Kerkbode 22 maart 2024

Zondag 24 maart 2024

10.00 uur: prop. A. van Eckeveld (Woerden)

18.30 uur: ds. J.H. Menkveld (Giessenburg)

Voorzang: v.m. Ps. 25:1 n.m. Ps. 22:16

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Oekraïne Kimon/Stefanie)

                  2. Kerkbeheer (verbouwing pastorie)

Oppas: Suzanne de Gier en Anna de Haan

Vrijdag 29 maart 2024 – Goede vrijdag

19.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: n.m. Ps. 16:1

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

   Omzien naar elkaar: We danken met de familie Damsteeg dat er kleine stappengemaakt mogen worden in het herstel van Peter! We bidden voor hem en zijn gezin in de weg die ze gaan.

   Doopdienst: Afgelopen zondag mocht de doop bedient worden aan Tiemen Meerkerk en Dieks Stuij.Tiemen kreeg als dooptekst: “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt,zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35).Dieks kreeg als dooptekst: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”(Johannes 6:47). We wensen de doop ouders veel wijsheid en zegen op hun “ja” woord.

   Stille week: Inmiddels zitten we midden in de lijdensweken. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Voorafgaande aan het gedenken van de opstandingsdag van Jezus Christus met Pasen, is er de ‘Stille Week’. Ook dit jaar organiseren we weer de bezinningsmomenten van 25 maart t/m 30 maart in de kerk. Het thema is: “Door het duister naar het Licht”. We nodigen iedereen van harte uit voor deze avonden. Met vriendelijke groeten, de commissie ‘Stille Week’.

   Training ‘Wees mijn getuige’: Raakt u/raak jij wel eens gefrustreerd in je pogingen het evangelie te delen?. Voel jij je schuldig dat je geen betere getuige van de Here Jezus bent?Dit hoeft niet zo te zijn! Het goede nieuws is dat ook u/jij geloofsgesprekken kunt voeren die niet alleen zinvol en effectief zijn, maar ook boeiend en transformerend voor jullie beiden. Leer ook gespreken te voeren zoals Jezus dat deed. In de cursus “Wees mijn getuige” wil Christiaan van Dijk van Operatie Mobilisatie ons toerusten en meer zelfvertrouwen geven in het hebben van geloofsgesprekken met de mensen om ons heen. 

Gedurende de training die drie avonden duurt, zullen we ons focussen op vijf stappen om op een natuurlijke, ongedwongen en zelfs prettige manier een getuige van Christus te kunnen zijn:

Ÿ Opmerken – onze ogen openen voor wat er echt aan de hand is

Ÿ Dienen – het belang van het nemen van initiatief om Gods liefde over te brengen

Ÿ Luisteren – de praktijk om minder te zeggen om juist meer te zeggen

Ÿ Afvragen – leren om onze nieuwsgierigheid aan te spreken en te verkennen

Ÿ Delen – de tijd en plaats voor Gods verhaal

De data zijn: 22 mei / 5 juni / 19 juni. Aanvang: 19.30 uur.

Meld je aan bij Bart van den Berg via de gemeente-app of ouderling3@hervormdwijngaarden.nl Na aanmelding volgt nog verdere gedetailleerde informatie. Iedereen van harte welkom!

   Jeugdraad: Actiemarkt voor Costa Rica: Op vrijdag 12 april van 16.00 tot ong. 19.00 uur is er een actiemarkt voor Costa Rica in en rond de school. Onze clubleden van o.a. De Vuursteen, De Bron en Immanuel, zijn of gaan druk aan de slag om leuke, lekkere en mooie dingen te verkopen. De opbrengst is voor Costa Rica, het  diaconaal project van de HGJB/IZB. Wilt u ook meedoen of heeft u een vraag? Ons actienummer is 0629-192304. Graag een plekje in uw agenda geven: 12april!

   Agenda:

25-03: Stille tijd: 19.00 uur

            Mannenvereniging

26-03: Stille tijd:19.00 uur

            De Vuursteen

27-03: Vrouwenbidstond (loc. Burg. Topstr. 1) voorber. Rianne

           Stille tijd: 19.00 uur

           Bijbelgesprekskring: 19.30 uur (bovenzaal ’t Wingerdshof)

28-03: Bezinningsmoment: 19.30 uur

           Immanuel

   Ten slotte: Namens de kerkenraad wensen we u een goede week van bezinning in de stille week voor Pasen.

Hartelijke groet,

                                 De kerkenraad

Zondag 21 januari 2024

10.00 uur: kand. W. Wiersma (Sliedrecht)

18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps 18:vz  n.m. Ps. 141:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Uganda-Child Restoration Outreach) 2. Kerkbeheer (verbouwing pastorie)

Oppas: Mathilde van Os, Anna de Haan en Maaike de Haan

   Bijbelgesprekskring: De datums van de bijbelgesprekskring voor het nieuwe jaar zijn 24 januari, 21 februari, 27 maart en 1 mei. Van harte welkom om aan deel te nemen. De avonden starten om 19.30 uur in het ’t Wingerds hof onder begeleiding van Marinus Boot.

   Evangelisatiecommissie: Het laatste kwartaal van 2023 is er € 1153,36 gespaard voor maaltijden en bijbels voor Romakinderen. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar dit project. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage! Een hartelijke groet van de EZC. 

   “Verander uw blik”:  € 3180, = hebben we het afgelopen half jaar binnengehaald met het inzamelen van oud ijzer. Er was veel aanbod, vanuit Wijngaarden en (soms verre) omstreken, waarvoor hartelijk dank! Het geld is bestemd voor Jorge en Mariëtte Rojas, die met hun gezin in Guatemala wonen en werken en daar op allerlei manieren bezig zijn met zending en ontwikkeling. Ook namens hen: dank voor uw betrokkenheid! Een hartelijke groet van het oud-ijzer team: Jelle,

Jan Willem en Hanneke.

   Week van gebed: Maandag 22 t/m zaterdag 27 jan. is weer de week van gebed in de kerk. We bidden met elkaar rondom het thema “Gebed voor eenheid”. Iedereen is van harte welkom we beginnen om 19.30 uur.

   Agenda:

20-01: Instuif

21-01 t/m 28-01: Week van gebed

22-01: Vrouwenvereniging

23-01: Catechese

23-01: de Vuursteen

23-01: Jeugdraadvergadering

24-01: Vrouwenbidstond: Oosteinde 7, voorber. Hanneke

24-01: Bij de Bron

24-01: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur in ’t Wingerds hof

25-01: Immanuel   

   Ten slotte: Dankbaar kijken we terug op de herbevestigingsdienst van afgelopen zondag. Dankbaar dat de kerkenraad vervuld mag blijven en dat de broeders weer de vrijmoedigheid hebben mogen ont-vangen om hun nieuwe termijn in te gaan. Ze mochten bemoedigd worden door de woorden uit

Johannes 1 vers 37b: “En zij volgden Jezus.” Bid ook voor hen dat zij de kracht en wijsheid mogen ontvangen van onze Hemelse Vader, zodat ze hun werk vol liefde en trouw mogen doen, en Hem

volgen.

Hartelijke groeten,

De kerkenraad.

kerkbode 12 januari 2024

Zondag 14 januari 2024

10.00 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)  

18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 141:1 n.m. Ps. 36:2

Collecten: in beide diensten: 1.  Diaconie 2. Kerkbeheer (kosten opknappen kerkplein) 3. Kerkbeheer  

Oppas: Suzanne de Gier en Rosanne de Jong

   Herbevestiging ambtsdragers: In de ochtenddienst van 14 jan. zullen de volgende broeders worden herbevestigd.Ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof, ouderling Bart van den Berg, en diaken Theo Aantjes.

   Verhuisbericht: We ontvingen een verhuisbericht van Harwin en Margreet Meerkerk-Stuij. Na een tijd in de stacaravan gewoond te hebben is hun nieuw gebouwde huis af. Wijngaarden. We wensen hen van harte Gods Zegen in hun nieuwe woning.

Belijdenis catechese: Vanuit onze gemeente volgen er 2 personen belijdenis catechese in
Molenaarsgraaf. Zie het stukje in deze kerkbode bij Molenaarsgraaf.

Bedankt: Wij willen u allen hartelijk bedanken voor alle kaarten met kerst en voor al het medeleven rondom het ziek zijn van Maarten. Wij wensen u Gods zegen toe voor 2024. Groeten, fam. Boot.

   Oliebollenactie: Op vrijdag 29 dec. is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Er zijn op deze dag veel appelbeignets en oliebollen gebakken en verkocht. De netto-opbrengst van € 2.850,- is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Alle medewerkers en klanten heel hartelijk dank. Ook in 2024  hopen wij weer de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie te kunnen organiseren. Het Rommelmarktcomité.  

   Zingen na de dienst as zondag: We gaan de volgende liederen uit Weerklank zingen:

354 alle 3, 418 1 en 4, 430 alle 4, 432 alle 2, 440 alle 3, 359 alle 4. Iedereen hartelijk welkom om op deze manier God groot te maken.

   Mannenvereniging: 15 jan. is er weer een mannenvereniging avond. We behandelen dan het onderwerp uit MANkracht van november. De inleiding van ds. Van der Veen is verzet naar de verenigingsavond van 12 februari. Belangstellenden hartelijk welkom. De avond begint om 19.45 uur in de bovenzaal van ‘t Wingerds hof.

   Ouderenmiddag: A.s. woensdag 17 jan. is er om 14.45 uur weer een ouderenmiddag in ’t Wingerds hof. Mw. Molenaar van Woord en Daad hoopt ons over hun werk te komen vertellen. Dhr Boot verzorgt weer de meditatie.  Wilt u opgehaald worden, bel dan Arja Kraaijeveld 06-42474804. We hopen weer op een fijne middag met elkaar en neem gerust eens iemand mee.

   Agenda:

13-01: WoW om 07.30 uur in de schuur van Piet, leiding Lenaart Vlies

13-01: Rommelmarkspullen inleveren tussen 10.00-12.00 uur

13-01: Oud papier (Wessel v.d. Berg en Johan Brandwijk)

14-01: Zingen na de avonddienst

14-01: JV

15-01: Mannenvereniging

16-01: Catechese

17-01: Ouderenmiddag

17-01: Bijbelstudiekring

  Ten slotte: Naar aanleiding van de preek van zondag avond. Buigt u uw knieën nog deze week voor het slapen gaan voor onze Heer en Heiland?

Hartelijke groeten,

De kerkenraad .

kerkbode 22 september 2023

Zondag 24 september 2023|
09.30 uur:  ds. T.J Korten (Boven-Hardinxveld)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 75:1  n.m. Ps. 1:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad)  2. Kerkbeheer (startweek) 3. Kerkbeheer. U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marit de Groot en Ellis Kuiper

   Omzien naar elkaar: We mochten zondag voorbede doen voor Piet van Herwijnen. Zijn bloedwaarden zijn nog aan de lagekant. Als deze omhoog gaan kan de volgende kuur doorgaan. Het blijft een spannende fase waarin Piet en Corrie in zitten, maar ze mogen ook dankbaar inzien dat ze steun en kracht krijgen van onze Hemelse Vader. Ook bidden we voor alle ouderen die thuis of elders verzorgd worden. Zo denken we aan mevr. Brandwijk-Bouwman die in Yulius verzorgd wordt. Bemoedig elkaar daarom en bouwt de een de ander op, zoals u trouwens al doet. 1 Thessalonicenzen 5:11.
 De Vuursteen: 19 sept. is de nieuwe club De Vuursteen van start gegaan onder leiding van Nadia Vink en Elise Leeuwis. Deze club is voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Deze avonden vinden om de twee weken plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 in basisschool de Zaaier. Zit je in groep 5 en of 6 dan ben je van harte welkom!!! 
  Vakantie Bijbel-club: We zijn als VBC commissie al druk bezig met de voorbereidingen voor de VBC op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober. Zetten jullie deze datum alvast in de agenda? Verdere informatie volgt.

Agenda:
24-09: JV
25-09: Vrouwenvereniging
26-09: Catechese
27-09: Vrouwenbidstond
27-09: Bij de Bron
27-09: Bijbelgesprekskring
  Ten slotte: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Afgelopen zondag mochten we stil staan bij het lijden en sterven van onze Verlosser door middel van het Heilig avondmaal. Laten we dan allen, zoals tijdens de dienst opgeroepen werd, het licht wat schijnt laten reflecteren in ons leven. En vandaar uit iedere week weer de nieuwe week in gaan.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 15 september 2023

Zondag 17 september 2023
09.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal

Voorzang: v.m. Ps. 60:7  n.m. Ps. 81:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Marokko) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
Heilig Avondmaal collecte: Stichting ontmoeting
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Gerjan de Groot en Lennard de Groot

    Diaconie collecte: De collecte voor de diaconie zal zondag bestemd zijn voor de noodhulp en de slachtoffers van deaardbevingsramp in Marokko.

   Heilig avondmaal: De vieringen zullen in de morgen en avonddienst op dezelfde manier gehouden als de voorgaandevieringen. In de ochtenddienst aan de tafel, en in de avonddienst in de banken. Voor degenen die in de avonddienst aangaan willen we vragen zoveel mogelijk in de voorste banken plaats te willen nemen.

   Zingen na de dienst: Na de avonddienst mogen we de Heere groot maken en elkaar bemoedigen door het zingen van liederen uit Weerklank. De volgende nummers hopen we te gaan zingen: 242: alle3 / 267: 1, 2, 3 en 6 / 443: hele lied / 438: alle 3 / 237: 1 en 2 / 356: alle 4.  Blijft u/ jij ook? Zingen maakt blij!

   Rommelmarkt: De netto opbrengst van de afgelopen Rommelmarkt is €10.922,00.  Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Op zaterdag 30 december hopen wij weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te organiseren.

   Mannen- en vrouwenvereniging: D.V. 18 september a.s. hopen we als mannen- en vrouwenvereniging de gezamenlijke openingsavond te houden. De inleider is Marinus Boot uit Nieuw-Lekkerland. Hij heeft als onderwerp: “Uw Koninkrijk kome”, waarbij verbinding wordt gelegd richting de verenigingsavonden. Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Grote zaal van ’t Wingerds hof. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

   Start Bijbelstudiekring: 20 september start Bijbelstudiekring. 1 x per 2 weken komen we bij elkaar, op woensdagavond, 20:00 uur. Een nieuw seizoen is een mooie kans om aan te sluiten, iedereen is welkom! We gaan aan de slag met het boekje : “Jesaja, het vijfde evangelie” van dr. J. Dekker. De eerste avond is een algemene inleiding op het onderwerp, en zullen we inventariseren wie er een boekje wil. Locatie: fam. Stolk, (06 34673414)

    Agenda:
17-09: Zingen na de avonddienst
18-09: Mannen- en vrouwenvereniging, aanvang: 19.45 uur in ’t Wingerds hof
20-09: Bijbelstudiekring om 20.00 uur, locatie: Dorpsstraat 18

   Ten slotte: Na een gezellige opening van het winterwerk en een duidelijke boodschap tijdens de start op zondag, willen we alle leiding, vrijwilligers, clubs en verenigingen Gods zegen toewensen op hun werk binnen de gemeente en dat we als gemeente vrucht mogen dragen in Hem verbonden.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.