Kerkbode 25-09-2020

Zondag 27 september 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de gemeente dienst)
18.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 16:6 n.m. Ps. 24:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Jeugdraad) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. zaterdag 19 sept. is in de leeftijd van 87 jaar overleden dhr. Lambertus Theodorus Ruisbroek. We leven mee met mevr. Ruisbroek, haar kinderen en kleinkinderen. Tijdens de uitvaart, die vrijdag 25 sept. plaatsvond, mocht het Woord van God als troost voor de nabestaanden klinken vanuit Psalm 91. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” Aansluitend is dhr. Ruisbroek begraven op de nieuwe begraafplaats te Wijngaarden. We bidden om troost en Gods nabijheid voor de bedroefde familie en voor allen die in rouw en verdriet zijn.

Opening Winterwerk Dienst: Natuurlijk willen we elkaar ook op zondag ontmoeten rondom het Woord van de levende God. Ook al gaan we al enkele maanden gescheiden als “wijken” naar de kerk en houden we ons aan de corona-maatregelen. Zondagmorgen 27 sept. is het geheel van de gemeente uitgenodigd om te komen, dus Oost en West samen. De jonge gezinnen in het bijzonder in de kerk en alle overige gemeenteleden samen in ’t Wingerds hof. Zo zoeken we samen de verbondenheid vorm te geven op een verantwoorde manier. Laten wij daarbij de aanwijzingen van koster en coördinator opvolgen zodat alles in goede orde en veilig mag verlopen.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden, we hopen u te ontmoeten op zaterdag a.s. vanaf 15.30 uur op het schoolplein met koffie en iets lekkers. Er is een springkussen voor de kinderen. Aansluitend zal er een patatkraam zijn voor de warme maaltijd (die u eventueel ook mee naar huis kunt nemen) met als toetje ijs. Er is een giften pot om een vrijwillige bijdrage in te doen voor de onkosten. Een gezegende opening van het winterwerk toegewenst.

Kind in de gemeente dienst: Zondagochtend zijn alle kinderen van de basisschool leeftijd van harte welkom in de kerk! Er is dan weer een Kind in de gemeente dienst. Deze morgen zal het gaan over Mozes in het biezen mandje en hoe hij op een wonderlijke manier werd gespaard (Exodus 2:1-10). In verband met het koffie drinken na de dienst bij de gezinnen thuis, is er geen verwerking in de bovenzaal van de kerk. De kinderen zullen een verwerking mee naar huis krijgen. We hopen jullie te ontmoeten.

Ambtsdragers verkiezing: De verkiezing van ambtsdragers staat gepland D.V. dinsdag 6 okt. a.s. In verband met de corona maatregelen zal de verkiezingsavond anders verlopen dan we gewend zijn. Stemmen zal gebeuren via een stembus. Om 19.00 uur is er een opening die thuis te bekijken en/of te beluisteren is. Tussen 19.30 en 20.30 uur is er gelegenheid om te stemmen in de hal van de kerk. Mocht er een rij ontstaan dan vragen we u om gepaste afstand te bewaren. Om 21.00 uur zal de uitslag van de stemming online bekend worden gemaakt en zal er worden afgesloten met gebed. Voor stemgerechtigden die verhinderd zijn en niet zelf kunnen komen stemmen, is het mogelijk om een mede-lidmaat te machtigen tot het uitbrengen van zijn of haar stem. Een stemgerechtigde kan niet meer dan 2 volmachten ontvangen. Het formulier voor stemmen met volmacht kunt u op (laten) halen bij de scriba. In deze bijzondere tijd wijken we af van het plaatselijk reglement, waarin staat dat stemmen bij volmacht niet mogelijk is. We vragen een ieder om voor deze verkiezingen en de broeders die op dubbeltal komen te staan te bidden.

Vrouwenvereniging: Als leden van de vrouwenvereniging hopen we D.V. 28 sept. weer bij elkaar te komen. Omdat we de coronamaatregelen in acht willen nemen gebruiken we de grote zaal van ’t Wingerds hof. Dit seizoen is ons jaarthema: “Wees wijs”. We gaan het boek Prediker behandelen en gebruiken hiervoor de Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw. Graag het juninummer en uw eigen Bijbel meenemen. Aanvang 19.45 uur. Belangstellenden zijn ook van harte welkom!

De Wingerdknopjes: Het kinderkoor is dringend op zoek naar nieuwe leden. (zie verder bij algemene berichten)

Agenda:
25-09: Stille tijd : kerk open van 19.00-20.00 uur
26-09: Opening winterwerk
26-09: De Kroon
27-09: JV
28-09: Vrouwenvereniging: aanvang 19.45 uur
30-09: Vrouwenbidstond

Ten slotte: In de eredienst D.V. zondagmorgen 27 sept. luisteren we naar Gods Woord vanuit Exodus 2:1-10. De geboorte van een redder wijst ons op de God van redding! Ook willen we in deze dienst bidden om de toerustende leiding van Gods Geest over al het winterwerk en voor een ieder met een leidinggevende taak in het bijzonder.

M.C. Stehouwer