Kerkbode 03-12-2021

Zondag 05 december 2021
10.00 uur: ds. J. ter Maten – West
18.30 uur: ds. R.W. Mourik (Alblasserdam) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 39:5 n.m. Ps. 24:4
Collecten: v.m. 1. Diaconie (schoolkerstfeest) 2. Kerkbeheer (ramen van de kerk) n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (ramen van de kerk)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Advent is een periode van bezinning en van verlangend uitzien naar de komst van de Vredevorst. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:6-7)

Vanuit de kerkenraad: N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen heeft de kerkenraad het volgende besloten. Voorlopig houden we ons aan de Oost/West indeling. Voor de avonddiensten is afgesproken dat het digitaal kijken wordt aangeraden voor hen die daartoe de mogelijkheid hebben. Laten wij volharden in het betrokken zijn op de erediensten en elkaar daarin stimuleren tot opbouw van de gemeente en tot eer van God.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €100,- voor de kerk, als dank voor bewezen diensten, ontvangen. Wederzijds hartelijk dank.

Verkiezing diaken: In de vacature van diaken is dhr. J. Blok, Burg. Topstraat 3 gekozen om het ambt van diaken te gaan vervullen. Zijn beslissing moet hij uiterlijk 2 december bekend hebben gemaakt. We hopen op en bidden om een positieve beslissing, zodat de kerkenraad in het nieuwe jaar voltallig zal zijn.

Plaatselijke regeling: De kerkenraad heeft de plaatselijke regeling geactualiseerd en aangepast aan de meest recente PKN kerkorde. Ten opzichte van de oude plaatselijke regeling is er niet heel veel veranderd. Het stemmen per volmacht en het werken met een stembus is nu bijvoorbeeld vastgelegd. Voor belangstellenden is de plaatselijke regeling ter inzage geplaatst op de website onder het kopje nieuws. Eventueel is er bij de scriba een papieren exemplaar verkrijgbaar. Als er geen bezwaren worden ingediend vóór 20 dec. a.s. zal de nieuwe regeling gelden m.i.v. het nieuwe jaar.

Wingerdknopjes: Graag hadden we 10 dec. ’s avonds in de kerk voor u/jou laten horen wat we geleerd hebben voor kerst. Helaas kan dit niet doorgaan. Toch kan u 7 dec. via de website van de kerk rond 16.15 luisteren naar ons optreden. Later kan ook. We laten u het verhaal horen van Jozef uit Nazareth. Luistert u mee? Namens kinderkoor Rianne de Groot

Ouderenmiddag: Vanwege de coronamaatregelen verplaatsen we deze middag van Advent naar de kerk. U kunt dan via de website van de kerk luisteren, maar komen naar de kerk mag natuurlijk ook. Denkt u wel om het mondkapje? We beginnen gewoon om 14.45 uur. Een muziekgroep zal voor ons kerstliederen spelen en we hopen met elkaar te zingen. Ds. Stehouwer houdt de meditatie. Hartelijke groet van Anja Vink en Rianne de Groot.

Agenda:
07-12: Catechese
07-12: Wingerdknopjes: via de website van de kerk, aanvang 16.15 uur
08-12: Vrouwenbidstond: in de kerk
08-12: Ouderenmiddag: in de kerk of via de website van de kerk, aanvang: 14.45 uur

Ten slotte: Op de 2e adventzondag D.V. 4 december hopen twee gastvoorgangers het Woord van de Heere te verkondigen. We bidden om goede diensten tot eer van Zijn Naam en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer