Kerkbode 04-03-2022

Zondag 6 maart 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:1 n.m. Ps. 22:16
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Woensdag 9 maart (Biddag)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
Voorzang: v.m. Ps. 81:12 n.m. GdH:5
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer (biddagcollecte)
Oppas: Elske Baan, Marit de Groot en Siem Kuiper

Omzien naar elkaar: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:2-5. Bid voor Israël en
de volkeren. Uw Koninkrijk kome!

Van de kerkenraad: De nieuwe wijkindeling voor het pastoraat zal via de nieuwsbrief verspreid worden. Zo weet iedereen welke ouderling bereikbaar is, ook op de website kun je dit terugvinden.

Toerusting en bezinning voor de (geloofs)opvoeding: In samenwerking met Basisschool de Zaaier en de HGJB wordt er op DV dinsdag 15 maart een toerustingsavond verzorgd voor alle (groot)ouders die met de (geloofs)opvoeding bezig zijn. Iedereen is uitgenodigd dus reserveer deze avond, bemoedig elkaar en neem elkaar mee. Volgende week volgt meer informatie.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er 1x € 50 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Lijdenstijd en Stille week: We leven in de Lijdenstijd toe naar het Paasfeest. Een periode van bezinning en verstilling. Als werkgroep denken we na over de invulling van de Stille Week (11-16 april). Drie avonden zal de kerk open zijn voor Stille tijd en op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten. Dit jaar willen we graag jong en oud stimuleren om ook in de weken vóór de Stille week extra tijd te nemen voor Bijbellezen en gebed. Een idee is om in deze periode keuzes te maken om dingen juist wel of niet te doen. Eer de Heere door Hem te gehoorzamen en goed te doen aan je naaste. Lees hierover meer in Jesaja 58. Ook kun je ervoor kiezen om een dag te vasten of een tijd bijv. geen sociale media te bekijken. Investeer die tijd in de ontmoeting met de Heere God. Ter voorbereiding kun je hierover lezen in Mattheüs 6: 16-18.
In de Lijdenstijd plaatsen we regelmatig een Bijbelleesrooster. Hierin gaan we ‘met het Woord onderweg naar Pasen’. Laten we ons verwonderen over de vervulling van Gods profetieën en beloftes. De Heere Jezus kwam voor u en jou. Hij doet wat Hij beloofd.
Werkgroep: Jannie, Carin en Sandra.

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bijbelleesrooster om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. Tussen haakjes staat de tekst die aansluit bij het thema.
Zo 1 Korinthe 15: 1-11 (vers 3 en 4)
Ma Genesis 3: 1-24 (vers 14 en 15)
Di Genesis 22: 1-19 (vers 7 en 8)
Wo Psalm 69: 1-37 (vers 22)
Do Jesaja 40: 1-11 (vers 3)​
Vr Zacharia 9: 9-17 (vers 9)
Za Job 19: 21-29 (vers 25)

Agenda:
07-03: Vrouwenvereniging

Ten slotte: Op de 2e lijdenszondag D.V. 6 maart mag in de morgendienst het sacrament van de Doop ons wijzen op de reiniging van zonden door het volbrachte werk van Christus. In de
verkondiging luisteren we naar Gods Woord uit Markus 4:21-34. Op Biddag D.V. woensdag 9 maart zijn in de morgendienst ook de basisschool leerlingen weer in de kerk, wat fijn! Het thema in deze dienst zal zijn “blijven bidden” n.a.v. de geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil uit Daniël 6. In de avonddienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 14:1-11 waarmee we ons biddend concentreren op het lijdenswerk van Jezus Christus. We bidden om gezegende diensten tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente omdat “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,” Filippenzen 3:20.

M.C. Stehouwer