Kerkbode 13 augustus 2021

Zondag 15 augustus 2021

09.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen (Veenendaal)

18.30 uur: prop. H. Russcher (H.I. Ambacht) 

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 56:6 n.m. Ps. 108:1

Collecten: in beide diensten: 1. diaconie  2. kerkbeheer 3.kerkbeheer (extra collecte)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

  Omzien naar elkaar: Krijn Kuiper mocht weer uit het ziekenhuis naar huis terugkeren. De zorgen en spanning blijven en we wensen hem samen met Corrie en de kinderen Gods nabijheid toe. Ook andere gemeenteleden kennen zorgen over hun gezondheid en gevolgde behandelingen. Zo is de oogoperatie van Marrie Brandwijk technisch geslaagd, maar moet worden afgewacht of het gewenste resultaat ook komt. Allen met moeiten en zorgen :”Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken!”

“U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen leidt ons door het leven heen.” Zo belijden en delen Harwin Meerkerk en Margreet Stuij met ons dat zij op 

17 september 2021 elkaar liefde en trouw gaan beloven . De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.00 uur in de Schaapskooi in Ottoland. Zij willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die om 18.30 uur begint in de Dorpskerk in Wijngaarden en die geleid wordt door 

ds. M.C. Stehouwer. We feliciteren hen hartelijk en wensen hen met familie en vrienden een fijne en gezegende dag toe. Het toekomstige, tijdelijke adres van Harwin en Margreet is Oosteinde 47B, 3366 BG in Wijngaarden.

    GZB: We hebben als Evangelisatiecommissie € 539,65 overgemaakt naar de GZB ten behoeve van verbeteringen gezondheidszorg in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Leest u hun verhaal onder projectnummer SS.1.104 van de GZB. Bedankt voor uw bijdrage in de zendingsbussen of rechtstreeks overgemaakt naar rek.nr. NL13 RABO 0342782495 t.n.v. NH diaconie Wijngaarden.

  Agenda:

14-08: Mannenbidstond van 08.00-09.00 uur, locatie: bij Piet in de schuur, Van Tongerenstraat 4,
           leiding: Jan Willem Stolk

  Ten slotte: D.V. zondag 15 aug. gaan er i.v.m. de vakantie twee gastvoorgangers voor in de Woordbediening. Wat een kracht is er in Gods Woord! “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeën 4:12). Voor jong en oud bidden we om een goede zondag.

M.C. Stehouwer