Kerkbode 20-05-2022

Zondag 22 mei 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps 110:1 n.m. Ps. 146:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (verbruikerskosten) 3. H.A. Wycliff
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Henrike Smits en Anna Ruisbroek

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 47:3
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Nadia Vink en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Geestelijke opbouwend omzien naar elkaar gaat volgens Gods Woord op de volgende manier; “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jak.5:16) Ik hoop en bid dat het verlangen mag groeien om zo samen gemeente te zijn. Daaruit vloeit voort dat we ook in alle vrijmoedigheid voor “grote en kleine” dingen voorbede mogen vragen. Als er iemand is die voorbede of dankzegging verlangt dan is dat zeer welkom. Geef het maar aan richting de predikant of kerkenraad a.u.b.

Vanuit de Kerkenraad: Nogmaals delen we hoe we voor nu omgaan met de bediening van het Heilig Avondmaal. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst zal er avondmaalbediening zijn. Vooralsnog gaan we niet aan de tafel en gebruiken we de wijn niet uit één beker maar uit de kleine bekertjes. Iedere avondmaalganger blijft op zijn of haar plek in de kerkbank terwijl we toch om en om één lege bank in de kerk houden zodat de broeders het brood en de wijn kunnen ronddelen. We delen de gemeente niet op in een Oost-West indeling maar vragen het geheel van de gemeente om met elkaar rekening te houden zodat bijvoorbeeld broeders en zusters die alléén maar ‘s morgens naar de kerk kunnen, denk aan ouderen of jonge gezinnen, de ruimte hebben om naar de kerk te komen. We hopen op deze manier iedereen de gelegenheid te geven om aan te gaan, jong en oud en met name degene met een kwetsbare gezondheid. Uiteraard zijn de beide diensten van die avondmaalszondag één geheel en is alles digitaal te volgen. We hopen en bidden dat het gedenken van Christus in het Heilige Avondmaal vruchtbaar mag zijn voor het geheel van Zijn gemeente.

Vrijwillige bijdrage: Geachte Gemeenteleden, in de periode van D.V. 21 t/m 28 mei worden de brieven bezorgd en/of hopen wij bij u langs te komen voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage 2022 t.b.v. de instandhouding van onze kerk. We bevelen deze rondgang in uw aandacht en gebeden aan. Met vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters.

Fruitbakjes: Via de fruitbakjes mochten we de giften van 1x €10,- en 1x €20,- ontvangen. Hartelijk dank.

Zending: De opbrengst van de zendingsbussen €773,60, is overgemaakt naar de kerk in Albanië. Zo dragen we een klein beetje bij aan gemeentegroei aldaar. De opbrengst van de collecte tijdens de Sing in met de Wingerdknopjes was €186,60 waarvoor hartelijk dank! Een hartelijke groet namens de EVC.

Oud papier: In het eerste kwartaal van 2022 is er met het oud papier €511,20 opgehaald voor de jeugdraad. Wij bedanken een ieder hiervoor, die hier aan bijdraagt! Met dit mooie bedrag kunnen er veel activiteiten mogelijk gemaakt worden binnen de clubs, instuif en Kind in de Gemeente.

Kopij kerkbode: I.v.m. Hemelvaartsdag graag uw kopij aanleveren vóór zaterdag 20.00 uur.

Agenda:
25-05: Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondag 22 mei mag er naast de Woordverkondiging ook bediening van het Heilige Avondmaal zijn, wat een rijkdom aan genade. In beide dienst luisteren we samen naar ​Gods Woord uit Markus 5: 21-43. Wil je behouden worden? (vgl. Markus 5 vers 23, 34) Jezus heeft er Zijn leven voor gegeven, verbroken lichaam, vergoten bloed. Ga naar Jezus toe! D.V. donderdag 26 mei gedenken we het heilsfeit dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan. De troonsbestijging van de Zoon van God de Allerhoogste. Daar word je toch blij van? Ken je het groeiende verlangen naar Zijn Koninkrijk? We zien uit naar goede samenkomsten rondom Gods Woord en verwachten het van Hem alleen!

M.C. Stehouwer