Kerkbode 26-11-2021

Zondag 28 november 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 33:5 n.m. Ps 24:4
Collecten: in beide diensten: 1. HAcoll. : GZB Project Licht op Zuid 2. Kerkbeheer: onderhoud orgel
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27 of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper, Elise Leeuwis en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Tegen de achtergrond van alle verdriet en rouw op ons dorp als ook tegen het rumoer van de tijd waarin wij leven vandaag kwam dit Woord van God op mijn pad. 2 Korinthe 4:16 “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.” … de Heere zij ons allen, jong en oud nabij!

Vanuit de kerkenraad: In de a.s. vacature voor diaken heeft de kerkenraad, na kennis te hebbengenomen van de ingediende namen, het volgende dubbeltal opgesteld: dhr. J. Blok en dhr. B. Kuiper. Op woensdag 24 nov. heeft de verkiezing plaatsgevonden en is
bekend wie er is verkozen. Uiterlijk donderdag 2 dec. zullen dhr. Blok en dhr. B. Kuiper hun beslissing kenbaar hebben gemaakt. Wilt u biddend om de beide broeders heen staan?
De kerkenraad heeft besloten dat de afkondigingen voortaan niet alleen door de ouderling van dienst, maar ook door een diaken kunnen worden gelezen.
In tegenstelling tot wat eerder werd vermeld, blijft de crèche zondagsmorgens in ’t Wingerds hof.

Rondom het Heilig Avondmaal: We gaan niet aan de tafel zitten maar blijven op onze plaats in de bank zoals we dat al eerder deden in de corona-tijd. We proberen ons waar mogelijk te houden aan de Oost-West indeling, de éne wijk komt ‘ s morgens de andere wijk ‘s avonds. Zo kunnen we om en om een lege bank houden en samen verantwoord het Heilig Avondmaal bedienen. Uiteraard kunt u en jij de diensten digitaal volgen waar we trouwens ook vanuit gaan omdat beide diensten één geheel vormen. Jezus Christus is onze dankzegging waardig! We bidden om rijk gezegende diensten.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 1 dec. komen we samen in de kerkzaal waar voldoende ruimte is om afstand te houden, we starten 19.30 uur. We lezen en bespreken het 4e hoofdstuk van ons boek n.a.v. Hand. 9:10-17. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 20,- ontvangen voor de kosten van de kerktelefoon en € 5,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Adventsconcert: Zaterdagavond 11 dec. organiseert stichting MPH een adventsconcert met het thema ‘De Belofte vervult’. Tijdens het programma wordt met koor- en samenzang de voorzegging van de beloofde Messias en Zijn geboorte bezongen. Aan het concert werken musici uit de regio mee en het projectkoor o.l.v. Matthijs Hoogendijk. De avond begint in de kerk om 20.00 uur en is alleen toegankelijk met een vrijkaart en een coronatoegangsbewijs . Bezoekers wordt tevens gevraagd een mondkapje te dragen tot men de zitplaats heeft ingenomen. De kaarten zijn t/m 4 december af te halen bij Teo Hoogendijk. Daarna zijn ze verkrijgbaar bij Nick Blomaard (Tel/WhatsApp: 06- 11134852) of via projecten@stichtingmph.nl

Koken Alpha cursus: De Alpha cursus is vorige week met 2 groepen van start gegaan! Aan het begin van elke avond wordt er met elkaar gegeten, en hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken. Het gaat om de donderdagavond. Wilt u/jij zich hiervoor inzetten, neem dan contact op voor meer info met Hanneke Stolk (06-34673414).

Crèche : In december hopen we de nieuwe oppaslijst te maken. Zit je in groep 8 dan mag je al mee oppassen. We horen graag als je mee wilt gaan draaien in het rooster of juist wilt stoppen. Met vriendelijke groeten Josien 06-11214483 en Mathilde 06-29291944.

Agenda:
30-11: Catechese
01-12: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie van de kerk
01-12: Bijbelgesprekskring: 19.30 uur in de kerkzaal
01-12: Bijbelstudiekring
02-12: Jonge stellenkring​

Ten slotte: D.V. zondag 28 nov. mag zowel ’s morgens als ’s avonds de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. In deze diensten luisteren we naar het Woord van de Heere uit Micha 3 en 4. Voor jong en oud bidden we om rijk gezegende diensten!

M.C. Stehouwer