Kerkbode 27-11-2020

Zondag 29 december 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 26:1 n.m. Ps. 89:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (GZB project Licht op Zuid) 2. Kerkbeheer Avondmaalcollecte: noodhulp Guatemala
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Danielle de Jong en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: Job 33:4 “De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.” Verwonderd en dankbaar delen Theo en Jannie Aantjes, Oosteinde 28, dat zij uit Gods hand hun zoon Job hebben ontvangen. Job Nathanaël is 16 nov. geboren en hij is het broertje van Naomi, Ruth en Rhodé. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegenende nabijheid over dit gezin.
In de achterliggende dagen kwam in verschillende gezinnen uit de gemeente en op ons dorp verdriet vanwege het overlijden van geliefden. Generaties komen en gaan. Jesaja 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” Wees dan vertroost door het Levende Woord; Jezus alleen!

Belijdeniscatechese: Op vrijdagavond 27 nov. komen we weer bij elkaar in de pastorie om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Rondom het Heilig Avondmaal: Op de eerste Adventszondag DV. 29 nov. zal in de morgen- en in de avonddienst het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Stilstaan bij het lijden en steven van Jezus Christus opent vol verwondering en dankbaarheid het perspectief naar de toekomst van Gods Koninkrijk. Wij hopen op dezelfde manier het Avondmaal te bedienen zoals jl. september en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Weet dat er plaats is bij de Heer van de maaltijd, volhard in het gedenken totdat Hij komt!

Kerkenraad: Na alles overwogen te hebben heeft Bert Kuiper bedankt voor het ambt van ouderling. De vacature blijft dus helaas bestaan. D.V. begin volgend jaar hoopt de kerkenraad verder te gaan met de zoektocht naar een nieuwe ambtsdrager.

Hulp nodig in Guatemala: Mariëtte en Jorge informeerden ons over de toestand in Guatemala. Storm, modderlawines en corona houden hier huis. Hele dorpen zijn onbereikbaar, mensen bedolven onder modderlawines en veel mensen hierdoor dakloos. De corona crisis zorgt ook nog eens voor veel werkeloosheid. Uit het netwerk van Mariëtte en Jorge wordt er (nood)hulp verleend, onder andere door dokter Pedro en pastor Francisco. Als gemeente weten we ons nauw verbonden met dit zendingsechtpaar en als diaconie hebben we dan ook € 4000,- overgemaakt, de helft van het bedrag wat ze besteed hebben aan deze noodhulp. De collecte bij het Heilig Avondmaal komende zondag willen we dan ook voor dit doel besteden. De oproep van Mariëtte: “Vergeet Guatemala niet, ook nu het geen nieuws meer is (als dat het al was in Nederland?). Bid dat hulp, zij het van de regering of van organisaties, op de juiste plekken terecht komt, voor wijsheid daarin. Voor doktor Pedro en pastor Francisco die in de frontlinie staan. En blijf alstublieft gul geven!” Wellicht goed om te weten: dit is kleinschalige hulpverlening waar geld direct op zijn plaats komt!

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van de collectes t.b.v. het kerkbeheer: september € 1.627,75 en oktober € 2.028,25. Hartelijk dank voor uw gaven.

Agenda:
27-11: Belijdeniscatechese
29-11: JV
30-11: Catechese
30-11: Mannenvereniging
02-12: Collectemunten verkoop
02-12: Bij de Bron
02-12: Bijbelstudiekring
03-12: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 29 nov. luisteren we thuis en in de kerk naar Gods Woord vanuit Lukas 21:20-28 en in de avonddienst vanuit Lukas 21:29-38. U en jij begrijpen inmiddels wel dat de diensten rondom Woord en sacrament; voorbereiding, bediening en dankzegging (!), één geheel vormen. “Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.” (Luk. 21:19) zegt de hoogste Autoriteit tot ons. We bidden om een gezegende zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer