Kerkbode 23-07-2021

Zondag 25 juli 2021
09.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten)
18.30 uur: prop. D. Burggraaf
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 32:4 n.m. Ps. 35:13
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Jacoline de Jong

Zondag 1 augustus 2021
09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)
Voorzang: v.m. Ps. 42:3 n.m. Ps. 42:5
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Jl. zondag 18 juli mocht Sara Ann Elisabeth Bakker het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop ontvangen. De dooptekst die zij meekreeg was: “Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.” Psalm 25:10. In deze vakantieperiode mag er rust en ontspanning gezocht worden. Weet dat deze voor jong en oud altijd te vinden is bij de Heere: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Mattheüs 11:28.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Beroep: Op het moment dat dit kerkblad gelezen wordt zal het besluit, over het door hervormd Houten uitgebrachte beroep op mij, genomen zijn. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor het meeleven en de voorbede in deze intensieve periode.

Werkgroep Veilige Kerk : U en jij wilt zich toch ook veilig voelen in de kerk? Juist in het Huis van de Vader is het van belang om u veilig te kunnen voelen. De kerkenraad heeft hiervoor een werkgroep opgericht om dit onderwerp verder uit te werken, bespreekbaar te maken en zorg te dragen voor Bijbels onderwijs en verdere kennisdeling. Thema’s die hierbij onder andere aan de orde komen zijn: alleen gaanden, eenzaamheid, anders geaard, misbruik en geweld, gescheiden en hertrouwen en verslaving. Op de website (https://hervormdwijngaarden.nl/een-veilige-kerk/ ) kunt u alvast wat meer informatie hierover lezen. Na de zomervakantie zullen we ook een update geven via de digitale
nieuwsbrief.

Mariëtte Rojas: oproep gebruikt educatief speelgoed: Mariëtte vraagt een ieder die gebruikt speelgoed over heeft, o.a. Play Mobile dit af te geven op Oosteinde 36, alwaar ze tijdelijk met haar gezin verblijft. Ze neemt dit speelgoed mee naar Guatemala, waar het zeer welkom is! Ook graag Covid zelf tests. Daaraan is in Guatemala een groot tekort.

Ten slotte: Zowel DV zondag 25 juli als op zondag 1 aug. gaan er gastvoorgangers voor in de erediensten. Waar u of jij ook bent en hoe je leven er ook uitziet, de Heere spreekt ons aan door Zijn Woord; “… en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Matt 17:5b) We bidden om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer