Kerkbode 02-04-2021

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: Ps. 22:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Zondag 4 april 2021 1e Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: ds. J. Jongejan (H.I. Ambacht) – West

Voorzang: v.m. Ps. 9:1 n.m. Ps. 118:12
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
Oppas: Suzanne de Gier, Rosanne de Jong en Henrike Smits

Maandag 5 april 2021 2e Paasdag
10.00 uur: Sing-in m.m.v. muziekgroep o.l.v. Matthijs Hoogendijk – digitaal te volgen

Omzien naar elkaar: Op dinsdag 23 maart jl. is in de leeftijd van 92 jaar overleden dhr. Cornelis Vink. Boven de kaart getuigt de tekst van Psalm 39:8 “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Wij bidden om deze hoopvolle verwachting en de troost van de Heere voor mevr. Vink-van Dieren, de kinderen en kleinkinderen en allen die in liefde met hen verbonden zijn. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 29 maart te Sliedrecht. Na een rouwdienst waarin we luisterden naar Gods Woord van genade en vergeving uit Psalm 130. Een ieder die met de familie wil meeleven kan dit schriftelijk doen op het hiervoor beschreven adres.
“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.” n.a.v. Rom.11:36. Zo delen Elske en Maarten Baan met ons dat door God aan hen een dochter is toevertrouwd Maria Sophie. Sophie is geboren op woensdag 24 maart en is het zusje van Isah en Josia. We feliciteren het hartelijk en bidden voor dit jonge gezin om wijsheid in de opvoeding van hun kinderen.

Vanuit de kerkenraad: We mogen dankbaar terugzien op een goede digitale gemeenteavond en veel betrokkenheid. Het werk wat Stefanie de Wildt mag doen in de Oekraïne is duidelijk zichtbaar geworden. Ook kunt u de gemeente-avond terugkijken op kerkdienstgemist.nl. D.V. zondag 4 april zal de Diaconiecollecte bestemd zijn voor het werk van Stefanie. Voorbede, geven en meeleven van harte aanbevolen!

Herhaling: Het ligt in de bedoeling van de kerkenraad om ook via e-mail te communiceren met jong en oud in de gemeente o.a. middels een nieuwsbrief. Graag willen we de mailadressen van alle gemeenteleden ontvangen. Wilt u / wil jij actueel geïnformeerd worden vanuit de gemeente? Stuur dan een mail naar: b-nijhof@hotmail.com Allen hartelijk dank.

Belijdeniscatechese: D.V. dinsdagavond 6 april komen we, deels digitaal, weer bijeen en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Agenda:
03-04: Bezinningsmoment in de kerk: 19.30 uur – West
06-04: Belijdeniscatechese: aanvang 19.30 uur

Ten slotte: Voor de kinderen, jonge gezinnen. Kijk eens op de website van de gemeente onder “nieuws” voor mooi materiaal om samen bezig te zijn in de geloofsopvoeding.
Op de avond van Goede Vrijdag D.V. 2 april luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Jesaja 52: 13 t/m Jesaja 53. Met de jongeren van de catechese verbaasden wij er ons al over hoe gedetailleerd de gebeurtenissen uit het leven en lijden van de Heere Jezus al zo lang van te voren voorzegd en beschreven waren. Op de 1e Paasdag D.V. 4 april, op zondag de opstandingsdag (!), luisteren we ‘s morgens samen naar Gods Woord uit Johannes 20:1 t/m 10. Op de 2 e Paasdag D.V. 5 april is er een​ digitale Sing-in waarin we de blijde boodschap van de Opgestane Heer nogmaals mogen horen en bezingen. Rijk gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer