Kerkbode 13-12-2019

Zondag 15 december 2019
10.00 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 39:5 n.m. LvZ:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB najaarscollecte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Jacoline de Jong, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Jl. zondag 1 dec. is in Waerthove te Sliedrecht overleden in de leeftijd van 81 jaar dhr. Willem van Wijngaarden. We leven mee met Lenie, haar dochter en schoonzoon Anneke en Jan en met haar kleinkinderen. Tijdens de uitvaart, die vrijdag 13 dec. plaatsvond, mocht het Evangelie van troost en bevrijding klinken vanuit Psalm 116. We zongen berijmd: “God heb ik lief, want die getrouwe HEER. Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.” Na de dienst hebben we dhr. van Wijngaarden begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats te Wijngaarden. We bidden om troost en Gods nabijheid voor Lenie en voor allen die in rouw en verdriet zijn.
Jos Oskam heeft van de dokter te horen gekregen dat er een nieuwe tumor in zijn hoofd is gegroeid. Zeer groot zijn de zorgen ook al wordt er een poging ondernomen om deze ontwikkeling te remmen. Wij bidden voor Jos en Karin, hun kinderen Carlijn en Bram, om Gods kracht en nabijheid, troost en bescherming. De Heere zij hen en allen die in liefde met hen verbonden zijn, vertroostend nabij.

Omzien naar elkaar: Juist ook om in deze dagen het omzien naar elkaar te stimuleren delen we de namen van (oud)gemeenteleden, die elders in verschillende tehuizen wonen: Mevr. J. Vink-de Gier kamer 110 en mevr. P. de Kluiver-Smits kamer 111 in Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC Bleskensgraaf. Dhr. Klaas Weiland in Crabbehof afd. Cypres kamer 6, Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP Dordrecht. Mevr. L. van der Heijden-van der Hel kamer 328 in Overslydrecht, Scheldelaan 3, 3363 CK Sliedrecht. Dhr. D. Oskam in Avondlicht afd. Perengaarde kamer 8, Biermanlaan 2, 4171 DG te Herwijnen.

Ambtsdragers verkiezing: Op de verkiezingsbijeenkomst van 3 dec. j.l. zijn de volgende broeders verkozen in de aanstaande vacatures van ouderling: in de vacature J. Oskam: J.W. Stolk, Dorpsstraat 18 en in de vacature J.M.A. Bakker: W. de Groot, Dorpsstraat 8. Bij verschijning van deze kerkbode zal hun beslissing bekend zijn. Wilt u hen in uw voorbeden gedenken?

Verantwoording Kerkrentmeesters: opbrengst collecten nov. € 1506,84. Opbrengst verjaringsfonds nov. € 209,20. Iedereen hartelijk bedankt.

Vacatures jeugdwerk: Ja, er is weer een kans om als leidinggevende aan de slag te gaan in het jeugdwerk! Ben jij beschikbaar om te werken in het Koninkrijk? Er is plaats bij de Club “Bij de Bron” als leidinggevende van tieners tussen de 10-12 jaar. Of bij jeugdclub Immanuel als leidinggevende van tieners tussen de 12-16 jaar. Daarnaast zoeken we nog iemand voor de (taak van) penningmeester van de jeugdraad. Als leidinggevende mag je per seizoen 10 tot 20 avonden meedraaien, waarbij je je gaven en talenten mag inzetten om de liefde van God door te geven aan onze jongeren. Benieuwd? Vraag Suzanne de Gier, Bart Nijhof, Mathilde van Os of Jurian Bakker voor meer informatie of naar de mogelijkheid om een avond mee te draaien om de sfeer te proeven. Van harte welkom!

Elisabethbode: Begin volgende week willen we huis aan huis de Elisabethbode rondbrengen met daarop een Kerstgroet van de kerk en een uitnodiging voor de diensten op Eerste en Tweede Kerstdag. Gemeenteleden, die hieraan willen meewerken, kunnen zich melden bij Teo Hoogendijk (tel. 06-15180678). Hartelijke groet, de CZE.

Instuif: Beste jongens en meiden op 14 dec. gaan we bowlen en daarna langs de Mac. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944 we verzamelen 19.15 uur bij het Melkmeisje kosten zijn €3,- p.p. groetjes de Instuif leiding.

Agenda:
14-12: Mannenbidstond WoW; aanvang 07.30 uur, loc. Westeinde 4, leiding Jelle
14-12: Oud papier (Teo Hoogendijk en Simon Stuij)
14-12: Instuif
14-12: Kerstzangavond in de kerk; aanvang 19.30 uur
15-12: Kerstprojectkoor
15-12: JV
16-12: Mannen- en vrouwenvereniging
18-12: Passage
18-12: Bijbelstudiekring; aanvang 20.00 uur, loc. Dorpsstraat 18, voorber. hfst. 5 Anita
19-12: Bij de Bron

Ten slotte: Op de 3 de Adventzondag DV 15 dec. luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 22: 1-14. “En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus” (Rom.15:5). Gezegende diensten toegebeden!

M.C. Stehouwer