Kerkbode 21-01-2022

Zondag 23 januari 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. R.P. Hoogenboom (Woerden) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 42:5 n.m. Ps. 42:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie in Oekraïne) 2. Kerkbeheer (kerkplein)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurrian Bakker en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Psalm 27:14 “Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” Deze prachtige tekst spreekt van verwachting en hoop, van de nabijheid van de Heere. Psalm 27 vers 14 was de belijdenis tekst van mevr. Pietertje Leeuwis-de Wit. Zij overleed jl. 14 januari in de leeftijd van 85 jaar. Donderdag 20 januari is zij na de rouwdienst in de kerk, waarin we stilstonden bij Gods Woord uit deze Psalm 27, begraven op de begraafplaats aan het Oosteinde te Wijngaarden. We bidden voor de kinderen en kleinkinderen van mevr. Leeuwis, dat zij hun troost en verwachting bij de Heere mogen zoeken en vinden. De God van het verbond zij deze rouw dragende familie nabij.

Scriba: Op de kerkenraadsvergadering is J.C. van Os gekozen als scriba. De kerkenraad is dankbaar en blij dat hij zich beschikbaar heeft gesteld. Daar het takenpakket van een scriba veelomvattend is, is er besloten om enkele taken te verdelen. Zo wordt M. Wervenbos preekbeurtenvoorziener en zal hij de contacten blijven onderhouden met voorgangers en de kosters, organisten en anderen informeren over de ontvangen orde van dienst.
Scriba: dhr. J.C. van Os Email: scriba@hervormdwijngaarden.nl

Ouderenmiddag : Vanwege de coronaregels gaat de creatieve middag op 26 jan. niet door, maar we gaan dit verzetten. Toch willen we een invulling geven aan deze middag, maar dan in de kerk, die u ook online kunt volgen. Komen mag natuurlijk ook. We beginnen om 14.45 uur. Hartelijke welkom. Groeten van Anja Vink en Rianne de Groot.

Wingerdknopjes: Beste kinderen, zit je op de basisschool en hou je van zingen? Kom dan naar ons kinderkoor. Elke dinsdag van half vier tot half vijf in het Wingerds hof. Samen zingen, dat maakt blij!

Oud ijzer : Het 2e halfjaar van 2021 hebben we met het inzamelen van oud ijzer €1880,- opgehaald. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat we met de actie zijn begonnen, en het is fijn om te merken dat de betrokkenheid groot is en de opbrengst stijgt. We willen iedereen bedanken die hieraan bijgedragen heeft ! Met het geld steunen we het werk van Jorge en Mariette in Guatemala. Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Agenda:
25-01: Catechese
26-01: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur in de kerk

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. 23 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Markus 2: 14 t/m 22. In deze dienst mogen ambtsdragers (her)bevestigd worden en nemen we afscheid van broeders uit de kerkenraad. Wat is de Heere trouw en goed voor Zijn gemeente! Laten we biddend toeleven naar de zondag, met verwachting van de leiding van Gods Geest, om als gemeente samen te komen tot eer van God.

M.C. Stehouwer