Plaatselijke regeling

Ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Wijngaarden maakt de plaatselijke regeling onderdeel uit van het beleid. Hierin zijn de gemeente specifieke zaken t.a.v. de kerkorde van juni 2021 weergegeven.

Waar de kerkorde de mogelijkheid gaf tot het maken van keuzes en/of om nadere invulling vroeg, is ook de betreffende ordinantietekst cursief weergegeven.

U kunt het document met betrekking tot de plaatselijke regeling hier vinden.

Kerkbode 19-08-2021

Zondag 22-08-2021

09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Langerak)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 73:12  n.m. Ps. 73:13

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (VBOK)  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam en Marit de Groot

  Start Alpha cursus: We zijn met de voorbereidingen bezig om een Alpha cursus op te starten om met iedereen die dat maar wil de basis van het christelijk geloof te delen en te doordenken. Ken jij iemand die geïnteresseerd is of vragen heeft over het geloof? Spreek er eens over of dit wat is om samen te gaan doen! De data en tijden worden nog gepubliceerd. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die praktisch mee willen helpen door bijvoorbeeld een maaltijd te bereiden of met medemensen in een kleine groep in gesprek willen gaan. Wil je meedoen, heb je vragen of suggesties? Spreek ons aan: Maarten Baan, Hanneke Stolk, Naomi van der Vlist, Elise Hoogendijk, ds. Stehouwer.

  Ten slotte: Na een periode van re-creatie mogen we weer dienend in de gemeente werkzaam zijn.  D.V. zondagmorgen 22 aug. luisteren we samen naar Gods Woord uit 1 Timotheüs 1waarmee we een

nieuwe serie preken starten. “Een betrouwbaar Woord”, het staat wel drie keer in deze brief, komt tot

jou en mij van de door en door betrouwbare God; wat een genade! Laten jong en oud volhardend

luisteren met diep ontzag en daarop reageren met geloof, eerbewijzen en aanbidding.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 13 augustus 2021

Zondag 15 augustus 2021

09.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen (Veenendaal)

18.30 uur: prop. H. Russcher (H.I. Ambacht) 

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 56:6 n.m. Ps. 108:1

Collecten: in beide diensten: 1. diaconie  2. kerkbeheer 3.kerkbeheer (extra collecte)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

  Omzien naar elkaar: Krijn Kuiper mocht weer uit het ziekenhuis naar huis terugkeren. De zorgen en spanning blijven en we wensen hem samen met Corrie en de kinderen Gods nabijheid toe. Ook andere gemeenteleden kennen zorgen over hun gezondheid en gevolgde behandelingen. Zo is de oogoperatie van Marrie Brandwijk technisch geslaagd, maar moet worden afgewacht of het gewenste resultaat ook komt. Allen met moeiten en zorgen :”Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken!”

“U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen leidt ons door het leven heen.” Zo belijden en delen Harwin Meerkerk en Margreet Stuij met ons dat zij op 

17 september 2021 elkaar liefde en trouw gaan beloven . De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.00 uur in de Schaapskooi in Ottoland. Zij willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die om 18.30 uur begint in de Dorpskerk in Wijngaarden en die geleid wordt door 

ds. M.C. Stehouwer. We feliciteren hen hartelijk en wensen hen met familie en vrienden een fijne en gezegende dag toe. Het toekomstige, tijdelijke adres van Harwin en Margreet is Oosteinde 47B, 3366 BG in Wijngaarden.

    GZB: We hebben als Evangelisatiecommissie € 539,65 overgemaakt naar de GZB ten behoeve van verbeteringen gezondheidszorg in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Leest u hun verhaal onder projectnummer SS.1.104 van de GZB. Bedankt voor uw bijdrage in de zendingsbussen of rechtstreeks overgemaakt naar rek.nr. NL13 RABO 0342782495 t.n.v. NH diaconie Wijngaarden.

  Agenda:

14-08: Mannenbidstond van 08.00-09.00 uur, locatie: bij Piet in de schuur, Van Tongerenstraat 4,
           leiding: Jan Willem Stolk

  Ten slotte: D.V. zondag 15 aug. gaan er i.v.m. de vakantie twee gastvoorgangers voor in de Woordbediening. Wat een kracht is er in Gods Woord! “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeën 4:12). Voor jong en oud bidden we om een goede zondag.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 6 augustus 2021

Zondag 8 augustus 2021

09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

18.30 uur: kand. L.P. van Steenselen (Maasdam)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 43:3 n.m. Ps. 49:1

Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (insth.predikantsplaats) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie  2. kerkbeheer 

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Mathilde van Os en Rosanne de Jong

  Omzien naar elkaar: As. zaterdag 7 aug. hoopt Naomi van der Vlist voor twee weken naar Katwijk te gaan om op een camping Dabar-evangelisatiewerk te doen. Ook andere jongeren geven in deze 

zomer hun vrijetijd aan het werk in Gods Koninkrijk. Laten we bidden voor dit mooie werk, dat het vormend mag zijn voor hen die ermee bezig zijn en dat het onder jong en oud vrucht mag dragen voor de Heer van de Wijngaard.

D.V. 10 aug. gaan Jorge en Mariëtte, Yolanda, Rosina en Daniel Rojas weer terug naar Guatemala.

We bidden voor hen om een goede reis en een zegenrijke tijd in het dienstbaar zijn aan Gods

wereldwijde missie onder de volkeren. Dat zij daar en wij hier, ieder op de eigen plek, veel mogen

spreken over Jezus. “Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus,

de kracht van God en de wijsheid van God.” 1 Korinthe 1:24.

  TentdienstIn de middag van 29 aug. zal er een tentdienst georganiseerd worden op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “Zeker zijn – in een onzekere wereld!” Christian Verwoerd en een aantal anderen zullen de samenzang begeleiden. Ds. M.C. (Marco) Stehouwer zal over het thema spreken. Aanvang 15.00 uur. Van harte welkom!

 Oud ijzer : Het afgelopen half jaar hadden we door veel aanbod en gunstige prijzen een recordopbrengst van  € 1862,00 ! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijk dank!  Wij steunen hiermee het zendings- en ontwikkelingswerk in Guatemala, waar Mariette en Jorge Rojas zich voor inzetten. Momenteel zijn zij voor een periode in ons midden, en is er gelegenheid ( geweest) om elkaar “life” te ontmoeten.  Zij hopen op 11 augustus met hun gezin weer terug te gaan naar Guatemala om het werk daar te hervatten. Laten we hen ook dan blijven steunen d.m.v. medeleven en gebed. Oud ijzer blijft welkom op Dorpsstraat 18!Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk.

  Ten slotte: D.V. zondag 8 aug. gaan er i.v.m. de vakantie twee gastvoorgangers voor in de erediensten. De Heere spreekt door Zijn Woord tot jou en mij, wat een wonder van genade! “Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.” (1 Thes. 2:13) Kom met deze gelovige luisterhouding naar de kerk tot eer van God.

M.C. Stehouwer