Kerkbode 03-02-2023

Zondag 5 februari 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding H.A.)
18.30 uur: ds. C.H. Buitink (Waardenburg)

Voorzang: v.m. Ps 15:1 n.m. Ps. 49:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Scharlaken koord) 2. Kerkbeheer 2.
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Jl. zondagmorgen mochten Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver hun belijdenis-jawoord uitspreken. Zij kregen met de zegen van God de volgende Woorden mee; Liesbeth: “Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” uit Galaten 4:6 en Petra: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” uit Romeinen 8:15. Wij bidden om Gods voortdurende nabijheid voor deze nieuwe lidmaten.

Rondom het Heilig Avondmaal: D.V. zondag 12 febr. gedenken wij het verlossingswerk wat onze Heere Jezus Christus heeft bewerkt aan het kruis op Golgotha. In de morgendienst hopen we dat weer te doen zittende aan de avondmaalstafel vóórin de kerk. In de voortgezette bediening, tijdens de avonddienst, doen we dat staande in de bank en worden brood en wijn rondgedeeld op de plaats waar een ieder zit in de kerk. Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning op het sacrament van het Heilig Avondmaal D.V. donderdag 9 febr. om 20.00 uur. in de bovenzaal van de kerk. Voorafgaande zal er Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Bijbelgesprekskring over Openbaring: Nog één keer komen we samen D.V. woensdag 8 febr. om 19.30 uur in ’t Wingerds hof. We behandelen nu het 5e hoofdstuk uit het boekje deze keer n.a.v. Openbaring 8 en 9. Hartelijk welkom!

Stapeldiner: D.V. donderdagavond 23 febr. hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren. De maaltijd willen we samen met u afsluiten! Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofgerecht met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hans Blok. Op de flyer bij de kerkbode vindt u meer informatie.

Agenda:
05-02: JV
06-02: Mannenvereniging
07-02: Catechese
08-02: Bijbelgesprekskring, aanvang: 19.30 uur in ’t Wingerds hof
08-02: Bij de Bron
08-02: Bijbelstudiekring
09-02: Censura Morum, 19.30-20.00 uur in de consistorie
09-02: Bezinning Heilig Avondmaal, 20.00 uur in bovenzaal kerk
09-02: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 5 febr. luisteren we samen naar Gods Woord uit Psalm 51. In deze dienst lezen we het 1e deel van het avondmaal formulier met daarin deze frase; “Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, …”. Maar wat is dat eigenlijk “verootmoediging”? Laten wij ons ook hierin leiden door de Geest? We zien uit naar een eredienst tot opbouw van Gods gemeente en tot eer van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer