 4
29-05 – 01-06: Clubkamp Immanuël

Ten slotte: D.V. zondag 26 mei gaan twee gastvoorgangers voor in de dienst. Op Hemelvaartsdag D.V. donderdag 30 mei luisteren we naar het Woord van God uit Markus 16: 19. “Opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader …” zo belijden wij het met de kerk der eeuwen. Laten wij volhardend de Hemelkoning Jezus Christus alle eer geven.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 17-05-2019

Zondag 19 mei 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 54:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer, Avondmaalscollecte: Stichting Ontmoeting
Oppas: Wilma Nijhof, Jacoline de Jong, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Laten we omzien naar elkaar rondom het Heilig Avondmaal met twee vragen: Waarom was je er wel? Waarom was je er niet? “De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.” Psalm 22:27

Zingen na de dienst: Zondagavond willen we na de dienst weer enkele liederen zingen. Voor de luisteraars thuis volgen hier de nummers uit Weerklank: 77: 1 en 3 – 189: 1, 4 en 6 – 192: 1 en 2 – 196: 1 en 2 – 212: 1, 2 en 6 – 214: 1, 2 en 3. We nodigen iedereen hartelijk uit om te blijven zingen en met elkaar God te loven in ons lied. We hopen op een goede opkomst!

Gemeentegids: De gemeentegids is geactualiseerd en staat op de website. Voor degenen die niet over internet beschikken is een papieren versie beschikbaar. Deze kunt u vinden in de hal op de leesplank.

Verantwoording Kerkrentmeesters: opbrengst collecten maart € 1733, opbrengst collecten april € 1831,98, verjaringsfonds maart € 168, verjaringsfonds april € 222,70, giften via ds. Stehouwer 1 x €10, 1 x € 30 en 2 x € 50, div. giften voor fruitbakjes totaal € 32,50. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
19-05: Zingen na de avonddienst
21-05: Bij de Bron; actie voor de kerk, snoepverkoop
22-05: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6, voorbereiding Annet
22-05: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondag 19 mei is er in de morgendienst zichtbare evangelieverkondiging! Jezus Christus gaf Zijn vlees en bloed “voor het leven van de wereld”. We luisteren naar het Woord van God in beide diensten uit Johannes 6: 25 t/m 59. Wij bidden om diensten voor de eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-05-2019

Zondag 12 mei 2019
09.30 uur: ds. H. van den Belt (Woudenberg) Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. A. de Wit (Besoyen)

Voorzang: v.m. Ps. 121: 4 n.m. Avondzang: 4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Ria Brugmans, Rachel Stehouwer, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Psalm 85 vers 11; ‘Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.’ Een Woord om te delen en een verlangen om te koesteren in het omzien naar elkaar!

Rond het Heilig Avondmaal
Jongeren en ouderen zijn bij deze uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We doen dat aan de hand van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 78 t/m 82. We komen dit keer samen op D.V. woensdag 15 mei om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Hartelijke welkom. Daaraan voorafgaand zal er om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Agenda:
10-05: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
11-05: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Jan Willem
11-05: Oud papier: Hans Molenaar en Teo Hoogendijk
11-05: afsluiting JV
15-05: Censura Morum 19.30 uur
15-05: Bezinningsmoment Heilig Avondmaal 20.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 12 mei zullen, i.v.m. mijn nascholing, twee gastvoorgangers het Woord verkondigen. In de morgendienst bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 19 mei. Wij bidden om diensten tot eer van de Vredevorst Jezus Christus.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-05-2019

Zondag 5 mei 2019
09.30 uur: kand. P.L. van Steenselen (Maasdam)
18.30 uur: ds. J.J. Verhaar (Krimpen aan de IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 73:14
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van de Berg, Marita Brand, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Gedenken en vieren, in deze weken komen die twee dicht bij elkaar. Het omzien naar je naaste, in alle verschillende situaties van het leven, concentreert zich op Jezus Christus. “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (Filippenzen 4:19-20)

Zendingsbussen: De GZB bussen hebben het eerste kwartaal van 2019 € 996,89 opgebracht. Een mooi bedrag wat overgemaakt is naar een Project in Nepal waar Gehandicapten niet echt meetellen in de samenleving. De organisatie INF wil daar samen met christenen een naaste zijn door voorzieningen te treffen en Bijbelstudies te geven voor blinden, doven en mensen in een rolstoel. U leest er meer over op de site van de GZB onder projecten in Nepal.

Paas Sing-ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de Sing-ins van 2de Paasdag. Beide keren mochten we met de bezoekers en het projectkoor zingen van de opstanding uit de dood van Gods Zoon en nadenken over het thema ‘Liefde is …’. Tijdens het zingen werden we muzikaal begeleid door een fantastisch orkest onder leiding van Matthijs Hoogendijk. De opbrengst van de collecte bedroeg totaal € 842, waarvoor hartelijke dank. Ook iedereen, die zich voor deze ochtend heeft ingezet, enorm bedankt voor jullie medewerking. Groet, de Evangelisatiecommissie

Agenda:
04-05: Café de Kroon
08-05: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Sandra, Dorpsstraat 29, voorbereiding Rianne
08-05: Stapeldiner Immanuël en JV
08-05: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding Jelle
08-05: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Bevrijdingsdag D.V. 5 mei zullen, i.v.m. mijn vakantie, twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Op deze dag, waarop wij de opstanding van de Gekruisigde gedenken, wensen we elkaar goede diensten toe!

M.C. Stehouwer