Kerkbode 28-01-2022

Zondag 30 januari 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost (Kind in de Gemeente dienst)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 119:5 n.m. Ps. 119:17
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (insth. predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot en Rosanne de Jong

Omzien naar elkaar: Markus 2:17 “En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” Laten wij naar elkaar omzien zoals Jezus Messias heeft gedaan!

Kerkenraad: In dankbaarheid hebben we jl. zondag afscheid genomen van de broeders Martin Wervenbos en Wim de Haan. Hierbij deel ik ook de teksten de meegegeven zijn aan de bevestigde nieuwe ambtsbroeders.
Ouderling Bart van den Berg: “Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.” Hebr. 10:35-36.
Diaken Hans Blok: “Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,” Kol. 1:9-10.
Ouderling Wim Stuij: “Daarom, mijn geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd
overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 1 Kor. 15:58.
Ouderling Kerkrentmeester (scriba) Jan van Os: “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.” Kol. 3:23-24.

Kind in de Gemeente dienst : Zondagmorgen 30 jan. is er weer een KIG. Het is dit keer een speciale dienst omdat Fleur Nijhof gedoopt hoopt te worden. We willen in deze dienst stilstaan bij Mattheus 6:25-34, over wat het betekent om in de Naam van God de Vader gedoopt te worden. De gezinnen (met kinderen van de basisschoolleeftijd) hebben een verwerking ontvangen en de ouders een handreiking in dagboekvorm om met de kinderen in gesprek te gaan over de doop en de betekenis daarvan. Wij hopen jullie te ontmoeten.

Jeugd in de Gemeente dienst: Volgende week zondagavond 6 febr. wordt er weer een JIG georganiseerd. Met elkaar zullen we nadenken over het thema: “Wie drinkt zal leven.” Henk Jan Leijendekker uit Uitwijk zal deze dienst spreken. De dienst begint om 18.30 uur. Van harte welkom!

Giftenverantwoording:
Collecten: Verjaringsfonds
September € 1775,70 € 181,00
Oktober € 2503,10 € 175,05
November € 3044,02 zie dec.
December € 3136,25 € 415,00
Dank voor al uw giften

Agenda:
02-02: Vrouwenbidstond
02-02: Collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 30 jan. luisteren we in de morgendienst samen naar Gods Woord vanuit Mattheüs 6:25 t/m 34. In deze Kind in de Gemeente dienst mag het sacrament van de Doop bediend worden, wat een rijkdom aan zichtbare genade! Visueel onderwijs is wat de Heere geeft in het teken en zegel van Zijn verbond. In de avonddienst luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Markus 2: 23 t/m 3:6. Laten wij volhardend gericht zijn op de Koning van Gods Koninkrijk en daadwerkelijk samenkomen voor de eer van Zijn Naam.​

M.C. Stehouwer