Kerkbode 05-06-2020

Zondag 07 juni 2020
09.30 uur: ds. L.W. den Boer (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps.134:2 n.m. Ps. 135:2
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Open Doors) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: geen oppas.

Omzien naar elkaar: In de maand juni wordt het pastorale werk weer (actiever) opgepakt na velerlei telefonische contacten. Voor allerlei bezoekwerk, met in achtneming van de gezondheids-richtlijnen, kunt u mij zoals vanouds weer via de gebruikelijke wegen contacten. Telefonisch: 0184-701409 of per mail predikant@hervormdwijngaarden.nl

Prediking: Naar aanleiding van de preek jl. zondag 1e Pinksterdag, over de vernieuwing van ons denken door de Heilige Geest, las is een mooi stukje uit: coronavirus en Christus, John Piper: “Wat houdt bekering eigenlijk in? Het woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt wijst op een verandering van ons hart en ons denken. Het gaat niet om een oppervlakkige verandering van mening, maar om een complete vernieuwing van ons denken, waardoor we God en Jezus gaan zien zoals Ze zijn en Hen als onze grootste schat beschouwen. Jezus beschrijft deze verandering als volgt: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.’ (Mattheüs 22:37) ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.’ (Mattheüs 10:37) Met andere woorden: de belangrijkste verandering die de bekering van ons vraagt, is dat we met alles wat in ons is God gaan liefhebben en dat Jezus ons dierbaarder wordt dan alle mensen van wie we houden.”
Overigens zijn reacties, leeservaringen en of vragen over de prediking nog steeds hartelijk welkom. De preekstof is wekelijks te vinden onder “tenslotte” en de lijn van de vervolgstof uit Hebreeën is logisch.

Hervatten kerkdiensten: Nu de coronamaatregelen worden versoepeld heeft de kerkenraad volgens richtlijnen van de PKN en het RIVM een plan opgesteld. Het is bij deze kerkbode gevoegd. De kerkenraad wil het gemeenteleven gaande houden en er tegelijkertijd zorg voor dragen dat het virus niet verder wordt verspreid. Zo is er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Enkele aangewezen zangers (m/v) zingen, terwijl u de woorden meeleest. Belangstellenden kunnen zich melden bij Jurian Bakker (06-11924301) of Jan van Os (06-40552094), die dan een rooster opstellen. Iedereen heeft in dezen niet alleen een eigen verantwoordelijkheid om verstandig met de maatregelen om te gaan, maar ook voor de andere kerkgangers! ‘t Wingerds hof is beschikbaar als uitwijklocatie als te veel gemeenteleden zich melden bij de kerk en voor jonge gezinnen om kerkgang te verbinden met kinderoppas. Van ouders met jonge kinderen horen we dat het volgen van de dienst een uitdaging is en de dienst thuis lastig te volgen is. De kerkenraad is dankbaar dat er, hoe beperkt ook, weer een dienst gehouden kan worden met gemeenteleden in de kerk.

Agenda:
05-06: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondagavond 7 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 5:11 t/m Hebreeën 6. Dit zal de eerste preek worden van een tweeluik uit dit ernstige en tegelijkertijd bemoedigende deel. We bidden om de verheerlijking van Gods Naam in beide diensten en in het leven van een ieder van ons persoonlijk.

M.C. Stehouwer