Kerkbode 15-07-2022

Zondag 17 juli 2022

09.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

18.30 uur: prop. H. Russcher (H.I. Ambacht) 

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:2  n.m. Ps. 25:6

Collecten:  in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Barbera de Groot en Henrike Smits 

   Omzien naar elkaar: Vrijdag 8 juli is overleden dhr. Sijmen Arie Korevaar, Oosteinde 47, op de leeftijd van 83 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er donderdag 14 juli van 19.00 – 20.00 uur in ’t Wingerd hof. De rouwdienst is vrijdag 16 juli en begint om 10.30 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. We wensen mevr. Korevaar, kinderen en verdere familie troost en sterkte van onze God toe. 

   Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

   Kerkbode 2 weken zomer-editie: Voor de kerkbode van 22 juli, die voor 2 weken uitkomt, dient de kopie ingeleverd te worden uiterlijk vrijdag 15 juli vóór 17.00 uur. Hartelijk dank.

   Opbrengst collecten diaconie:

April: Algemeen: € 651,65

          Evangelisatiecommissie: €160,55

          Fruitbakje: €10,-

         Trauma healing network: €218,30 

Mei: Algemeen: €1156,25  

         Steun thuis in west: €150,62

         Wycliff: €250,60 

Juni: Algemeen:€742,05 

         Vluchtelingenhulp Alblasserwaard: €254,10 

         Bijbels groep 8 basisschool: €254,75

   Agenda: 

16-07: Dabar: opbouwen pop up camping; aanvang: 18.30 uur 

   Ten slotte: D.V. zondag 17 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.” Filippenzen 1:9-11 Laten wij volhardend toenemen in de kennis van Jezus Christus onder de verkondiging van het Woord. We bidden om opbouwende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-07-2022

Zondag 10 juli 2022

09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)

18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 17:3  n.m. Ps. 27:3

Collecten:  v.m. 1. Kerkbeheer (instandh. predikantsplaats) 2. Kerkbeheer  n.m. 1. Diaconie 

2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jurian Bakker, Marit de Groot en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar: We leven in een gebroken en onrustige  wereld. Wat komt er veel op ons af. Mogen we de komende vakantie periode God niet vergeten maar dichtbij Hem blijven. Zoals we ook afgelopen zondag bemoedigend mochten worden dat God ons niet loslaat.

Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende vakantie periode toe.

   Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

   Kerkbode 2 weken zomer-editie: Voor de kerkbode van 22 juli, die voor 2 weken uitkomt, dient de kopie ingeleverd te worden uiterlijk vrijdag 15 juli vóór 17.00 uur. Hartelijk dank.

   Dabar: Op 26 juni zijn er briefjes uitgedeeld voor boodschappen en vraag om spullen voor de Bingo. U/jij kunt dit op zondag inleveren bij de kerk, maar mag ook bij ons thuis, Westeinde 32.

Vergeet u zich niet op te geven voor de opbouw van de camping 12 juli om 18.30 uur?

Mocht u/jij deze avond niet kunnen, maar wil u/jij wel helpen, dan kan het ook op een andere avond. Schoonmaken is op 13 aug. vanaf 9.00 uur. Alvast bedankt. Namens de commissie, Rianne de Groot.

   Oud ijzer: Het afgelopen half jaar heeft de inzameling van oud ijzer het prachtige bedrag van 

€ 2190,- opgebracht. Het blijft verbazend dat je met afval en afgedankt materiaal zoveel geld kunt ophalen. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken voor de betrokkenheid! Die betrokkenheid is er ook op het werk en leven van Jorge en Mariëtte met hun gezin in Guatemala, voor wie het geld bestemd is. Mariëtte deelt via de app van de vrouwenbidstond regelmatig foto’s, berichten en gebedspunten, en leest ook de berichten over Wijngaarden. Zo is er onderlinge verbondenheid, en zijn we allemaal onderdeel van Gods wereldwijde Kerk, waarin bidden voor en met elkaar een belangrijke plaats inneemt. Bidt u mee? Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk.

    Agenda: 

09-07: Oud papier (Piet van Driel en Jan de Haan)

   Ten slotte: D.V. zondag 10 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. “Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de  HEERE.” Klaagliederen 3:21-26. Komen we met deze verwachting in de diensten dan mogen we grote dingen verwachten!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 01-07-2022

Zondag 3 juli 2022

09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur: ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 121:1  n.m. Ps. 121:3

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jannet v.d. Berg, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot 

  Omzien naar elkaar:

Jl. zondag 26 juni was er twee keer “koffie drinken na de dienst”. In deze periode van vakantie is er

wellicht een mooie gelegenheid om eens iemand actief uit te nodigen of op te zoeken na de dienst tot

onderlinge ontmoeting en een verdiepend gesprek over de eredienst. Denk aan de preek-vraag van jl.

zondagmorgen: “Wat leer jij van het feit dat God de binnenkant bij jou ziet?”

  Overleden: 19 juni jl. is op de leeftijd van 88 jaar overleden onze dorpsgenoot mevrouw Geertje Leeuwis-Stuij. Laatst gewoond hebbende aan de Wijngaardsesteeg 4.

27 Juni jl. is op de leeftijd van 77 jaar overleden onze dorpsgenoot de heer Wout Romijn. Laatst

gewoond hebbende op de Van der Hoevenstraat 15.

Laten we met de rouw dragende families meeleven en ze gedenken in onze gebeden.

  Van de kerkenraad: Voor pastorale hulpvragen zijn t/m 24 juli de broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

  Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u op vakantie.

Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruilt u zo nodig zodat we niet zonder oppassers zitten de zomer

vakantie. Alvast bedankt!

  Opening winterwerk: Beste gemeenteleden, 24 en 25 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. Willen jullie de datums vast vrij houden en eventueel rekening

houden om mee te helpen? Groetjes, het Opening winterwerk team.

  Agenda:  

06-07: Collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 uur in de consistorie van de kerk.

          I.v.m. de zomervakantie is de eerstvolgende keer op 7 september.

    Ten slotte: D.V. zondag 3 juli bedienen twee gastvoorgangers het Woord van God. Bid u voor deze dienaren? Gezegende dienst voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 06-05-2022

Zondag 8 mei 2022

09.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)

18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m.  Ps. 116:7 n.m. Ps. 127:1

Collecten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Josien Kuiper, Marit de Groot en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.” (Rom. 8:20-21). In deze dagen waarin veel gesproken wordt over vrijheid en bevrijding zien we naar elkaar om door te spreken over de nog komende bevrijding. Gods Koninkrijk komt!

   Bijbelgesprekskring: Onderweg naar Pinksteren is er onderwijs van de Geest. Als er iemand is die mee wil luisteren naar Gods Woord, hartelijk welkom! Woensdag D.V. 11 mei komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen en gaan verder met ons boekje over de gaven van de Heilige Geest. Nu hoofdstuk 7 en 8 en dat n.a.v. 1 Kor.12: 9-10, Markus 16:14-20 en Joh.2:1-11.

   Agenda: 

11-05: Vrouwenbidstond

11-05: Bijbelgesprekskring

12-05: Jonge stellenkring

   Ten slotte: D.V. 8 mei hopen i.v.m. mijn vakantie 2 gast-voorgangers voor te gaan, “… namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” (2 Korinthe 5:20).  Verwonderd daarover hopen we elkaar te ontmoeten!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 29-04-2022

Zondag 1 mei 2022

09.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk)

18.30 uur: Marc de Gooijer (Moerkapelle) JIG

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 161:1 n.m. Ps. 16:8

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer (onk. ’t Wingerds hof)  

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam, Elise Leeuwis en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar:  “Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn vanU.” (Joh.17:9) Wat een wonder van genade dat de Zoon van God voor ons bidt. Zouden wij Hem niet navolgen? Dat is geestelijk omzien naar elkaar!

   Van de kerkenraad: Wij herinneren u en jou eraan dat de kerkdiensten vanaf 1 mei in de morgen beginnen om 9.30 uur.Uiteraard wil je er op tijd bij zijn als er heil verkondigt wordt! In verband met mijn mei vakantie is in voorkomende gevallen de scriba en/of uw wijkouderling bereikbaar.

   Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €50,-  ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegave .

   Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes.  Verjaringsfonds: jan. € 198,27        Collectes:  jan. € 2.390,81

                                             feb. € 193,10                          feb. € 2.082,70

                                             mrt. € 200,55                          mrt. € 3.723,36 (waarvan € 1.792.30  

Via fruitbakjes: 70,-                                                                                        biddagcollecte)                                Nogmaals dank voor de giften.

   Jeugd in de Gemeente-dienst over eenzaamheid: In de avonddienst van zondag 1 mei (18.30 uur) wordt er een JIG georganiseerd. Marc de Gooijer (docent en missionair jeugdwerker) zal in deze dienst spreken over het thema: “Niet eenzaam maar één saam.” Al hebben we tegenwoordig allerlei communicatiemiddelen en zou het makkelijk moeten zijn om contact met elkaar te hebben, (zeker in zo’n klein dorp als Wijngaarden), eenzaamheid is van alle tijden en plaatsen. Wat zijn onderliggende oorzaken en hoe zijn we in de gemeente van Jezus Christus écht zichtbaar en hoorbaar, voor eenzame jongeren en ouderen? Voor aanstaande zondag is jong en oud in de kerk welkom. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst en uitwerking er van?

   Ten slotte: D.V. 1 mei hopen i.v.m. mijn vakantie 2 gast-voorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende zondag voor jong en oud!

M.C. Stehouwer