Kerkbode 08-07-2022

Zondag 10 juli 2022

09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)

18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 17:3  n.m. Ps. 27:3

Collecten:  v.m. 1. Kerkbeheer (instandh. predikantsplaats) 2. Kerkbeheer  n.m. 1. Diaconie 

2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jurian Bakker, Marit de Groot en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar: We leven in een gebroken en onrustige  wereld. Wat komt er veel op ons af. Mogen we de komende vakantie periode God niet vergeten maar dichtbij Hem blijven. Zoals we ook afgelopen zondag bemoedigend mochten worden dat God ons niet loslaat.

Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende vakantie periode toe.

   Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

   Kerkbode 2 weken zomer-editie: Voor de kerkbode van 22 juli, die voor 2 weken uitkomt, dient de kopie ingeleverd te worden uiterlijk vrijdag 15 juli vóór 17.00 uur. Hartelijk dank.

   Dabar: Op 26 juni zijn er briefjes uitgedeeld voor boodschappen en vraag om spullen voor de Bingo. U/jij kunt dit op zondag inleveren bij de kerk, maar mag ook bij ons thuis, Westeinde 32.

Vergeet u zich niet op te geven voor de opbouw van de camping 12 juli om 18.30 uur?

Mocht u/jij deze avond niet kunnen, maar wil u/jij wel helpen, dan kan het ook op een andere avond. Schoonmaken is op 13 aug. vanaf 9.00 uur. Alvast bedankt. Namens de commissie, Rianne de Groot.

   Oud ijzer: Het afgelopen half jaar heeft de inzameling van oud ijzer het prachtige bedrag van 

€ 2190,- opgebracht. Het blijft verbazend dat je met afval en afgedankt materiaal zoveel geld kunt ophalen. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken voor de betrokkenheid! Die betrokkenheid is er ook op het werk en leven van Jorge en Mariëtte met hun gezin in Guatemala, voor wie het geld bestemd is. Mariëtte deelt via de app van de vrouwenbidstond regelmatig foto’s, berichten en gebedspunten, en leest ook de berichten over Wijngaarden. Zo is er onderlinge verbondenheid, en zijn we allemaal onderdeel van Gods wereldwijde Kerk, waarin bidden voor en met elkaar een belangrijke plaats inneemt. Bidt u mee? Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk.

    Agenda: 

09-07: Oud papier (Piet van Driel en Jan de Haan)

   Ten slotte: D.V. zondag 10 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. “Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de  HEERE.” Klaagliederen 3:21-26. Komen we met deze verwachting in de diensten dan mogen we grote dingen verwachten!

M.C. Stehouwer