Kerkbode 10-09-2021

Zondag 12 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 19:5 n.m. Ps. 16:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer H.A. collecte: Trans World Radio
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink, Saskia de Jong en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Jl. 31 augustus is geheel onverwachts overleden Jan Aantjes in de leeftijd van 62 jaar. Wat een aangrijpend bericht voor iedereen die het hoorde. We bidden voor zijn vrouw Bep Aantjes-van Muilwijk, voor haar kinderen en kleinkinderen in deze verdrietige dagen. Afgelopen dinsdagmiddag is in besloten kring de afscheidsdienst gehouden waar we stilstonden bij het Woord van de Levende God uit Psalm 121. Hij is de Bewaarder waarvan elk mensenkind, in alle omstandigheden van het leven, hulp verwachten mag. Sla je ogen maar op naar Jezus! We bidden dat de Overwinnaar van de dood de bedroefde familie bij voortduur genadig nabij zal zijn.
Jl. woensdag 8 september mochten Piet en Ria Booij-Broer, gedenken 55 jaar getrouwd te zijn geweest. Wij feliciteren hen hartelijk, samen met allen die hen lief zijn. In voor en tegenspoed is de Heere getrouw geweest. Psalm 130:5 “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.” De Heere zij u beiden genadig nabij.

Belijdenis doen?: Lees eens biddend 1 Timoteüs 3 vers 6 … overweeg je om belijdenis te gaan doen dan ben je hartelijk welkom predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 september hopen we in dit nieuwe seizoen te starten in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar we alle ruimte hebben om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “De gereedschapskist van de Heilige Geest” van ds. M.M. van Campen, uitgeverij Groen. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik het materiaal op tijd kan bestellen. Opgave via mail: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Iedereen is voor het eerst of opnieuw hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 30,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Opbrengst Rommelmarkt: De Rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft € 12.200,- netto opgebracht. We kijken terug op een gezellige dag met een mooie opbrengst. Onze hartelijk dank gaat uit naar alle medewerkers en de sponsors van de tent. Eind december van dit jaar hopen we weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te kunnen organiseren. Hopelijk tot dan. Het Rommelmarktcomité

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 25 en 26 sept. hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!

Ten slotte: In zowel de morgen- als de avonddienst D.V. zondag 12 sept. mag het sacrament van het Heilig Avondmaal ons richten op de éne Middelaar Christus Jezus, Hij die Zijn leven gaf als losprijs voor allen (1 Tim. 2:5-6). We luisteren in deze diensten samen naar Gods woord vanuit 1 Timotheüs 3. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer